החלטת מיסוי מקדמית בנושא מעמד תושב חוזר ותיק

החלטת מיסוי מקדמית בנושא מעמד תושב חוזר ותיק

החלטת מיסוי לתושב חוזר – פתח דברים

החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג) בנושא תושב חוזר ותיק – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

החלטת מיסוי מקדמית הנה החלטה הניתנת במסגרת הליך המתנהל מול המוסד להחלטות מיסוי ביחס לעסקאות ו/או פעולות מסוימות, אשר קיימת לגביהן אי בהירות באשר להיבטי המס הנובעים מהם. החלטת מיסוי כאמור מאפשרת לנישום להשיג וודאות בנוגע להשלכת המיסוי של עסקה או פעולה אותה הוא עומד לבצע או שנמצאת בתהליך של ביצוע. המטרה העיקרית בהגשת בקשה היא יצירת ודאות אצל מבקש הבקשה לגבי תוצאות המיסוי של העסקה אותה הוא מבקש לבצע וכך לבסס את החלטותיו העסקיות על שיקולים כלכליים תוך הקטנת הסיכון הנובע מהשלכות מס לא צפויות. מטרותיה הנוספות הן: הפצת מדיניות רשות המסים בסוגיות נפוצות באופן מהיר, הבטחת טיפול אחיד במישור המס לעסקאות דומות והגברת השקיפות מול הציבור ומכאן הגברת הביטחון והאמון במערכת היחסים שבין הנישומים לרשויות המס.

סעיף 158 ב לפקודה מגדיר את המונח "החלטת מיסוי", ככל החלטה הניתנת על ידי רשות המסים ואשר נוגעת לחבות המס או לתוצאת המס של המבקש בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. "פעולה" לעניין זה הנה כל פעולה הטומנת בחובה השלכת מס כגון: מכירת נכס, עסקה, חלוקת דיבידנד, הקצאת מניות וכדומה. ההחלטה תקבע את חבות במס או תוצאת המס של המבקש ואף יכול שתקבע זאת באשר לצדדים האחרים לעסקה, בשל פעולה שביצע, כאשר הסוגיות עליהן ניתן לבקש החלטה נוגעות לכל שדרת המס, בהתאם לחוקים הבאים: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק לעידוד השקעות הון וכדומה.

שימו לב! התעודה ממשרד הקליטה אינה מקנה הטבות מס מכוח מעמד תושב חוזר ותיק

קיימת סברה מוטעית בקרב ציבור החוזרים לישראל בעניין התעודה שהונפקה להם במשרד הקליטה ולכן חשוב לחדדה ולהבהירה. הגדרת מעמד "תושב חוזר" לעניין פקודת מס הכנסה שונה מהותית מהגדרת "תושב חוזר" במשרד הקליטה. לכל רשות קיימים תנאים שונים והגדרות שונות ולכן כל רשות מזכה בהטבות וזכויות שונות. יודגש, כי תעודת "תושב חוזר" המוענקת ע"י משרד הקליטה, אינה מקנה הטבות מס מכוח מעמד תושב חוזר כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ואינה מחייבת את רשות המסים בעניין תושבות לצורכי מס. הטבות המס מכוח פקודת מס הכנסה תוענקנה רק למי שיסדיר את מעמדו מול רשות המסים בלבד ויקבל אישור כמי שעונה להגדרת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" מכוח סעיף 14 לפקודת מס הכנסה. יתרה מזו, במשרד הקליטה אין כלל הבחנה בין הגדרת תושב חוזר ותושב חוזר ותיק כפי שקיימת בפקודה מאחר והמונח "תושב חוזר ותיק" שמור רק לעולם הדין הפנימי בישראל.

מי רשאי להגיש בקשה להחלטת מיסוי לתושב חוזר ובאיזה אופן?

כל אחד רשאי להגיש בקשה לקבלת החלטת מיסוי באמצעות מייצגו על פי דיני המס (רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס). כמו כן, גם תושב חוץ אשר אינו רשום במערך המס ושוקל להשקיע בישראל או לבצע פעילות אחרת יוכל לפנות בבקשה לקבלת החלטת מיסוי בעניינו. ככלל, ובהתאם לסעיף 158ד (ה) כמו גם בפרקטיקה הנהוגה בעולם, ניתן להגיש בקשה אנונימית, המאפשרת הליך של בדיקת היתכנות, מבלי לחשוף את מלוא הנתונים בשלבים המוקדמים של ההליך, במטרה לאפשר לנישום התכנות כללית בלי להתחשב בזהותו, עברו והיקף פעילותו של המבקש, ומבלי שייחשף. יחד עם זאת, סעיף 158ד (ה) קובע כי במידה והוגשה בקשה אנונימית ללא שמו ופרטי זהותו של המבקש, הרי שלא תינתן החלטה, אלא רק לאחר קבלת כל הפרטים הרלוונטיים שנדרשו הן ביחס לפעולה או העסקה והן ביחס לנישום. יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 158 ד (ה) לפקודה, ניתן להגיש בקשה אנונימית כדי לבחון אפשרות לקבלת החלטת מיסוי. ברם, החלטה לבקשה כזו לא תינתן מבלי לקבל פרטי זיהוי מלאים של הנישום כבר בשלבים המוקדמים של הטיפול. במטרה לזרז וליעל את הליך המצאת ההחלטה, הוחלט להעביר סוגים מסוימים של החלטות מיסוי שכיחות למסלול הירוק כמו בהגשת בקשה במסלול הירוק לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש. מובהר כי אין מדובר במסלול המאפשר קבלת החלטה אופן אוטומטי וללא בדיקה, אלא במסלול המצריך בדיקה מקוצרת יותר על ידי המוסד להחלטות מיסוי.

תוצאות החלטת המיסוי

תהליך הגשת בקשה להחלטת מיסוי יכול להסתיים באחת מהאפשרויות: קבלת החלטת מיסוי בהסכם, החלטת מיסוי שלא בהסכם, הימנעות מהחלטת מיסוי ומשיכת בקשה.

1. החלטת מיסוי בהסכם- כל עוד המצג העובדתי אשר עמד בבסיסה של החלטת המיסוי בהסכם עולה בקנה אחד עם מציאות העסקה, ולא מתקיימת עילה אחרת לביטול החלטת המיסוי בהסכם, החלטת המיסוי בהסכם תקפה כלפי הנישום כחוזה בין הנישום לבין רשות המסים. מעמדה המשפטי והמנהלי של החלטת המיסוי כלפי הנישום נבחנה גם בפסק דין אלוני אשר בו נקבע, בין היתר, כי החלטה מקדמית מהווה הסכם בין בעלי המניות לבין רשות המסים, וכאשר בעל המניות פעל בהתאם לתנאים שהוצעו לו בהסדר המס, הרי שההסכם השתכלל. אין לנישום זכות לסגת מהחלטת המיסוי באופן חד-צדדי לאחר שבחר ליישמו בפועל. החלטת מיסוי היא ההצעה שהוצעה למערער והקיבול התבטא באישורו ובחתימתו על קבלת החלטת המיסוי.

2. החלטת מיסוי שלא בהסכם – תינתן במקרים בהם חלוקים הנישום ורשות המסים בדבר הפרשנות הנכונה של העסקה ו/או הפעולה ביחס להיבטי המס העולים הימנה. במקרים אלו, רשות המסים תוציא החלטת מיסוי שלא בהסכם אשר תציג באופן ברור את עמדתה ביחס לתוצאות המס של העסקה. במקרה כזה מהווה החלטת המיסוי את עמדת רשות המסים בסוגיה. יצוין כי לא תצא החלטת מיסוי שלא בהסכם, בטרם תינתן לנישום הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו בפני המוסד להחלטות מיסוי. יובהר כי במקרה בו הנישום יבחר לאמץ פרשנות שונה מזו שפורטה בהחלטת המיסוי שלא בהסכם, ייתן הנישום גילוי מלא ומפורט בדוחותיו במסגרת הדוח על ההכנסות שיוגש על ידו למנהלי המשרדים, על פנייתו לרשות המסים בסוגיות אלו, ויציין באופן מפורש כי בעניינו זה יצאה החלטת מיסוי שלא בהסכם על ידי המוסד להחלטות מיסוי.

3. הימנעות ממתן החלטת מיסוי- במקרים בהם אין בידי המוסד להחלטות מיסוי את כלל המידע הדרוש לצורך מתן החלטת מיסוי, רשאי המוסד להחלטות מיסוי להימנע ממתן החלטת מיסוי והודעה על כך תשלח למבקש.

4. משיכת הבקשה – סעיף 158 ד (ו) לפקודה מאפשר למבקש הבקשה לחזור בו מבקשתו לפני מתן ההחלטה, וזאת באישור המנהל בלבד.

החלטת מיסוי מקדמית לתושב חוזר ותיק – חשיבות קבלת החלטת מיסוי

קביעת מעמדם של יחידים מוטבים, היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הנה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים שלאחר הגעתו. מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול בבקשות להחלטת מיסוי (פרה רולינג) וקבלת אישור המקנה מעמד של "תושב ישראל לראשונה" או  "תושב חוזר ותיק". במסגרת הליך של החלטת מיסוי מקדמית – פרה רולינג, הנישום יקבל וודאות בדבר מעמדו כתושב חוזר ותיק ויבטיח כי בגין הונו שצבר כתושב חוץ לא יידרש להמציא הסברים או לשלם מס. ככל שההטבות רבות יותר כדאי לקבל רמת וודאות גבוהה יותר באמצעות "רולינג". רולינג היא החלטה ברמת הוודאות הגבוהה ביותר של שלטונות המס בעקבות פנייה גלויה ולעולם רשויות המס לא יוכלו לטעון דבר בגין מימוש ההטבות.

אודות משרדינו

ההטבות הניתנות לתושבים חוזרים ועולים חדשים הנן מרחיקות לכת  ויש לפעול מבעוד מועד בכדי לזכות בהן. ייעוץ מס ותכנון מס מטעם משרד רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, הנם בעלי חשיבות עליונה עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מחד גיסא ברמה הכלכלית ומאידך בפן ניהול וביצוע התהליך בצורה חלקה, יעילה והטובה ביותר. ניסיונו של רואה החשבון בא לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה עם הנהלים הרלוונטיים, היכרות עם פסיקות עדכניות ותקדימיות של בתי המשפט ופרסומי רשות המסים. 

משרדינו מנוסה בהגשת בקשות לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים בנושא מעמד "תושב חוזר ותיק" ומעניק שירותי ליווי וייעוץ מס מקצועי לתושבים חוזרים לפני החזרה לישראל, לאחר החזרה לישראל ואף בתום תקופת ההטבות. משרדינו מנוסה במיסוי בינלאומי ומקנה לעולים ותושבים חוזרים סל פתרונות מקיף במיסוי בקשר לפעילות עסקית/נדל"נית בישראל ומחוץ לישראל, תכנון מס מיטבי להשקעות בישראל ומחוץ לישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות יחידים וחברות לצורכי מס, בחינת מבנה החזקות בפעילות רב לאומית תוך היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, הגשת דו"חות מס בישראל ובחו"ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, ליווי וייעוץ לעולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס, ייצוג בדיונים וגילוי מרצון, ליווי תושבי ישראל המועסקים בחו"ל, ייעוץ לעובדים וחברות בנושא ניוד (re-location) בסוגיות מורכבות בנושא אופציות ותגמולי הון אחרים ומייצג ומלווה תושבי חוץ בעלי פעילות עסקית והכנסות בגבולות ישראל. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן