רילוקיישן לקפריסין או הגירה לקפריסין – היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי קפריסאי

רילוקיישן לקפריסין או הגירה לקפריסין – היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי קפריסאי

רילוקיישן לקפריסין או הגירה לקפריסין  – היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי קפריסאי

מיסוי רילוקיישן לקפריסין או הגירה לקפריסין – היבטי מיסוי במעבר לקפריסין – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לקפריסין, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק התושבות לרשות המסים בישראל, ועל- כן יחויב בדיווח על הכנסותיו מחו"ל והשלמת מס במדינת ישראל. מנגד, במצב של הגירה לקפריסין ומעבר למעמד תושב חוץ, יהיה פטור מדיווח על ההכנסותיו מחו"ל לרשות המסים בישראל. לתהליך רילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על הרילוקיישנר ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס בקפריסין והן לרשות המסים בישראל. 

מיסוי רילוקיישן חלקי לקפריסין

אם מדובר במעבר ארעי לקפריסין, תשמרו לרוב על מעמדכם כ"תושבי ישראל" לצורכי מס. בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על כלל הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה בקפריסין היא ארעית, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים בקפריסין ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית. מאחר ועסקינן בתושב ישראל, ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם בקפריסין. תקנות מס הכנסה מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור ההכנסות כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת. 

רילוקיישן מלא לקפריסין  או הגירה לקפריסין (ניתוק תושבות)

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות שלכם. 

אם גיבשתם החלטה להגר לקפריסין או להעתיק את מרכז חייכם למספר שנים ארוכות, תיערכו לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי אחרת תהיו חשופים להשלמת מס הכנסה בישראל וכפל תשלום דמי ביטוח לאומי.

שהות בחו"ל מעל 183 ימים בשנת מס מסויימת, אינה מהווה חזקה בדין הישראלי לניתוק תושבות מס ואינה מספיקה לצורך השלמת התהליך.

במקרה של מעבר למדינה שאין עמה הסכם אמנה, תידרשו להמתין 4 שנים עד לקבל וודאות בעניין מעמדכם כתושבי חוץ. רשות המסים אינה מתירה בקלות ניתוק מידי ובפרט בהיעדר אמנת מס בין ישראל למדינה הזרה טענת תושבות החוץ קשה יותר להוכחה. (למידע נוסף).

עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס. חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות קפריסין לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בקפריסין על הכנסותיכם הכלל עולמיות.  

טיפ ראשון. הכירו את שיטת המיסוי בדין הקפריסאי והטבות המס לרילוקיישנרים (מעוודכן לשנת 2024)

רילוקיישן או הגירה לקפריסין

לאחרונה עבר בקפריסין תיקון חקיקה בנוגע להטבות מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן לקפריסין וזאת כחלק מכוונת ממשלת קפריסין למשוך הון אנושי איכותי לתחומה. המיסוי בקפריסין החל על יחידים  נקבע לפי שיעורי מס מדורגים. עד הכנסה חייבת (בניכוי הוצאות) העומדת על 19,500 יורו לשנה לא מוטל מס כלל. לאחר מכן עולה שיעור המס ככל שההכנסה עולה. לגבי הכנסה חייבת העולה על 60,000 יורו יחול שיעור מס מקסימלי של 35%. 

הטבלה הבאה מפרטת את שיעורי המס החלים על יחידים בשנת המס 2024:

הכנסה מדורגת לשנת המס (ביורו) שיעור מס מס לתשלום
מ עד
0 19,500 0 0
19,501 28,000 20 1,700
28,001 36,300 25 3,775
36,301 60,000 30 10,885
60,001 ומעל  35

הטבות מס לעובדים בקפריסין

החל מה-1 בינואר 2022, יחידים נהנים מפטור ממס על 50% מהשכר רק אם הם מועסקים לראשונה בגבולות קפריסין ולא היו תושבי מס בקפריסין בתקופה של לפחות 15 שנות מס רצופות מיד לפני תחילת עבודתם בקפריסין. ההעסקה צריכה להתחיל לאחר 1 בינואר 2022, והשכר צריך להיות גבוה מ- 55,000 אירו לשנה.

עובד נחשב כמי שמועסק לראשונה בקפריסין רק אם לא סיפק כל שירות בשכר (לרבות העסקה מזדמנת) בקפריסין, בין אם עבור מעסיק מקומי או זר, במשך תקופה של 15 שנים ברציפות. הפטור יחול פעם אחת בחייו של העובד לתקופה של 17 שנים. בכפוף לתנאים מסוימים, אנשים שהעסקתם החלה לפני 1 בינואר 2022 עשויים להיות זכאים לפטור זה.

מכיוון ששיעור המס המרבי בקפריסין הוא 35%, המשמעות היא כי רילוקיישנרים העומדים בתנאי החוק ישלמו מס בשיעור מרבי של 17.5% וביטוח לאומי בשיעור 8.3% עד תקרת חודשית של 4,572 אירו, וכן מס נוסף של 2.65% (עד תקרת משכורת של 180,000 אירו).

כמו כן, שימו לב, לעבודות שמתחילות בין ה-1 בינואר 2022 ל-29 ביוני 2023, העובד עשוי להיות זכאי לתבוע 50% פטור ממס על השכר בכפוף לתנאים דומים אך לא זהים. ליתר דיוק, עובדים עשויים להיות זכאים לתבוע 50% מהשכר בפטור מס רק אם הם לא היו תושבי מס בקפריסין מיד לפני תחילת העבודה הראשונה בתקופה של עשר שנים, ולא 15 שנים. יתרה מכך, "העסקה ראשונה" מתייחסת להעסקת עובד בקפריסין בכל נקודת זמן, ולא לתקופה של 15 שנה שקדמה לתחילת העבודה. 

פטור חדש החל מה-26 ביולי 2022

פטור בשיעור 20% מהשכר (עד סכום פטור מרבי של 8,550 אירו לשנה) חל על יחידים שמועסקים לראשונה בגבולות קפריסין ובתנאי שלא היו תושבי מס בקפריסין למשך תקופה של לפחות שלוש שנות מס רצופות והועסקו מחוץ לקפריסין על ידי מעסיק שאינו תושב. במקרה זה הפטור יחול על יחידים לתקופה של שבע שנים, החל משנת המס שלאחר שנת המס של תחילת העבודה. על מנת למנוע כפילות של פטורים, יחידים שקיבלו את הפטור בשיעור 50% לא יהיו זכאים לפטור זה.

טיפ שני. צמצמו את נטל "מס ההגירה"

כאשר עושים רילוקיישן לקפריסין ויש כוונה להגר לחו"ל ולנתק תושבות, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד למנוע התחמקות מתשלום מס בעת מימוש הנכס מחוץ לגבולות ישראל לאחר הגירה למדינה זרה. מטרת מס ההגירה היא "לצבוע" את הנכס ולמסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ולשלם את המס רק על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל. 

טיפ שלישי. היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. תושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי, ימשיך לשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. בין ישראל לקפריסין, לא קיימת אמנת ביטוח סוציאלי, הרי שכל עוד הרילוקיישנר ישמור על מעמדו כתושב ישראל הוא יידרש לשלם 12% על הכנסותיו משכר עבודה בקפריסין. 

טיפ רביעי. בדקו זכאות להחזר מס בשנת המעבר

על קצה המזלג, שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית ובהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס באופן מלא בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם חלק מהשנה, כנראה שאתם זכאים להחזר מס.

זכרו. לכל אדם קיימת זכות לדרוש החזר מס ששולם ביתר באמצעות דוח מס במהלך 6 שנים מתום שנת המס הרלוונטית. תדאגו לברר נקודה זו מול רואה החשבון. 

טיפ חמישי. תיעוד מסמכים מבססי ניתוק או לצורך הכרה בהוצאות (למקרה ולא ניתקתם תושבות)

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים עמדה לניתוק תושבות.

רצוי לשמור קבלות על טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת של הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס בקפריסין.

כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל בחישוב המס בישראל. חשוב מאוד.

השירותים במשרדינו במסגרת ייעוץ מס לפני רילוקיישן או הגירה לקפריסין 

קבלת ייעוץ מס לאחר בחינה וניתוח מעמיק של נתונים ומידע אישי שתמסרו באמצעות שאלון.

בייעוץ המורחב, תיבנה עבורכם תכנית עבודה מסודרת ומותאמת מול רשויות המס וביטוח לאומי בישראל אגב תהליך הרילוקיישן או הגירה לקפריסין וזאת לצורך והיערכות כלכלית. 

 • במסגרת תכנית העבודה, משרדינו יבחן עבורכם את ההיתכנות בהגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס וביטוח לאומי מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות ישראלית.
 • בחינת הוצאות מחייה מוכרות ששולמו בחו"ל לצורך הפחתת נטל המס. 
 • תתקיים שיחת ייעוץ מס מקיפה בנוגע לחשיפות המס והשלכות רילוקיישן או הגירה לקפריסין על מעמד "תושבות המס"
  וחובת הגשת דוחות ודיווחים לרשות המסים בישראל על ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או בחו"ל,
  לרבות: הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק ישראלי או מעסיק זר כולל דיון בסוגיות מס אגב הקצאות של אופציות מסוג ESOP או SAR, מניות ותגמולי הון אחרים מסוג ESPP, RSU's;
  הכנסות מנדל"ן; מלגות פוסט-דוק; קצבאות; שוק ההון; קריפטו; הכנסות מפעילות עסקית כעצמאי או הכנסות במסגרת פעילות חברה.
 • סקירה כללית של דיני המיסוי הקפריסאי בקשר להכנסות בקפריסין. 
 • לא פחות חשוב – תקבל מידע על השלכות המעבר על מעמד התושבות לעניין ביטוח לאומי.
 • תקבלו סימולציית מס וביטוח לאומי משוערים בשנת המעבר לקפריסין.
 • תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול רשות המסים וביטוח לאומי.
 • נייצג אתכם מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם דוחות מס. 

שאלות נפוצות ותשובות בנושא רילוקיישן והגירה לקפריסין

כן. ביחס למדינות אחרות באירופה, שיעור הפשיעה בקפריסין נמוך, מערכת החינוך מפותחת, שירותי בריאות איכותיים, יוקר מחיה סביר, אקלים ים תיכוני נוח, קהילה ישראלית גדולה, הטבות מס מגוונות למהגרים וזמני קבלת אישורי שהייה קצרים. 

זרים יכולים לקבל תושבות קבע בקפריסין באמצעות השקעה, אישור הגירה, או לאחר 5 שנות מגורים באי עם היתר שהייה. השקעה של 300,000 €+ בנדל"ן או בניירות ערך היא הדרך המהירה ביותר לקבל תושבות קבע ושיכולה להימשך עד 3 חודשים. 

אזרחי האיחוד האירופי, יכולים לשהות ולעבוד בקפריסין ללא צורך בהנפקת ויזה. שהייה בקפריסין עד 90 יום כתייר אינה מצריכה ויזה. ויזת ויזיטור תקפה לשנה ומאפשרת שהייה בקפריסין ועבודה בקפריסין רק אם העסק או המעסיק נמצאים מחוץ לקפריסין ואין לצאת מקפריסין בכל שנה יותר מ-3 חודשים (מתאימה לנוודים דיגיטליים). ויזת עבודה מאפשרת שהייה בקפריסין למטרת תעסוקה עבור מעסיק מקומי ולשהות בה לטווח ארוך. לא ניתן לקבל ויזת עבודה ללא אישור עבודה. 

אישור עבודה או חוזה עבודה מול חברה קפריסאית מקנים אשרת עבודה בקפריסין. המעסיק יפנה בשמכם למשרד העבודה בקפריסין ויהיה אחראי להשגת האשרה עבורכם. 

אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין ולא קיימת אמנה לביטחון סוציאלי. לעובדה זו יכולות להיות השלכות מיסוי וביטוח לאומי הרות גורל בעת המעבר לקפריסין ולכן חשוב לקבל ייעוץ בנושא בטרם המעבר. 

יחיד ייחשב תושב מס בקפריסין אם הוא עומד "בכלל 183 הימים" או "בכלל ה-60 הימים".

יחיד שישהה בקפריסין מעל ל- 60 ימים בשנת המס, יכול להיחשב כתושב מס בקפריסין באותה שנה למרות ששהה בה פחות מ- 183 ימים ובלבד שהוא מקיים את כל התנאים להלן: (1) היחיד לא שהה במדינה אחרת יותר מ- 183 ימים באותה שנת מס. (2) היחיד לא נחשב תושב מס באף מדינה אחרת (3) היחיד מחזיק בנכס מגורים בבעלותו או מושכר. (4) והוא בעל עסק עצמאי בקפריסין ו/או מועסק בקפריסין ו/או לכהן כדירקטור עבור חברה בקפריסין.

המיסוי בקפריסין החל על יחידים  נקבע לפי שיעורי מס מדורגים. עד הכנסה חייבת (בניכוי הוצאות) בגובה 19,500 יורו לשנה לא מוטל מס. שיעור המס עולה בהתאם לרמת ההכנסה (מיסוי פרוגרסיבי). הכנסה חייבת העולה על 60,000 יורו תחויב בשיעור מס מקסימלי של 35%. יחד עם זאת, חשוב לדעת, שדיני המיסוי בקפריסין מקנים למהגרים ולרילוקיישנרים פטור בשיעור 50% מההכנסות בתנאים מסוימים, כך שהפטור מפחית את שיעור המס המקסימלי ל- 17.5%.

יחידים נהנים מפטור ממס על 50% מהשכר רק אם הם מועסקים לראשונה בגבולות קפריסין ולא היו תושבי מס בקפריסין בתקופה של לפחות 15 שנות מס רצופות מיד לפני תחילת עבודתם בקפריסין והשכר צריך לעלות על 55,000 יורו לשנה. הפטור יחול פעם אחת בחייו של העובד לתקופה של 17 שנים. 

החל מה- 26.7.22 קיים פטור בשיעור 20% מהשכר (עד סכום פטור מרבי של 8,550 אירו לשנה) שחל רק על יחידים שמועסקים לראשונה בגבולות קפריסין ובתנאי שלא היו תושבי מס בקפריסין למשך תקופה של לפחות שלוש שנות מס רצופות והועסקו מחוץ לקפריסין על ידי מעסיק שאינו תושב. במקרה זה הפטור יחול על יחידים לתקופה של 7 שנים, החל משנת המס שלאחר שנת המס של תחילת העבודה. על מנת למנוע כפילות של פטורים חדשים אלו, אנשים שקיבלו את הפטור בשיעור 50% לא יהיו זכאים לפטור זה.

דין המיסוי בקפריסין מטיל מס על הכנסות מקצבה ופנסיה מחוץ לקפריסין בשיעור מס אחיד של  5% בלבד מהכנסה שעולה על 3,420 אירו (עד 3,420 אירו קיים ממס). עם זאת, הנישום יכול, על בסיס שנתי, לבחור להיות מחויב בשיעורי המס הרגילים החלים על הכנסה אישית. 

חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק התרחש בפועל מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה בחו"ל בחישוב המס בישראל. 

אודות משרדינו

הצורך בבחינת תושבות מס וניתוק תושבות מס לפי דיני המס בישראל  וחוק ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה לקפריסין, הוא מהותי עבור תושבי ישראל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.

ישראלים השוהים בחו"ל למטרת רילוקיישן או הגירה לקפריסין נדרשים במסגרת ייעוץ מס לבחון את שיקולי המס הכרוכים בניתוק תושבות מישראל מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות מס ישראלית. 

למשרדנו ידע ו- 17 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן בפרט. אנו מנוסים בליווי בתהליך רילוקיישן לקפריסין, השקעות נדל"ן בקפריסין וייצוג מול רשויות המס. 

הערך המוסף שלנו הוא במתן מעטפת פתרונות מלאה במיסוי ישראלי ומיסוי קפריסאי החל משנת היציאה מישראל ולאורך כל תקופת השהייה בקפריסין. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית או משפטית.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תשלום דמי ביטוח במהלך השהות בחו"ל

תשלום דמי ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן (השהות בחו"ל) ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה – תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

רואה חשבון

ביטוח לאומי ברילוקיישן

תוכן עניינים:1 היבטי ביטוח לאומי ברילוקיישן – פתח דברים2 "תושבות" לעניין ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן3 עובד שכיר אצל מעסיק ישראלי4 עובד שכיר אצל מעסיק זר5

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן