מע”מ- מידע ראשוני לעוסק מתחיל

מע”מ- מידע ראשוני לעוסק מתחיל

מאמר זה מובא כמידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע”מ האזורי.

האמור במידע זה בעניין עסקאות חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת.

 1. רישום כעוסק
 2. המסמכים הנחוצים לצורך רישום כעוסק
 3. עוסק פטור
 4. ניהול ספרים
 5. הוצאת חשבוניות
 6. ניכוי מס תשומות
 7. הגשת דו”ח תקופתי
 8. הגשת דו”ח להחזר
 9. פעילות עסקית שאינה מחייבת רישום כעוסק

 

1. מי נדרש להירשם כעוסק?
אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע”מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.
הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

2. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?
המסמכים הדרושים לצורך רישום עוסק יחיד עצמאי, הנם על פי הפירוט הבא:

 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע”מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

המסמכים הדרושים לצורך הרישום עוסק שהנו שותפות (שני אנשים או יותר):

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע”מ

המסמכים הדרושים לצורך הרישום עוסק שהנו חברה בע”מ:

 • אישור של רשם החברות על רישום החברה במרשם החברות.
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי זהות, כתובות ואמצעי התקשרות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.
 • טופס רישום מלא על כל פרטיו, וחתום.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

קבלת אישור ממע"מ על הרישום כעוסק

לאחר ביצוע הרישום, תקבל אישור על כך בו במקום (בנוסף, תישלח אליך בדואר תעודת עוסק מורשה)

 • בעת ביצוע הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות), וכן טופס לתשלום המע”מ לדיווח הראשון.

3. “עוסק פטור”

 • כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ”הסכום הקובע” בחקיקה, (הסכום מתעדכן בתחילת כל שנת מס. בינואר 2019 הסכום הקובע הנו 100,187 ש”ח), תסווג כ”עוסק פטור”.
 • על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).
 • כעוסק פטור:
  א) אתה פטור מתשלום מס ערך מוסף ומהגשת דו”חות חודשיים.
  ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
  ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך.
  ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.
 • אם סווגת כ”עוסק פטור”, אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-“הסכום הקובע”, עליך לגשת למשרד אזורי מע”מ, על מנת לשנות את סיווגך ל”עוסק מורשה”.

פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכיו”ב ניתן לקבל ע”י נציג במשרדינו.

4. ניהול ספרי העסק
עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף.
לקבלת הסבר נוסף בדבר ניהול ספרי העסק פנה לנציג במשרדינו.
פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.

כיצד מחשבים את סכום המע”מ?
סכום המע”מ מחושב בשיעור קבוע 17% ממחיר העסקה. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים – העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה.
במקרה של עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה”כ העלות + הרווח המקובל בענף.

מהו מועד החיוב במס?
במכר טובין חל החיוב במס על מסירתה לקונה. אם נמסרו הטובין חלקים חלקים- חל החיוב על כל חלק שנמכר. על אף האמור לעיל בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (דהיינו על בסיס מזומן):

 • עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.
 • עוסק יצרן שמתקיים בו האמור בסעיף 2 (ג) לתוספת א' להוראות ניהול ספרים (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.
  בשירות- חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.
  חשבונית מס תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס.
  בעסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התמורה, עליך להוציא חשבונית תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת התשלום. אם התמורה היא במזומן, ארבעה עשר יום ממועד קבלת המזומן. אם התמורה הנה בשק אז ארבעה עשר יום ממועד פירעון השיק בבנק.
  כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו – מקרקעין או טובין – לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.
  תיקון 42 לחוק מע”מ הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע”מ.
  בתיקון 42 לחוק מע”מ נוסף סעיף הקובע כי אסור לדרוש חשבונית מס מעוסק המדווח על בסיס מזומן, לפני מועד תשלום התמורה בפועל. הפרת הוראה זו מהווה עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק שעונשה מאסר של שלושה חודשים או קנס בסך 9,600 ש”ח.

5. חשבוניות
מהי חשבונית עסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עסקה כוללת את הפרטים הבאים:

 • שם העוסק.
 • מס’ עוסק.
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • מס’ תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).
 • שם הלקוח וכתובתו.
 • תיאור הטובין או השירות.
 • היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 • הכמות.
 • מחיר היחידה.
 • סכום החשבונית.

מהי חשבונית מס?
אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים ”עוסק מורשה”.
 • מס’ “עוסק מורשה”.
 • המילים ”חשבונית מס”.
 • המילה ”מקור” (על גבי מקור החשבונית בלבד).
 • מס’ החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח וכתובתו.
 • פירוט העסקה.
 • מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).
 • המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

6. ניכוי מס תשומות
מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא על שמך.
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד.
מבחינים בין שני סוגים של תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע”מ, התשל”ו-1976).
אולם קיימים עיסוקים, כגון: מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק.
ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק”ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק.

ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:

 • אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק – תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות
 • אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק – תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.

7. דו”ח תקופתי על פעילות עסקית
עם רישומך כעוסק, תקבל טופס דו”ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו”חות שישמש אותך עד סוף שנת המס השוטפת.
 סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2019, לאחר עדכון עומד על 1,510,000 ₪.
תקופת הדו”ח של עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,510,000 ₪ תהא בת חודשיים, ואילו תקופת הדו”ח של עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על הסכום האמור, תהא בת חודש.

הדו”ח התקופתי כולל:

 • כל העסקאות שביצעת בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
 • עסקאות שביצעת בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי או לשימושם של בני ביתך, לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך.
 • כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו”ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה.
 • סכום המס הכלול בתשומות העסק.
 • בשורה האחרונה, ”הסכום לתשלום”, רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות- עליך להגיש דו”ח לתשלום, ולצרף לדו”ח אמצעי תשלום על סך מלוא ”הסכום לתשלום”.
אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף- במקרה זה עליך להגיש דו”ח להחזר.

מתי עלי להגיש את הדו”ח התקופתי?
עליך להגיש את הדו”ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה:
דו”ח 1/19 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.19 ובין 31.1.19, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.18.

אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה:
דו”ח 4/19-3/19, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.19 ובין 30.4.19, ויוגש לא יאוחר  מיום 15.5.19
דו”ח להחזר וגם “דו”ח אפס” יש להגיש במועד.

האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
עליך להגיש את הדו”ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ”אפס” במחזור העסקאות.

מדוע כדאי להגיש את הדו”ח התקופתי בזמן?
חשוב מאוד להגיש את הדו”ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו”ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

 • הטלת קנס פיגורים.
 • הטלת קנס חוב.
 • הוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • הטלת קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).
 • קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.
גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.
היכן מגישים את הדו”ח התקופתי?

דו”ח לתשלום, דו”ח אפס, ודו”ח להחזר עד “הסכום הקובע” – יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר  או ע”י מייצג המקושר לשע”ם, או באינטרנט.

8. מתי מגישים דו”ח להחזר?
כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר.
דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,256 ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו- ‎1976, אשר בו רשום העוסק. דו”ח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר.

כמו כן, עוסק חדש נדרש להגיש את הדו"ח התקופתי פיזית למשרד המע"מ שבו רשום עסקו במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום הרישום במצב בו יש עודף תשומות בדו"ח התקופתי . בכל סכום להחזר.  יש לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 “טופס ריכוז רשימוני יבוא”, המהווים את הבסיס לדו”ח ההחזר.

לטפסים אלו עליך לצרף חשבוניות, כשסכום המס המצוין בכל אחת מהן גבוה מ- 5,000 ש”ח. רצוי שתביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה.

אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא עמך את רישיון הרכב ואישור העברת בעלות.
אם רכשת נכס, הבא עמך את חוזה הרכישה.

9. איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?
אם עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ”ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע”מ החל על השירות שאתה נותן, מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).
אם אתה שכיר המבצע עסקה אקראית (חד-פעמית) בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח – עסקת אקראי (טופס מע”מ 8356).
אם אתה משכיר נכס אחד או יותר ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה רשאי להעביר את חובת תשלום המע”מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.

כותב המאמר:
אמנון בן שושן, רואה חשבון

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תיירות יוצאת – היבטי מיסוי

תוכן עניינים:1 תיירות יוצאת – פתח דבר2 הסדר בענף התיירות בעקבות פשרה עם רשות המסים3 שירותי תיירות יוצאת המתבצעים בחו"ל4 כאשר שירותי התיירות כוללים שירותי

רואה חשבון

הקמת עסק – היבטי מיסוי וטיפים

תוכן עניינים:1 הקמת עסק – פתח דברים2 עריכת תוכנית עסקית3 הדרך לפתיחת חשבון בנק עסקי4 הקמת עסק – בחירת סוג תיק של העסק במס הכנסה5

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן