הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
ביום 16 בספטמבר 2008 , פורסם בספר החוקים 2184 החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-  2008. 
התיקון פורסם בעקבות פרויקט "חוזרים הביתה ב-  60 לישראל", שהוביל משרד הקליטה ובמסגרתו גובשה תכנית לתיקון פקודת מס הכנסה הכוללת רפורמה רחבה המעניקה הטבות והקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת הרפורמה היא לעודד עלייה לישראל ולהשיב הביתה מאות אלפי ישראלים החיים בחו"ל תוך הסרת חסמי מס משמעותיים.
בהתאם לכך, התיקון הרחיב, פישט ופירט שורת הקלות ממס ומדיווח, שיחולו על עולים חדשים, תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים, והכול בקשר להכנסותיהם שמופקות ונצמחות מחוץ לישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף באופן רטרואקטיבי, החל מתחילת שנת 2007. 

קביעת מעמד תושב חוזר ותיק      הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

"תושב חוזר ותיק" הנו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות. מעמדו של תושב חוזר ותיק והטבות המס להן יזכה השתוו, בעקבות הרפורמה במס, למעמדו של תושב ישראל לראשונה (עולה חדש).  בנוסף, ועל מנת לעודד עלייה לישראל לרגל שנות ה- 60 למדינה, התווספה הוראת שעה לפיה מי שעלה בשנים 2007 עד 2009, יוכל יחיד לקבל מעמד של תושב חוזר ותיק אם חדל להיחשב כתושב ישראל למשך תקופה של 5 שנים לפחות במקום שהייה במעמד תושב חוץ למשך 10 שנים. 

הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק 

להלן, על קצה המזלג, פירוט הטבות המס העיקריות שנכללו במסגרת תיקון 168 לפקודה:

 1. פטור מלא ממס לכל סוגי מקורות הכנסה בחו"ל לתקופה של 10 שנים. נקבעה הוראה אחידה וברורה המעניקה פטור רחב לכלל הכנסותיו של עולה חדש או תושב חוזר ותיק על הכנסותיו המופקות או נצמחות מחוץ לישראל למשך תקופה של 10 שנים מיום העלייה לישראל, באופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מקורן במימוש נכסים בחו"ל ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל. יצוין, כי בכל הנוגע להוראה זו, מהגדרת "נכס", ממועט נכס שהוענק כמתנה פטורה ממס מתושב ישראל החל מה 1- בינואר 2007
 2. קביעת מסלול התאקלמות.  תקופת הסתגלות של שנה אחת, מיום ההגעה לישראל ניתנת ליחיד מוטב אשר בה, לא ייחשב תושב ישראל לצורכי מס הכנסה.
  להרחבה בנושא לחץ כאן
 3. חברות אשר "השליטה והניהול" בהן מבוצע על-ידי יחידים מוטבים, לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל וזאת למשך
  תקופה של 10 שנים. בהתאם לכך ולמשך תקופת ההטבות, חברות זרות שבעלי השליטה בהם הנם יחידים מוטבים ימשיכו להיות כפופות למס בישראל רק בגין הכנסות שמקורן בישראל.
 4. יחידים מוטבים לא יהיו כפופים לחובת דיווח בישראל בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל וזאת למשך כל תקופת ההטבות.
  בהתאם לכך, יינתן ליחידים מוטבים פטור כפול מדיווח – פטור מהגשת דוח מס הכנסה על הכנסות פטורות מחו"ל ופטור מהגשת הצהרת הון בגין נכסים פטורים בחו"ל. 

  למותר לציין כי הכנסות מפעילות בישראל והשקעות מנכסים ישראלים, שיופקו לאחר עלייתם של היחידים לישראל, יהיו חייבים בדיווח ויתחייבו במס בהתאם להוראות החוק הרגילות.

הקלות במס רכישה לעולה חדש

הפטור ממס הרכישה לעולה חדש מעוגן בתקנה 12 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974,
כאשר לפי הוראות הפטור זכאי לקבלו מי שמחזיק באשרת עולה לפי סעיף 2 חוק השבות, תש"י- 1950, תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות
ואשרה או רישיון בתנאים שנקבעו בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974. "עולה חדש" מי שבידו "אשרת עולה/תעודת עולה" ( שרכש מקרקעין במהלך "התקופה הקובעת" ישלם מס רכישה כדלקמן: עד לסכום של 1,838,615 – ₪ 0.5% . מעל ל- 1,838,615 – ₪ 5% . (שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מה-16.01.2020 ועד ל-15.01.2021).
"התקופה הקובעת" – שנה לפני כניסתו לישראל לראשונה, ועד 7 שנים לאחר כניסתו לישראל לראשונה. במניין ה- 7 שנים יש למעט את תקופת שירותו ב"שירות חובה"

בצה"ל או בשירות לאומי. ההקלה של "עולה חדש" חלה רק על רכישת המקרקעין הבאים:

 1. דירת מגורים (או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד), על מנת שתשמש למגורי העולה ( או למגוריו ועסקו יחד).
 2. בית עסק, לרבות משק חקלאי ( על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו). 
  "קרוב" – "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך 6 חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות".
 3. קרקע פנויה ששטחה המקסימלי 1,000 מ"ר או השטח המינימלי המותר בבניה, לפי הגבוה( שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל.
 4. חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק.

ניתן להבחין, כי הכדאיות הכלכלית של הפטור החלקי ממס הרכישה לעולה חדש לעומת מס רכישה לפי מדרגות דירת מגורים יחידה משתנים לפי שווי הדירה, אך לא תמיד משתלמים יותר.
לרוב, בעסקאות של רכישת דירת מגורים יחידה עד שווי של כ- 5.5 מיליון, קיים יתרון מס דווקא בניצול מדרגות מס הרכישה של דירת מגורים יחידה לעומת ניצול הפטור החלקי של עולה חדש, מאידך גיסא, בעסקאות נדל"ן עסקי או דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) קיים יתרון מס משמעותי בניצול הטבת המס של מדרגות הרכישה לעולה חדש. 
לכן בטרם יוצאת שומת מס בקביעת מס רכישה לגבי מקרקעין שנרכש ע"י עולה ראוי לבחון את סוג הנכס הנרכש ושוויו וזאת לצורך בחינת ניצול הפטור בשלב זה, אם בכלל, או דחייתו לצורך מימוש הטבת המס בשלב מאוחר יותר במהלך התקופה הקובעת.

נקודות זיכוי לעולה חדש

בסעיף 35 לפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון 4.5 נקודות זיכוי בשנה וחצי הראשונה מעלייתו לישראל, 2 נקודות זיכוי בשנה שלאחר מכן ונקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר מכן. עוד נקבע בסעיף, כי הזיכוי יינתן לשנת מס שכולה או חלקה נמצאת בתקופת חודשי הזכאות, לפי מספר החודשים שהעולה היה בישראל באותה שנה, ובפעם הראשונה שנעשה לעולה, ואם העולה ביקש זאת, לא תובא במניין חודשי הזכאות תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאינה פחותה משישה חודשים ואינה עולה על שלוש שנים. 

ביום 5.7.2022 פורסם ברשומות של החוק תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 262), בגדרו של התיקון, הוארכה תקופת הזכאות לנקודות זיכוי בשנה ונקבע, כי בשנה הראשונה מעלייתו לישראל יהיה עולה זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2022 לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה למי שנעשה עולה לראשונה ביום התחילה ואילך.

הכנסות מעורבות מישראל ומחו"ל

עולה חדש ותושב חוזר ותיק זכאים לפטור מלא מדיווח וממס בגין הכנסות שיהיו להם מחו"ל במשך עשר שנים מהיום שיחזרו לישראל. אלא, שברוב המקרים, לאחר שהם עברו להיות תושבי ישראל, הם ממשיכים לעסוק בפעילותם בחו"ל גם מישראל. חלק זה של הפעילות הנעשה מישראל חייב בדיווח ובמס מלא לרשות המסים בישראל. ביום 20.11.2018 פורסמה החלטת מיסוי בהסכם מס' 2316/18, העוסקת בקביעת מנגנון ייחוס של "הכנסה מעורבת" להכנסות המופקות בישראל ומחוץ לישראל בידי תושב חוץ (במהלך שנת ההסתגלות) ותושב ישראל לראשונה (עולה חדש).

אודות משרדינו

יעוץ מס ותכנון מס מטעם משרד רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, הנם בעלי חשיבות עליונה עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מחד גיסא ברמה הכלכלית ומאידך בפן ניהול וביצוע המהלך בצורה חלקה, יעילה והטובה ביותר. ניסיונו של רואה החשבון בא לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה עם הנהלים הרלוונטיים, היכרות עם פסיקות עדכניות ותקדימיות של בתי המשפט ופרסומי רשות המסים. 

משרדינו מנוסה בהגשת בקשות לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים בנושא מעמד "תושב חוזר ותיק" ומעניק שירותי ליווי וייעוץ מס מקצועי לתושבים חוזרים לפני החזרה לישראל, לאחר החזרה לישראל ואף בתום תקופת ההטבות. משרדינו מנוסה במיסוי בינלאומי ומקנה לעולים ותושבים חוזרים סל פתרונות מקיף במיסוי בקשר לפעילות עסקית/נדל"נית בישראל ומחוץ לישראל, תכנון מס מיטבי להשקעות בישראל ומחוץ לישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות יחידים וחברות לצורכי מס, בחינת מבנה החזקות בפעילות רב לאומית תוך היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, הגשת דו"חות מס בישראל ובחו"ל, הקמת ישויות בישראל וסיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, בקשות פרה-רולינג, ליווי עולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס, ייצוג בדיונים וגילוי מרצון. בנוסף משרדינו מלווה תושבי ישראל המועסקים בחו"ל, מייעץ לחברות בנושא ניוד עובדים (re-location) בסוגיות מורכבות בנושא אופציות ותגמולי הון אחרים ומייצג ומלווה תושבי חוץ בעלי פעילות עסקית והכנסות בגבולות ישראל. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן