זכויות תושב חוזר / תושב חוזר ותיק

זכויות תושב חוזר / תושב חוזר ותיק

זכויות תושב חוזר – פתח דברים 

זכויות תושב חוזר – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

בעוד שהדין הפנימי בישראל מוציא את העוקץ מביצוע Relocation והגירה של יחידים וחברות תושבי ישראל למדינה זרה, הרי שלגבי יחידים, עולים חדשים וישראלים לשעבר, שחוזרים הביתה לישראל, הוא עושה בדיוק את ההפך. מדינת ישראל מעוניינת לעודד עלייה וחזרה לישראל על ידי הרחבת הפטורים בהסדרים המכונים "סעיפי הציונות" בפקודת מס הכנסה. בכך, יוצרת תמריץ חיובי לעלות לישראל הכולל מניפה רחבה של זכויות והטבות מס לעולים ותושבים חוזרים עם הגעתם לישראל וזאת בתנאי שהעתיקו את מרכז החיים לישראל. הפטורים האמורים חלים על יחידים בלבד. לכן חברות שמבצעות שינוי מקום מושב על ידי העברת הניהול והשליטה לישראל אינן זכאיות ליהנות הימנו.

זכויות תושבים חוזרים מתוקף פקודת מס הכנסה

סל הטבות המס תלוי במעמדו של התושב החוזר ולכן קיימת הבחנה ברורה בין מעמד תושב חוזר רגיל למעמד תושב חוזר ותיק. 
מי זכאי לקבל מעמד של תושב חוזר רגיל ומי זכאי לקבל מעמד של תושב חוזר ותיק?
על ההבחנה בין ההגדרות ולמידע בנושא לחץ על הקישור

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

להלן, תמצית מהטבות המס המוקנות ל"תושב חוזר ותיק" מכוח פקודת מס הכנסה:

  1. פטור לתושב חוזר ותיק למשך 10 שנים מהמועד שבו חזר לישראל לאחר ששהה 10 שנים בחו”ל כתושב חוץ. הפטור יחול על כל הכנסותיו האקטיביות והפסיביות שהופקו מחוץ לישראל, לרבות נכסים שהתקבלו בירושה גם לאחר העלייה. אין חשיבות לעובדה האם הנכסים נרכשו טרם ההגעה לישראל או במהלך תקופת הפטור של תושב חוזר ותיק.
  2. במקרים בהם מתקיימת פעילות מעורבת של תושב חוזר ותיק, שחלקה מבוצעת ע"י היחיד בישראל וחלקה מחוצה לה, החלק שהופק בישראל יחויב במס לפי חלק יחסי. דרכי החישוב של ההכנסה הפטורה פורטו בחוזר 01/2011 וקיבלו חיזוק בפסק הדין בעניין תלמי.
  3. פטור מרווח הון בגין מכירת נכסים מחוץ לישראל. הפטור יחול לגבי נכסים שנמכרו בתוך 10 שנים מהיום שבו תושב חוזר ותיק חזר לישראל כתושב ישראל ללא קשר למועד רכישתם. לאחר תקופת הפטור של תושב חוזר ותיק, יחול פטור יחסי בהתאם למשך תקופת ההחזקה בנכס. הפטור יחול גם על מכירת נכסים שהתקבלו בירושה גם לאחר העלייה. (למעט נכסים שהתקבלו במתנה).
  4.  תושב חוזר ותיק בלבד יכול לבחור בשנת החזרה כ"שנת הסתגלות" ובלבד שניתנה על כך הודעה לרשות המסים. המשמעות- מי שבחר בשנת ההסתגלות, לא ייחשב כתושב ישראל במשך שנה מהמועד שבו עלה או שב לישראל.

להמשך קריאה ומידע על המשך התהליך מול הרשויות ואופן הגשת בקשה לרשות המסים לצורך קבלת מעמד תושב חוזר רגיל או ותיק לחץ כאן.

הטבות מס לתושב חוזר רגיל

להלן, תמצית מהטבות המס המוקנות "לתושב חוזר רגיל" מכוח פקודת מס הכנסה:

  1. פטור ממס לתושב חוזר למשך 5 שנים על הכנסותיו הפסיביות. הכנסות פסיביות כוללת הכנסות שמקורן מדיבידנד, קצבה, תמלוגים, שכר דירה, ריבית. יש לשים לב שהכנסות הפסיביות אינן עולות כדי עסק ומקורן בנכסים שרכש התושב החוזר בהיותו תושב חוץ. ולא לאחר חזרתו לישראל. 
  2. פטור למשך חמש שנים יינתן גם על הכנסות ריבית ודיבידנד שמקורן "בניירות ערך מוטבים". ניירות ערך זרים הנסחרים בבורסה בחו"ל, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל ומנוהלים בחשבון בנק סגור (ללא הפקדות חדשות לאחר החזרה לישראל)  זאת, אף אם אותם ניירות ערך נרכשו לאחר החזרה לישראל ובלבד שרכישתם נעשתה מתוך ההכנסות והרווחים שבאותו חשבון סגור. 
  3. פטור לתושב חוזר לתקופה של 10 שנים על רווחי הון שמקורם בנכסים מחוץ לישראל שנרכשו בעת היות היחיד תושב חוץ (וזאת להבדיל מההטבה של תושב חוזר ותיק). עם זאת, נדרש כי הנכס הנמכר אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל. במידה והנכס יימכר לאחר תקופת הפטור יחול חיוב במס לינארי.
  4. פטור ממס רווחי הון יינתן  גם לגבי נכסים מחוץ לישראל שהם "ניירות ערך מוטבים". הפטור ממס יחול גם על רווח הון ממכירת ניירות ערך זרים הנסחרים בבורסה בחו"ל המנוהלים בחשבון בנק סגור (ללא הפקדות חדשות לאחר החזרה לישראל). זאת, אף אם אותם ניירות ערך נרכשו לאחר החזרה לישראל ובלבד שרכישתם נעשתה מתוך ההכנסות והרווחים שבאותו חשבון סגור. נדגיש, כי הוראה מקלה זו חלה רק לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל (והמנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, אך היא אינה חלה על נכסים אחרים בחו"ל שהתושב החוזר רכש לאחר חזרתו לישראל. אין זאת אלא, כי על תושב חוזר המתעתד לרכוש נכסים אחרים כאמור (כגון: מקרקעין) לאחר חזרתו לישראל (בין אם במקום נכסים בחו"ל שרכש בהיותו תושב חוץ ובין אם בנוסף לנכסים כאמור), לבצע תכנון מס מתאים, על מנת שהרווחים וההכנסות מנכסים אלה לא יחויבו במס בישראל.להמשך קריאה ומידע על המשך התהליך מול הרשויות ואופן הגשת בקשה לרשות המסים לצורך קבלת מעמד תושב חוזר רגיל או ותיק לחץ כאן.

זכויות תושב חוזר לפי חוק ביטוח לאומי

תושב חוזר יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בתום תקופת המתנה של 6 חודשים לכל היותר.
את תקופת ההמתנה אפשר לפדות בתשלום מיוחד, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים מיד ללא המתנה.
תושב חוזר החייב בתקופת המתנה עד לקבלת שירותי בריאות, יכול לפדות את תקופת ההמתנה על-ידי תשלום מיוחד בסך 12,210 ש”ח (נכון ליום 01.01.2020).
את השירותים הרפואיים ניתן לקבל רק עם סיום התשלום או התשלומים.
מי שפודה את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום דמי הפדיון, פטור מתקופת המתנה. ניתן לשלם את דמי הפדיון עד 6 תשלומים.
קבלת השירותים הרפואיים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי תחל רק לאחר סיום התשלומים ובתנאי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר במשלם כתושב ישראל.

זכויות תושב חוזר – מכס

תושב חוזר זכאי להעביר במכס ללא תשלום מס (מכס, מס קנייה ומע"מ) חפצים אישיים וחפצי בית המיובאים מחו”ל במעמד הכניסה לישראל.
עד ספטמבר 2012 תושב חוזר היה זכאי לפטור חלקי בתשלום מכס על ייבוא רכב.
ממועד זה רק עולה חדש המייבא רכב לישראל על שמו או רוכש אותו בארץ ממחסן רישוי של יבואני הרכב,
פטור מתשלום מס-קניה, אך חייב בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ.
ההטבה היחידה של תושבים חוזרים בנושא רכב היא שישנה זכאות לייבא רכב בתנאי שטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצור הרכב, לעומת כלל תושבי ישראל שיכולים לייבא רכב רק בתנאי שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו
ובכפוף לשאר התנאים. המטרה היא למנוע כניסת רכבים ישנים לישראל. להרחבה בנושא מכס לחץ על הקישור

מסים על רכב לגבי עולים חדשים

עולים המייבאים רכב לישראל על שמם או רוכשים אותו בארץ ממחסן רישוי של יבואני הרכב, פטורים מתשלום מס קנייה, אך חייבים בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ (75% מסים במרוכז), בתנאים מסוימים. עולים חדשים, שירכשו או ייבאו רכב שמועד ייצורו החל מ-1.1.07 ואילך, יהיו זכאים להפחתה מסכום המס שנקבע לגבי אותו הרכב עד לכ- 10,000 ש"ח וזאת בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה. 

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מסייע במיצוי זכויות תושב חוזר בהיבטי מיסוי ובעל ניסיון עשיר ומוכח מקצועית בהגשת בקשות פרה- רולינג לתושב חוזר.
המשרד עומד לרשות תושבים חוזרים לכל אורך הדרך, החל מתכנון העלייה לישראל וכלה במעבר עצמו ובהתנהלות מול רשויות המס בשנים שלאחר מכן.
חשוב להדגיש, מיצוי זכויות תושב חוזר הנן מרחיקות לכת ויש לפעול מבעוד מועד בכדי לזכות בהן.
ייעוץ מס מקצועי מטעם משרד רואה חשבון במקרים אלה בעל משמעות אדירה עבור התושב החוזר ובני משפחתו. בעיקר ברמה הכלכלית אך גם מבחינת ביצוע המהלך בצורה החלקה, היעילה והטובה ביותר. ניסיונו של רואה החשבון אמנון בן שושן בא לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה בתחום המיסוי וכן בידע רב בפסיקות התקדימיות והוראות ביצוע העדכניות ביותר.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן