תשלום לתושב חוץ – חובת אישור ניכוי מס במקור

תשלום לתושב חוץ – חובת אישור ניכוי מס במקור

תשלום לתושב חוץ – פתח דברים

היבטי מיסוי וניכוי מס במקור בתשלומים לתושבי חוץ – מאת רו"ח אמנון בן שושן.

חובת הניכוי מס במקור הנה על "הכנסה חייבת" במס. ככלל, לתושבי חוץ שאין להם עסקים או פעילות בישראל אין פטור כללי מניכוי מס במקור, ועל כן פעמים רבות נדרשים תושבי החוץ לפנות לפקיד השומה ולהמציא אישור ספציפי לפטור מניכוי מס במקור. בעניין עסקאות מסוג מתן שירותים עם תושבי חוץ עולה באופן תדיר השאלה האם השירותים האמורים של תושב חוץ חייבות בניכוי מס במקור. תמיד יש להעדיף לקבל אישור ניכוי מס במקור מרשות המסים. ככל ומדובר בתושב חוץ שאין לו קשר לישראל והשירותים ניתנים מחוץ לישראל, פקיד השומה יסכים למתן פטור מניכוי מס במקור. בפניות לפקיד השומה יש לפרט את מכלול הנסיבות במכתב ובטופס מיוחד, וכן לפרט האם לנישום יש קשר לישראל ובמקרים מסוימים נדרש לצרף אישור מקום מושבו של מקבל ההכנסה.

תשלום לתושב חוץ – הוראות הפקודה

סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על כל מי שמשלם (בכסף או בשווה כסף)  לתושב חוץ (או עבורו) לנכות מס במקור בשיעור 25% ליחיד, או בשיעור מס החברות החל באותה שנת מס (בשנת 2021 שיעור מס החברות הנו 23%) מכל תשלום שהוא "הכנסה חייבת" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, אלא אם קיים אישור מפקיד שומה בדבר שיעור ניכוי אחר או פטור ממנו או אם קיימת אמנת מס שהוראותיה קובעות שיעור ניכוי מס במקור בשיעור שונה מהאמור לעיל (הוראות אמנת המס גוברות על הוראות הדין הפנימי שחל בישראל). המשלם/המנכה יפנה למשרד השומה בכדי להשיג אישור לקביעת שיעור ניכוי מס במקור מופחת או לבטלו כליל, במקרים הרלוונטיים (באמצעות טופס 2513/1 – סמ/ 114). 

כאשר מדובר בתשלום המהווה "הכנסה חייבת" במס, שנצמחה או הופקה בישראל בידי תושב החוץ, קיימת חובת ניכוי מס במקור (לבנקים) לפי סעיף 170 לפקודה. 

אם פקיד השומה ישתכנע, שהתשלום לתושב חוץ אינו מהווה "הכנסה חייבת" בישראל (הכנסה פטורה מכוח הוראות פקודת מס הכנסה או במצב שבו ההוצאות המותרות בניכוי של "תושב החוץ" עלו על הכנסותיו), משמע אין חובת ניכוי מס במקור לפי סעיף 170, הוא ינפיק פטור ספציפי מניכוי מס במקור. 

אם התשלום אינו מהווה "הכנסה" (סעיף מקור החיוב 2 רישא לפקודה לא מתקיים), ולכן ממילא לא יראו בתשלום "הכנסה חייבת". למשל, תשלום עבור שירות שניתן כולו בחו"ל, לא תהא חובת ניכוי מס במקור בישראל מאחר ולא מדובר בהכנסה שנצמחה או הופקה בישראל (לפי מבחני מקום הפקת ההכנסה כמפורט בהוראות סעיף 4א לפקודה).  או למשל כאשר יחיד נדרש להעביר תשלום לתושב חוץ עבור רכישת מקרקעין בחו"ל. לרוב, רכישת מקרקעין בחו"ל כרוכה בשני תשלומים. תשלום לבעל הנכס ותשלומי מסים לרשויות המס בחו"ל. תשלום לבעל הנכס- פטור מניכוי מס במקור ממילא לפי סעיף 170 מאחר ואינו מהווה "הכנסה" בישראל בידי תושב החוץ. תשלום לרשויות מס בחו"ל – פטור מניכוי מס במקור מתוקף הוראת הביצוע, ראו בהמשך. 

תשלום לתושב חוץ – תקנות מס הכנסה

בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג -1992, נקבע, כי משלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס במקור כלל, אם בידו אישור מקורי בכתב מפקיד השומה, או מרו"ח שהורשה לעניין זה ע"י הנציב, או אם מדובר בסוגי תשלומים שקבע הנציב, כמפורט בהוראות שתיקבענה מעת לעת. בהתאם לסעיף 2(3) לתקנות האמורות, מוסמך הנציב לקבוע לגבי סוגי תשלום, ניכוי מס בשיעור מוקטן או פטור מניכוי מס במקור לגבי סוגי התשלומים ואופן הגשת טופס 114 בגינם לפקיד השומה.

תשלום לתושב חוץ – הוראת הביצוע  34/93 (אורכה להקלה עד 31.12.21)

מדובר בהוראת ביצוע (מיום 26.1.1998) שנועדה לרכז את מרבית הסוגיות הקשורות להיבטי ניכוי מס במקור בתשלומים המועברים ל"תושבי חוץ". מאז, תוקפה של התוספת הוארך מעת לעת, כאשר הארכה אחרונה להוראות הביצוע נתנה בסוף דצמבר 2020 עד ליום 31.12.2021. ההקלה בהוראה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ, מונה תשלומים מסוימים שהעברתם לתושב חוץ מותרת בלא ניכוי מס במקור. הנושאים העיקריים בהם עוסקת הוראת הביצוע:

 1. העברות לתושבי חוץ ע"י הבנקים.
 2. תשלומים שהעברתם מותרת בפטור מניכוי מס במקור.
 3. הנפקת אישורים ע"י רו"ח מורשה.
 4. ריבית המשולמת למוסד כספי בחו"ל.
 5. תשלום דיבידנד ל"תושב חוץ".
 6. החזר מס ביתר שנוכה מ"תושב חוץ".

תשלומים שהעברתם לתושב חוץ פטורים מניכוי מס במקור

התשלומים הפטורים מניכוי מס במקור ע"פ הוראת הביצוע 34/93, הם כמפורט להלן: 

 1. רכישת טובין מוחשיים (למעט תוכנות מחשב שלרוב מדובר ב"זכות שימוש" והתשלום מהווה "תמלוגים" החייבים בניכוי במקור).
 2. עמלות כתב ("קורספונדנט") לבנקים בחו"ל, בלא צורך בהצהרת המשלם.
 3. שירותי הובלה יבשתיים, ימיים ואוויריים, המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 4. שירותי נמל, פריקה, טעינה ואיחסון בחו"ל, לרבות תשלומים לעמילי מכס בחו"ל.
 5. שירותים הניתנים לחברות ספנות ותעופה ישראליות, הפועלות בקווים בינלאומיים, למעט תשלומים בגין שירותים שבוצעו בארץ.
 6. שירותי ספנות או תעופה בינלאומיים, המבוצעים על ידי תושב אחת המדינות אשר איתן לישראל הסכם תקף לעניין זה.
 7. שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 8. שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.
 9. שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל. הדין חל לגבי שירותים שבוצעו ע"י תושב חוץ, בסכום שעודכן בהודעה האחרונה שפורסמה, כאמור לעיל, לכדי $250,000 בשנת המס לכל משלם. חשוב להדגיש, שהפטור חל רק כאשר מדובר בתשלום בגין שירותים וככל שהשירותים ניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל, ובתנאי שהמקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לצורך ביצוע השירותים. לגישתנו, תשלום עבור שירותים שנתנו ובוצעו במלואם בחו"ל ע"י תושב חוץ, אינו מהווה "הכנסה" בידי תושב חוץ ולכן ממילא אינו חייב בניכוי מס במקור. 
 10. החזר מקדמה ללקוח (שאינו כולל ריבית).
 11. אגרות לרישום: פטנט, תקנים, חברות.
 12. תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום, לרבות תשלום מסים לרשויות מס זרות. 
 13. דמי מנוי לכתבי עת בחו"ל.
 14. דמי חבר לארגון בינלאומי.
 15. דמי כניסה והשתתפות בכנסים בחו"ל.
 16. הוצאות פרסום בחו"ל.
 17. דמי שימוש המשולמים ע"י מציג עבור ביתן בתערוכה.
 18. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
 19. רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.
 20. שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיוצ"ב, המשולמים למוסדות חינוך בחו"ל.
 21. דמי שכירות לצרכים פרטיים, שלא נתבעו בישראל כהוצאה לצורכי מס.
 22. תמורה מעסקת מקרקעין (לאחר קבלת אישור ממנהל מס שבח).
 23. רכישת זכויות סוציאליות ממדינת חוץ או ממוסד שבשליטת מדינת חוץ. 
 24. קצבאות ל"תושב חוץ" – ע"פ חוקי ביטוח לאומי, קצבאות נכות וכיוצא באלו קצבאות.
 25. עיזבונות – על סמך צו ירושה ו/או אישור בימ"ש בעניין העיזבון, במגבלת הסכומים המיוחסים ליורשים בחו"ל.
 26. דמי מזונות ששולמו לפי דין.
 27. קצבאות – על פי מסמך מטעם המשלם (לרבות הודעת זיכוי), המפרט את מהות הזיכוי כפנסיה או קיצבה ו/או תלוש הפנסיה, במגבלת הסכום הנקוב במסמך.
 28. מתנות ותמיכות לקרובי משפחה.  במקרה זה, נציין את הוראות סעיף  97 (א)(5) שקובעות פטור ממס רווח הון במקרה של:  "מתנה לקרוב וכן מתנה ליחיד אחר אם שוכנע פקיד השומה כי המתנה ניתנה בתום לב ובלבד שמקבל המתנה אינו תושב חוץ". מחד ע"פ פקודת מס הכנסה אין פטור ממס רווח הון על מתנה לקרוב שהוא תושב חוץ ומנגד הוראות הביצוע מאפשרות תשלום לקרוב בפטור מניכוי מס במקור אף אם מדובר בתושב חוץ.
 29. הקצבה עבור נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל.
 30. פדיון אגרות מדינת ישראל. 
 31. תמורה ממכירת ני"ע הנסחרים בבורסה בתל אביב. 
 32. תמורה בעד רכישת נייר ערך חוץ.
 33. תמורה בגין מכירה בודדת של רכב פרטי שבבעלות יחיד.
 34. העברות למקבל יחיד – עד 500 $ לשנה למשלם.
 35. העברות מחשבון פיקדון לא תושב לחשבון פיקדון לא תושב.

מסלול ירוק להעברות כספים לחו"ל לצורך השקעות/מתן הלוואות בפטור מניכוי מס במקור

ביום 26 בספטמבר 2017 פרסמה רשות המסים הודעה על מסלול של הצהרה בדבר תשלומים מסוימים לתושב חוץ, מבלי לנכות מס במקור ובלי צורך לקבל אישור של פקיד השומה. פטור מניכוי מס על "העברות הוניות".  הכוונה היא להעברה מתוך רשימה סגורה של מטרות המפורטת להלן, והיא לטובת תושב מדינה זרה שיש לישראל עמה אמנה למניעת כפל מס (מדינת אמנה), בהסתמך על הצהרת הלקוח על גבי טופס 2513/2. במקרה זה אין צורך להפנות את הלקוח לרשות המסים לקבלת פטור מניכוי מס במקור (להלן: מסלול ירוק). במכתב מיום 29 בינואר 2018 של רשות המסים אל סגן נשיא לשכת רו"ח, נאמר כי הרשות הנחתה את איגוד הבנקים בנוגע לניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל במספר מקרים וביניהם:

 • אי ניכוי מס במקור בגין הוצאות פרסום באינטרנט, אם המעביר יצהיר כי התשלום הוא בגין פרסום בחו"ל.
 • בעת העברת תשלומים בגין "החזקת תוכנה", "פיתוח תוכנה" ו/או "שירותים המבוצעים באינטרנט" יש לפנות לאישור פקיד השומה.
 • אין לנכות מס במקור על תשלומי ריבית של לקוחות, למוסדות כספיים במדינות אמנה, בהתאם לשיעורים באמנה,  אלא אם ניתנו אישורים מפורטים בהם קיימת מגבלת מועד תוקף האישור וטרם חלפו שלוש שנים ממועד הנפקתם.
 • כאשר אין אפשרות למעביר לזהות את הגורם שאליו מועברים הכספים, עליו לתת הצהרה מי הגוף המועבר חברה או ישות אחרת, אחרת יש לנכות מס בשיעור 25%.

בהמשך להודעות לעיל, הודיעה רשות המסים ביום 17 באפריל 2018 על הוספת סוגי תשלומים נוספים ועל הרחבת רשימת המדינות אליהן מתבצע התשלום.

סוגי התשלומים עליהם יחול המסלול הירוק

בעקבות ההודעות הנ"ל, תתאפשר העברת התשלומים הבאים לחו"ל בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה מספר 2513/2 אותו אפשר למלא בסניף הבנק או באופן מקוון במערכת הבנקאית, וזאת ללא צורך להגעה למשרדי רשות המסים לצורך קבלת האישור:
01- השקעות במניות חבר בני אדם. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  חוזה ומסמך התאגדות החברה.
02- השקעה בנדל"ן בחו"ל. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  חוזה רכישה.
03- השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד). סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם- חוזה רכישה וחשבונית.
04- מתן הלוואה לתושב חוץ. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  הסכם הלוואה.
05- מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם הסכם הלוואה.
06- החזר קרן הלוואה על-ידי חברה באישור רו"ח. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  הסכם הלוואה וטופס 2513/3. 
07- השקעה בזכויות בשותפות. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  הסכם שותפות.
08- רכישת אופציות. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  חוזה רכישה.
09- תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות. סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם-  חוזה רכישה. 

העברת התשלום הנה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה של אחת מהמדינות הבאות: אוזבקיסטן, אוסטריה, אוקראינה, איטליה, אירלנד, אנגליה (בריטניה), אסטוניה, ארה"ב, אתיופיה, בולגריה, בלגיה, בלרוס, ברזיל, גאורגיה, גרמניה, ג'מייקה, דנמרק, דרום-אפריקה, דרום קוריאה, הודו, הולנד, הונגריה, וייטנאם, טורקיה, טייוון, יוון, יפן, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מולדביה, מלטה, מקסיקו, נורווגיה, סין, סינגפור, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פיליפינים, פינלנד, פנמה, צרפת, צ'כיה, קנדה, קרואטיה, רומניה, רוסיה, שוודיה, שווייץ, תאילנד.
על המשלם לשמור את כל המסמכים והתיעוד הקשורים בתשלומים לעיל, לפי הוראות ניהול ספרים (במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה התשלום מתייחס, או במשך שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנת מס, כמאוחר) ויציג אותם לרשות המסים אם יידרש לכך.

אודות משרדינו

משרדינו מספק ללקוחותיו שירותים בתחום המיסוי והשגת אישורים מפקיד שומה על תשלומים לתושב חוץ.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמנון בן שושן או לרו"ח אלעד לשם ממשרדנו.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

מיסוי השקעות נדל"ן בהולנד

תוכן עניינים:1 השקעות נדל"ן בהולנד – פתח דבר2 מערכת המס בהולנד3 מס על הכנסות משכר דירה בהולנד4 מס עירוני (Onroerende zaak belastingen)5 מס העברה (רכישה)

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן