הגדרת בני זוג ו"בן זוג רשום" בפקודת מס הכנסה

הגדרת בני זוג ו"בן זוג רשום" בפקודת מס הכנסה

הגדרת "בני זוג" ו"בן זוג" רשום בפקודת מס הכנסה – פתח דברים

בני זוג ובן זוג רשום – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

"בן זוג" מוגדר בפקודת מס הכנסה כאדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו. התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג. בני הזוג רשאים לבחור, או פקיד השומה רשאי לקבוע, מי מבני הזוג, ייחשב כבן זוג רשום. בני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דוח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, לבין הגשת דוחות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס.

 1. ידועים בציבור שמנהלים משק בית משותף, אך אינם נשואים "כדת ודין" בישראל – לא ייחשבו כבני זוג (על אף זאת רשות המסים הכירו בבני זוג מאותו המין שנישאו שלא "כדת וכדין".)
 2. בני זוג נשואים שנישאו בישראל שלא "כדת ודין" – אינם יכולים להירשם כבני זוג במשרד הפנים. ולכן לא ייחשבו לנשואים ע"פ ההגדרה.
 3. בני זוג נשואים שנישאו בחו"ל "כדת ודין" – יכולים להירשם במשרד הפנים ויכולים שלא. רק אם יירשמו במשרד הפנים ייחשבו כבני זוג ע"פ הפקודה.
 4. בני זוג נשואים שנישאו בחו"ל שלא "כדת ודין" (נישואים אזרחיים) יכולים להירשם במשרד הפנים מתוקף הסכמים בילטרליים שמחייבים את ישראל לרשום אותם כנשואים במשרד הפנים ולכן – רק אם יירשמו במשרד הפנים ייחשבו כבני זוג ע"פ הפקודה.

לסיכום – מי שנישא בחו"ל יכול להירשם במשרד הפנים ויכול לבחור שלא להירשם. מדינת ישראל מאפשרת רישום נשואים במרשם האוכלוסין על סמך מסמכים המעידים על נישואים אזרחיים בחו"ל בלבד. מדובר בפתרון שכרוך בעלויות נסיעה לחו"ל והסדרת הנישואים האזרחיים. רק אם בני זוג יירשמו במשרד הפנים, הם ייחשבו כזוג נשוי לצורכי הפקודה. מה שקובע זה תעודת הזהות. נכון להיום, מדינת ישראל אינה מאפשרת להירשם במשרד הפנים כנשואים למי שנישאו בנישואים אזרחיים בישראל. 

הגשת בקשה לבחירת "בן זוג רשום"

הגשת בקשה לבחירת "בן זוג רשום" תיעשה לפחות 3 חודשים לפני תחילת שנת מס. התנאי לבחירה כאמור הוא שהכנסתו של בן הזוג שנבחר לבן זוג רשום הוא לפחות 25% מהכנסתו של בן הזוג בשנה שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה. לבחירה או לקביעה של "בן הזוג הרשום", תיתכן השלכה על חיוב המס. את ההצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום ניתן להגיש באמצעות טופס 4435 (קישור לטופס) טופס זה מיועד לנישומים נשואים המבקשים להודיע בדבר בחירת בן הזוג הרשום בתיק מס הכנסה.

בני זוג אשר אינם חיים יחד או פרודים 

בני זוג נשואים אשר אינם חיים יחד ואינם מנהלים משק בית משותף, אינם נחשבים כ"בני זוג" לעניין הגשת הדוח. לפיכך, אם את/ה פרוד/ה, נדרש לציין זאת בדוח בסעיף המתייחס
למצב המשפחתי בשנת המס. פרוד אינו צריך לכלול את פרטי מי שהוא נשוי לו והכנסותיו בדוח שהוא מגיש. יובהר כי, התייחסות למצב משפחתי פרוד יתאפשר רק בהתאם למרשם רשות המסים. עדכון המחשב האמור יעשה באמצעות תצהיר בדבר נשואים החייב בנפרד באמצעות טופס 4440 (קישור לטופס) שיש להגישו לפקיד השומה. 

הגשת דוח בשנת מס שבה נישאו בני זוג או חזרו ממצב של פרודים

בשנת מס שבה נשאו בני זוג או חזרו ממצב של פרודים, רשאים לבחור אם להגיש את הדוח במשותף או בנפרד. על בני הזוג להצהיר לפקיד השומה כיצד הם מעוניינים להגיש את הדוח טרם הגשתו. ההצהרה תתבצע דרך טופס 5329 (בקשה לפתיחת תיק), או באזור האישי באתר האינטרנט של רשות המסים. מייצגים המחוברים לרשת המייצגים יוכלו לבצע זאת בפורטל המייצגים. במקרה ולא הייתה הצהרה של בני הזוג על אופן הגשת הדוח, במשותף או בנפרד, לא יתאפשר שידור הדוח.

אופן המילוי והדיווח של דוח מס

מי שנשוי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו, עליו למלא בדוח את הפרטים האישיים שלו ושל בן/בת זוגך, גם אם לאחד מבני הזוג לא היו הכנסות בשנת המס. "בן הזוג הרשום" ייחשב כמגיש הדוח. אם יש הכנסות לשני בני הזוג, יש לכלול אותן בדוח. ההכנסות מיגיעה אישית, השייכות ל"בן הזוג הרשום",  תירשמנה בטופס 1301 תחת הכותרת "בן הזוג הרשום" (בטור הימני), בהתייחס לזהותו של "בן הזוג הרשום". הכנסות מיגיעה אישית, השייכות לבן הזוג שאינו "בן הזוג הרשום", תירשמנה תחת הכותרות "בן/בת הזוג" (בטור
השמאלי). גם ניכויים וזיכויים, הניתנים לשני בני הזוג, יירשמו כך.

חישוב נפרד וחישוב מאוחד

על-פי החוק, רואים את הכנסות שני בני הזוג כהכנסתו של בן הזוג הרשום. חישוב המס נעשה במאוחד לגבי הכנסות שני בני הזוג. במקרים מסוימים יכול "בן הזוג" לבקש כי ייערך לו חישוב מס בנפרד. כל אחד מבני הזוג ייהנה ב"חישוב נפרד" ממדרגות המס הנמוכות, מניכויים וזיכויים אישיים. להלן המקרים בהם רשאי בן הזוג לבקש "חישוב נפרד":

הכנסה מיגיעה אישית – אם הכנסת בן הזוג נובעת מיגיעה אישית מאחד המקורות הבאים, תהיה זכאות לחישוב נפרד:

 1. מעסק (שהוא פעיל בו), ממשלח יד או מעבודה.
 2. מקצבה (פנסיה) המתקבלת ממעביד לשעבר או מקופת גמל לקצבה, וכן מקצבה חייבת במס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
 3. החלק החייב במס ממענק פרישה מעבודה (פיצויי פיטורין) או מקצבה שהוונה.
 4. דמי שכירות מהשכרת נכס, אשר שימש במשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו להפקת הכנסה מיגיעה אישית בעסק או משלח יד בידי בן הזוג שהפעיל את העסק.
 5. קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופ״ג לקצבה או לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני "אבדן כושר עבודה" (כמוגדר בפקודה). 

בני זוג שלהם מקור הכנסה משותף – כאשר מקור ההכנסה של בן זוג תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני, הרי לבני הזוג "מקור הכנסה משותף". במצב זה, הזכאות לחישוב נפרד כאמור, מצריכה עמידה בתנאים המצטברים הנוספים הבאים:

 1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
 2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
 3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

הכנסות מרכוש משותף לשני בני הזוג, יירשמו בטור הימני תחת הכותרת "הכנסות שני בני הזוג". "הכנסות מרכוש משותף" הן הכנסות מרכוש שלא היה בידי מי מבני הזוג שנה לפני הנישואים או שהתקבלו בירושה. הכנסות מרכוש של בני הזוג, יתווספו להכנסתו של בן הזוג שיש לו הכנסה חייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר. אולם אם לאחד מבני הזוג יש הכנסה מרכוש, שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או מרכוש שקיבל בירושה, רשאי בן הזוג לתבוע חישוב נפרד של המס על הכנסתו זו. אם יש לבן זוג זה הכנסה אחרת שלגביה נערך חישוב מס נפרד (בין מרכוש ובין מיגיעה אישית), תיווסף הכנסה זו להכנסה האחרת. בעסקאות שבח, שייכות העסקה תקבע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

בקשה לשינוי בן הזוג הרשום 

בני הזוג רשאים להגיש יחד בקשה בכתב לפקיד השומה לשינוי "בן הזוג הרשום", לפחות שלושה חודשים לפני תחילת שנת מס כלשהי ובתנאי שהכנסתו של "בן הזוג הרשום" בשנת המס שקדמה לשנה בה הוגשה הבקשה הייתה לפחות רבע מהכנסתו של בן הזוג. בני הזוג לא יוכלו לשנות את בחירתם זו במשך 5 שנות מס. אם בחרו כאמור, פקיד השומה רשאי לקבוע "בן זוג רשום" לשנת מס בה הייתה הכנסתו של "בן הזוג הרשום" על-פי בחירת בני הזוג, פחותה מרבע מהכנסת בן זוגו.

אודות משרדינו

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. רצוי לבדוק ולהתעדכן מידי שנה בדבר החובה להגשת דו"ח למס הכנסה כדי להימנע מבעוד מועד מפנייה של רשות המסים והודעה על אי הגשת דוח מס.
אי הגשת דוח מס כנדרש הנו עבירה פלילית המלווה בקנסות. אם מתעורר בכם הספק באשר לחובתכם, רצוי לפנות והתייעץ עם רואה חשבון.
פנייה לאיש מקצוע תייצר וודאות אצל הנישום בדבר חובת הגשת דוח מס ותימנע טעויות בתהליך הזנת הדו"ח. 

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: שוק ההון, הייטק, מסחר ופיננסיים. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים וחברות, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים. 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן