מיסוי אופציות ומניות (תגמול הוני) לעובדים ומנהלים – סקירת מיסוי מקיפה

מיסוי אופציות ומניות (תגמול הוני) לעובדים ומנהלים – סקירת מיסוי מקיפה

הקצאת אופציות ומניות לעובדים – פתח דברים

מיסוי אופציות ומניות לעובדים (תגמול הוני) לעובדים  – מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.

קיים נוהג מקובל בקרב חברות (לרוב הייטק, עובדי מו"פ) לתמרץ עובדים באמצעות תגמול הוני (אופציות או מניות). אחת ממטרות התגמול היא לשמר את העובדים לטווח הארוך ויצירת זהות באינטרסים בין בעלי המניות לבין העובדים למען הצלחת החברה והשגת יעדים. בדרך זו העובדים מקבלים זכות לאופציות הניתנות להמרה למניות של החברה. זוהי תכנית התגמול הנפוצה ביותר בישראל הידועה בשמה הלועזי Employee Stock Ownership Plan –  ESOP.

נהוג לקבוע תקופת הבשלה לאופציות, כך שרק לאחר שתחלוף, האופציות תהיינה ניתנות למימוש למניות החברה. בנוסף, לכל אופציה נקבע מחיר מימוש, אשר בדרך כלל שווה למחיר השוק של מניית החברה, כך שלאחר תקופת ההבשלה רשאי העובד לממש את האופציה בתוספת תשלום מימוש ולקבל מניות רגילות של החברה. החוק, למעשה, הכיר בעובדה שחברות בתחילת דרכן אינן מסוגלות לשלם לעובדיהן שכר גבוה ועל כן אפשר לתגמל את העובדים בדרך של מתן אופציות, אשר אינה פוגעת בתזרים המזומנים בחברה. תנאי ההבשלה, נקבעים ע"פ שיקול דעתה של החברה המעסיקה ואינם מותנים רק בתקופת עבודתו של העובד בחברה, אלא גם בתנאים שאם יתקיימו, יבשיל התגמול ההוני והזכויות המוקצות תהפוכנה לקניינו של העובד, וכך תקבע כמות מניות שיוקצו לעובד.

הקצאת אופציות ומניות לעובדים – היבטי מיסוי

שיעור המס המוטל כיום על הכנסת עבודה יכול להגיע ל- 47% ובמקרים מסוימים מס נוסף של 3% על בעלי הכנסות גבוהות. על פי סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ₪ ( 53,970 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3% . "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה. מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 53,970 ₪ לחודש (647,640 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121 ב לפקודה בשיעור של 3%. 

במסגרת הרפורמה במס, שנכנסה לתוקף ב 1- בינואר 2003 נקבעו הוראות חדשות המסדירות את היבטי המס בעת הקצאת ניירות ערך לעובדים. מנקודת ראותו של העובד, יתרון המיסוי המרכזי של הוראות אלה, הוא אפשרות מסלול מיסוי ייחודי, שבה הטבת העובד הנצמחת מהקצאות, תסווג כרווח הון שיחויב במס בשיעור של 25% , וזאת חלף חיוב בשיעור מס מצרפי של כ- 60% (מס הכנסה וביטוח לאומי) החל באופן רגיל על הכנסת עבודה. נטל מס זה מהווה תמריץ משמעותי להגדיל את מרכיב האופציות ומכשירים הוניים אחרים בתגמול לעובדים.

תגמול כאמור יכול להקנות יתרונות הן לחברה והן לעובדים, כאשר מומלץ במקרה כזה לבחון את מכלול השיקולים הכלכליים, המיסויים והחשבונאיים. מיסוי הקצאת אופציות/מניות לעובדים מוסדר בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה המבחין למעשה בשלושה מסלולי מיסוי אפשריים להקצאות של ניירות ערך : (א) הקצאת אופציות ומניות לעובדים באמצעות נאמן- מסלול הוני ; (ב) הקצאת אופציות ומניות לעובדים שלא באמצעות נאמן.- מסלול פירותי עם נאמן; (ג) מסלול ללא נאמן.

זכרו- ניתן להקצות אופציות /מניות לעובדים, מנהלים (דירקטורים ונושאי משרה) במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה כל עוד מקבלי התגמול אינם "בעלי שליטה" בחברה. במצב בו מקבל התגמול עונה להגדרת "בעל שליטה" יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה, כך שהקצאת ניירות הערך לבעל השליטה תחויב כהכנסה לפי סעיף 2( 2). דהיינו, עובד שהינו בעל שליטה ימוסה על הכנסותיו מניירות הערך כהכנסת עבודה. כמו כן, במקרה שהאופציות ניתנות לנותני שירותים לחברה ולא מתקיימים יחסי עובד – מעביד, לא יחול סעיף 102 לפקודה, אלא יחול סעיף 3(ט) – מיסוי לפי מדרגות מס.

הקצאה אופציות ומניות באמצעות נאמן

במסגרת הקצאה באמצעות נאמן נקבעו שני מסלולים עיקריים, מסלול רווח הון ("מסלול הוני") ומסלול הכנסת עבודה ("מסלול פירותי").
הכנסתו של עובד מההקצאה בחברה המעסיקה באמצעות נאמן, לא תחויב במס בעת ההקצאה, אלא במועד המימוש לפי ההוראות להלן. 

מסלול הוני
האטרקטיביות בבחירה במסלול ההוני באמצעות נאמן היא שיעור המס המופחת של 25% על רווח הון הנוצר לעובדים, כאשר הכנסה כאמור לא תתחייב בדמי ביטוח לאומי. לצורך כך, המעסיק נדרש לבחור במסלול רווח הון לפי סעיף 102 (ב)(2) לפקודה. בחירה במסלול ההוני לא תאפשר לחברה לנכות הוצאות למס הקשורות להקצאה לעובדים לפי מסלול זה.
אירוע המס לפי המסלול ההוני, יחול במועד העברת האופציות או המניות מהנאמן לעובדים או מועד מכירתן של האופציות או המניות על-ידי הנאמן, כמוקדם מביניהם (להלן: מועד המימוש) כמו כן, תנאי הכרחי לעמידה במסלול ההוני הוא הפקדה של כתבי האופציות/המניות בידי הנאמן לתקופה של עשרים וארבעה חודשים. במקרה של הפרה של המסלול ההוני, יתחייבו העובדים במס על שווי ההטבה כהכנסת עבודה לרבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. לחברה לא יותרו לניכוי הוצאות בגין ההקצאה, על אף חיובם של העובדים בשיעור המס השולי.

חריג לכלל הוא מצב בו המניה/האופציה המוקצית היא של חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ביום ההקצאה, או שנרשמו למסחר בבורסה בתוך 90 יום מיום ההקצאה. לגבי חברות ציבוריות נקבע בסעיף 102(ב)(3) לפקודה כי שווי ההטבה במקרה זה יפוצל ל- 2 סוגי הכנסה: חלק משווי ההטבה ייחשב כהכנסה עבודה לפי סעיף 2(2) והיתרה תחשב כרווח הון החייב במס בשיעור של 25%. תשלום המס בגין שני המרכיבים הנ"ל יהיה במועד המימוש.

מסלול פירותי
בחירה במסלול הפירותי לפי סעיף 102 (ב) (1), מאפשר דחיית אירוע המס של העובדים למועד המימוש. במסגרת המסלול הפירותי באמצעות נאמן נקבע כי על הכנסתם של העובדים ממימוש האופציות או המניות תתחייב במס כהכנסת עבודה (כל שווי ההטבה ממוסה כהכנסת עבודה) לרבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.  בחירה במסלול זה תאפשר לחברה ניכוי הוצאות למס בגין ההקצאה. בחירה במסלול זה כדאית בעיקר לחברות להן יש הכנסה חייבת במס בשיעור מס חברות מלא.

במקרה של הפרה, דהיינו מכירת/העברת מניה/אופציה שהוקצתה במסגרת מסלול פירותי עם נאמן אשר בוצעה לפני תום תקופת החסימה תחוייב במס הגבוה מבין:
המס שהיה חל במועד ההקצאה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ממועד ההקצאה ועד למועד התשלום ובין המס החל במועד מימוש המניה. 

הקצאת אופציות ומניות ללא נאמן

מיסוי טובת ההנאה מהקצאת אופציות או מניות לעובדים שלא באמצעות נאמן, מוסדר בסעיף 102 (ג) לפקודה. סעיף זה מבחין בין שני מצבים. 
הקצאת אופציות נסחרות או מניות (נסחרות ולא נסחרות) – סעיף 102 (ג)(1)- מועד אירוע המס יחול במועד ההקצאה ובמועד המכירה. 
שווי האופציות או המניות במועד ההקצאה (בניכוי הסכום ששילם תמורתן העובד) יתחייב במס כהכנסת עבודה, ועל החברה המקצה לנכות מס מהכנסת העובד בהתאם. בעת מכירת המניות יחול אירוע מס נוסף, שבמסגרתו ההפרש שבין התמורה ממכירת המניות בפועל לבין שוויין ביום ההקצאה יתחייב במס כרווח או הפסד הון, במישור העובד, ללא חבות ניכוי מס במקור על ידי החברה. 
הקצאת אופציות לא סחירות- סעיף 102 (ג)(2) – מועד אירוע המס הוא במועד המכירה בלבד (ולא מועד ההקצאה).
כאשר מדובר באופציות שאינן סחירות לרכישת מניה (אף אם המניה עצמה רשומה למסחר בבורסה), אין אירוע מס במועד המרת האופציות למניות, אירוע המס נדחה עד למועד מכירת האופציות או המניות בלבד. הקצאת זכות תתחייב במס רק בעת מכירתה או מכירת המניה שמקורה באותה זכות ובאותו מועד על החברה לנכות מס במקור מהכנסתו של העובד, כהכנסת עבודה. מומלץ לפנות למס הכנסה בבקשה פרטנית לקבל החלטת מיסוי פרה רולינג, המקדימה את אירוע המס למועד המרת האופציות למניות וזאת כדי למנוע מהחברה את הצורך "לעקוב" אחר העובד עד למועד המכירה לצורך ניכוי המס במקור.

נקודות למחשבה בעת בחירת המסלול המועדף

הדילמה העיקרית שבפניה יעמדו מנהלי חברות הנה טובת החברה אל מול טובת העובד. באם ייבחר המסלול ההוני, יזכה העובד להפחתה ניכרת בנטל המס שיוטל על
העובד במסלול ההוני, ואילו מנגד תוותר החברה על ההוצאה לה היא זכאית. "המחיר" שצריך העובד לשלם עבור בחירה במסלול זה הנו תקופת החסימה הארוכה יחסית הקבועה במסלול ההוני. אין ספק כי בחירה במסלול המועדף מהווה החלטה הדורשת חשיבה מקיפה ומעמיקה הכפופה לעובדות המקרה הספציפיות. מציאת פתרון לניגוד האינטרסים בין אינטרס המעביד, שיבקש מחד גיסא את דרישת ההוצאה, אל מול אינטרס העובד הדורש מאידך גיסא את קבלת שיעור המס המופחת במסגרת המסלול הוני, תמקד ככל הנראה את עיקר תשומת הלב בנושא זה. 

מיסוי אופציות ומניות לעובדים – מכשירים הוניים נוספים

בשנים האחרונות התפתחו מספר מכשירים נוספים לתגמול עובדים, בנוסף להקצאת אופציות או מניות החברה. העיקריים שבהם:

  1. Employees Stock Purchase Plan) ESPP) – תכניות לרכישת מניות החברה בהנחה בטווח של 5%-15%. החלטת המיסוי קובעת כי הטיפול המיסוי בהקצאת ESPP עם נאמן תהיה כהקצאת מניות, כאשר יראו תום כל תקופת חיסכון כמועד הקצאה חדש, לכל דבר ועניין. במסלול זה יותר לחברה לנכות הוצאות לצורכי מס, לגבי רכיב ההכנסה המתחייב במס כהכנסת עבודה. טיפול המיסוי בהקצאת ESPP ללא נאמן תהייה כהקצאת אופציות, אולם מאפשרת לחברה לנכות מס במקור במועד תום תקופת החיסכון וזאת כדי למנוע מהחברה את הצורך "לעקוב" אחר העובד עד למועד המכירה. החלטת המיסוי קובעת כי לחברה לא תותר הוצאה לצורכי מס.
  2. Restricted Shares) RS) – מניות מוגבלות בעלות זכות לדיבידנדים מיום הקצאתן הראשוני, אולם אינן ניתנות למכירה, להעברה והצבעה אלא לאחר תקופת ההבשלה.
  3. Restricted Shares Units)  RSU) – יחידות מניה חסומות אשר בתום תקופת ההבשלה מונפקות בגינן מניות. היחידות אינן בעלות זכות לדיבידנדים ו/או הצבעה עד ליום הנפקת המניות בפועל. לצורכי מס, מסווגת הקצאת RSU כהקצאת אופציות לכל דבר ועניין. החלטת המיסוי קובעת כי הטיפול המיסויי בהקצאת RSU תהיה כהקצאת אופציות. לאחרונה התקבלה מרשות המסים הבהרה המייתרת את הצורך בהגשת בקשת החלטת המיסוי בנושא זה וקבעה שניתן להסתמך על התנאים שבה ללא צורך בפניה ספציפית לרשות המסים.
  4. Share Appreciation Rights) SAR) – זכות לקבלת מניות בשווי עליית ערך מניית החברה ממועד הקצאת הזכות ועד לתום תקופת ההבשלה והיא יכולה להיות מסולקת במזומן או במניות. ניתן לממש את הזכות במניות או במזומן. יש להדגיש כי רק תכנית SAR במניות תוכל להיכלל במסגרת סעיף 102 לפקודה ואילו SAR במזומן תחשב בעיני הרשויות לבונוס ותמוסה בשיעור המס השולי של העובד כהכנסת עבודה.  פנטום הוא מקרה פרטי של SAR  – זכות לקבלת מניות בשווי עליית ערך במזומן. ההבדל בינו לבין SAR במזומן הוא שפאנטום מחושב גם על בסיסים אחרים כמו שווי החברה, מחיר המניה וביצועי החברה.

הקצאות התלויות באקזיט (הנפקה)

בחוזר מס הכנסה (18/2018), נקבעה התייחסות מחמירה לתכניות תגמול, בהן הותנתה ההבשלה של הזכויות בקרות אירוע של מכירת כלל הזכויות בחברה (Exit) או הנפקה של מניות למסחר בבורסה (IPO). במקרים מסוג אלה, לכאורה מדובר בתנאי מוגדר, קבוע, ידוע ומדיד, אשר אושר מראש במועד ההקצאה. אולם, מרכיב הסיכון בתגמול ההוני מעולם לא יתקיים שכן לעובד לא קמה היכולת המעשית לשאת בסיכון בהיותו בעל מניות, ומנגד החברה ובעלי מניותיה לא נושאים בסיכון של צירוף אמתי של בעל מניות נוסף. מכאן, אין לראות בקביעת תנאי כאמור כנכנס למישור של תגמול מבוסס הון, אלא כתגמול מבוסס מזומן אשר ניתן כהטבה במסגרת יחסי עובד-מעביד ויסווג אצל העובד כהכנסה מעבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, כבונוס או מענק הצלחה לעובד בקרות האירוע המזכה.

החזקה באופציות בעת הגירה מישראל והגירה לישראל

מומלץ לתושב ישראל העומד להגר למדינה זרה, לשקול לבצע רכישת נכסים רק לאחר ההגירה מישראל על מנת להימנע מתשלום "מס יציאה" לפי סעיף 100 א לפקודה. 
לגבי עובדים שמבצעים רילוקיישן ואמורים לקבל אופציות מהמעביד בחו"ל, כדאי לשקול לקבל את האופציות רק לאחר ההגירה מישראל ורק אם הדחייה אינה מהווה פעולה מלאכותית. 

מיסוי תגמול הוני לעובדי רילוקיישן – החלטת מיסוי 

החלטת המיסוי (6539/17) דנה בחברה גלובלית אשר לה חברות בנות ברחבי העולם המקצה לעובדיה בישראל אופציות במסלול 102 באמצעות נאמן, ובמהלך העסקתם עברו לעבוד בחברה אחרת בקבוצה במדינה שונה. כך למשל, ישנם עובדים המחזיקים באופציות אשר ניתנו להם בהיותם מועסקים בחברה בישראל, ועברו לעבוד בחברות הקבוצה שאינן תושבות ישראל. ההחלטה קובעת את אופן המיסוי כאשר העובדים עזבו את ישראל במהלך תקופת ההבשלה (Vesting) ומממשים את האופציה לאחר שיצאו מישראל. ההחלטה מאמצת את הגישה מהחלטות מיסוי קודמות (33/08 ו-2514/11) לפיה חבות המס בישראל תיקבע בהתאם לתקופת ההבשלה של האופציות שאירעה בישראל.  במקרים אחרים, דנה ההחלטה במקרים בהם חלק מהעובדים קיבלו את האופציות כאשר עבדו מחוץ לישראל בחברות הקבוצה שאינן תושבות ישראל. ע"פ תמצית הסדר המס ותנאיו, אופציות שניתנו לעובדי רילוקיישן (הן היוצאים מישראלים הן השבים לישראל) יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה, וכי חבות המס בישראל תיקבע בהתאם לתקופת ההבשלה של האופציות שאירעה בישראל כמפורט להלן: 

על אופציות שהוקצו לעובדים שיצאו מישראל

יחולו הוראות המסלול ההוני. חלק ההכנסה ממימוש האופציות שהוקצו לעובדי הרילוקיישן בהיותם מועסקים בחברה, יקבע כדלקמן: שווי ההכנסה כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום הקצאת האופציות (או מיום תחילת תקופת ההבשלה, כמוקדם מהשניים) ועד ליום העזיבה של עובד הרילוקיישן את ישראל, מחולק במספר הימים שמיום ההקצאה (או מיום תחילת תקופת ההבשלה, כמוקדם מהשניים) ועד לתום תקופת ההבשלה של האופציות (להלן: "הרווח הישראלי").  ישראל היא מדינת המקור ועל המעביד לנכות מס על הרווח הישראלי – ללא מתן כל הקלה, לרבות הקלות לעולים ולרבות זיכוי מס חוץ ולא יינתן כל ניכוי בגינו, למעט ניכוי הוצאות מכירה. בגין חלק התקופה מיום העזיבה ועד לתום תקופת ההבשלה ("יתרת הרווח"), ישראל מהווה את מדינת התושבות ולפיכך ינוכה מס ע"י המעביד/הנאמן אך יותרו זיכוי מס חוץ.

הערות:

  1. יצוין כי בהחלטת המיסוי שולבה גישת שלטונות המס בישראל כי ניתוק תושבות אינו מתרחש מיום העזיבה, לכל הפחות לא בשלב הניכוי במקור ע"י המעביד הישראלי או הנאמן ולכן מובהר מפורשות בהחלטת מיסוי כי מדובר בחבות ניכוי במקור החלה על הנאמן תוך הנחה כי עובדי הרילוקיישן הנם תושבי ישראל, אך אין מדובר בקביעת חבות המס הסופית של העובד, אשר יכול כאמור לטעון טענות אחרות במסגרת דוח שיגיש.
  2. בהמשך לאמור בסעיף 1 לעיל, אם יהיה ניתן להוכיח כי יום העזיבה הוא גם מועד הניתוק, תיתכן טענה לפיה לאור הוראות סעיף 100א (מס יציאה) החל גם על אופציות לפי סעיף 102, החלוקה הלינארית צריכה להתבסס על תקופת ההחזקה בזכויות עד למימוש ולא עד תום תקופת ההבשלה, כך שיתרת הרווח (הרווח שאינו רווח ישראלי) תקבל משקל גבוה יותר בחישוב הליניארי.
  3. שימו לב- אם תקופת ההבשלה של האופציות הסתיימה לפני היציאה מישראל, אז כל רווח ההון בגין המימוש (העתידי בעת השהייה בחו"ל), ימוסה בישראל ולא יינתן זיכוי על המס ששולם בחו"ל.
  4. במצב שבו האופציות הוקצו לעובדים, הובשלו ומומשו לאחר מועד הניתוק מישראל, לא תהייה חבות מס בישראל.

על אופציות שהוקצו לעובדים השבים לישראל

על הכנסתם של עובדי הרילוקיישן מהאופציות אשר הוקצו להם בהיותם מועסקים באחת מחברות הבת מחוץ לישראל ושבו לישראל, יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה. מועד ה"מימוש" לפי סעיף 3(ט) לפקודה הוא מועד המרת האופציות למניות ובמועד זה יחויב עובד הרילוקיישן האמור במס שולי לפי סעיף 2(1) לפקודה או סעיף 2(2 )לפקודה, לפי העניין. במקרה זה, ה"רווח הישראלי" (חלק הרווח שמיום החזרה ועד לתום תקופת ההבשלה) ימוסה כאמור לעיל, כלומר – ללא מתן הקלות לרבות זיכויים ממסי חוץ.  "יתרת הרווח" במקרה זה של עובדים החוזרים לישראל (חלק הרווח שמיום ההקצאה ועד ליום החזרה) תחויב במס בישראל בהתאם לאמור לעיל תוך מתן זיכויים ממסי חוץ (ולא עודף זיכוי).

אודות משרדינו

אין ספק כי בחירה במסלול המועדף מהווה החלטה הדורשת חשיבה מקיפה ומעמיקה הכפופה לעובדות המקרה הספציפיות. מציאת פתרון לניגוד האינטרסים בין אינטרס המעביד, שיבקש מחד גיסא את דרישת ההוצאה, אל מול אינטרס העובד הדורש מאידך גיסא את קבלת שיעור המס המופחת במסגרת המסלול הוני, תמקד ככל הנראה את עיקר תשומת הלב בנושא זה. 

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי תגמול הוני (אופציות ומניות) לעובדים ומנהלים, מיסוי ניירות ערך, מטבעות וירטואליים. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: חברות הייטק, מסחר, פיננסיים ושוק ההון. המשרד מספק ייעוץ מס לעובדים שתוגמלו במכשירים הוניים (לרבות ייעוץ מס רילוקיישן) , משקיעים יחידים, סוחרים עצמאיים, וחברות נוסטרו, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בקורסים בתחום מיסוי רווחים בשוק ההון. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע במאמר הנו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!