חשבונית מס/חשבונית עסקה

חשבונית מס/חשבונית עסקה

מהי חשבונית מס

מס ערך מוסף הוטל בישראל לראשונה ב-1 ביולי 1976, מכוח חוק מס ערך מוסף, בעקבות המלצותיה של "ועדת אשר", שעסקה בעניין זה.
על עסקה בישראל ועל טובין מוטל מס ערך מוסף בשיעור אחיד ממחיר העסקה או הטובין.
כיום שיעור המע"מ על עסקאות הוא בשיעור אחיד ( 17%החל מיום 1.10.2015), למעט מקרים מיוחדים בהם קיים פטור על עסקאות או מוטל מע"מ בשיעור אפס.
חשבונית מס היא מסמך מסחרי המונפק, מכוח חוק מע"מ, ע"י "עוסק מורשה" לקונה בגין כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס.
המסמך כולל את כל פרטי העִסקה בין קונה ומוכר ומקובל לצורכי התחשבנות עם שלטונות המס.
חשבונית המס נכנסה לתחולת חוק מע"מ שבה הושת על ציבור העוסקים חיוב מס ערך מוסף.

חשבונית מס / חשבונית עסקה – תיקון סברה

קיימת סברה לא מדויקת שהנפקת חש' מס ע"י עוסק מורשה היא חובה בעת ביצוע עסקה חייבת במס בעוד שהנפקת חשבונית עסקה היא זכות.
העובדה הנכונה היא שעוסק מורשה חייב להנפיק לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס,

ואילו הנפקת חשבונית מס היא רשות בתנאי אחד כמפורט להלן.
לפי לשון החוק: "עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה".

המשמעות היא שרק אם הקונה דורש לקבל חש' מס, המוכר חייב לעשות כן. ואם אין דרישה כזו, אז אין חובה להנפיק חשבונית מס, אלא רק חשבונית עסקה. 
לרוב, הקונה תמיד דורש חש' מס מהמוכר כדי ליהנות מקיזוז מע"מ הכלול בחשבונית ומכאן נוצרה הסברה הלא מדויקת.

טיפ להתנהלות נכונה

עוסקים מורשים שמוציאים בדרך קבע חשבונית עסקה כמסמך מעין "דרישת תשלום" שוגים בדרך ניהול ספרי העסק.
שכן מסמך זה מהווה ראייה על ביצוע עסקה חייבת במס ואינו שונה לעניין הדיווח לרשויות מע"מ מחשבונית מס.
לכן לא מומלץ לנהוג בדרך זו, אלא
להנפיק מסמך מסוג "חשבון חיוב" לצורך הגשת דרישת התשלום מלקוחות ובזמן החוקי להנפיק ללקוחות חשבונית.
נסיים בציטוט: "חכם לא נכנס לבעיות שפיקח יודע לצאת מהן".

זכות קיזוז מע"מ תשומות 

חש' מס היא אסמכתא שמעידה על קיום העסקה.
קונה שהוא עוסק מורשה זכאי לנכות את מס התשומות ( מע"מ שהוטל בעסקה) הכלול בחש' מס שהוצאה לו כדין
ובלבד שהניכוי יעשה בתוך ששה חודשים מיום הוצאת החשבונית.

הקלה בשימוש העתק חשבונית לצורכי מע"מ

הוארכה תוקף ההקלה במסגרתה ניתנת האפשרות להשתמש גם בהעתק של חשבוניות מס לצורך ניכוי מס תשומות.

משבר הקורונה אילץ עסקים רבים לצמצם בכוח האדם אשר נמצא פיזית במקום העבודה. חלק גדול מעסקים אלה צויד באמצעים טכנולוגיים על מנת להמשיך את שגרת העבודה מהבית.
על פי הוראות הדין, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור (פיזי) או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם להוראות מס הכנסה ותקנות מע"מ. יחד עם זאת, חלק מהעסקים אינם מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתאימים ובשל המגבלות הקיימות במצב הנוכחי, לרבות מגבלות תנועה, קיים קושי להעביר חשבוניות בדואר או ע"י מסירה ידנית, וכפועל יוצא לנכות מס תשומות בהסתמך על החשבוניות האמורות. נוכח המצב הנוכחי רשויות מע"מ פרסמו בחודש מרץ 2020 החלטת מיסוי, במסגרתה קבעו כי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק.

תמצית התנאים לשימוש בהקלה:

 • בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה.
 • בתום תקופת ההקלה על העוסק לבצע התאמה בין חשבוניות המס שקיבל בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות, לבין חשבוניות מס מקור. במידה וקיימת אי התאמה על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.

לאור התמשכות ההגבלות כאמור, פורסמה הארכת תוקף נוספת להחלטה וניתן להשתמש בהקלה עד ליום 30/06/2021.

מועד הוצאת החשבונית

חשבונית תוצא ע"י המוכר או נותן השירותים תוך 14 ימים מ"מועד החיוב" במס.

 1. מועד החיוב במס במכר טובין הנו כדלקמן- 

     א) אם מחזור העסקאות של המוכר אינו עולה על 2 מיליון ₪, יחול מועד החיוב עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (בסיס מזומן).     
     ב) אם מחזור העסקאות של המוכר גבוה מ- 2 מיליון ₪, יחול מועד החיוב עם מסירת הטובין לקונה ואם הטובין נמסר בחלקים אז מועד החיוב יחול על כל חלק שנמכר.

 1. מועד החיוב במס במתן שירות יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל. (בסיס מזומן).

מבנה חשבונית 

 1. כותרת "חשבונית מס"
 2. שם בעל העסק, המילים "עוסק מורשה", מענו ומספר הרישום (אם מדובר ביחיד אז יהיה מספר תעודת הזהות) במשרד מס ערך מוסף והכל בדפוס.
 3. המילה "מקור" בדפוס על מסמך המקור של חש' המס.
 4. מספר סידורי של החשבונית ותאריך.
 5. שם הלקוח ומענו ובמקרים מסוימים גם את מספר העוסק שלו.
 6. תיאור הטובין או תיאור השירות.
 7. סכום חשבונית ללא מע"מ. 
 8. סכום המע"מ ושיעורו בציון המילים "מס ערך מוסף"
 9. סכום החשבונית כולל מס ערך מוסף.

תיקון חשבונית והודעת זיכוי (חשבונית מס זיכוי)

הוראות תיקון חשבונית מפורטות בסעיף 49 לחוק מס ערך מוסף ומתייחסות לעסקה שלא יצאה לפועל או לחלופין שבוטלה.
הסעיף מונה ארבעה חלופות: העסקה לא יצאה לפועל, חלק מהעסקה לא יצאה לפועל, העסקה בוטלה וכאשר חלה טעות בחשבונית.
סעיף 23 ו- סעיף 23א רבתי להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג- 1973 מפרטים את נוהלי רישום ונוהל תיקון חשבונית. 

נוהל רישום

סעיף 23 קובע כי התיקון במערכת שאינה ממוחשבת, יבוצע בדרך כזו שתאפשר לקרוא את הרישום המקורי ואילו במערכת ממוחשבת נדרש להוציא
תיעוד פנים באופן שהרישום המקורי והרישום המתוקן של הנתונים יישמרו בספר כרוך. אין לתקן או לשנות תיעוד פנים, אלא באמצעות תיעוד נוסף. 

נוהל תיקון

נוהל תיקון חשבונית מפורט בסעיף 23א רבתי כאשר בוטלה עסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה או נתגלתה טעות בחשבונית או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי.
יש לנהוג כמפורט להלן:

1. במידה וטרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דווח עליה כדין הדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מע"מ, תבוטל החשבונית על ידי ציון המילה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים.

2. במידה ויצא מקור החשבונית מרשות הנישום, יש לבצע אחת מאלה:
א. הוצאת הודעת זיכוי – יתקן (העוסק) בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:
       1. סכום החיוב או הזיכוי.
       2. מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון.
       3. הסיבה לשינוי הסכום.
       4. הסכום המתוקן.
ב. סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית.
ג. במידה ותוך תקופת הדיווח (לפי חוק מע"מ) לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי.

3. הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במע"מ בתנאי שיתמלא אחד מאלה:
א. הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום.
ב. הודעה הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראויה.
ג. לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1400 ש"ח, אישור המסירה יצורף להעתק ההודעה הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום. 
ד. נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקס. 
ה. נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח המאשר את קבלתה. 

כותב המאמר – רואה חשבון אמנון בן שושן.
המידע המפורט במאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואין הכותב אחראי לתוצאות השימוש בו ואין באמור בו כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תיירות יוצאת – היבטי מיסוי

תוכן עניינים:1 תיירות יוצאת – פתח דבר2 הסדר בענף התיירות בעקבות פשרה עם רשות המסים3 שירותי תיירות יוצאת המתבצעים בחו"ל4 כאשר שירותי התיירות כוללים שירותי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן