הכנסה מהימורים ופרסים – סיווג הכנסות והיבטי מיסוי

הכנסה מהימורים ופרסים – סיווג הכנסות והיבטי מיסוי

סיווג ומיסוי הכנסות מהימורים ופרסים – "משלח יד" או משחק מזל? 

הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים – סיווג זכיות והיבטי מיסוי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן 

הסוגיה המרכזית עוסקת בשאלה האם ההכנסות מהוות הכנסות מהימורים, הגרלות או פרסים המזכות מכוח סעיף 2א לפקודת מס הכנסה בשיעור מס נמוך (יחסית) או שמא מדובר בעניינו של פס"ד רפי אמית ששם נקבע כי מדובר בהכנסה מעסק או משלח יד, אשר חייבת בשיעור מס שולי. הדיון מקבל חשיבות עליונה בעניין התרת הוצאות הכרוכות בהפקת אותן הכנסות. במידה ויוכח כי ההכנסות מהזכיות הן ממשלח ידו של שחקן מקצועי, אין מניעה כי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד, יותר ניכוין של הוצאות שונות שבהן עמד לשם הפקת ההכנסות מהזכיות. בעוד שסיווג הזכיות לפי סעיף 2א לפקודת מס הכנסה מונע את ניכוי ההוצאות.

שני היסודות העיקריים לכינון "משלח יד" הם קיום כישורים או מיומנות בידי אדם שאינם נחלת הכלל והפעלה תדירה של כישורים אלו מתוך כוונה להפיק תועלת כלכלית. יחיד שרכש מיומנות בתחום "משחק הימורים" שאינה נחלת הכלל ונוהג להפעיל מיומנות זו באופן תדיר כדי להפיק תועלת כלכלית, לא מן הנמנע כי יחליט להתמקצע בפעילות וישתדל לרכוש יתרון על פני מתחריו באמצעות לימוד, תכנון ואימון, חרף קיום גורם המזל, כך שיהפוך את התחביב למשלח יד באמצעות רכישת ידע וניסיון אשר תשפיע על תוצאות המשחקים, השתתפות תדירה בתחרויות, השקעה כספית מהותית בדמי השתתפות בתחרויות ונשיאה בעלויות נלוות.

הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים – משחקי מזל 

כאשר הכנסות מהימורים אינן במסגרת משלח יד כגון: הכנסות מהימורים בספורט, המהמר אינו נוטל חלק פעיל בהתרחשות ומעשיו והתנהגותו אינם משפיעים או עשויים להשפיע על התוצאה הסופית, נדרש לבחון את סעיף 2א לפקודה, שמטיל מס על השתכרות או על רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים. בסעיף 124ב לפקודה נקבע, ששיעור המס על רווחי הימורים בידי יחיד הוא בשיעור סופי של 35%, ללא ניכוי הוצאות וללא קיזוז הפסדים, זיכויים או פטורים. החבות במס סויגה בשני סייגים עיקריים: נקבע כי החבות במס לא תחול על פרסים שניתנו כתוצאה מיחסים אישיים, וכן נקבע פטור ממס על רווח מפעילות חוקית ואשר אינו עולה על התקרה.

להלן לשון הסעיף בפקודה: "השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב -חוץ,  שהופקו או שנצמחו בישראל,  שמקורם הכנסה מהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו ויראו אותן לעניין פקודה זו כהכנסה, למעט לעניין קיזוז הפסדים".

סעיף  2א (ב) לפקודה: "הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

  1. השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו.
  2. השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית.
  3. השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת".

מכוח סעיף 9(28) לפקודה נחקק צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), הקובע פטור ממס על רווחי הימורים שאינם עולים על התקרות המנויות בצו. בהתאם לסעיף 2 לצו, רווחי הימורים אשר יפחתו מתקרת הפטור שנקבעה בצו – יהיו פטורים ממס. תקרת הפטור היא כיום 60,720 ש"ח.
צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), (התשס"ג 2003),  קובע:

  1. הכנסה מהימורים עד לתקרה של – 30,360 ₪ פטורה באופן מלא (החל משנת 2022).
  2. הכנסה מהימורים, הגרלות פרסים עד "כפל התקרה" (60,720 ₪) תזכה בפטור חלקי בגין "התקרה המתואמת".
  3. תקרת הפטור מתייחסת להכנסה (רווח) מהגרלה או הימור או פרס אחד. ראו מידע נוסף בפסקה הבאה. 
  4. אין שום הגבלה בניצול הפטור בגין הגרלות נוספות.

הכנסה מהימורים – פיצול זכיות או הימור אחד

בפס"ד מאיר עמור נדונה סוגיה מעניינת כאשר הנישום מילא 17 טופס ווינר באותו מועד עם אותו ניחוש מתוך כוונה לחלק את סכום הזכייה הצפוי למספר זכיות כך שסכום הזכייה בכל טופס יהיה פחות מהסכום החייב במס. בית המשפט דן בסוגיה האם יש להתייחס לכל טופס בנפרד והנישום יהיה זכאי לפטור ממס או יש לכלול את ההכנסה מכל הטפסים יחד כ"הימור אחד"?
בית המשפט קבע שמדובר באותו ניסוח או "סט ניחושים זהים", בהתאם לתכלית החקיקה יש לראות את זה כ"הימור אחד" והוחלט לחייב  את מאיר עמור במס.

ואלה דבריו של השופט אלטוביה:  "אין לקבל,  שנישום יהיה רשאי לפצל הימור אחד למספר טפסים ולפטור עצמו מתשלום מס מקום שהכנסתו מאותו הימור גבוהה עשרות מונים מסכום הפטור הקבוע בצו,  כמו במקרה כאן.  זהות ההימור – הניחוש הופכת את שורת הסימונים בטפסים ל"הימור אחד ועל כן יש לחייב את הנישום במס".

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן