מיסוי הכנסות מפיקדונות ומתכניות חיסכון – המדריך המלא להקלות מס לבעלי הנכסות נמוכות ולגמלאים

מיסוי הכנסות מפיקדונות ומתכניות חיסכון – המדריך המלא להקלות מס לבעלי הנכסות נמוכות ולגמלאים

מיסוי הכנסות מפיקדונות ומתכניות חיסכון – פתח דבר

מיסוי הכנסות מפיקדונות ותכניות חיסכון  – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

עד ליום 31.12.2002 חל פטור ממס על מרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון בישראל. בתחילת 2003, הופחתו שיעורי המס על הכנסות מעבודה במקביל להטלת מס על הכנסות מחוץ לארץ ומשוק ההון. החל משנת 2006 אוחדו מרבית שיעורי המס בשוק ההון, ובמקביל הופחתו פעם נוספת שיעורי המס על הכנסות מעבודה. מאמר זה מפרט את אופן הטלת מיסוי על הכנסות מפיקדונות (על ההון) ואת ההקלות, הניתנות לציבור הגמלאים ובעלי ההכנסות הנמוכות. נציין כי גמלאים הם מי שהגיעו לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה, כפי שיפורט בהמשך.

מיסוי הכנסות מפיקדונות ותכנית חיסכון – המצב כיום

הכנסות מריבית ומרווחים הנובעים מתכניות חיסכון ומפיקדונות, חייבים במס בשיעור של 15%, 20%, ו-25%. המס חל רק על התשואה (הרווח) של תכניות החיסכון ושל הפיקדונות ולא על הקרן. שיעור המס נקבע בהתאם לסוג התכנית: צמודה למדד (אינפלציה או שער מטבע) / לא צמודה למדד.

פיקדונות צמודי מדד – הצמדה מלאה
תכניות חיסכון או פיקדונות הצמודים למדד או למטבע חוץ ייחשבו כ"צמודים למדד", רק אם הם צמודים במלואם לשיעור עליית המדד או למלוא שיעור השינוי בשער המטבע. תכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה, יחויבו במס בשיעור של ‎25% רק על ההכנסה מריבית ריאלית. הפרשי ההצמדה והשינויים בשערי החליפין יהיו פטורים ממס. לתשומת לב – שיעור המס הנ"ל יחול רק על הכנסות שהתקבלו בידי יחידים שאינם מבקשים לנכות הוצאות מימון, ובלבד שהריבית המתקבלת על ידם אינה במסגרת פעילות עסקית. התנאים העיקריים למיסוי בשיעור מס זה הוא שהריבית מהווה הכנסה פסיבית עבור היחיד (למידע נוסף על ההבחנה בין הכנסה פיננסית שוֹטפת אקטיבית לבין הכנסה פיננסית שוֹטפת פסיבית בקישור) והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחבר בני אדם ששילם לו את הריבית. כאשר מדובר ביחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, הריבית תהא חייבת במס בשיעור התחלתי של 10% ולא 25% ובלבד שלאותו יחיד אין הכנסות נוספות החייבות במס. 

פיקדונות שאינם צמודי מדד (ללא הצמדה מלאה)
תכניות חיסכון או פיקדונות ייחשבו כ"אינם צמודים למדד", רק אם אינם צמודים למלוא שיעור עליית המדד, או צמודים בחלקם לשיעור עליית המדד. בתכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה יוטל מס בשיעור 15% ‎על ההכנסה מריבית (כולל הפרשי הצמדה שאינם פטורים). לא כולל חבות מס נוספת במס יסף בשיעור 3%. לתשומת לב – שיעור המס חל רק על הכנסות של יחידים שאינם מבקשים לנכות הוצאות מימון, ובלבד שהריבית מתקבלת על ידו אינה במסגרת פעילות עסקית. אם מדובר בפעילות עסקית, הריבית הנומינלית והפרשי ההצמדה החלקיים יחויבו במס בשיעור רגיל אך לא פחות מ-31% (ועד 47%), אלא אם מדובר ביחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, שאז שיעור המס מתחיל ב-10% (ובלבד שלאותו יחיד אין הכנסות נוספות החייבות במס).

מיסוי הכנסות מפיקדונות ותכנית חיסכון – סקירת מיסוי

עד ל-31.12.2002 חל פטור ממס על ריבית מפיקדונות ומתכניות חיסכון בבנק בישראל. החל מ- 1.1.2003 הוטל מס על ההכנסות מכל המכשירים הפיננסיים, כולל פיקדונות ותכניות חיסכון.  שיעור המס היה 10% על פיקדונות ועל תכניות חיסכון שאינם צמודים למדד ו-15% על פיקדונות ועל תכניות חיסכון הצמודים למדד או לשער חליפין כלשהו. החל מ- 1.1.2006 עודכנו שיעורי המס  ל-15% ו- 20%, בהתאמה. החל מ-1.1.2012 עודכן שיעור המס החל על ריבית בתכנית צמודה למדד ל- 25%. שיעור המס לתכנית שאינה צמודה למדד נשאר כבעבר 15%. המס מנוכה במקור על-ידי הבנק, כל עוד מדובר בבנק ישראלי. היות ששיעורי המס השתנו מספר פעמים בשנים האחרונות, נקבע בהוראות המעבר כי שיעור המס על תכניות חיסכון הנפרסות על מספר תקופות, יהיה בהתאם לריבית שנצברה בכל אחת מהתקופות, ובכפוף להוראות או לעקרונות אלו:

פיקדונות ותכניות חיסכון שנפתחו לפני 8 במאי 2000

חל הדין הישן (משמע פטור ממס), גם על ריבית שנצברה לאחר 1.1.2003. זאת עד לנקודת היציאה הראשונה שבה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, מבלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון. לגבי המשך התכנית, הכנסות שינבעו לאחר "תחנת היציאה הראשונה", יחויבו במס בהתאם לשיעורי המס הרלוונטיים.

שיעורי המס שנקבעו החל מיום 1.1.2006 (15% ו-20%)

יחולו  על ריבית שנצברה החל מיום זה. ובלבד שעל פיקדונות ותכניות חיסכון שנפתחו לפני  10 באוגוסט 2005 (מועד פרסום תיקון 147 לפקודה) – יחולו שיעורי המס החדשים של 15% ו-20% על ריבית שנצברה רק לאחר המועד שבו היה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון.

שיעורי המס שנקבעו החל מיום 1.1.2012 (15% ו- 25%)

יחולו על ריבית שנצברה החל מיום זה. לגבי פיקדונות צמודים למדד שנפתחו לפני 1.1.2012 יחולו שיעורי המס הקודמים. כלומר בגין תקופת הפיקדון שלגביה חל שיעור מס 20% על הריבית יחושב מס 20% לפי יחסיות התקופה שבה נצבר ריבית שחל לגביה 20% מס וחלק יחסי לגבי התקופה שבגינה חל מס בשיעור 25%.

4 הערות חשובות בנושא הכנסות ריבית מפיקדונות ותכנון מס

 1. בשל שיעורי המס השונים החלים על פיקדונות ותכניות חיסכון בנקאיים בידי יחיד, וכעניין של תכנון מס, מומלץ למשקיע בפיקדונות בנקאיים לבחור בפיקדון המקנה לו בחירה לפי תשואה נטו. כך, למשל, תוכנית חיסכון המקנה לחוסך בחירה בין ריבית צמודה בשיעור שנתי של 5% לבין ריבית נומינלית בשיעור שנתי של 10%. אם שיעור עליית המדד יהיה 5% תהיה התשואה ברוטו הגלומה בכל חלופה זהה. לעומת זאת, התשואה נטו (בניכוי המס) תהיה שונה. ע"פ החלופה הראשונה המס יהיה בשיעור 1.25% (5%*25%), והתשואה נטו תהייה בשיעור 8.75%, לעומ זאת המס בחלופה השנייה יהיה בשיעור 1.5% (10%*15%), והתשואה נטו תהייה בשיעור 8.5%.
 2. מועד החיוב במס על ההכנסה מריבית, יחול רק ביום בו חשבונכם בבנק זוכה בריבית או במועד סיום התכנית.
  במקרים בהם נמשכו כספים מתכניות חיסכון או מפיקדונות לפני מועד פירעונם ("שבירה"), ישולם המס בהתאם לתנאי קבלת הכספים- צמודים או לא צמודים.
 3. כל הנאמר רלוונטי לגבי תכניות חיסכון או פיקדונות שמקורם בהפקדות חד- פעמיות או רב-פעמיות.
 4. חשבונות משותפים – הכנסות מריבית, הנובעות מפיקדון או מתוכנית חיסכון שבבעלות משותפת בידי מספר שותפים, יחולקו באופן שווה בין כל השותפים. אם חלקם של השותפים בתוכנית החיסכון או הפיקדון אינו שווה, עליהם להוכיח זאת לפקיד השומה באמצעות מסמכים. כשאחד מהשותפים בחשבון זכאי לפטור, יינתן הפטור על הכנסות השותף הזכאי לו בלבד (על הקלות המס ופטורים יוסבר בהמשך).

הקלות מס לבעלי הכנסות נמוכות

יחיד שהכנסתו והכנסת בת זוגו בשנת המס אינן עולות על 69,840 ש"ח זכאי לניכוי מהכנסתו החייבת במס מריבית בנקאית. אם ההכנסה הכוללת בשנת המס אינה עולה על 69,840 ש"ח לשנה, יוקנה ליחיד ולבת זוגו ניכוי בסך 10,920 ש"ח מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית. אם, לעומת זאת, ההכנסה הכוללת עולה על 69,840 ש"ח לשנה ואינה עולה על 80,760 ש"ח, יוקנה ליחיד ולבת זוגו ניכוי בגובה ההפרש שבין 10,920 ש"ח לבין הסכום שבוֹ עלתה ההכנסה הכוללת על 69,840 ש"ח. הניכוי כפוף לארבע מגבלות:

 1. הניכוי מוקנה רק אם מדובר בפיקדון/תוכנית חיסכון המופקדים בבנק בישראל. כלומר, הניכוי אינו מוקנה לפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק מחוץ לישראל.
 2. הניכוי מוקנה רק לאחד מבני-הזוג. זאת, בין אם הכנסותיהם של בני-הזוג מחויבות במס לפי חישוב מאוחד ובין אם מדובר בחישוב נפרד.
 3. הניכוי הינו מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית של מקבל הניכוי. דהיינו, הניכוי אינו מקטין את הכנסתו החייבת של מקבל הניכוי ממקורות אחרים שאינם ריבית בנקאית, אלא רק את הכנסתו החייבת מריבית בנקאית.
 4. הניכוי לא יעלה על כלל הכנסתו של מקבל הניכוי מריבית בנקאית. כלומר, לא ייתכן שייווצר הפסד כתוצאה מעודף ניכוי על ההכנסה מריבית בנקאית כאמור.

יצוין, כי הניכוי בא בנוסף לנקודות הזיכוי, הזיכויים ונקודות הקצבה המוקנים, ככלל, ליחיד. כמו כן, היחיד יהיה זכאי להקלות נוספות בגין הפיקדון/תוכנית החיסכון הבנקאיים אם בשנת המס הוא או בת זוגו הגיעו לגיל פרישה/גיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים. ראו להלן. 

הקלות מס לגמלאים – ניכוי מריבית בנקאית למי שהגיעו לגיל פרישה חובה 

גמלאים יכולים ליהנות מהקלות במס בדרך של ניכוי או פטור שיפחיתו משמעותית את המיסוי על הכנסות מפיקדונות, מתכניות חיסכון וממקורות אחרים. ניתן ליהנות במצטבר מכל ההקלות המפורטות בהמשך, אם זכאים להן: הטבות המס לגמלאים ניתנות בתנאי שהגיעו לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה, לפי העניין: גיל פרישה חובה: אישה או גבר 67. גיל פרישה: גבר 67, אישה 62.

תא משפחתי שבוֹ אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישת חובה בשנת המס וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים, יהיה זכאי לניכוי בסך של 15,000 ש"ח מהכנסתו מריבית בנקאית. ואילו תא משפחתי שבוֹ שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה בשנת המס וביום 1.1.2003 מלאו לשני בני-הזוג 55 שנים, יהיה זכאי לניכוי בסך של 18,360 ש"ח מהכנסתו מריבית בנקאית. גם יחיד שאינו חלק מתא משפחתי (יחיד שאין לו בן זוג) זכאי להקלות מס אלו. מכאן, שיחיד כאמור שהגיע לגיל פרישת חובה בשנת המס וביום 1.1.2003 מלאו לו 55 שנים, יהיה זכאי לניכוי בסך של 18,360 ש"ח לרוב מדובר החזר מס אוטומטי לגמלאים. ככלל, רשות המסים עורכת את חישוב הפטור ומודיעה לבנק שבו נוכה המס על סכום המס להחזר. החזר המס מבוצע  אוטומטית  לחשבון הבנק ללא כל צורך בהגשת בקשה. אם אינכם מעוניינים בהחזר אוטומטי, עליכם להגיש בקשה לפקיד השומה. הניכוי כפוף לארבע מגבלות כמפורט בפסקה הקודמת. 

הקלות מס לגמלאים – ניכוי מריבית בנקאית למי שהגיעו לגיל פרישה

היחידים (יחיד זכאי) הבאים זכאים לפטור חלקי ממס על ריבית בנקאית:

 1. גבר שאין לו בת זוג ואשר הגיע לגיל פרישה (67 שנים, בכפוף למספר חריגים) וביום 1.1.2003 מלאו לו 55 שנים. 
 2. אישה שאין לה בן זוג ואשר הגיעה לגיל הפרישה (62 שנים, בכפוף למספר חריגים) וביום 1.1.2003 מלאו לה 55 שנים.
 3. יחיד שיש לו בן זוג ואשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה ובלבד שביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים.

הפטור הניתן ליחיד זכאי הינו בשיעור 35% מהכנסתו מ"ריבית מזכה", ובלבד שאם מדובר ביחיד זכאי שהוא נשוי, יינתן הפטור לאחד מבני הזוג בלבד. "ריבית מזכה" הינה הכנסה של יחיד זכאי ושל בן זוגו מריבית המשתלמת על פיקדון בנקאי/תוכנית חיסכון בבנק בישראל. אם נוצרה ליחיד או לבן זוגו הכנסה חייבת נוספת בשנת המס שאינה ממקורות מסוימים, לא יהיה תא משפחתי זה זכאי לפטור ממס בשיעור 35% בגין מלוא הכנסתו מריבית בנקאית אלא רק בגין חלק ממנה. לשם כך, יש לחשב את הכנסתו החייבת של אותו יחיד זכאי או של בן זוגו לפי הגבוהה מביניהן כאשר לצורך חישוב ההכנסה החייבת כאמור לא מובאות בחשבון הכנסות מסוימות (הכנסה מריבית בנקאית, הכנסה מהשכרת דירה למגורים הפטורה ממס, רווח הון ושבח מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין). אם סכום ההכנסה החייבת כאמור אינו עולה על 113,160 ש"ח, יהיה אותו יחיד זכאי פטור ממס על 35% מחלק מהכנסתו מריבית בנקאית השווה להפרש שבין 113,160 ש"ח לבין סכום ההכנסה החייבת לצורך הפטור. אם, לעומת זאת, סכום ההכנסה החייבת עולה על 113,160 ש"ח, לא יוקנה לאותו יחיד זכאי פטוֹר ממס כלל.

הקלות מס לנכים

נכים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  100% (או נכות של 90% לפחות לגבי נכים שחלו או נפגעו באיברים שונים והאחוז נקבע לפי חישוב מיוחד של הליקוי באיברים אלו, ובלעדיו הייתה נקבעת להם נכות של 100% לפחות), זכאים לפטור על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (כולל ריביות, רווחי הון והכנסות אחרות משוק ההון). אלו התנאים לקבלת ההקלות: הכנסותיהם מיגיעה אישית (לדוגמה: עבודה) הן עד תקרת פטור שנקבעה בסעיף זה – 81,960 ש"ח. אם הייתה להם הכנסה מריבית מתכניות חיסכון, מפיקדונות ומקופות גמל, שמקורה בכספי פיצויים שקיבלו בשל פגיעת גוף. תקרת הפטור היא 337,200 ש"ח.

פטור ממס לפיקדון כספי שילומים או פיצויים

יחיד תושב ישראל פטור ממס על ריבית שמשולמת לו או לבן זוגו בשל פיקדון במטבע חוץ הנובע מהמקורות הבאים: 

 1. תשלומים בעקבות תביעה מכוח חיקוק הבא לפצות קרבנות הרדיפות של הנאצים או של גרוריהם או את חליפיהם של קרבנות אלה, והמשתלמים להם במטבע חוץ. 
 2. תגמולים בשל זכויות סוציאליות שרכש תושב ישראל על פי היתר לנרדפי המשטר הנאצי לפי חוק הפיקוח על המטבע. 
 3. קצבה המשתלמת במטבע חוץ מאת מדינת חוץ שהייתה חברה במעצמות הברית כמשמעותן בחוק נכי המלחמה בנאצים, לתושב ישראל נכה המלחמה של מדינה כאמור, עקב נכות שנגרמה לו במלחמת העולם השנייה. 
 4. סכומים שהוכח להנחת דעתו של נציב מס הכנסה שמקורם בתרומות לשאיריהם של ספורטאי ישראל חללי אולימפיאדת מינכן, אשר נתקבלו עד יום 31.12.1977. 

אודות משרדינו

למשרדינו ידע ו- 16 שנות ניסיון בליווי וייצוג משקיעים בשוק ההון, קרנות גידורקרנות נדל"ן ריט ישראליות ואמריקאיות, מטבעות דיגיטליים/וירטואליים, מיסוי תגמולי הון (אופציות מסוג ESOP ומניות מסוג RSU'S ,ESPP ,RS ,SAR) לעובדים ומנהלים בחברות הייטק.

המשרד מספק שירותי ייעוץ מס למשקיעים יחידים, לסוחרים עצמאיים וחברות ישראליות, ייצוג מול רשות המסים והגשת דוחות מס ליחידים ולחברות, חוות דעת והגשת בקשות לפרה רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב הנו רו"ח מומחה במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בנושא מיסוי רווחים בשוק ההון ומיסוי השקעות נדל"ן. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: הייטק, מסחר, פיננסיים ושוק ההון.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. המחבר או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן