הטבות מס לתושב חוזר – תושב חוזר ותיק – עולה חדש

הטבות מס לתושב חוזר – תושב חוזר ותיק – עולה חדש

פתח דבר – הגדרות

הטבות מס לתושב חוזר – לתושב חוזר ותיק – לעולה חדש – מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.
זכאות להטבות מס תינתן לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) שעלה לראשונה לישראל וקיבל מעמד תושב ישראל ולא היה תושב ישראל בעבר.

הטבות מס במעמד לתושב חוזר ותיק  (לאחר תיקון 168 תקף לגבי יחידים ששבו לישראל החל מה- 1.1.07).
תינתנה ליחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהייה כתושב חוץ במשך עשר שנים רצופות. (או חמש שנים אם חזר לישראל בין השנים 2009-2007).

הטבות מס במעמד תושב חוזר (רגיל) – תינתנה ליחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהייה כתושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.
(חל על יחיד שחדל להיות תושב ישראל החל מ- 1.1.2009. לפני כן, נדרשו רק שלוש שנות שהייה כתושב חוץ).

הטבות מס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

  1. פטור ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל על הכנסותיהם מכל המקורות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל (אין מגבלה על מועד הרכישה). הפטור יינתן על כל הכנסותיהם (האקטיביות והפסיביות) שהופקו מחוץ לישראל. (תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס במשך 5 שנים בלבד מהמועד שהיה לתושב ישראל על הכנסות פסיביות בלבד שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק כגון: הכנסות מקצבה, מתמלוגים, דמי שכירות, ריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר הרגיל בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל). 
  2. פטור מהגשת דוחות מס על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל ופטור מהגשת הצהרת הון על נכסים והשקעות מחוץ לישראל.
  3. פטור ממס לעולה חדש (בלבד) על הכנסות מריבית הנובעת מפיקדון מט"ח בבנק בישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בבנק הוא מסכומי כסף שהיו לעולה החדש בטרם עלה לישראל.
  4. הטבה בבחירת שנת הסתגלות שבה יוכל לבחור אם להיחשב תושב ישראל וליהנות מהטבות המס מכוח מעמד תושב חוזר או לבחור להיחשב תושב חוץ כך ששנת ההסתגלות לא תיכלל במניין 10 שנות הפטור. 

חשוב לזכור שבמקרים של פעילות מעורבת, שחלקה בוצע בישראל וחלקה מחוצה לה, הטבות המס לתושב חוזר יינתנו בחלקם. החלק שהופק בישראל חייב במס.
דרכי החישוב של ההכנסה הפטורה פורטו בחוזר 01/2011 וקיבלו חיזוק בפסק הדין בעניין תלמי ע"מ 15-02-24557. החישוב של ההכנסה הפטורה יתבצע לפי מפתח אובייקטיבי, דהיינו  יחס מספר ימי העסקים בהם שהה היחיד במהלך השנה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. לקריאה מורחבת לחץ כאן

הטבות מס לתושב חוזר ועולה חדש – הכנסות הוניות מחו"ל

תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס מרווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל, ללא קשר למועד רכישתם. במקרה של תושב חוזר רגיל הפטור ממס מרווח הון ממכירת נכסים בחו"ל יחול רק על נכסים שרכשו מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ. לאחר תקופת הפטור יחול פטור יחסי בהתאם למשך תקופת ההחזקה בנכס.

הטבות מס לתושב חוזר ותיק בדרך של זיכוי ממס 

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי ממס. נקודות הזיכוי נפרסות על פני 42 חודשים (3.5 שנים), לעומת זאת תושב חוזר יוכל ליהנות מהטבות המס הנ"ל רק במצב ששב לישראל בתקופה שבין 16.5.2010-30.9.2012 לאחר שהייה של 6 שנים רצופות כתושב חוץ מחוץ לישראל.

פטור ממס קנייה על ייבוא רכב

עולים חדשים (בלבד) המייבאים רכב לישראל על שמם או רוכשים אותו בארץ ממחסן רישוי של יבואני הרכב, פטורים מתשלום מס קנייה, אך חייבים בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ (75% מסים במרוכז), בתנאים מסוימים. עולים חדשים, שירכשו או ייבאו רכב שמועד ייצורו החל מ-1.1.07 ואילך, יהיו זכאים להפחתה מסכום המס שנקבע לגבי אותו הרכב
עד לכ- 10,000 ש"ח וזאת בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבע על-ידי משרד התחבורה.

הקלות במס רכישה לעולה חדש

הפטור ממס הרכישה לעולה חדש מעוגן בתקנה 12 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974,
כאשר לפי הוראות הפטור זכאי לקבלו מי שמחזיק באשרת עולה לפי סעיף 2 חוק השבות, תש"י- 1950, תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות
ואשרה או רישיון בתנאים שנקבעו בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974.

"עולה חדש" מי שבידו "אשרת עולה/תעודת עולה" ( שרכש מקרקעין במהלך "התקופה הקובעת" ישלם מס רכישה כדלקמן:
עד לסכום של 1,838,615 – ₪ 0.5% . מעל ל- 1,838,615 – ₪ 5% . (שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מה-16.01.2020 ועד ל-15.01.2021).
"התקופה הקובעת" – שנה לפני כניסתו לישראל לראשונה, ועד 7 שנים לאחר כניסתו לישראל לראשונה.
במניין ה- 7 שנים יש למעט את תקופת שירותו ב"שירות חובה"
בצה"ל או בשירות לאומי. ההקלה של "עולה חדש" חלה רק על רכישת המקרקעין הבאים:

  1. דירת מגורים (או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד), על מנת שתשמש למגורי העולה ( או למגוריו ועסקו יחד).
  2. בית עסק, לרבות משק חקלאי ( על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו). 
    "קרוב" – "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך 6 חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות".
  3. קרקע פנויה ששטחה המקסימלי 1,000 מ"ר או השטח המינימלי המותר בבניה, לפי הגבוה( שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל.
  4. חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק.

תכנון מס רכישה

ניתן להבחין, כי הכדאיות הכלכלית של הפטור החלקי ממס הרכישה לעולה חדש לעומת מס רכישה לפי מדרגות דירת מגורים יחידה משתנים לפי שווי הדירה, אך לא תמיד משתלמים יותר.
לרוב, בעסקאות של רכישת דירת מגורים יחידה עד שווי של כ- 5.5 מיליון, קיים יתרון מס דווקא בניצול מדרגות מס הרכישה של דירת מגורים יחידה לעומת ניצול הפטור החלקי של עולה חדש, מאידך גיסא, בעסקאות נדל"ן עסקי או דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) קיים יתרון מס משמעותי בניצול הטבת המס של מדרגות הרכישה לעולה חדש. 
לכן בטרם יוצאת שומת מס בקביעת מס רכישה לגבי מקרקעין שנרכש ע"י עולה ראוי לבחון את סוג הנכס הנרכש ושוויו וזאת לצורך בחינת ניצול הפטור בשלב זה, אם בכלל, או דחייתו לצורך מימוש הטבת המס בשלב מאוחר יותר במהלך התקופה הקובעת.

אודות המשרד

משרדינו מוביל בתחום החשבונאות והמיסוי על גווניו השונים, לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, חוק עידוד השקעות הון. המשרד מלווה עצמאיים וחברות החל משלב עריכת תכנית עסקית וההקמה של עסקים ברשויות המס וכן לאורך כל הפעילות העסקית. השירותים העסקיים שאני מספקים הנם במגוון נושאים בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי בינלאומי.
משרדינו מנוסה בהגשת בקשות להחלטות מיסוי וגילוי מרצון עבור יחידים תושבים חוזרים, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים ומחויב לסטנדרטים גבוהים של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות היכרות עם התקינה החשבונאית.
אתר המשרד מהווה פלטפורמה עשירה של מאמרים ומידע מקצועי לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים בסוגיות מס שונות ורלוונטיות לרוח התקופה. 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק- הגדרות והיבטי מיסוי

תושב חוזר ותיק – הגדרות והיבטי מיסוי – פתח דברים באתר משרדינו מפורסמים מאמרים המפרטים מידע על הזכויות וההטבות המוקנות לתושבים חוזרים. במאמר זה נחדד

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!