גולש יקר,
אם הגעת לעמוד זה, כנראה שבכוונתך להתחיל פעילות עסקית כעצמאי וברצונך לקבל את כל המידע הנחוץ לך על השלבים בפתיחת תיק עצמאי ברשות מס הכנסה.
המידע המובא להלן הוא מדריך לפתיחת תיק במס הכנסה בלבד. 
אם בכוונתך לקבל מידע גם על תהליך פתיחת עסק ברשות המע"מ, ניתן לבצע חיפוש בלשונית "חיפוש" בראש המאמר באמצעות הקלדת המילה "עוסק" או "מע"מ" ושם יינתן לך כל המידע הנדרש. במקרה הצורך, ניתן בכל שלב ליצור קשר טלפוני ואחד מנציגנו ישמח לעזור. 

בשעה טובה, החלטת להיות עצמאי. המונחים הבסיסיים שכל עצמאי מתחיל חייב לדעת. 

  1. פתיחת תיק עצמאי. 
  2. ניהול מערכת ספרי חשבונות
  3. תשלום מקדמות
  4. העסקת עובדים
  5. הגשת דו”ח שנתי על ההכנסות
  6. סגירת עסק
  7. ייצוג בפני רשויות המס

פתיחת תיק עצמאי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

תחילת עיסוק – התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות.
בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ עם נציג ממשרדינו.

ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל ניתן לקבל מנציג במשרדינו.
להזכירך, יש לרשום כל תקבול בספרים ( כמו: מזומן, שיק,  שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) – מיד עם קבלתו.

עוסק פטור במע”מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.
לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדוח השנתי.

תשלום מקדמות

לאחר שייפתח תיקך במשרד השומה ישלח אליך פקיד השומה פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס.
אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות לרואה החשבון לבירור העניין.

אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. עד לקבלת החלטה מחייב השיעור שנקבע.

דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.

העסקת עובדים

אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש.

נציג ממשרדינו ישמח לתת הסברים נוספים ולספק לך לוח לניכוי מס הכנסה מהתשלומים השונים.

הגשת דו”ח שנתי על ההכנסות

שנת מס מתחילה ב- ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר. דו”ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.

אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את
הדו”ח עד ‎31 למאי, שלאחר תום שנת המס.

פרטים נוספים לגבי מילוי הדו”ח ולגבי ניכויים וזיכויים ניתן לקבל מנציג במשרדינו.

סגירת עסק

החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך – עליך להודיע על כך בכתב
לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך.
עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.

ייצוג בפני רשויות המס

במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון או יועץ מס.
לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם לרשויות מס ערך מוסף והביטוח הלאומי.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.

כותב המאמר: אמנון בן שושן, רואה חשבון