חוק פנסיה חובה לעצמאיים

חוק פנסיה חובה לעצמאיים

חוק פנסיה חובה לעצמאיים

חוק פנסיה חובה לעצמאיים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
ביום 22 בדצמבר 2016, אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע”ז – 2016 (להלן – “חוק ההתייעלות הכלכלית“) וביום 29 בדצמבר 2016 חוק ההתייעלות הכלכלית פורסם ברשומות. פרק ב’ בחוק  ההתייעלות דן בשינוי מהותי שחל  בפנסיית חובה לעצמאיים החל מה- 1.1.17. שלושת הנושאים המרכזיים בפרק זה-

  1. חובת הפקדה של עצמאיים לקופת גמל לקצבה (קופת גמל לחסכון, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה) ואילו עצמאיים נכנסים לתחולת החוק.
  2. באילו מצבים יוכל עצמאי לממש את הכספים הצבורים בקופה.
  3. שינוי במדרגות ביטוח לאומי לעצמאיים.

בשנת 2008 חוקק חוק פנסיה חובה לשכירים. משנת  זו חלה חובה על כל שכיר במשק להיות מבוטח בביטוח פנסיוני.
ע"פ החוק, נכון להיום, נדרשים הן שכירים והן מעבידים להפריש לקופת הפנסיה 18.5%. בעוד שפנסיית חובה לשכירים מתחלקת בין מעבידים לעובדים,
לעצמאי לא הייתה חובת הפרשה עד ליום 1.1.17. מי בכל זאת הפריש טרם כניסת החוק, עשה זאת באופן וולונטרי מתוך מטרה לחסוך ולקבל פנסיה בגיל הפרישה.

מטרת חוק פנסיה חובה לעצמאיים

בישראל קיימים כ-  400 אלף עצמאיים. על פי ההערכות כיום, לפחות 40%-50% מהעצמאים אינם חוסכים לפנסיה. החוק נועד לצמצם את הפער בשיעור החוסכים בין שכירים ועצמאים. ולשפר את מעמדם של העצמאיים הן ביום הפרישה והן במצב של הפסקת פעילות עסקית. מטרת הצעת החוק הנה להבטיח את מחייתם של העצמאים ביום הפרישה. מדובר בחקיקה חיובית לדאוג לעצמאיים לעת זקנה באמצעות הבטחת פנסיה מינימלית, לכן גם משרד האוצר הקצה 380 מיליון ש”ח לטובת הוצאתה של התכנית אל הפועל.

על מי חלה החובה להפריש מהכנסתו כעצמאי לפנסיה
כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60.

אילו עצמאיים יוצאים מתחולת החוק-

  1. עצמאים שגילם 55 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף פטורים מהפקדות לפנסיה.
  2. עוסק בעל ותק של פחות מ- 6 חודשי פעילות כעוסק. “עוסק” לפי חוק מע”מ (עוסק פטור או מורשה הדין זהה). מי שלא עומד בקריטריונים גם יוכל להפקיד באופן וולונטרי ולקבל את הטבות המס בדומה למי שנמצא בתחולת החוק. דהיינו הפקדה לגמל מזכה בהטבות מס ובנוסף שיעורי ביטוח לאומי מופחתים שיחולו על כל העצמאיים.

כיצד מחשבים את הסכום שנדרש להפריש לפנסיה-
שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאיים הנו 4.45%  על הכנסתם עד חצי מהשכר הממוצע במשק ו- 12.55% על חלק מההכנסה מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק.

הגדרות בחוק פנסיה חובה לעצמאיים

“הכנסה חייבת בהפקדה”

הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(8) – הכנסה שמקורה בחקלאות, לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה וכן למעט ניכויים לקרן השתלמות , לפנסיה ו/או לאובדן כושר עבודה.

“שכר ממוצע במשק”-
השכר הממוצע במשק בשנת 2016 היה 9,464 ש”ח.

השכר הממוצע במשק בישראל הוא הממוצע של שכר ברוטו בישראל, ומהווה אינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים הצמודים אליו, כגון גמלאות וקצבאות שונות. השכר הממוצע הוא למעשה מדד המחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ב- 1 בינואר של כל שנה, על ידי חישוב הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר, וכן במועד תשלום תוספת יוקר. נקבע ע”י ביטוח לאומי ומשמש כבסיס לחישוב גמלאות וקצבאות שונות. נכון להיום טרם פורסם באתר של ביטוח לאומי השכר הממוצע המעודכן ליום 1.1.17.

כללי החוק לשכיר שהוא גם עצמאי

במידה וקיימת במקביל הפקדה לפנסיה כשכיר ניתן להפחית הפקדה זו מהפקדה שנדרש לבצע כעצמאי. ציטוט החוק- “מתשלומים שחייב עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף קטן ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת” .

הטבות מס 

ההפקדות מהוות חיסכון בקופת גמל לקצבה במעמד עצמאי ולכן יינתנו כהטבת מס  בדרך של ניכוי וזיכוי.
הגדרות
סכום “הניכוי” מקטין את ההכנסה החייבת ובכך גם את חבות המס.

סכום “הזיכוי”- מקטין את המס לתשלום.
סכום הניכוי יהיה  בשיעור מקסימלי של עד  11% מההכנסה  עד תקרה של 208,800 ובמקרים מסוימים יתרת ההפקדה שלא ניתן בגינה ניכוי, תזכה את החוסך בהטבת מס בדרך של זיכוי מס בשיעור 35% מסכום שהוא 5.5% מההכנסה עד תקרה של 208,800 ₪. מדובר בתקרת זיכוי נוספת הניתנת רק על הכנסה מעסק, שגובהה 0.5%, מההכנסה עד תקרה של 208,800 שקל.

הטבה נוספת היא לעניין הפקדות לקרן השלמותעצמאי יוכל להפקיד, 4.5% מהכנסתו עד תקרת הכנסה שנתית של 261,000 ₪ (נכון לשנת 2016) , לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס. עד 31.12.16- נדרשו עצמאיים להפריש עד 7% מההכנסה החייבת עד גובה התקרה 261,000 לקרן השתלמות כדי ליהנות מניכוי בשיעור 4.5% כך ש- 2.5% מתוך ה-7% לא הותרו בניכוי. החל מיום תחילת החוק אין דרישה להפקיד את כל  ה- 7%. הפקדה חודשית מקסימלית לעניין עצמאיים הנה : 18,270 ₪.

שינוי בשיעורי ההפקדות של עצמאי לביטוח לאומי

לצד החובה לחסוך לפנסיה יבוצע תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי. עד ליום 31.12.16 עצמאי שילם דמי ביטוח לאומי (כולל דמי בריאות)- מהכנסתו החייבת עד וכולל 60% מהשכר הממוצע במשק- שיעור מס מופחת בשיעורים כדלקמן- 6.72% ביטוח לאומי+ 3.1%- דמי בריאות. ועל הכנסתו החייבת מעל 60% מהשכר הממוצע במשק  עד 43,240 ₪, עצמאי נדרש לשלם דמי ביטוח בשיעורים כדלקמן- ביטוח לאומי בשיעור 11.23%+ דמי בריאות בשיעור 5%. החל מיום תחילת החוק, 1.1.17-  שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87% (פלוס 3.1 דמי בריאות) אילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6% ל- 12.83%. (סה"כ 17.83%). הערה-  השינוי חל רק על דמי הביטוח הלאומי ולא על דמי הבריאות. יש לציין שעדיין גם לאחר כניסת החוק, קיימים פערים משמעותיים בין שכירים לעצמאיים בכל הקשור לתשלום דמי הביטוח.

מועדי ההפרשות- מתי ובאיזה שלב נדרש עצמאי להפריש לקופות

התשלומים לקופת גמל לקצבה לפי סעיף זה יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. ניתן לבצע בדיקה בחודש האחרון של השנה ולבדוק על פי הרווח הצפוי אם צריך להפקיד או לא. המלצה- לצורך ניהול תזרים המזומנים של העצמאי, כדאי להפריש סכומים לקופה באופן שוטף ע”פ הערכה ולעשות השלמות בדצמבר. רצוי לבקש את האומדנים מרואה החשבון/יועץ מס שמטפל בתיק.

באילו מצבים יוכל עצמאי למשוך את הכספים הצבורים בקופה

החוק מדבר על שני מצבים בהם יהיה ניתן למשוך את הכספים: סגירת העסק והגעה לגיל פרישה.

הפסקת פעילות
על פי החוק, עצמאי שיסגור את העסק, יהיה זכאי למשוך מקופת החיסכון הפנסיוני שלו, שליש מיתרת הסכום שנצברה בקרן ועד לגובה של  12,230 (ע”פ נתוני 2016) שקלים כפול מספר שנות פעילות עסקית. אין הגבלה למספר פעמים שניתן למשוך את הכסף. משיכת כספים באופן הנ”ל, דומה במהותה למשיכת כספי פיצויי פיטורין ותשוקלל בפטור על הקצבה בגיל פרישה. תקטין את הפטור על הפנסיה (תיקון 190). נזכיר שעד היום, על משיכה שלא כדין שולם מס בשיעור 35%. ההישג המהותי בנושא הספציפי הזה הוא שהחוק חל  רטרואקטיבית.
דהיינו בעת סגירת העסק ו/או הגעה לגיל פרישה , תתאפשר משיכת שליש מהכספים הצבורים לפנסיה גם מתוך הכספים שהופקדו בקופה טרם כניסת החוק. מדובר בשינוי משמעותי.
פרישה
במצב של פרישה (67 לגברים ו-62 לנשים) מתאפשרת משיכת כספי הפנסיה.
קבלת הכספים תהייה בדרך של פנסיה מידי חודש עד יום הפטירה.

סנקציות

עם הגשת דוח המס השנתי רשות המסים תעביר לגוף מטעם המדינה, גוף לגביית קנסות, מידע לגבי כל עצמאי שנדרש בהפקדה בשנת המס. אותו עצמאי יידרש, בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה על חובת ההפרשה, להעביר את סכום ההפקדה לקופת הגמל לקצבה ולהגיש אסמכתא על ההפקדה למרכז הגבייה. במידה ולא יפקיד יידרש בתשלום קנס בגובה 500 ₪.

הערה בעניין השכר הממוצע במשק והתקרות לעניין הטבות המס- השכר הממוצע במשק והתקרות המוזכרות בתוכן שלעיל מעודכנים נכון לשנת 2016.
אין הנכתב בחוזר זה משום חוות-דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

קרן השתלמות לשכירים

תוכן עניינים:1 קרן השתלמות לשכירים – פתח דברים2 קרן השתלמות לשכירים – שיעורי הפקדה3 תנאי משיכה כספים בפטור ממס רווח הון – הוראות הפקודה4 פרשנות

רואה חשבון

משיכת כספים מקרן השתלמות

תוכן עניינים:1 זכאות למשיכת כספים מקרן השתלמות2 משיכה מקרן השתלמות בטרם עת3 קישורים למאמרים נוספים4 אודות זכאות למשיכת כספים מקרן השתלמות משיכת כספים מקרן השתלמות-

רואה חשבון

הקלה בעת משיכת כספים מקופות גמל

רשות המסים פרסמה היום הוראות המאפשרות לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להעניק פטור מניכוי מס במקור בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן