תושב חוזר- היבטי מיסוי וטיפים חשובים להיערכות נכונה לפני החזרה לישראל

תושב חוזר- היבטי מיסוי וטיפים חשובים להיערכות נכונה לפני החזרה לישראל

תושב חוזר – פתח דבר

תושב חוזר – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

באתר משרדינו מפורסמים מאמרים המפרטים מידע על הזכויות וההטבות המוקנות לתושבים חוזרים. במאמר זה נחדד את ההבדל בהגדרות של מעמד תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל כפי שנקבעו בפקודת מס הכנסה. לקריאה מורחבת בנושא הטבות המס לתושבים חוזרים לחצו כאן.

קיימת סברה מוטעית בקרב ציבור החוזרים לישראל בעניין התעודה שהונפקה להם במשרד הקליטה ולכן חשוב לחדדה ולהבהירה. הגדרת מעמד "תושב חוזר" לעניין פקודת מס הכנסה שונה מהותית מהגדרת "תושב חוזר" במשרד הקליטה. לכל רשות קיימים תנאים שונים והגדרות שונות ולכן כל רשות מזכה בהטבות וזכויות שונות. יודגש, כי תעודת "תושב חוזר" המוענקת ע"י משרד הקליטה, אינה מקנה הטבות מס מכוח מעמד תושב חוזר כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ואינה מחייבת את רשות המסים בעניין תושבות לצורכי מס. הטבות המס מכוח פקודת מס הכנסה תוענקנה רק למי שיסדיר את מעמדו מול רשות המסים בלבד ויקבל אישור כמי שעונה להגדרת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" מכוח סעיף 14 לפקודת מס הכנסה. יתרה מזו, במשרד הקליטה אין כלל הבחנה בין הגדרת תושב חוזר ותושב חוזר ותיק כפי שקיימת בפקודה מאחר והמונח "תושב חוזר ותיק" שמור רק לעולם הדין הפנימי בישראל. משרד הקליטה מגדיר מיהו  "תושב חוזר" בלבד ועושה הבחנה בין היחידים, לצורך זכאות להטבות שונות מטעם משרד הקליטה בלבד, לפי משך תקופת השהות בחו"ל (למי ששהה עד שנתיים בחו"ל ולמי ששהה מעל 5 שנים בחו"ל). כך לדוגמה, הכשרה מקצועית, קורסים והשתלמויות, הכוון תעסוקתי, ייעוץ עסקי, הלוואות ליזמים וכדומה תינתן רק למי ששהה מעל 5 שנים בחו"ל בטרם חזרתו לישראל. כמו כן, לתעודה המונפקת על ידי משרד הקליטה יש נפקות לעניין רישום בביטוח לאומי וזכאות לזכויות רפואיות מכוח קופת החולים ובמקרים מסוימים להקלות במכס על הבאת מכולה לישראל. 

מדינת ישראל מעניקה הטבות מס לתושבים חוזרים תוך הפרדה ברורה בדין המס הפנימי בין תושבים חוזרים "רגילים" לבין תושבים חוזרים "ותיקים". ההטבות אשר ניתנות לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים הנן מרחיקות לכת ולכן כדי ליהנות מההטבות, נדרש ורצוי להגיש את הבקשה לרשות המסים לקבלת המעמד מבעוד מועד, טרם העלייה לישראל וזאת כדי להגדיל את הסיכוי להצלחת התהליך.

הגדרת תושב חוזר "רגיל"

תושב חוזר רגיל הוא תושב ישראל אשר ניתק את מרכז החיים בישראל לטובת מגורי קבע בחו”ל (בעקבות רילוקיישן, הקמת עסק בחו"ל וכדומה) לפחות 6 שנים רצופות.
מניין זה רלוונטי רק לגבי תושבים ישראלים אשר עזבו את הארץ החל משנת 2009. תושבים ישראלים שעזבו את ישראל טרם ה-1 לינואר 2009 נחשבים תושבים חוזרים "רגילים" לאחר שלוש שנות שהות בחו"ל.

הגדרת תושב חוזר ותיק

ניתן לקבל הכרה של המעמד מרשות המסים וליהנות מהטבות מרחיקות לכת לאחר שהות ארוכה יותר בחו"ל של לפחות 10 שנים. מניסיון שום דבר אינו מובטח וישנם משתנים וקריטריונים נוספים שנבחנים ע"י רשות המסים בטרם ההחלטה האם מגיש הבקשה זכאי לקבל מעמד תושב חוזר ותיק. נישום אינו זכאי לקבל את הטבות המס באופן אוטומטי על בסיס ימי שהייתו מחוץ לישראל. הזכאות ניתנת באמצעות הגשת בקשה למחלקה למיסוי בינלאומי ברשות המסים ורק לאחר אישורה, ועל כן יש לפעול באמצעות רואה חשבון. 

עידוד עלייה באמצעות סל הטבות מס

מדינת ישראל מבקשת באופן קונסיסטנטי לעודד עלייה וחזרה של תושבים אשר עזבו את הארץ ומעוניינים לשוב אליה. אי לכך, המדינה מעניקה לעולה חדש / תושב חוזר ותיק / תושב חוזר מניפה רחבה של הטבות מס מצוינות ממגוון סוגים. הטבות מס לתושב חוזר המרכזיות בסל, כוללות בין היתר:

  1. פטור מחובת גילוי וחובת דיווח (לגבי הצהרת הון ו- דו”ח מס שנתי). נקבע בסעיף 134ב ובהמשך בסעיף 135(1)(ב) לפקודה, כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לא יהא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 131, לגבי כל הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, ולא יהא חייב בהגשת דוח על הונו ונכסיו שמחוץ לישראל במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.
  2. פטור ממס למשך 10 שנים בגין הכנסות אשר אינן מעסק ("הכנסות פסיביות") לבעלי מעמד תושב חוזר ותיק ו- 5 שנים לבעלי מעמד תושב חוזר רגיל. 
  3. פטור ממס למשך 10 שנים בגין הכנסות ממשכורת, משלח יד ועסק אשר הופקו בחו"ל. סל הטבות שניתן לתושב חוזר ותיק בלבד.
  4. פטור ממס למשך 10 שנים בגין רווחי הון ממכירת נכסים בחו"ל. במקרה של תושבים חוזרים ותיקים, הפטור ממס יחול גם על מכירת נכסים שנרכשו לאחר חזרתם לישראל ואילו לגבי תושבים חוזרים רגילים הפטור יחול על רווח הון ממכירת נכס שנרכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ. 
  5. מתן אפשרות ל- "שנת הסתגלות". אפשרות הניתנת לתושב חוזר ותיק ועולה חדש בלבד. ניתנת אפשרות לתושב חוזר להתחרט בשנה הראשונה לצורך חזרתו לחו"ל ובלבד שניתנה הודעה בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל. במצב זה שנת ההסתגלות תיכלל ברוב המקרים במניין שנות ההטבה.
  6. הקלות במבחני תושבות לגבי חברת משלח יד זרה, חברה נשלטת זרה ושליטה וניהול.

הגשת בקשה להחלטת מיסוי

יחיד אינו זכאי לקבל מעמד תושבות באופן אוטומטי על בסיס ימי השהייה (מבחן כמותי) מחוץ לישראל. ההנחה היא שקריטריון ימי השהייה בחו"ל הוא קריטריון יחיד המבטיח את קבלת הטבות המס, היא שגויה מיסודה. רשות המסים בבואה לקבל החלטה בעניין הבקשה בוחנת משתנים איכותיים נוספים (כמו מרכז חיים, אינטרסים כלכליים, קיום קשרים חברתיים, תא משפחתי וכדומה) באמצעות  מידע שהיחיד מצרף לבקשה. כדי לקבל וודאות בנושא הזכאות, נקבע כי כל תושב המעוניין לקבל הכרה ומעמד תושב חוזר נדרש להגיש בקשה להחלטת מיסוי באמצעות מייצג. תשובה בנוגע להחלטה תתקבל רק לאחר הגשת הבקשה למחלקה למיסוי בינלאומי ברשות המסים בצרוף מסמכים המאששים את העובדות המצוינות בבקשה.

רשות המס מאפשרת לפנות אליה באמצעות רואה חשבון בבקשה מקדימה בכתב (רולינג) לקבל החלטת מיסוי והכרה במעמד "תושב חוזר" וקבלת זכאות להטבות מס, שבה יפורטו העובדות הרלוונטיות והנימוקים על בסיסם תתקבל החלטה האם לסווג את הנישום "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" או לשלול את בקשתו. לקבלת מידע בנושא תושבות מס, לחצו על הקישור.

ניתן להגיש גם בקשה במסלול אנונימי, שמאפשר פנייה בכתב ללא חשיפת שמו ופרטיו של הפונה. מסלול זה מתאים לכל מי ששהה בחו"ל, אך קיים ספק לגבי מעמדו של הפונה ואף במקרים בהם הפנייה מתבצעת לאחר החזרה לישראל. 

טיפ ראשון – וודאו שאתם זכאים למעמד "תושב חוזר ותיק" בטרם החזרה לישראל

ככל שהבדיקה עבורכם נעשית מוקדם יותר, כך קיים מקום וגמישות לשינויים. בדיקה המעמד לאחר החזרה לישראל יכולה להיות "מאוחרת מידי" וקריטית לצורך השגת האישור והזכאות לפטורים מכוח פקודת מס הכנסה ולכן המלצתנו היא לבחון מבעוד מועד האם אתם עונים על הגדרת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" עוד בהיותכם בחו"ל כבר כאשר גיבשתם את ההחלטה על החזרה לישראל.

במקרה שטיפלנו לאחרונה, התקבלה פנייה לקבלת ייעוץ מס מיחיד שחזר לישראל לאחר שהייה לתקופה בת 15 שנים בגרמניה. אותו יחיד ביקש לבחון את זכאותו למעמד תושב חוזר ותיק וזאת לאחר שרשות המסים פנתה אליו, לאחר חזרתו לישראל, מיוזמתה בזמן חקירה וברור הכנסותיו "בתקופת ההטבות". רשות המסים דרשה תשלום מס על כל הכנסותיו שהפיק בחו"ל החל מהמועד שבו העתיק את מרכז חייו חזרה לישראל (מעמד "תושב ישראל"). מבחינת היחיד- לתומו, חשב כי זכאי להטבות מס מכוח מעמד "תושב חוזר ותיק"  ולכן אינו נדרש לדווח לרשויות המס בין היתר מהסיבה שקיבל לידיו תעודת "תושב חוזר ותיק" ממשרד הקליטה. הוא לא ידע שהתעודה אינה מקנה הטבות מס, אשר מוענקות רק למי שעונה על הגדרת תושב חוזר ו-תושב חוזר ותיק מכוח פקודת מס הכנסה (סעיף 14 לפקודה). רשות המסים ביקשה לקבל מהיחיד מידע ועובדות שיבססו את טענותיו. 

בבדיקה שערכנו עבורו נמצא כי אכן שהה בחו"ל 15 שנים אך מבחן הימים ומרכז החיים העלו כי בפועל שהה בחו"ל "כתושב חוץ" 9 שנים ו-8 חודשים! נדרשו עוד 4 חודשיים כדי לקיים את המבחנים לקבלת המעמד. לו אותו יחיד היה מבצע את הבדיקה בטרם חזרתו לישראל, היה ניתן להימנע מטעות קריטית זו ולהיערך מבעוד מועד. נציין שגם לו נמצא שהיה זכאי למעמד הנכסף, הוא היה נדרש לפנות באופן יזום באמצעות רואה חשבון בבקשה שרשות המסים תכיר בו כמי שעונה להגדרת "תושב חוזר". 

טיפ שני וחשוב. פרסום החוק לביטול הפטור מדיווח. היערכו מבעוד מועד! 

טרם פרסום החוק, סעיף 134ב לפקודה העניק לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטור מחובת הגשת דוח שנתי לעניין הכנסותיהם שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושב ישראל. בהתאמה, סעיף 135(1) (ב) לפקודה קבע כי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים יהיו פטורים מהגשת הצהרת הון על נכסיהם והונם מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מיום הפיכתם לתושבי ישראל. 

ב- 7/4/2024 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 272) (תיקונים להגברת השקיפות בדיני המס ולעמידה בדרישות בין לאומיות בעניין חילופי מידע), התשפ"ד-2024. החוק משמר את הפטור המהותי, אך מבטל את הפטור מדיווח: במסגרת התיקון, בוטלו סעיפים 134ב ו- 135(1)(ב) לפקודה, הפוטרים יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, מחובת הגשת דוח שנתי והצהרת הון, לגבי כל הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, ולגבי נכסים והתחייבויות מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור. בנוסח הסופי נקבע שהתיקונים בדבר חובות הדיווח לגבי יחיד מוטב יחולו רק לגבי תושבים כאמור שהפכו לתושבי ישראל מיום 1 בינואר 2026 ואילך. עם זאת, אין בתזכיר כדי לבטל או לצמצם את הפטור ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק אשר ימשיך להינתן על פי ההוראות הדין הקיימות. 

טיפ שלישי. הפטור ממס אינו מוחלט. הימנעו מהכנסות מעורבות

עולה חדש ותושבים חוזרים זכאים לפטור מלא מדיווח וממס בגין הכנסות שיהיו להם מחו"ל במשך עשר שנים מהיום שיחזרו לישראל. אלא, שברוב המקרים, לאחר שהם עברו להיות תושבי ישראל, הם ממשיכים לעסוק בפעילותם בחו"ל גם מישראל. חלק זה של הפעילות הנעשה מישראל חייב בדיווח ובמס מלא לרשות המסים בישראל.
ביום 20.11.2018 פורסמה החלטת מיסוי בהסכם מס' 2316/18, העוסקת בקביעת מנגנון ייחוס של "הכנסה מעורבת" להכנסות המופקות בישראל ומחוץ לישראל בידי תושב ישראל לראשונה (עולה חדש). מנגנון החיוב במס קובע כי במצבים בהם הפעילות העסקית בחו"ל מנוהלת מישראל היא תהיה חייבת במס ואילו הכנסות חו"ל שהמופקות מחוץ לישראל תהיינה פטורות ממס בישראל. במקרים של הכנסה פסיבית (דיבידנד או ריבית) המתקבלת מחברה בחו"ל, סביר להניח שמדובר בהכנסה אשר הופקה מחוץ לישראל ולכן תהייה פטורה ממס בישראל, אך לגבי הכנסות מעבודה או שירותים שבוצעו מחוץ לישראל,  הפטור מוענק רק לגבי הכנסות מעבודה או שירותים אשר מבוצעים מחוץ לישראל. במקרים בהם העבודה מבוצעת גם בישראל וגם בחו"ל, יתכן שהנישום יידרש לפצל את ההכנסה לשני חלקים ויחויב לשלם מס על החלק שנצמח בישראל.

טיפ רביעי. קיימו בדיקה עם רואה החשבון והיתכנות חבות מס לאורך השהות בחו"ל

במסגרת הבקשה לרשות המסים יכולות להתעורר תאונות מס קריטיות. רבים לא יודעים כי ניתוק תושבות מחייב בתשלום מס הגירה. פקודת מס הכנסה מחייבת תושבי ישראל לשלם "מס יציאה" במועד הניתוק או היציאה מישראל, מס על ההכנסות שהופקו מחוץ לישראל עד למועד הניתוק (אם בכלל) ואם בוצע ניתוק מישראל יכולות להתעורר גם תאונות מס קשות כאשר ישראלים ממשיכים בפעילות כלכלית בגבולות ישראל בעלת השלכות הרות גורל. סוף מעשה במחשבה תחילה. במסגרת הגשת הבקשה למעמד תושב חוזר ותיק, דירשו מרואה החשבון לערוך עבורכם היתכנות לתשלום מס גם בגין התקופה בה שהיתם בחו"ל. חשוב מאוד. 

טיפ חמישי לתושבים חוזרים "רגילים". ריכשו נכסים בעודכם שוהים בחו"ל

תושב חוץ המתעתד להפוך לתושב ישראל, אשר מחזיק ברשותו עודפי מזומנים, כדאי לשקול לנצלם לצורך ביצוע השקעות בחו"ל בעודו שוהה בחו"ל. לכשיהפוך לתושב ישראל, כשברשותו נכסים בחו"ל, יהנה מפטור ממס בישראל במשך 5 שנים על הכנסות פסיבית כאמור לעיל, וכן מפטור ממס רווח הון בישראל (במשך 10 שנים שלא ירד לטמיון גם אם הנכס לא נמכר בתוך תקפה זו). אם לא מדובר במקרקעין או במניות ב"חברת מקרקעין", יחול על הרווח דרך כלל פטור גם במדינה שבה נמצא הנכס, הכל בהתאם לאמנה הרלוונטית.

טיפ שישי. חכם לא נכנס למצבים שרק פיקח יודע לצאת מהם

בעת האחרונה פנו למשרדינו אזרחים מודאגים, שקבלו דרישה להגיש טופס 5329 או 5328 ממס הכנסה (אגף המודיעין ברשות המסים), להמצאת פרטים לפקיד השומה.
הדרישה נשלחה לאזרחים שנרשמה אצלם תנועה ערה של כניסות ויציאות מן הארץ, נישומים שהוכרו ע"י רשות המסים במעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש וכן כאלו שעל פי מרשמי רשויות המס בבעלותם מספר נכסי מקרקעין. מטרת הדרישה, בין היתר, הנה לאתר הון שחור של תושבי ישראל (ובין היתר תושבים חוזרים). דהיינו – הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל ולא דווחו לרשות המסים. ולכן המלצתנו היא לערוך באמצעות רואה החשבון במועד החזרה ארצה הצהרת הון "פנימית" (לתיעוד במשרד רואה החשבון) שתכלול את כל הנכסים שצברתם בחו"ל וזאת כדי לעגן את הפטור המיסויי על הכנסות ונכסים אלה במסגרת ביקורת שומתית של רשות המסים.

אודות משרדינו

יעוץ מס ותכנון מס מטעם משרד רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, הנם בעלי חשיבות עליונה מחד גיסא ברמה הכלכלית ומאידך בפן ניהול וביצוע המהלך בצורה חלקה, יעילה והטובה ביותר עבור תושבים חוזרים ותיקים. ניסיונו של רואה החשבון בא לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה עם הנהלים הרלוונטיים, היכרות עם פסיקות בתי המשפט עדכניות ותקדימיות ופרסומי רשות המסים. 

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מסייע ומלווה עולים חדשים ותושבים חוזרים מול רשות המסים בישראל בכל היבטי המיסוי. משרדינו מנוסה בהגשת בקשות להחלטת מיסוי מרשות המסים בנושא "תושב חוזר" ומעניק שירותי ליווי ייעוץ מס מקצועי טרם החזרה לישראל, לאחר החזרה לישראל ועומד לרשות לקוחותיו החל מתכנון העלייה לישראל וכלה במעבר ובהתנהלות מול רשויות המס בשנים שלאחר מכן. המשרד מנוסה במיסוי הבינלאומי ומקנה לעולים ותושבים חוזרים סל פתרונות מקיף במיסוי בקשר לפעילות עסקית/נדל"נית בישראל ומחוץ לישראל, תכנון מס מיטבי בנושא השקעות בישראל ומחוץ לישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות "תושבות" יחידים וחברות, בחינת מבנה החזקות בפעילות רב לאומית תוך היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, הגשת דו"חות מס בישראל ובחו"ל, הקמת ישויות בישראל וסיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, בקשות פרה-רולינג, ליווי עולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס, ייצוג בדיונים וגילוי מרצון.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן