מיסוי רילוקיישן לקנדה – 8 טיפים במיסוי במהלך רילוקיישן או הגירה לקנדה

מיסוי רילוקיישן לקנדה – 8 טיפים במיסוי במהלך רילוקיישן או הגירה לקנדה

היבטי מיסוי בעת רילוקיישן או הגירה לקנדה  

מיסוי רילוקיישן או הגירה לקנדה והיבטי מיסוי בקנדה – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

תושב ישראל, שביצע במסגרת העסקתו רילוקיישן לקנדה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק תושבות המס שלו לרשות המסים בישראל. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. כמו כן יהיה זכאי לנכות מהכנסתו החייבת ניכויים שונים על פי הוראות תקנות המס "ניכוי הוצאות מסוימות" המוזכרות להלן ולדרוש את המס ששולם בחו"ל כזיכוי מחבות המס בישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן וייהנה מפטור מדיווח לרשות המסים בישראל על הכנסות מעבודה שהופקו בחו"ל. קיימות סוגיות מיסוי רבות בעת רילוקיישן לקנדה בנוגע להתנהלות של הרילוקיישנר ובני משפחתו מול רשויות המס, והעיקרית שבהן – חובת דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל ואם קיימת כזו, לאיזו רשות מס. האם לרשות המס בקנדה או בישראל או לשניהם יחד והאם תיתכן בעיית כפל מס.  נרחיב על כך במאמר להלן.

מיסוי הכנסות עובדים במהלך רילוקיישן חלקי לקנדה

כאשר מדובר בשהייה בחו"ל למשך תקופה קצובה, קיימת סבירות גבוהה שתשמרו על מעמד "תושבי ישראל לצורכי מס". תחילה, בחינת תושבות המס נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות ובמקרה בו תיחשבו תושבים לצורכי מס בשתי המדינות, מעמד התושבות שלכם ייקבע בהתאם להוראות אמנת המס הבילטרלית החתומה בין המדינות. ראו הרחבה בהמשך. 

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל חייב דיווח על כלל הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה בקנדה היא ארעית, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים בקנדה ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית. מאחר ועסקינן בתושב ישראל שהפיק הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק קנדי, ההכנסות תהיינה חייבות בישראל בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם בקנדה ובכך נפתרת בעיית כפל המס. תקנות מס הכנסה מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת. עוד יצוין כי בתקנות מנויות מדינות מסוימות (וביניהן קנדה) שבהן יותרו בניכוי 125% מההוצאות המותרות בניכוי כאמור. נדגיש כי גם במקרה זה, סעיף 6 לתקנות קובע כי כדי שההוצאות יותרו יש צורך בהגשת מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה, וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע הנציב. 

מיסוי הכנסות במהלך רילוקיישן מלא או הגירה לקנדה 

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של הרילוקיישנר. במידה וגיבשתם החלטה להעתיק את מרכז החיים לקנדה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי אחרת תיתכן חשיפת מס הכנסה וכפל תשלום דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הישראלי לניתוק תושבות מס, אך היא אינה מספיקה כדי להשלים את תהליך הניתוק. כאשר נישום מחליט לבצע ניתוק תושבות מישראל, לכאורה הוא פטור ממס הכנסה על הכנסותיו מחו"ל החל ממועד ניתוק התושבות, אך רשות המסים אינה מכירה בקלות בניתוק מידי, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על יחידים שיוצאים לרילוקשיין לחו"ל. (למידע נוסף). עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מחייב מידי שנה בחינת מעמד תושבות המס של היחיד בשנים שלאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לבסס את הצהרתם ועמדתם מול רשות המסים. 

נציין כי פרשנות קביעת "מקום המושב" ו-"מועד ניתוק התושבות" – שנויה במחלוקת ברוב המקרים, לרבות במקרים של רילוקיישן. עמדת רשות המסים שמגובה בפסיקה היא כי מדובר בתהליך של ניתוק תושבות, ורק במקרים מובהקים יראו ביציאה מישראל כניתוק תושבות מידי לאחר המעבר לחו"ל.  ניתוק כאמור ב-"day one" ייתכן גם על פי תיקון 168 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שבו נבחנה שאלת ניתוק תושבותו של יחיד וקביעת מועד הפיכתו ל"תושב חוץ". על פי תיקון זה, ייבחן מועד העזיבה על פי היום שבו חדל היחיד להיות תושב ישראל, בהתבסס על הגדרת "תושב חוץ" בפקודה. בהתקיים שני תנאים באופן מצטבר – שהייה מחוץ לישראל במשך 183 יום בשנה לפחות בשנת המס הנבחנת ובזו שלאחריה, וקביעת מרכז חייו מחוץ לישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות – ייחשב היחיד ל"תושב חוץ" החל מהיום שבו עזב את ישראל (או המשיך לשהות מחוץ לה), בשנת המס הראשונה שבה שהה מחוץ לישראל יותר מ-183 ימים כאמור.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות קנדה לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בקנדה על הכנסותיכם הכלל עולמיות. 

טיפ ראשון. הכירו את משטר המיסוי בקנדה

רילוקיישן-לקנדה, הגירה-לקנדה

חשוב לברר מול מומחה מס מקומי מהם כללי התושבות לצורכי מס בקנדה וכללי מיסוי החלים על עובדים שמועסקים בגבולות קנדה. מפאת ניסיוננו הרב בליווי ישראלים ברילוקיישן לקנדה, ריכזנו עבורכם מספר כללים מיסוי בסיסיים שחשוב להכיר במהלך רילוקיישן או הגירה לקנדה.

תושבות מס בקנדה

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בקנדה. בהתאם לדין הקנדי, שיטת המיסוי הנהוגה בקנדה היא פרסונלית אשר משיתה על תושבים לצורכי מס בקנדה חובת דיווח ותשלום מס על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות קנדה והן מחוצה לה. הקלה בנושא כפל מס תינתן בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות וכן באמצעות זיכוי מס זר והתרת הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה. יחידים שאינם תושבי מס, יחויבו במס הכנסה קנדי רק ​​בגין הכנסה מעבודה בגבולות קנדה, הכנסות מהפעלת עסק בקנדה ורווחי הון ממכירת נכסים בקנדה. 

בדרך כלל, יחידים נחשבים תושבים לצורכי מס בקנדה במידה והם שומרים על מקום מגורים קבוע עבורם ועבור בני משפחתם. מבחנים איכותיים נוספים ומשניים שיכולים להשפיע על מעמד התושבות הם בין היתר, קשרים חברתיים כגון חברות במועדונים וארגונים דתיים, ועסקיים ומקום רישום והמצאות הרכוש האישי כגון רישיונות נהיגה, רישום רכב פרטי וכיסוי ביטוח רפואי. מעמד האזרחות ומקום המגורים במדינה אחרת אינם רלוונטיים לעניין הגדרת התושבות לצורכי מס בקנדה.

המס הפדרלי בקנדה

שיעור המס הפדרלי שחל בקנדה בשנת 2023 על הכנסות יחידים הוא פרוגרסיבי כמפורט להלן:

מדרגות הכנסה חייבת במס
(בדולר קנדי)
שיעור המס הקנדי
החל מ עד
0 53,359 15.0
53,359 106,717 20.5
106,717 165,430 26.0
165,430 235,675 29.0
235,675 33.0

בנוסף למס הכנסה פדרלי, אדם שמקבל הכנסה ומתגורר בכל מחוז או טריטוריה כפוף למס הכנסה פרובינציאלי או טריטוריאלי. למעט בקוויבק (בעלת מערכת מיסוי מיוחדת), מסים פרובינציאליים וטריטוריאליים מחושבים על ההכנסה הפדרלית שהמס בגינה נגבית על ידי הממשלה הפדרלית. התעריפים משתנים בין תחומי השיפוט. שני מחוזות מטילים גם מסים נוספים שעלולים להגדיל את מס ההכנסה המחוזי לתשלום. מסים פרובינציאליים וטריטוריאליים אינם ניתנים לניכוי בעת חישוב הכנסה חייבת במס פדרלי, פרובינציאלי או טריטוריאלי. כל המחוזות והטריטוריות מחשבים את המס באמצעות מערכות מס עצמאיות (כלומר, הם קובעים את השיעורים, המדרגות והזיכויים שלהם). הטבלה להלן מציגה את שיעורי המס המחוזיים/טריטוריאליים לשנת 2023 לפי רמות הכנסה חייבות במס: 

פרובינציה/טריטוריה מס פרובינציאלי/טריטוריאלי
שיעור מס מקסימלי הכנסה חייבת (CAD)
אלברטה 15 341,502
קולומביה בריטית 20.5 240,716
מניטובה 17.4 79,625
ברונסוויק 19.5 176,756
ניופאונדלנד ולברדור 21.8 1,059,000
הטריטוריות הצפון מערביות 14.05 157,139
נובה סקוטיה 21 150,000
נונאווט 11.5 165,429
אונטריו 13.16 220,000
האי פרינס אדוארד 16.7 63,969
 קוויבק (1) 25.75 119,910
ססקצ'ואן 14.5 142,058
יוקון 15 500,000
לא-תושב 15.84 (2) 235,675

(1) לקוויבק מערכת מס עצמאית, הדורשת חישוב נפרד של ההכנסה החייבת במס. מפאת העובדה שגביית המס בקוויבק נעשית באמצעות מערכת נפרדת, תושבי קוויבק זכאים להפחתה בשיעור 16.5% מהמס הפדרלי. 

(2) במקום מס פרובינציאלי או טריטוריאלי, תושבי חוץ משלמים 48% על הכנסה החייבת בגובה 235,675 דולר קנדי ומעלה.

טיפ שני. אופציות שהובשלו במהלך רילוקיישן – פערי עיתוי 

כאשר בוחנים את השלכות המיסוי במהלך רילוקיישן לקנדה, יש להביא בחשבון את פערי עיתוי הדיווח על ההכנסה בין המדינות. מועד אירוע המס של אופציות בישראל הוא במועד מימוש האופציות (מסלול הוני), לעומת זאת בקנדה הבשלת המניות נחשבת אירוע מס. כאשר אופציות הוקצו לעובד ישראלי טרם עזיבתו והאופציות הובשלו במהלך השהות בקנדה, מתרחש אירוע מס על פי הדין הפנימי הקנדי (הבשלת אופציות) שאינו אירוע מס בישראל. האירוע שבגינו שולם המס בקנדה אינו חייב כלל במס בישראל. רק במידה והאופציות תימכרנה יתקיים אירוע חייב במס בישראל. השאלה העיקרית שעולה היא האם כנגד אירוע המס בישראל (העתידי), ממכירת האופציות, ניתן יהיה לקזז את המס ששולם בקנדה על הבשלת המניות. ע"פ הדין הישראלי, ניתן יהיה לקבל זיכוי מיסי חו"ל רק בגין הכנסה שהופקה או נצמחה באותה מדינה ולא בישראל. לעניין זה, יש להשתמש בכללים לקביעת מקום הפקת ההכנסה כפי שנקבעו בסעיפים 4א ו-89(ב)(3) לפקודה ובאמנה. מאחר וע"פ סעיף 89 (ב)(3) מדובר ברווח הון המוגדר "הופק או נצמח בישראל", מתרחשת "תאונת מס". כדי להתגבר על התקלה חשוב להבין את הוראות האמנה בין ישראל לקנדה שכן הוראותיה גוברות על הדין הפנימי בישראל. 

לפי סעיף 14 לאמנה בין ישראל לבין קנדה בעניין הכנסה מעבודה, יכולה קנדה להטיל מס על תושב ישראל העובד בתחומה (בהנחה שמתקיימים כל התנאים לרבות שהייה בקנדה מעל 183 יום וכו'). הכנסה מעבודה, על פי הסעיף האמור, כוללת משכורת, שכר עבודה וגמול דומה. בפרוטוקול שנספח לאמנה מובהר במפורש כי המילים "גמול דומה" כוללים גם הטבות של אופציות למניות. ואולם, התנאי הוא כי ההכנסה הופקה בתחום קנדה. אם העובדה שהמניות הבשילו, הופכת את מועד ההבשלה למועד הפקת ההכנסה, ניתן יהיה לקשור בין שני אירועי המס כאירוע של עיתוי, קרי המיסוי בקנדה על מכירת מניות נעשה בעיתוי ההבשלה בעוד המיסוי בישראל נעשה בעיתוי המכירה בפועל. משכך לנסות לקבל זיכוי בגין המס ששולם בקנדה על ההבשלה כנגד המס המתחייב בישראל בגין ובעת המכירה של המניות. 

טיפ שלישי. הכירו את אמנת המס בין ישראל לקנדה

מלבד האמור לעיל, רצוי לדעת כי אמנת המס עם קנדה עוסקת באופן המיסוי במהלך רילוקיישן ובחלוקת המס בין המדינות, וקובעת איזו מדינה תהייה בעלת זכות מיסוי ראשונית ולאיזו מדינה תהא זכות מיסוי שיורית. כל זמן בתהליך (רילוקיישן לקנדה או הגירה לקנדה) שבו נשמרה תושבות מס בישראל והפקתם הכנסות בגבולות קנדה, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בקנדה על ההכנסה שהפקתם בגבולות קנדה ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל.

האמנה בין ישראל לקנדה כוללת הוראה מעניינת בנושא מס יציאה. באמנה זאת חל, באופן כללי, העיקרון הרגיל, שזכות המיסוי לגבי רווחי הון מסורה באופן בלעדי למדינת מושב המוכר. יחד עם זאת, סעיף 13(5) לאותה אמנה קובע כי: "הוראות ס"ק (4) לא יפגעו בזכותן של כל אחת מהמדינות המתקשרות להטיל, בהתאם לדיניה הפנימיים, מס על רווחים מהעברת כל נכס שהוא, שהפיק יחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת ואשר היה תושבה של המדינה הנזכרת לראשונה בכל עת שהיא במשך חמש השנים שקדמו מיד להעברתו של הנכס."

טיפ רביעי. צמצמו את נטל מס ההגירה לקנדה

כאשר בוחנים את השלכות המיסוי ברילוקיישן או הגירה לקנדה וכוונת ניתוק תושבות מס יש להתחשב במשטר "מס יציאה" שדן באופן המיסוי מצבת נכסיו של היחיד נכון למועד ניתוק התושבות (גם אם אלו נמכרו במועד מאוחר יותר ובזמן שהיחיד הוא תושב חוץ). 

כאשר מתכננים רילוקיישן לקנדה או הגירה לקנדה ויש כוונה לנתק תושבות מס ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לשמר את זכות המיסוי למדינת המושב בעת מימוש נכס מחוץ לגבולות ישראל רגע לפני שהיחיד משנה את מעמד תושבות המס שלו ל- "תושב חוץ". כאשר ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל. מטרת מס ההגירה לקנדה היא למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו ("מכירה רעיונית"), או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ). 

בהתאם לסעיף רווחי ההון באמנת המודל נקבע כי רווחים מהעברת נכס (מלבד נכסי מקרקעין וסוגים מיוחדים אחרים של נכסים) יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר. בעיקרון, אם נישום תושב ישראל היגר לקנדה והפך להיות תושב בה ומכר שם מניות, הרי זכות המיסוי הבלעדית אמורה להיות בידי קנדה. עם זאת, המצב שונה באמנת המס של ישראל עם קנדה שכן באותה אמנת מס קיימת התייחסות ספציפית לנושא "מס יציאה". ראו בהמשך. 

טיפ חמישי. מעבר לקנדה במסגרת תכנית ICT 

מגזר הטכנולוגי של קנדה חווה פריחה חסרת תקדים, וזקוק לכוח אדם מוכשר כדי להמשיך ולצמוח. בשל ביקוש זה, ממשלת קנדה מציעה מגוון רחב של אפשרויות הגירה לבעלי מקצוע טכנולוגי המעוניינים להגיע למדינה. הביקוש לאנשי מקצוע בתחום ההייטק בקנדה עלה לרמות חסרות תקדים. בעוד מעסיקי טכנולוגיה קנדיים מתמודדים עם הביקוש הגובר הזה, מספר הולך וגדל מחפש מהגרים כדי לגשר על פערים בשוק העבודה. נתונים סטטיסטיים אחרונים חושפים כי מהגרים מילאו למעלה משליש מהמשרות במגזר טכנולוגיית המידע והתקשורת (ICT) של קנדה. קנדה בולטת כיעד מושך לעובדי טכנולוגיה המחפשים הזדמנויות הגירה. המדינה מציעה שכר תחרותי, סיכויי תעסוקה בשפע וגיבוי ממשלתי אשר תומך ספציפית במהגרים בתעשייה הטכנולוגית. להלן כמה טיפים לעובדים הייטק המעוניינים להגר לקנדה:

  • תבחנו את הקריטריונים של כל תוכנית הגירה לפני הגשת בקשה. לכל תוכנית יש דרישות שונות, כגון רמת השכלה, ניסיון עבודה, כישורי שפה ועוד.
  • העריכו את היתרונות והחסרונות של כל מקום מגורים בקנדה. הפרובינציות השונות מציעות הטבות שונות, כגון מסים נמוכים יותר, הזדמנויות תעסוקה רבות יותר או סביבה חיים נוחה יותר.
  • התחילו את התהליך מוקדם ככל האפשר. תהליך ההגירה יכול לקחת זמן רב, לכן חשוב להתחיל אותו בהקדם.

העברה עובדים פנים ארגונית במסגרת תוכנית הניידות הבינלאומית, מספקת הזדמנות לעובדים בכירים ומומחים של חברה גלובלית לעבוד בקנדה באחד מסניפיה שממוקמים בקנדה. כדי להגיש מועמדות לתוכנית הניידות הבינלאומית, החברה חייבת לפעול באמצעות סניף קנדי. אישור עבודה במסגרת התכנית נועד להקל על העברות פנים ארגונית של עובדים בחברות גלובליות. אישור עבודה מסוג זה מאפשר גם לבן זוג אישור עבודה בקנדה.

טיפ שישי. תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. 

מכיוון שבין ישראל לבין קנדה קיימת אמנת ביטוח סוציאלי מצומצמת (לא כולל חבל קוויבק), הרי זכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה. ההסדר באמנה עם קנדה נועד למנוע מצב בו תושב ישראל יהיה כפוף בו זמנית לחוקי שתי המדינות ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות. ההסדר שבאמנה מאפשר לתושב ישראל היוצא לקנדה, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד.  לתשומת לב! האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי! אם אתה תושב ישראל וגר בקנדה הנך מחויב להמשיך לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח  לאומי בישראל, גם אם אתה משלם דמי ביטוח בריאות בקנדה. כאשר ישנה כוונה להגר לקנדה, יש לפעול מבעוד מועד מול המוסד לביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל. אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומן בחובו חסרונות רבים.

טיפ שביעי. בדקו זכאות להחזר מס בשנה שבה יצאתם מישראל

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה התחלתם בתהליך רילוקיישן או ההגירה לקנדה. על קצה המזלג. שיטת חישוב המס של מערכת השכר בישראל היא תמיד בראייה שנתית ובהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס תחת אותו מעסיק באופן מלא וללא "הפתעות", כך שאם עבדתם בישראל חלק מהשנה וניתקתם תושבות, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול מומחה המס. 

טיפ שמיני וחשוב. תיעוד מסמכים המבססים עמדת ניתוק או הגירה לקנדה

תהליך ניתוק תושבות מס מחייב הצגת מסמכים מבססים עמדה זו מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד מסמכים מבססים עמדת ניתוק תושבות כגון: הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס בקנדה- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל לצורך חישוב המס בישראל.

שאלות נפוצות בנושא מיסוי רילוקיישן לקנדה או הגירה לקנדה

הגשת בקשה לתושבות קבע באמצעות מערכת Express Entry. המסמכים הנדרשים: דרכון או תעודת נסיעה, תוצאות מבחני שפה, אישור לימודים במוסד חינוך קנדי, אישור תושבות בפרובינציה או טריטוריה, הצעת עבודה בכתב ממעסיק קנדי וניסיון תעסוקתי מוכח. 

אנשים המעוניינים לעבוד בקנדה חייבים אשרת עבודה. הדרישות: דרכון או מסמך נסיעה, תעודות השכלה, תוצאות מבחן שפה. הצעת עבודה בכתב ממעסיק קנדי, ניסיון תעסוקתי, מועמדות לתושבות בטריטוריה או פרובינציה, תעודת יושר מהמשטרה וחסכונות. הדרישות הספציפיות, תהליכי הבקשה וקריטריוני הזכאות לכל סוג ויזה עשויים להשתנות, ולכן מומלץ לעיין באתר הרשמי של  Immigration, Refugees and Citizenship Canada לקבלת מידע מפורט ועדכני על סוגי ויזה והליכי הבקשה.

בני משפחה של תושבי קנדה, עובדים מיומנים, ואנשי עסקים, מועמדים מטעמים הומניטריים ומטעמי חמלה. 

בקנדה קיימים שני סוגי מיסים. מס פדרלי ומס פרובינציה/טריטוריה. המס הפדרלי הוא מס פרוגרסיבי בטווח שיעורים  15%-33%. בנוסף למס הפדרלי, קיים מס פרובינציה/טריטוריה המוטל על הכנסה החייבת. שיעור המס האפקטיבי המשולב של שני סוגי המס יכול להגיע לכ- 50%-55% במרבית הפרובינציות/טריטוריות. 

קנדה לא מקנה הטבות מס ספציפיות. 

קיימת אמנת מס עם קנדה שיכולה לסייע במניעת כפל מס וקיימת אמנת ביטוח לאומי בין ישראל לקנדה (לא כולל מחוז קוויבק), שיכולה לסייע במניעת כפל תשלום ביטוח לאומי. 

פורמלית אין מיסי ירושה ועיזבון פדרליים או פרובינציאליים/טריטוריאליים. עם זאת, יחיד שנפטר נחשב כמי שמכר את כל רכושו טרם פטירתו. 

ה-CRA (רשות המסים הקנדית) מייחסת את כל ההכנסות מפנסיות הזרות כהכנסות חייבות ולפיכך הן חייבות במס. עם זאת, המדינה שתהייה בעלת זכות המיסוי על פנסיות זרות תיקבע בהתאם להוראות המפורטות באמנה.

אם אתם מהגרים לקנדה ומעוניינים לנתק תושבות מס ישראלית, חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה בחו"ל ולהקטין את ההכנסה החייבת בעת חישוב המס בישראל.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה לקנדה, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לקנדה נדרשים לבחון את שיקולי המס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית. 

למשרדינו ידע ו- 16 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ובפרט- מיסוי רילוקיישן והגירה לקנדה. משרדינו מספק במסגרת תהליך הייעוץ סל פתרונות מיסוי לרילוקיישנרים החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד מתמקדים בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), תושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות קנדיות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ניו יורק/ג'רזי/קרוליינה/פלורידה/טקסס, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה), רילוקיישן למדינות וערים באירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, מינכן/ברלין, אמסטרדם/אלקמאר/אוטרכט, לימסול/לרנקה/ניקוסיה, רומא/מילאנו, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) ,  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תשלום דמי ביטוח במהלך השהות בחו"ל

תשלום דמי ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן (השהות בחו"ל) ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה – תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

רואה חשבון

ביטוח לאומי ברילוקיישן

תוכן עניינים:1 היבטי ביטוח לאומי ברילוקיישן – פתח דברים2 "תושבות" לעניין ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן3 עובד שכיר אצל מעסיק ישראלי4 עובד שכיר אצל מעסיק זר5

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן