מיסוי הכנסות מפיקדונות ומתכניות חיסכון והקלות מס לגמלאים

מיסוי הכנסות מפיקדונות ומתכניות חיסכון והקלות מס לגמלאים

פתח דברים

מיסוי הכנסות מפיקדונות ותכניות חיסכון  – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

עד ליום 31.12.2002 חל פטור ממס על מרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון בישראל. בתחילת 2003, הופחתו שיעורי המס על הכנסות מעבודה במקביל להטלת מס על הכנסות מחוץ לארץ ומשוק ההון. החל משנת 2006 אוחדו מרבית שיעורי המס בשוק ההון, ובמקביל הופחתו פעם נוספת שיעורי המס על הכנסות מעבודה. מאמר זה מפרט את אופן הטלת מיסוי על הכנסות מפקדונות (על ההון) ואת ההקלות, הניתנות לציבור הגמלאים ובעלי ההכנסות הנמוכות. נציין כי גמלאים הם מי שהגיעו לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה, כפי שיפורט בהמשך.

מיסוי הכנסות מפיקדונות ותכנית חיסכון – המצב כיום

הכנסות מריבית ומרווחים הנובעים מתכניות חיסכון ומפיקדונות, חייבים במס בשיעור של 15%, 20%, ו-25%. המס חל רק על התשואה (הרווח) של תכניות החיסכון ושל הפיקדונות ולא על הקרן. שיעור המס נקבע בהתאם לסוג התכנית: צמודה למדד (אינפלציה או שער מטבע) / לא צמודה למדד.

פיקדונות צמודי מדד 
תכניות חיסכון או פיקדונות הצמודים למדד או למטבע חוץ (מט"ח) ייחשבו כ"צמודים למדד", רק אם הם צמודים במלואם לשיעור עליית המדד או למלוא שיעור השינוי בשער המטבע. תכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה, יחויבו במס בשיעור של ‎25% רק על ההכנסה מריבית. הפרשי ההצמדה והשינויים בשערי החליפין יהיו פטורים ממס. לתשומת לב – שיעור המס חל רק על הכנסות שהתקבלו בידי יחידים שאינם מבקשים לנכות הוצאות מימון, ובלבד שהריבית המתקבלת על ידם אינה במסגרת פעילות עסקית.

פיקדונות שאינם צמודי מדד 
תכניות חיסכון או פיקדונות ייחשבו כ"אינם צמודים למדד", רק אם אינם צמודים למלוא שיעור עליית המדד, או צמודים בחלקם לשיעור עליית המדד. בתכניות חיסכון או פקדונות מסוג זה יוטל מס בשיעור 15% ‎על ההכנסה מריבית (כולל הפרשי הצמדה שאינם פטורים). לתשומת לב – שיעור המס חל רק על הכנסות של יחידים שאינם מבקשים לנכות הוצאות מימון, ובלבד שהריבית מתקבלת על ידו אינה במסגרת פעילות עסקית

מיסוי הכנסות מפיקדונות ותכנית חיסכון – סקירת מיסוי

עד ל-31.12.2002 חל פטור ממס על ריבית מפיקדונות ומתכניות חיסכון בבנק בישראל. החל מ- 1.1.2003 הוטל מס על ההכנסות מכל המכשירים הפיננסיים, כולל פיקדונות ותכניות חיסכון.  שיעור המס היה 10% על פיקדונות ועל תכניות חיסכון שאינם צמודים למדד ו-15% על פקדונות ועל תכניות חיסכון הצמודים למדד או לשער חליפין כלשהו. החל מ- 1.1.2006 עודכנו שיעורי המס  ל-15% ו- 20%, בהתאמה. החל מ-1.1.2012 עודכן שיעור המס החל על ריבית בתכנית צמודה למדד ל- 25%. שיעור המס לתכנית שאינה צמודה למדד נשאר כבעבר 15%. המס מנוכה במקור על-ידי הבנק, כל עוד מדובר בבנק ישראלי.

היות ששיעורי המס השתנו מספר פעמים בשנים האחרונות, נקבע בהוראות המעבר כי שיעור המס על תכניות חיסכון הנפרסות על מספר תקופות, יהיה בהתאם לריבית שנצברה בכל אחת מהתקופות, ובכפוף להוראות או לעקרונות אלו:

פקדונות ותכניות חיסכון שנפתחו לפני 8 במאי 2000

חל הדין הישן (משמע פטור ממס), גם על ריבית שנצברה לאחר 1.1.2003. זאת עד לנקודת היציאה הראשונה שבה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, מבלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון. לגבי המשך התכנית, הכנסות שינבעו לאחר "תחנת היציאה הראשונה", יחויבו במס בהתאם לשיעורי המס הרלוונטיים.

שיעורי המס שנקבעו החל מיום 1.1.2006 (15% ו-20%)

יחולו  על ריבית שנצברה החל מיום זה. ובלבד שעל פקדונות ותכניות חיסכון שנפתחו לפני  10 באוגוסט 2005 (מועד פרסום תיקון 147 לפקודה) – יחולו שיעורי המס החדשים של 15% ו-20% על ריבית שנצברה רק לאחר המועד שבו היה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון.

שיעורי המס שנקבעו החל מיום 1.1.2012 (15% ו- 25%)

יחולו על ריבית שנצברה החל מיום זה. לגבי פיקדונות צמודים למדד שנפתחו לפני 1.1.2012 יחולו שיעורי המס הקודמים. כלומר בגין תקופת הפיקדון שלגביה חל שיעור מס 20% על הריבית יחושב מס 20% לפי יחסיות התקופה שבה נצבר ריבית שחל לגביה 20% מס וחלק יחסי לגבי התקופה שבגינה חל מס בשיעור 25%.

הערות

  • מועד החיוב במס על ההכנסה מריבית, יחול רק ביום שבו חשבונכם בבנק זוכה בריבית או במועד סיום התכנית.
    במקרים בהם נמשכו כספים מתכניות חיסכון או מפיקדונות לפני מועד פירעונם ("שבירה"), ישולם המס בהתאם לתנאי קבלת הכספים – צמודים או לא צמודים.
  • כל הנאמר רלוונטי לגבי תוכניות חיסכון או פקדונות שמקורם בהפקדות חד- פעמיות או רב-פעמיות.
  • חשבונות משותפים – הכנסות מריבית, הנובעות מפיקדון או מתוכנית חיסכון שבבעלות משותפת בידי מספר שותפים, יחולקו באופן שווה בין כל השותפים. אם חלקם של השותפים בתוכנית החיסכון או הפיקדון אינו שווה, עליהם להוכיח זאת לפקיד השומה באמצעות מסמכים. כשאחד מהשותפים בחשבון זכאי לפטור, יינתן הפטור על הכנסות השותף הזכאי לו בלבד (נושא הפטורים יוסבר בהמשך).

הקלות במס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

גמלאים ובעלי הכנסות נמוכות יכולים ליהנות מהקלות במס בדרך של פטורים או ניכויים על הכנסות מפיקדונות, מתכניות חיסכון וממקורות אחרים. ניתן ליהנות במצטבר מכל ההקלות המפורטות בהמשך, אם זכאים להן: הטבות המס לגמלאים ניתנות בתנאי שהגיעו לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה, לפי העניין:
גיל פרישה חובה: אישה או גבר 67.
גיל פרישה: גבר 67, אישה 62.

החזר מס אוטומטי לגמלאים:

במסגרת הטבה זו ניתן ניכוי ממס, על הכנסות מריבית בגין פיקדון בתאגיד בנקאי או תוכנית חיסכון בלבד. הטבה זו ניתנת לגמלאים בתנאים אלו:

בשנת 2003 מלאו ליחיד או לאחד מבני זוג 55 שנים.
בשנת המס בה התקבלו הרווחים, היחיד או אחד מבני הזוג הוא בגיל פרישת חובה. תקרת הרווחים הפטורים ליחיד או לזוג שאחד מהם הגיעו לגיל פרישת חובה היא 13,800 ₪ (נכון לשנת המס 2022). תקרת הרווחים הפטורים לשני בני זוג בגיל פרישת חובה היא 16,920 ₪ (נכון לשנת המס 2022). ככלל, רשות המסים עורכת את חישוב הפטור ומודיעה לבנק שבו נוכה המס על סכום המס להחזר. החזר המס מבוצע  אוטומטית  לחשבון הבנק ללא כל צורך בהגשת בקשה. אם אינכם מעוניינים בהחזר אוטומטי, עליכם להגיש בקשה לפקיד השומה.

הקלות מס לנכים

נכים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  100% (או נכות של 90% לפחות לגבי נכים שחלו או נפגעו באיברים שונים והאחוז נקבע לפי חישוב מיוחד של הליקוי באיברים אלו, ובלעדיו הייתה נקבעת להם נכות של 100% לפחות), זכאים לפטור על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (כולל ריביות, רווחי הון והכנסות אחרות משוק ההון). אלו התנאים לקבלת ההקלות:

הכנסותיהם מיגיעה אישית (לדוגמה: עבודה) הן עד תקרת פטור שנקבעה בסעיף זה – 75,360 ₪.
אם הייתה להם הכנסה מריבית מתוכניות חיסכון, מפקדונות ומקופות גמל, שמקורה בכספי פיצויים שקיבלו בשל פגיעת גוף. תקרת הפטור היא 309,960 ₪.
**התקרות מעודכנות  לשנת המס 2022.

אודות משרדינו

למשרדינו ידע ו- 16 שנות ניסיון בליווי וייצוג משקיעים בשוק ההון, קרנות גידורקרנות נדל"ן ריט ישראליות ואמריקאיות, מטבעות דיגיטליים/וירטואליים, מיסוי תגמולי הון (אופציות מסוג ESOP ומניות מסוג RSU'S ,ESPP ,RS ,SAR) לעובדים ומנהלים בחברות הייטק.

המשרד מספק שירותי ייעוץ מס למשקיעים יחידים, לסוחרים עצמאיים וחברות ישראליות, ייצוג מול רשות המסים והגשת דוחות מס ליחידים ולחברות, חוות דעת והגשת בקשות לפרה רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב הנו רו"ח מומחה במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בנושא מיסוי רווחים בשוק ההון ומיסוי השקעות נדל"ן. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: הייטק, מסחר, פיננסיים ושוק ההון.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. המחבר או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
office 10

תגמול הוני RSUs

תגמול הוני לעובדים מסוג RS ו- RSUs – פתח דבר מיסוי תגמול הוני לעובדים – RS ו- RSUs  – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן