ב- 5 לפברואר 2016 נכנס לתוקפו תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשע”ה 2015. בהמשך לתיקון זה נחתם ב- 23 לפברואר 2016 “הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק”, בין נשיאת הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וב- 23 במאי 2016 נחתם צו ההרחבה, המרחיב את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי על כלל העובדים במשק.

בהסכם הקיבוצי נקבע כי החל מיום התחילה, הקבוע ל- 1.7.16 (ובכפוף לכניסתו לתוקף עם הרחבתו ופרסום צו ההרחבה), יבוטח כל עובד, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהמפורטים להלן:
החל מה- 1.7.16 שיעור הפקדות המעסיק על גמל ופיצויים יהיה 6.25% (במקום 6%) ושיעור הפקדות העובד יהיה 5.75% (במקום 5.5%).
החל מיום 1.1.17 שיעור הפקדות המעסיק יעמוד על 6.5% ושיעור הפקדות העובד יעמוד על על 6%.

מאת: אמנון בן שושן, רו”ח