תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, בתחולה מיום 1.1.2006, הסדיר בחקיקה את הליך מתן החלטת מיסוי. “החלטת מיסוי” הינה החלטה בכל הנוגע לההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. החלטת מיסוי תינתן ע”י המוסד להחלטות מיסוי, קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה. מוסד הפרה רולינג עוסק במתן החלטות מיסוי מקדימות בקשר לעסקאות ופעולות שקיימות לגביהן אי וודאות בקשר להיבטי המסים הנובעים מהן.

משרד בן שושן ושות’ בעל ניסיון עשיר בתחום החלטות מיסוי מקדמיות (Pre Ruling – פרה רולינג) מול רשויות המס. באמצעות השימוש בהחלטות מיסוי, מקטין המשרד את  אי הוודאות והסיכון של לקוחותיו בכל הנוגע לסוגיות מיסוי מורכבות. המשרד פועל מול רשויות המס להשגת החלטות מיסוי בכל התחומים הרלוונטיים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מיזוגים ופיצולים.

רשות המסים לא תהיה רשאית לחזור בה מהחלטתה לאחר שנתנה החלטת מיסוי, אלא בנסיבות חריגות ביותר. לאור זאת, נישום אשר ניתנת לו החלטת מיסוי בעניינו, משיג ודאות ביחס לתוצאות המס בעסקה אותן הוא יכול לשקלל במסגרת הכדאיות הכלכלית של העסקה עוד לפני ביצועה.

רשות המסים רשאית לתת החלטת מיסוי שלא בהסכם או לתת החלטת מיסוי בהסכם. על החלטת מיסוי בהסכם לא ניתן לערער, וזאת בניגוד להחלטת מיסוי שלא בהסכם, עליה ניתן לערער כחלק מערעור על השומה. רשות המסים רשאית לסרב לתת החלטת מיסוי. כמו כן, החלטת מיסוי יכול שתהיה מוגבלת בזמן או במגבלות אחרות, ובכל מקרה לא תינתן החלטת מיסוי אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענתו.

החלטת מיסוי לפי חוק מע”מ או חוק מיסוי מקרקעין תוגש לפני ביצוע העסקה. לגבי יתר החלטות המיסוי, ניתן להגיש בקשה לאחר ביצוע העסקה, אך לפני מועד הגשת הדוח, כפי שנקבע בחוק.

על בקשת פרה רולינג לכלול את כל הפרטים והעובדות הקשורות לה. כמו כן, רשות המסים רשאית לדרוש מסמכים הדרושים לה בכדי להגיע להחלטה. רשות המיסים לא רשאית לחזור בה מהחלטתה, אלא אם נתגלה כי לא נמסרו לרשות מסמכים אשר היו דרושים לה כדי להגיע להחלטה, אם שונו הנסיבות, או אם נמסר לה פרט כוזב, שגוי או מטעה.

משרד בן שושן ושות’ פועל ובהצלחה רבה בייצוג חברות ויחידים כדוגמת תושבים חוזרים בתהליך הגשת בקשה לרולינג תוך השגת יתרונות מיסויים רבים במסגרת האישור שמתקבל.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.

כותב המאמר:
אמנון בן שושן, רואה חשבון

mailto:amnon@bshcpa.co.il

תאריך פרסום: 29 באוקטובר, 2014