השקעות וניירות ערך צמודים לדולר – היבטי מיסוי וכללים שחייבים להכיר

השקעות וניירות ערך צמודים לדולר – היבטי מיסוי וכללים שחייבים להכיר

השקעות וניירות ערך צמודים דולר – פתח דברים

מיסוי השקעות צמודות דולר- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

התחזקות השקל מול הדולר הגיעה לשיאה מזה 12 שנים וטרם נמצא פתרון שיבלום את התרסקותו וזאת על אף התערבות (באמצעות רכישת מט"ח) של בנק ישראל בשוק המט"ח באופן משמעותי. ייתכן כי הפחתת הריבית על השקל תפעיל טריגר להתחזקות הדולר, תגדיל את הפער בין הריבית על השקל לבין הריבית על הדולר. כתוצאה מכך תגדל האטרקטיביות של הדולר, שעלולה להעלות את שער המטבע האמריקאי. לא ניתן לקבוע נחרצות את כיוון הדולר אחרי תקופה של ירידות וקשה לחזות מה יוליד יום במגמתיות.

מגמת הירידה היא פנטזיה נהדרת עבור ציבור הצרכנים והיבואנים. ככל שהשקל מתחזק, מוצרי יבוא נעשים זולים יותר ולכן נדרשים להוציא מכיסם פחות שקלים. מנגד, ישנם מי שעבורם הירידה בשער המט"ח מהווה פגיעה קשה. היצואנים, לדוגמה, שעל כל יחידה שהם מייצאים, הם מקבלים פחות שקלים וכך גם ציבור המשקיעים שמנהלים מסחר באמצעות השקעות בנכסים צמודי מט"ח שחווים הפסדים רק מעצם החזקתם בנכס צמוד הדולר, אף אם לא ביצעו שום מכירה. במקרים קיצוניים, ישנם תיקי השקעות שהניבו רווחי הון בשוק ההון, אך השפעת ירידת שער המטבע הקטינה משמעותית עבורם את נתח הרווח. לצורך ההמחשה: נניח רכשתי נייר ערך ב- $100  בשער חליפין של 5 ש"ח לדולר (סה"כ 500 ש"ח)  ומכרתי את נייר הערך ב $200, בשער חליפין של 3 ש"ח לדולר (סה"כ 600 ש"ח). רווח ההון נומינלי עומד על 100 ש"ח. ההפסד מירידת שער הוא 200 ₪. לכאורה בנטרול השפעת ירידת המט"ח הרווח במונחים "ראליים" בתיק אמור להיות 300 ש"ח. לעניין חבות המס, מאחר ואין סכום אינפלציוני רווח ההון הנומינלי יהיה גם רווח ההון הראלי וישולם מס רווח הון על 100 ש"ח. 

קיימים סיכונים בניהול מסחר בשוק ההון. מדובר בשיקולי השקעה אלטרנטיביים שמשקיעים לוקחים בחשבון ומבינים בטרם כניסתם לפעילות מסחרית זו.

מיסוי השקעות צמודות דולר- קיזוז הפסדים בשוק ההון 

תיק השקעות יכול להניב הפסדים כתוצאה מירידה בערכו של נייר ערך. אין חולק שהפסדים אלו ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון. כאשר נוצר הפסד הון, פקודת מס הכנסה מאפשרת, בתנאים מסוימים, קיזוז כנגד רווחי הון בתיקי מסחר אחרים. למידע בנושא מסחר שוק ההון, מיסוי השקעות צמודות דולר וקיזוז הפסדי הון, לחץ על הקישור.
מלבד זאת, בהשקעות בניירות ערך צמודים דולר קיים אף סיכון ששער המט"ח שבו נקוב נייר הערך ירד.  עולה השאלה, מה דינם של אותם הפסדים שנבעו מירידה בשער המטבע והאם ניתן לקזז את אותם הפסדים כנגד רווחי שנוצרו בתיקי השקעות המוחזקים ע"י המשקיעים. מאמר זה יידון רק בהיבטי מיסוי השקעות צמודות דולר והפסדים שנוצרו מירידה בשער המט"ח ויציג את עיקרי הדיונים שהגיעו לפתחם של בתי המשפט בנושא זה. 

הפסד הון שמקורו בירידת שער המט"ח – הצגת הבעיה

נמחיש זאת באמצעות 2 דוגמאות הקשורות במיסוי השקעות צמודות דולר. 

דוגמה ראשונה – יחיד רכש מניה ב- 1 דולר לפי שע"ח 4 ₪. ומכר את  המניה ב- 1 דולר לפי שע"ח 3.5 ש"ח. הפסד ההון שנוצר הוא 0.5 ש"ח. 
דוגמה שנייה- יחיד רכש מניה ב- 1 דולר לפי שע"ח 3.5 ₪ ומכר את המניה ב- 1 דולר לפי שע"ח 4 ₪. רווח ההון הנומינלי הוא 0.5. רווח הון האינפלציוני בעסקה הוא 0.5 (רווח אינפלציוני פטור ממס החל משנת 1994). יוצא שהרווח הראלי הוא אפס ולכן אין חבות מס. הבעיה היא שבמקרה של עלייה בשער החליפין לא משולם מס על הרווח הראלי, ובמקרה של ירידה בשער החליפין נוצר הפסד הון. הסוגיה הגיעה לפתחו של בית המשפט כאשר נישומים ביקשו לקזז את הפסד ההון שמקורו בירידת שער הדולר. 

הפסד שמקורו בירידת הדולר – היבטי מיסוי השקעות צמודות דולר וקיזוז הפסדים

סוגיית מיסוי השקעות צמודות דולר וקיזוז הפסד הון שמקורו בירידת שער המט"ח נדונה מספר פעמים בבתי המשפט כאשר נישומים הניבו "הפסדי הון" כתוצאה מירידת שער החליפין וביקשו לקזז את הפסד ההון כנגד רווח הון שנוצר להם ממכירת ניירות ערך אחרים. פקיד שומה לא קיבל את טענתם והנושא הגיע לפתחו של בית המשפט (פס"ד מוזס ונכסי ארקין), שהחליט לקבל את גישת פקיד שומה (גישת שני נכסים: נייר ערך + מט"ח בו נקוב נייר הערך) וקבע כלל, שהפסדים שמקורם בירידת שער החליפין, לא ניתנים לקיזוז מהטעם שניתן לבודד את רכיב שער החליפין משאר רכיבי נייר הערך ולמדוד את השינוי בו. מאחר ורכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון (רווח הון אינפלציוני פטור nמס משנת 1994), אז אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון. זאת אומרת במקרה של נייר ערך צמוד מט"ח, הפסד ההון יחושב בערכו "הראלי", דהיינו, לאחר ניכוי הירידה בשער המט"ח.

אין חולק על כך שהפסד הון מוגדר בסעיף 88 לפקודה כערך נומינלי. מקור המחלוקת בין הצדדים היה בפרשנות סעיף 92 (א) (1) לפקודה, שמבקש ליצור מעין "תמונת ראי" בין רווח ההון לבין הפסד ההון. סעיף זה קובע תנאי סף לקיזוז הפסד הון, לפיו רק הפסד הון שאילו היה ריווח הון היה מתחייב במס הנו בר קיזוז. במילים אחרות, במקרה של הפסד הון החישוב הוא נומינלי, אבל אם בהפסד גלום ירידת שער חליפין אזי מרכיב זה לא יהיה ניתן לקיזוז מכיוון שאילו היה "רווח הון" הוא לא היה מתחייב במס. 

נמחיש זאת באמצעות דוגמה:

נישום רכש נייר ערך ב- $150, בשער חליפין של 4 ש"ח לדולר (600 ש"ח) ומכר את נייר הערך ב- $100, בשער חליפין של 3.5 ש"ח לדולר (סה"כ 350 ש"ח). בדוגמה זו, נוצר לנישום הפסד הון נומינלי בסך 250 ש"ח. לפי לשונו המפורשת של סעיף 92 (א) (1) לפקודת מס הכנסה, הפסד הון יוכר רק בתנאי ש"אילו היה רווח הון היה מתחייב עליו במס" ולכן אין להכיר במלוא סכום הפסד ההון לצורכי קיזוז מאחר וגלום בו הפסד הנובע מירידת ערך שער החליפין בסך 75 ש"ח. משכך, סכום הפסד ההון שיותר בקיזוז בדוגמה זו עומד על 175 ש"ח בלבד.

סיכום – הפסד הון שמקורו גם בהפרשי שער, אין להכיר במלוא סכום הפסד ההון לצורכי קיזוז. זאת, כיוון שסכום הפסד ההון הנובע מהשינוי בשער החליפין לא היה חייב במס לו היה רווח, בהיותו "סכום אינפלציוני" ולכן ינוטרל בכל מקרה (גם בפן יחיד וגם בפן חברה) וההפסד שיוכר יהיה ב"מונחים ראליים".

מיסוי השקעות צמודות דולר – גישת "ניכוי הוצאות"

כאשר קיימים הפסדים שמקורם בירידת שער ומנגד הכנסות שוטפות מריבית פיקדונות או דיבידנד מניירות ערך אחרים,  ניתן יהיה לנקוט בעמדה לפיה באותה שנת מס, מדובר "בניכוי הוצאות" (הפרשי שער) כנגד הכנסות מאותו מקור (סעיף 2 (4) לפקודה) ולא בהפסדי הון ולכן מצב זה מאפשר ניכוי הוצאות מהשקעה אחת כנגד הכנסות מהשקעה אחרת. בגישה זו בעצם מתגברים על המגבלה של סעיף 92 (א) (1) – פרק ה' שדן בפן ההוני בפקודה, ואילו עמדה זו מתייחסת לסעיף שדן בפן "הפרותי" בפקודה. 

לדעתנו, כאשר לחברה נצמחים הפרשי הצמדה/שער שליליים שמקורם בפיקדון או בנייר ערך בבנק בישראל, יותר לה קיזוז כנגד הכנסות אחרות מאותו מקור וזאת, בתנאי שאותן הכנסות נתהוו באותה שנת מס בה נוצר ההפסד. אם נוצר לחברה הפסד פסיבי בלבד בשנת המס, הוא אינו מותר להעברה לשנת מס הבאה ועל כן הוא יורד למעשה לטמיון. 

כדי להתגבר על מכשול זה, חברה יכולה להסיט את מקור ההכנסה לחו"ל ואז בפעילות פסיבית בחו"ל עסקינן, ניתן יהיה להעביר את ההפסד לשנת המס הבאה. 

נציין, כי נקיטה בעמדה, המתוארת לעיל, אפשרית רק כשמדובר בחברה בע"מ ולא ביחיד. חוסר הסבירות מתעצם לנוכח העובדה כי היעדר הזכאות לקזז הפרשי הצמדה/שער שליליים בידי יחיד נובע מכך שאילו הפרשים אלה היו חיוביים, הם היו פטורים ממס בהתאם לסעיף 9 (13) לפקודה. לפי עיקרון ההקבלה כיוון שההכנסה פטורה אז גם לא ניתן יהיה לנכות הוצאות. בידי חברה, לעומת זאת, הפרשי השער אינם פטורים ממס ועדיין אפשרות קיזוזם מוגבלת ביותר, כמוסבר לעיל.

אודות משרדינו

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ניירות ערך. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: מסחר, פיננסיים ושוק ההון. המשרד מספק ייעוץ מס למשקיעים יחידים, סוחרים עצמאיים, וחברות נוסטרו, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בקורסים בתחום מיסוי שוק ההון. 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע במאמר הנו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
מיסוי רווחים בשוק ההון

מיסוי רווחים בשוק ההון 2021

מסחר בשוק הון – פתח דבר מיסוי רווחים בשוק ההון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. מסחר בשוק ההון עשוי להיראות אטרקטיבי ליצירת רווחים

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי – פתח דבר ייעוץ עסקי הוכח כגורם המשפר את תוצאות הפעילות העסקית. מדובר בתהליך שבו יועץ מנתח את הפעילות העסקית הקיימת ומסייע לבעל

רואה חשבון

בחירת רואה חשבון

פתח דברים רואי חשבון ויועצי מס הם בעלי מקצוע, שרשאים ע"פ חוק להעניק שירותי ייצוג לעסקים מול רשויות המס. חברה בע”מ, נדרשת לקבל שירותי ביקורת

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!