על פי פרסום של רשות המסים מיום ה – 15 במאי 2016, מדינת ישראל הצטרפה להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי, המבוסס על התקן שפיתח ארגון ה – OECD, להסכם ליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח בין מדינתי.
ההסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים יאפשר לרשות המסים בישראל לקבל מידע מגופים פיננסים מאותן מדינות החתומות על ההסכם.
המידע שיועבר יכלול בין היתר את פרטי בעלי החשבון (שם, כתובת, מספר זיהוי לצורכי מס, תאריך לידה, תחום השיפוט), מספר החשבון, יתרת החשבון או שוויו בתום השנה, הכנסות ברוטו מריבית, מדיבידנד, הכנסות אחרות מנכסים שבחשבון הבנק ותמורה ברוטו ממכירת ני”ע או מפדיון ני”ע במהלך השנה. 

נזכיר, תושבי ישראל שטרם הסדירו חשבונות בנק זרים או נכסים אחרים בחו”ל המניבים הכנסות, כדוגמת נכסי נדל”ן, יכולים להסדיר הכנסות ונכסים אלו מול רשות המסים בישראל וזאת בהתאם להוראות השעה לגילוי מרצון – במסלול האנונימי עד ליום ה – 30 ביוני 2016, או באופן גלוי עד ליום ה – 31 בדצמבר 2016.

משרדנו עוסק בשנים האחרונות בתחום הסדרי מס בכלל וגילוי מרצון בפרט ופיתח מיומנות מיוחדת בנושא זה.
נשמח לעמוד לרשותכם בעת בחינת אפשרויות הטיפול והפנייה להסדר ברשות המסים.