החלטת מיסוי מקדמית

החלטת מיסוי מקדמית

החלטת מיסוי מקדמית הנה החלטה הניתנת במסגרת הליך המתנהל מול המוסד להחלטות מיסוי ביחס לעסקאות ו/או פעולות מסוימות, אשר קיימת לגביהן אי בהירות באשר להיבטי המס הנובעים מהם. החלטת מיסוי כאמור מאפשרת לנישום להשיג וודאות בנוגע להשלכת המיסוי של עסקה או פעולה אותה הוא עומד לבצע או שנמצאת בתהליך של ביצוע.
המטרה העיקרית בהגשת בקשה היא יצירת ודאות אצל מבקש הבקשה לגבי תוצאות המיסוי של העסקה אותה הוא מבקש לבצע וכך לבסס את החלטותיו העסקיות על שיקולים כלכליים תוך הקטנת הסיכון הנובע מהשלכות מס לא צפויות.

מטרות נוספות הן: הפצת מדיניות רשות המסים בסוגיות נפוצות באופן מהיר, הבטחת טיפול אחיד במישור המס לעסקאות דומות והגברת השקיפות מול הציבור ומכאן הגברת הביטחון והאמון במערכת היחסים שבין הנישומים לרשויות המס.

סעיף 158 ב לפקודה מגדיר את המונח "החלטת מיסוי", ככל החלטה הניתנת על ידי רשות המסים ואשר נוגעת לחבות המס או לתוצאת המס של המבקש בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. "פעולה" לעניין זה הנה כל פעולה הטומנת בחובה השלכת מס כגון: מכירת נכס, עסקה, חלוקת דיבידנד, הקצאת מניות וכדומה.

ההחלטה תקבע את חבות במס או תוצאת המס של המבקש ואף יכול שתקבע זאת באשר לצדדים האחרים לעסקה, בשל פעולה שביצע, כאשר הסוגיות עליהן ניתן לבקש החלטה נוגעות לכל שדרת המס, בהתאם לחוקים הבאים: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק לעידוד השקעות הון וכדומה.

כל אחד רשאי להגיש בקשה לקבלת החלטת מיסוי באמצעות מייצגו על פי דיני המס (רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס). כמו כן, גם תושב חוץ אשר אינו רשום במערך המס ושוקל להשקיע בישראל או לבצע פעילות אחרת יוכל לפנות בבקשה לקבלת החלטת מיסוי בעניינו. ככלל, ובהתאם לסעיף 158ד (ה) כמו גם בפרקטיקה הנהוגה בעולם, ניתן להגיש בקשה אנונימית, המאפשרת הליך של בדיקת היתכנות, מבלי לחשוף את מלוא הנתונים בשלבים המוקדמים של ההליך, במטרה לאפשר לנישום התכנות כללית בלי להתחשב בזהותו, עברו והיקף פעילותו של המבקש, ומבלי שייחשף.
יחד עם זאת, סעיף 158ד (ה) קובע כי במידה והוגשה בקשה אנונימית ללא שמו ופרטי זהותו של המבקש, הרי שלא תינתן החלטה, אלא רק לאחר קבלת כל הפרטים הרלוונטיים שנדרשו הן ביחס לפעולה או העסקה והן ביחס לנישום.
יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 158 ד (ה) לפקודה, ניתן להגיש בקשה אנונימית כדי לבחון אפשרות לקבלת החלטת מיסוי.
ברם, החלטה לבקשה כזו לא תינתן מבלי לקבל פרטי זיהוי מלאים של הנישום כבר בשלבים המוקדמים של הטיפול.
במטרה לזרז וליעל את הליך המצאת ההחלטה, הוחלט להעביר סוגים מסוימים של החלטות מיסוי שכיחות למסלול הירוק כמו בהגשת בקשה במסלול הירוק לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש.
מובהר כי אין מדובר במסלול המאפשר קבלת החלטה אופן אוטומטי וללא בדיקה, אלא במסלול המצריך בדיקה מקוצרת יותר על ידי המוסד להחלטות מיסוי.

תהליך הגשת בקשה להחלטת מיסוי יכול להסתיים באחת מהאפשרויות: קבלת החלטת מיסוי בהסכם, החלטת מיסוי שלא בהסכם, הימנעות מהחלטת מיסוי ומשיכת בקשה.

1. החלטת מיסוי בהסכם- כל עוד המצג העובדתי אשר עמד בבסיסה של החלטת המיסוי
בהסכם עולה בקנה אחד עם מציאות העסקה, ולא מתקיימת עילה אחרת לביטול
החלטת המיסוי בהסכם, החלטת המיסוי בהסכם תקפה כלפי הנישום כחוזה בין הנישום
לבין רשות המסים. מעמדה המשפטי והמנהלי של החלטת המיסוי כלפי הנישום נבחנה גם
בפסק דין אלוני אשר בו נקבע, בין היתר, כי החלטה מקדמית מהווה הסכם בין בעלי המניות לבין רשות המסים, וכאשר בעל המניות פעל בהתאם לתנאים שהוצעו לו בהסדר המס, הרי שההסכם השתכלל. אין לנישום זכות לסגת מהחלטת המיסוי באופן חד-צדדי לאחר שבחר ליישמו בפועל. החלטת מיסוי היא ההצעה שהוצעה למערער והקיבול התבטא באישורו ובחתימתו על קבלת החלטת המיסוי.

2. החלטת מיסוי שלא בהסכם – תינתן במקרים בהם חלוקים הנישום ורשות המסים בדבר
הפרשנות הנכונה של העסקה ו/או הפעולה ביחס להיבטי המס העולים הימנה. במקרים
אלו, רשות המסים תוציא החלטת מיסוי שלא בהסכם אשר תציג באופן ברור את עמדתה ביחס לתוצאות המס של העסקה. במקרה כזה מהווה החלטת המיסוי את עמדת רשות המסים בסוגיה. יצוין כי לא תצא החלטת מיסוי שלא בהסכם, בטרם תינתן לנישום הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו בפני המוסד להחלטות מיסוי. יובהר כי במקרה בו הנישום יבחר לאמץ פרשנות שונה מזו שפורטה בהחלטת המיסוי שלא בהסכם, ייתן הנישום גילוי מלא ומפורט בדוחותיו במסגרת הדוח על ההכנסות שיוגש על ידו למנהלי המשרדים, על פנייתו לרשות המסים בסוגיות אלו, ויציין באופן
מפורש כי בעניינו זה יצאה החלטת מיסוי שלא בהסכם על ידי המוסד להחלטות מיסוי.

3. הימנעות ממתן החלטת מיסוי- במקרים בהם אין בידי המוסד להחלטות מיסוי את כלל
המידע הדרוש לצורך מתן החלטת מיסוי, רשאי המוסד להחלטות מיסוי להימנע ממתן
החלטת מיסוי והודעה על כך תשלח למבקש.

4. משיכת הבקשה – סעיף 158 ד (ו) לפקודה מאפשר למבקש הבקשה לחזור בו מבקשתו
לפני מתן ההחלטה, וזאת באישור המנהל בלבד.

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מומחים בהגשת בקשות עבור יחידים וחברות לצורך קבלת החלטות מיסוי במגוון נושאים כדוגמת הגשת בקשה להחלטת מיסוי לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש. משרדינו ליווה עשרות נישומים בבקשות מסוג זה.
ניסיונו הרב של משרדנו בתחום מאפשר לנו להגיש עבורכם בקשה המותאמת באופן מיטבי למטרותיכם ולתוצאות הרצויות לכם ובכך לחסוך לכם זמן יקר ולהקטין לכם את חבות המס ע"פ חוק.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!