תגמול הוני מסוג ESPP – כיצד זה עובד ומהן השלכות המיסוי על העובדים

תגמול הוני מסוג ESPP – כיצד זה עובד ומהן השלכות המיסוי על העובדים

מהי תכנית Employees Stock Purchase Plan) ESPP)

כללי מיסוי תגמול הוני לעובדים בתכנית ESPP – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

תכנית ESPP הנה תכנית וולונטרית לרכישה מוטבת של מניות החברה המעסיקה או חברה קשורה בקבוצה. לרוב מדובר על סכומי כסף מוגדרים, שהעובד הפריש בפרקי זמן מסוימים לטובת רכישת מניות החברה בהנחה ממחיר השוק של המנייה, בטווח שבין  5%-15% (מיושם רק בחברות ציבוריות), כנמוך מבין שווי המניה בתחילת תקופה לסוף תקופה. על אף שההשקעה לטווח ארוך עתידה להיות מאוד משתלמת, חסרונה הוא שהשפעתה ניכרת בתזרים הזומנים החודשי השוטף של העובד. ניתן לשנות את שיעור ההפרשה במהלך התוכנית או לפרוש ממנה ולקבל בחזרה את כל הכספים שהושקעו בה עד מועד היציאה. ב- ESPP, הרווח של עובדים המחזיקים במכשיר זה יהיה שווה למכפלת מספר המניות שברשותם, במחיר מניה רגילה של החברה. 

תכנית ESPP עם נאמןהחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" (טופס 926)

תכנית ESPP הנה תכנית אשר במסגרתה מוענקות לעובדים זכויות לרכישת מניות החברה הנסחרות בבורסה (או זכויות לרכישת מניות נסחרות בבורסה של "חברה מקצה" שהינה חברה קשורה) בהנחה ממחיר השוק. חברות יכולות לפנות בבקשה להחיל על מניות שיונפקו לעובדים במסגרת תכנית ESPP את הוראות סעיף 102 לפקודה במסגרת מסלול רווח הון עם נאמן. ככלל, שווי ההטבה יסווג חלקו כהכנסת עבודה וחלקו כרווח הון בהתאם לסעיף 102(ב)( 3 )לפקודה, וזאת לגבי כל תקופת חסכון/רכישת מניות בנפרד שנמשכת חצי שנה.

כיצד עובדת תכנית ESPP עם נאמן

עובד שמצטרף לתכנית רשאי לקנות מניות בהנחה בסוף כל תקופה המתחילה ב- 1.1 או 1.3 כל שנה (תחילת תקופת החיסכון). תקופה זו תימשך לרוב 6 חודשים מלאים ותסתיים ב- 1.7 או 1.9 בהתאמה בכל שנה (תקופת החיסכון). במהלך תקופת החיסכון מפריש העובד מדי חודש סכום המחושב כאחוז משכרו החודשי המוקצה לטובת רכישת מניות של החברה המקצה. ההפרשה תנוכה משכר הנטו לאחר שנוכה ממנה מס כדין. לרוב החברה מאפשרת לנכות עד 7% משכר העובד. בתום כל תקופת חיסכון זכאי העובד לרכוש מניות באמצעות סכום החיסכון שנצבר על שמו כשמחיר המנייה לעובד יהא הנמוך מבין 15% (לצורך הדוגמה) ממחיר המניה של החברה המקצה בתחילת תקופת החיסכון לבין 15% ממחיר המנייה של החברה המקצה בתום תקופת החיסכון (במועד רכישת המניות) (להלן: מחיר המנייה לעובד). במקרה של הפסקת יחסי עבודה בין החברה לעובד, מכל סיבה שהיא, תופסק השתתפותו של העובד בתכנית ה- ESPP שאז סכומי החיסכון שנצברו לזכותו יוחזרו לו במלואם. לאחר רכישת המניות מהחברה, יופקדו המניות בידי נאמן עד למועד המכירה והנאמן יהיה אחראי על הניהול והתפעול של מנגנון ה- ESPP. העובד רשאי להורות לנאמן למכור את המניות בכל עת. בשימת לב למגבלות סעיף 102 לעניין תקופת חסימה של שנתיים (ממועד תום תקופת החיסכון) והשלכות הפרתן. 

מהם כללי המיסוי בתכנית עם נאמן

שווי ההטבה, במועד המימוש, יסווג כהכנסת עבודה ע"פ הוראות סעיף 102 (ב)(3) ויחושב לגבי כל תקופת חיסכון בנפרד, לפי ההפרש שבין מחיר מניית החברה המקצה בבורסה בתום יום המסחר במועד רכישת המניות לבין מחיר המנייה לעובד כאשר הוא מוכפל בסך כל המניות שנרכשו ע"י העובד (להלן: שווי ההטבה הפירותי). במועד המימוש (המכירה) יחולו הוראות 102(ב)(3) או 102(ב)(4). דהיינו אם הוראות סעיף 102 תתקיימנה והעובד יממש את המניות שרכש מהחברה לאחר תקופת החסימה – אירוע המס (הפירותי וההוני) יחול במועד המימוש כך ששווי ההטבה הפירותי ימוסה לפי שיעור מס שולי והיתרה תמוסה לפי שיעור מס רווח הון (25%). שימו לב – אם הוראות סעיף 102 תופרנה ומימוש המניות יתבצע בטרם סיום תקופת החסימה, יחול על העובד מס שולי על כל שווי ההטבה (הגבוה מבין שווי ההטבה במועד ההקצאה או מועד המימוש). ניכוי המס יתבצע באמצעות הנאמן וההתחשבנות הסופית תבוא לידי ביטוי בתלוש העובד ולכן העובד אינו מחויב הגשת דוח מס בגין ההכנסה כאמור. (אלא אם כן העובד יידרש בהגשת דוח מס מכוח הוראות דיני המס. (להרחבה בנושא). 

מהי תכנית ESPP ללא נאמן – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" (טופס 927)

רוב החברות הגלובליות מעדיפות להעניק זכויות לרכישת מניות החברה הנסחרות בבורסה במסגרת תכנית ESPP ללא נאמן. חברות המבקשות להימנע ממעקב ומחובת דיווח וניכוי במקור עד לשלב בו העובד ימכור את מניות החברה יכולות לפנות בבקשה להחלטת מיסוי ולקבוע את מועד אירוע המס הפירותי ומועד ניכוי מס במקור על ידם למועד בו רכש העובד את מניות החברה, כך שלאחר תשלום המס הפירותי, יעברו המניות או הסכום שהתקבל ממכירת המניות לחשבון העובד והחל משלב זה חובת תשלום המס (רווח הון) והדיווח לפקיד שומה יחולו על העובד בלבד. חברה שלא תפנה לרשות המסים במסלול הירוק, תאלץ את עובדיה לשלם מס פירותי על כל שווי ההטבה כולל התשואה על המניה במועד מכירת המניה. 

מהם כללי המיסוי בתכנית ללא נאמן

רשות המסים מאמצת את הפרשנות לפיה מנגנון ה-ESPP מהווה זכות אשר אינה רשומה בפני עצמה בבורסה ולכן יש ליישם את הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה. דהיינו, מועד המימוש נדחה עד למועד מכירת המניה וכל הרווח מסווג כהכנסת עבודה. על רקע האמור, מאפשר המסלול הירוק הקלה ומשנה הלכה למעשה את הגדרת מועד המימוש כמפורט בטופס, כך שרק ההטבה, קרי רכיב ההנחה שניתן לעובד במסגרת התכנית ימוסה במס שולי ולא כל הרווח שהתקבל אצל העובד. 

גם במקרה זה, העובד זכאי בתום כל תקופת חיסכון לרכוש מניות באמצעות סכום החיסכון שנצבר על שמו כשמחיר המנייה לעובד יהא הנמוך מבין 15% ממחיר המניה של החברה המקצה בתחילת תקופת החיסכון לבין 15% ממחיר המנייה של החברה המקצה בתום תקופת החיסכון.  לאחר תשלום המס השולי יועברו המניות לידי העובד (ינוהלו באמצעות ברוקר זר וזאת בניגוד לתוכנית ההקצאה עם נאמן שבה הנאמן אמון על ניהול המנגנון וניכוי המס) ובמועד המכירה, יחולו על העובד הוראות פרק ה' לפקודה. ע"פ החלטת המיסוי החברה תעביר לרשות המסים רשימה של כל העובדים שנכללו בהחלטת המיסוי והתחייבותם להגיש דוח מס בעת מכירת המניות שהועברו לידם.

עובד שלא יאשר את החלטת המיסוי, אירוע המס לגביו יתרחש במועד המימוש כמוגדר בסעיף 102 לפקודה, הווה אומר דחיית מס עד למועד מכירת המניות בפועל וכל הרווח יסווג כהכנסת עבודה שתמוסה במס שולי. במקרה זה החברה תידרש לעקוב אחר המניות של העובד עד למימושן ולנכות לעובד את המס במקור.

בין אם בחרה החברה להחיל על עובדיה את כללי החלטת מיסוי ובין אם לאו, בתום כל תקופת חיסכון העובד רשאי לבחור בפוזיציית  quick sell או  keep. במקרה של quick sell, ההתחשבנות המס לגבי מניית החברה תסתיים והחברה תנכה מס במקור בשיעור מס שולי על כל שווי ההטבה הפירותי.  כלכלית במרבית המקרים, נכון יהיה למכור מידית את המניות, היות ומניה בודדת מהווה סיכון לא סביר לתיק ההשקעות ביחס להשקעה פסיבית מפוזרת ויעילה (כל מקרה לגופו). 

אודות משרדינו

למשרדינו ידע ו- 16 שנות ניסיון בתחום מיסוי תגמולי הון (אופציות מסוג ESOP ומניות מסוג RSU'S ,ESPP ,RS ,SAR) לעובדים ומנהלים בחברות הייטק, המשרד מנוסה בייצוג עובדי הייטק ופועל עבורם לטובת השגת הקלות, הטבות והחזרי מס בהצלחה רבה באמצעות הגשת דוחות מס (בייחוד בהקצאות ללא נאמן), ניסיון בייצוג עובדים בדיוני שומה, ייצוג מעסיקים והגשת החלטות מיסוי בנושא תגמולי הון לצורך מיצוי מלוא ההטבות והקלות המס, מתן פתרונות בסוגיות מס מורכבות אגב רילוקיישן לחו"ל וניתוק תושבות. כמו כן, המשרד מתמחה במיסוי שוק ההון וניירות ערך, מטבעות וירטואליים. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: הייטק, מסחר, פיננסיים ושוק ההון. המשרד מלווה חברות ועובדי הייטק ברילוקיישן בסוגיות מיסוי מורכבות בנושא הענקות הוניות שהוקצו בישראל והשלכותיהן בעת הגירה לחו"ל/ניתוק תושבות (כחלק מייעוץ מס מקיף אגב רילוקיישן), ישראלים החוזרים לישראל עם הענקות זרות. המשרד מנוסה בהגשת דוחות מס לרשויות המס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה-רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בקורסים במיסוי הקצאות מניות ואופציות ורווחים בשוק ההון. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תגמול הוני RSUs/RSU

מיסוי תגמול הוני לעובדים מסוג RSUs/RSU – היבטי המס על מניות RSU מיסוי תגמול הוני לעובדים מסוג  RSUs/ RSU  – מאת רואה חשבון אמנון בן

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן