מס שבח 2024 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2024

מס שבח 2024 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2024

מס שבח 2024 – הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2024

מס שבח 2024 – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

עם כניסת שנת המס 2024 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") , תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) התש"ע – 2009 וסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961(להלן: "הפקודה"), עדכוני סכומים של מס שבח כפי שיפורט להלן:

סעיף 49א(א1) – תקרת פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק

תיקון 76 לחוק קבע כי מתאריך 1.1.14 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק. להלן סכום תקרת הפטור לתקופה שבין יום כ' טבת התשפ"ד (1.1.2024) עד ליום ל' כסלו התשפ"ה (31.12.2024) – 5,008,000 ש"ח. 

שבח 2024 – סעיף 49ה' לחוק

בהתאם להוראות סעיף 49ה' לחוק, המוכר "דירת מגורים מזכה", כהגדרתה בחוק, יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה בנוסף לפטור שיקבל במכירת דירת מגורים מזכה נוספת, בכפוף להוראות הסעיף. הפטור מוגבל בסכומים.
להלן הסכומים המעודכנים לתקופה שבין יום כ' טבת התשפ"ד (1.1.2024) עד ליום ל' כסלו התשפ"ה (31.12.2024):

  1. שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,252,000 ש"ח.
  2. שווי מרבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,746,000 ש"ח.

סעיף 49ז' לחוק

בהתאם להוראות סעיף 49ז' לחוק, המוכר "דירת מגורים מזכה", כהגדרתה בחוק, בפטור לפי פרק חמישי 1 לחוק, שתמורתה מושפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא זכאי לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב – לפי העניין) בשל הזכויות לבנייה נוספת, וזאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך. כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, לא יפחת מרצפת הפטור. להלן הסכומים המעודכנים לתקופה מיום ו' שבט התשפ"ד (16.1.2024) עד ליום טו' טבת התשפ"ה (15.1.2025): 

  1. תקרת הפטור – 2,428,100 ש"ח. 
  2. רצפת הפטור – 607,000 ש"ח.

סעיף 94א(א) – קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה למנהל

סעיף 94א)א( לחוק קובע כי אדם שלא הגיש הצהרה או הודעה במועד שנקבע בחוק, יוטל עליו, בעד כל שבועיים של פיגור, קנס בסכומים האמורים בסעיף. להלן סכומי הקנסות המעודכנים לתקופה מיום ו' שבט התשפ"ד (16.1.2024) עד ליום טו' טבת התשפ"ה (15.1.2025):

  1. קנס אי הצהרה – 290 ש"ח
  2. קנס אי הודעה – 230 ש"ח

 קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים

התקנות קובעות כי בעד פעולות ושירותים שנותן המנהל לפי בקשת מבקש ובעד פעולות במסגרת עשיית שומה, תיגבה אגרה בהתאם לסוג הפעולה או השירות כמפורט בתקנות. להלן סכומי האגרות המעודכנים לתקופה מיום ו' שבט התשפ"ד (16.1.2024) עד ליום טו' טבת התשפ"ה (15.1.2025):

  1. תקנה 1(1)(1), 1(3), 1(4) ו1-(5) – 90 ש"ח. 
  2. תקנה 1(1)(2) ו1-(2)(1) – 217 ש"ח. 
  3. תקנה 1(2)(2) – 60 ש"ח. 

מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין

בהתאם להוראות סעיף 121ב(ה)  לפקודת מס הכנסה, הכנסה חייבת לעניין החבות במס נוסף לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק, תכלול את השבח רק אם שווי מכירתה עולה על הסכום כדלהלן והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. להלן הסכום לתקופה מיום ו' שבט התשפ"ד (16.1.2024) עד ליום טו' טבת התשפ"ה (15.1.2025): 5,382,285 ש"ח. 

 

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם משרדינו. 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן