1.      על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא: עד 99,003 ש”ח (במקום 98,707 ש”ח בשנת 2017).

2.      על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 301 ש”ח, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה), שיוציא לו חשבונית מס.

3.      על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע”מ, התשל”ו-1976- דוח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות העולה 18,040 ש”ח, יוגש באחד ממשרדי מע”מ אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף ‎143א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו- ‎1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע”מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו”חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

4. תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,490,000 שקלים חדשים תהיה דו חודשית.

5.      על פי תקנה 9א(ג)(1) לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1976, תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שירות, שמחירו אינו עולה על 259 ש”ח. 

6. קנס על איחור בהגשת דו”ח למע”מ הנו 219 ש”ח לכל שבועיים או חלק מהם.

7. קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)- הנו 1% ולא פחות מ- 323 ש”ח. ללא שינוי.

8. קנס פיגורים 0.2% לכל שבוע או חלק ממנו. ללא שינוי.

9. תוספת הפרשי ריבית 4% לשנה מוכפל בשיעור עליית המדד על הסכום שמדובר בו. ללא שינוי.

10. קנס פיגורים בשל אי תשלום מס במועד שנקבע בנוסף להפרשי הצמדה וריבית 0.25% לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופה עד ששה חודשים ו-0.5% בשל תקופת פיגור לאחר ששה חודשים. ללא ישנוי

11. על פי תקנה 1 לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע”א-2011, להלן הסכומים המעודכנים:

(1)     משלוח דרישה ראשונה בכתב: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.
משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום: הסכום נותר ללא שינוי, 23 ש”ח.

(2)     משלוח דרישה נוספת בכתב: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.
משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום: הסכום נותר ללא שינוי, 23 ש”ח.

(3)     עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.
צו עיקול אלקטרוני: הסכום נותר ללא שינוי, 8 ש”ח.

(4)     משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח. משלוח צו מסירה: הסכום נותר ללא שינוי, 16 ש”ח.

(5)     איתור כתובת הסרבן: הסכום נותר ללא שינוי, 125 ש”ח.

(6)     עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו: הסכום נותר ללא שינוי, 167 ש”ח.

(7)     עיקול רכב במשרד הרישוי 84 ש”ח. 

(8)     המצאת אזהרה לרבות ע”י הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם:הסכום נותר ללא שינוי, 167 ש”ח.

(9)     הובלה והוצאת מעוקלים- הסכום הנו  356 ש”ח. 

(10)   הובלה והוצאת מעוקלים, שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים- הסכום הנו 2,123. 

(11)   הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת- הסכום הנו  523 ש”ח. 

(12)   הוצאות גרירה של רכב:

(א)     רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק –

(1)     עד 35 ק”מ ממקום הגרירה-הסכום הנו  418 ש”ח.

(2)     מ-36 ק”מ עד 50 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 497 ש”ח. 

(3)     מ-51 ק”מ עד 75 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 575 ש”ח.

(4)     מ-76 ק”מ ואילך ממקום הגרירה- הסכום הנו 648 ש”ח.

(ב)     רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק –

(1)     עד 35 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 993 ש”ח.

(2)     מ- 36 ק”מ עד 50 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 1,098 ש”ח.

(3)     מ-51 ק”מ עד 75 ק”מ ממקום הגרירה- הסכום הנו 1,286 ש”ח.

(4)     מ-76 ק”מ ואילך ממקום הגרירה- הסכום הנו 1,464 ש”ח.

(13)   פריצת דלת של רכב- הסכום הנו 157 ש”ח.

(14)   פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל- הסכום הנו 241 ש”ח.

(15)   פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד- הסכום הנו 669 ש”ח.

(16)   הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו –

(א)     מיטלטלין: הסכום נותר ללא שינוי, 261 ש”ח למטר מעוקב לחודש, או חלק ממנו.

(ב)     כלי רכב –

(1)     בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון:
הסכום נותר ללא שינוי, 42 ש”ח ליום או חלקו.

(2)     בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה- הסכום הנו 105 ש”ח ליום או חלק ממנו.

(17)   שמאות מיטלטלין, לרבות רכב- הסכום הנו 314 ש”ח.