בתאריך 10.9.15 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע”ה–2015.
לפי צו זה הוקטן שיעור המע”מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1.10.2015.

ככלל, בהתאם לחוק מע”מ, מע”מ בשיעור של 17% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במע”מ בגינה חל החל מהמועד הקובע, ואילו מע”מ בשיעור 18% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל לפני המועד הקובע, קרי עד ליום 30.9.2015.

להלן התייחסותנו למועד החיוב בסוגים שונים של עסקאות כדוגמה וההשלכות לעניין שיעור המע”מ:

1. שיעור המס בעסקאות של מכר טובין:
ככלל, מועד החיוב לעניין מע”מ חל עם מסירתם לקונה. לפיכך,
א. לגבי טובין שנמסרו או יימסרו לקונה לפני 1.10.2015 תחויב העסקה במע”מ בשיעור של 18%, אף אם התמורה בגינה שולמה במלואה או בחלקה אחרי ה- 1.10.2015.
ב. לגבי טובין שיימסרו לקונה החל מיום 1.10.2015, תחויב העסקה במע”מ בשיעור של 17%, אף אם התמורה בגינה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הקובע הנ”ל.

2. בעסקאות של השכרת נכסים, ככלל, מועד החיוב הנו עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל ומכך ייגזר שעור המע”מ (כלומר על תקבול שהתקבל לאחר המועד הקובע יחול מע”מ בשיעור 17%).

3. בעסקאות של מתן שירות מועד החיוב עשוי להעלות סוגיות שונות. ככל שעיתוי הדיווח הנו לפי בסיס מזומן כגון שירות של בעלי מקצועות חופשיים, שחלה עליהם אחת מהתוספות הרלוונטיות להוראות ניהול ספרים, שיעור המע”מ ייגזר ממועד קבלת התקבול.

בשירות שניתן להפרדה לחלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן וככל ש”החלק” כולל שירות שחלקו ניתן לפני המועד הקובע וחלקו ניתן לאחר המועד הקובע, שיעור המע”מ שיחול לגביו יהיה כדלקמן: על החלק היחסי שניתן לפני המועד יחול שיעור של 18%, בעוד שעל החלק שניתן לאחר המועד הקובע יחול שיעור מע”מ של 17%.

4. עסקאות של מכר מקרקעין:
בעסקה של מכר מקרקעין, ככלל, יחול מועד החיוב לפי המועד המוקדם מבין:
א. מועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו.
ב. מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל לפי כל דין.
ג. ככל ששולם סכום כלשהו על חשבון התמורה לפני העברת חזקה או רישום – יחול מועד חיוב על פי מועד התקבול ועל הסכום שהתקבל.

יובהר כי ככלל, מועד הנפקת החשבונית אינו המועד הקובע לעניין שיעור המע”מ החל, כי אם מועד החיוב כאמור לעיל.

יצוין, כי במקרים בהם קיימת עילה להנפקת הודעת זיכוי לאחר המועד הקובע הרי שככל שהזיכוי מתייחס לחשבוניות שהונפקו במע”מ בשיעור של 18%, הרי שגם הודעת הזיכוי תהא בשיעור המע”מ נשוא החשבונית.

כן יצוין, כי קביעת מועד החיוב בעסקאות שונות נתון לעתים לפרשנות ומחייב בחינת כל מקרה לגופו.

אמנון בן שושן ושות' מלווה אותך לכל אורך הדרך החל משלב הייעוץ בפרטים הכי קטנים בתחום המיסוי ועד לבניית ניתוחים של הדוחות הכספיים והכל באווירה נעימה ובביטחון שנותן לך את השקט להתעסק בעשייה.