ביטוח לאומי על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל ובחו"ל

ביטוח לאומי על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל ובחו"ל

חבות ביטוח לאומי על הכנסות משכר דירה – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

חבות מס הכנסה על הכנסות מדמי שכירות בישראל ובחו"ל

הכנסות שכירות מדירות מגורים בישראל ניתנות לדיווח על פי פקודת מס הכנסה בשלושה מסלולים: מסלול הפטור, מסלול מס בשיעור 10% על מחזור ההכנסות (ללא ניכוי הוצאות) ומסלול מס שולי. הכנסות משכירות נדל"ן בחו"ל ניתנות לדיווח על פי פקודת מס הכנסה בשני מסלולים: מסלול בשיעור 15% מס (ללא ניכוי הוצאות פרט להוצאות פחת וללא זיכוי מס ששולם בחו"ל) ומסלול מס שולי (בניכוי הוצאות וקבלת זיכוי על המס ששולם בחו"ל).  מסלול 10% מס ומסלול 15% מס אינם חלים על הכנסות משכירות המגיעות לכדי עסק, אלא רק על הכנסות פסיביות. בחוזר שהוציא המוסד לביטוח לאומי יושמה פרשנות לפיה כל דמי שכירות למגורים בישראל, הן במסלול 122 והן במסלול שיעור מס שולי – פטורים מדמי ביטוח ובלבד שאינם מעסק (הכנסות פסיביות בלבד). מידע נוסף בנושא ניתן לקבל בקישור הבא

חבות דמי ביטוח לאומי על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל

סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי הכנסות מדמי שכירות למגורים, בארץ שחל עליהן שיעור מס מוגבל ע"פ הוראות סעיף 122 לפקודה (10% על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל) או שהם פטורים ממס מכוח פקודת מס הכנסה  – תהיינה פטורות גם מתשלום דמי ביטוח. בחוזר ביטוח לאומי נקבע כי הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל, שאינן הכנסות מעסק (הכנסות פסיביות), תהיינה פטורות באופן גורף מחובת תשלום דמי ביטוח, בין אם הנישום בחר לדווח עליהן במסלול המיוחד תוך תשלום המס המוגבל (10%) ובין אם בחר לדווח עלך הכנסותיו במסלול מס שולי הרגיל. כאמור לעיל ולמען הסר ספק, הכנסות משכירות המגיעות לכדי עסק, אינן פטורות מדמי ביטוח לאומי.

חבות דמי ביטוח לאומי על הכנסות מנדל"ן בחו"ל

סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי קובע גם כי הכנסות מדמי שכירות מנדל"ן בחו"ל, שחל עליהם שיעור מס מוגבל ע"פ הוראות סעיף 122א לפקודה (15%) – פטורות מתשלום דמי ביטוח בתנאי שההכנסות אינן מגיעות לכדי עסק לפי סעיף 2(1) לפקודה. עולה השאלה האם קמה חבות ביטוח לאומי על הכנסות מנדל"ן בחו"ל, שאינן מגיעות לכדי עסק, כאשר היחיד אינו בחר להתמסות על הכנסותיו מנדל"ן בחו"ל בשיעור מס של 15%, אלא לפי המסלול הרגיל. ע"פ גישת המוסד לביטוח לאומי, הכנסות מדמי שכירות מחוץ לישראל פטורות מדמי ביטוח רק אם המבוטח בחר להתמסות על הכנסותיו במסלול המיוחד.

פסק הדין של בית הדין הארצי בעניין אולך (מיום 23.12.20)

ביה"ד לעבודה בעניין ברוך מרדכי אולך (ב"ל 25768-08-19, ברוך מרדכי אולך נגד ביטוח לאומי), איפשר את הרחבת הפטור מדמי הביטוח להשכרת נדל"ן בחו"ל וקבע, כי פרשנות דווקנית צרה זו של המוסד לביטוח לאומי, לחייב בדמי ביטוח, הכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל, רק בגלל שהמבוטח בחר בשיטת דיווח אחת במקום השנייה, אינה במקומה והעובדה כי המבוטח בחר להתמסות לצורכי מס הכנסה במסלול הרגיל, המביאה אותו לתוצאת מס נמוכה יותר, אינה צריכה להיות לו לרועץ.  לשון ההפניה בסעיף 350(א)(7) לחוק, להכנסות שכ"ד לפי סעיף  122 ולפי סעיף  122א היא זהה ובעת שהמוסד לביטוח לאומי יישם פרשנות (בחוזר) לפיה דמי שכירות למגורים בישראל הן במסלול 122 והן במסלול שיעור מס שולי – פטורים מדמי ביטוח (ובלבד שאינם מעסק), כך גם יהא לגבי דמי שכירות בחו"ל – בין אם דווחו לפי 122א ובין אם דווחו במסלול מס שולי. יתכן ועולה מפסק הדין כי הפטור מביטוח לאומי על הכנסות בחו"ל, אף רחב מן הפטור בישראל – שכן אם לגבי ישראל, מדובר רק לגבי שכר דירה למגורים, הרי שסעיף 122א חל על נדל"ן בחו"ל (השכרה למגורים והשכרה מסחרית). נכון למועד כתיבת מאמר זה, קביעת ביה"ד הארצי אינה מסייגת את תחולת הפטור בהשכרה בחו"ל רק על דירות מגורים, אלא נוקטת במילים "השכרת מקרקעין".

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בעניין שטארק (מיום 12.12.23)

התובע, תושב ישראל בעל אזרחות שוייצרית דיווח לפקיד השומה על הכנסות שנצמחו לו מהשכרת נכסים בשוויץ. התובע שילם מס הכנסה בגין הכנסות אלה בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה. המל"ל קיבל את שומות מס הכנסה של התובע בגין ההכנסות ודרש מהתובע לשלם דמי ביטוח על ההכנסות. לטענת התובע, הכנסותיו מדמי השכירות פטורות מדמי ביטוח לפי סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי, וזאת, בין היתר, לאור פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין אולך. המל"ל, לעומת זאת, טען, כי הפטוֹר לפי סעיף 350(א)(7) לחוק חל רק במקרה שמס הכנסה שולם לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה דהיינו בשיעור 15% ללא ניכוי הוצאות ואין הוא חל על עניינו של התובע ששילם מס הכנסה לפי שיעור המס השולי החל עליו לאחר ניכוי הוצאות. בית הדין כדלקמן: "בפסק דין אולך, בית הדין הארצי לעבודה דן בכל הטענות שהעלה הנתבע בהליך זה, ובכללן הטענה המעוגנת בלשונו של סעיף 350(א)(7), בהיסטוריה של הפטור מדמי ביטוח על הכנסות משכר דירה שאינן בגדר עסק, שנקבע בשנת 2004, תוך סקירת הנחיות פנימיות של הנתבע בעקבות תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי, לפיהן לעניין הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ "לא חל שינוי", אשר על כן, ובהתאם להלכה שנפסקה בעניין אולך, ובשים לב לכך שכאמור בעניין אולך, בית הדין נעתר לתביעת התובע וקובע שהכנסות פאסיביות מנכס בחו"ל פטורים מתשלום דמי ביטוח וכי בטלים קנסות שהושתו על התובע עקב איחור בתשלומם."

לאור האמור, קיבל בית הדין את התביעה וקבע כדלקמן: "דרישת תשלום דמי ביטוח שהוצגה לתובע בגין הכנסות משכר דירה מהנכס בשוייץ החל משנת 2004 – מבוטלת, ומבוטל כל חיוב שבו חויב התובע בגין אי תשלום דמי הביטוח במועד.." 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תשלום דמי ביטוח במהלך השהות בחו"ל

תשלום דמי ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן (השהות בחו"ל) ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה – תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן