מס יסף (מס על הכנסות גבוהות) – פקודת מס הכנסה

מס יסף (מס על הכנסות גבוהות) – פקודת מס הכנסה

פתח דברים

מס יסף – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן
מס על הכנסות גבוהות או בשמו הנוסף מס יסף, מוטל על הכנסה חייבת של יחיד בישראל העולה על התקרה הקבועה בחוק. מס על הכנסות גבוהות מוטל בנוסף למס המושת על הכנסותיו של יחיד ממקורות הכנסה נוספים. מס יסף חוקק ב- 2012 במטרה לצמצם את הגירעון המדיני בישראל ונכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2013. במקור, גובה המס עמד על שיעור של 2% והוטל על יחיד בעל הכנסה של 811 אלף ₪ ומעלה בשנה.

עפ"י סעיף 121ב לפקודה, בשנת 2021, נישום יחיד שהכנסתו השנתית עלתה על 647,640 ש"ח (53,970 ש"ח) ובשנת 2020  651,600 ש"ח (54,300 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס נוסף בשיעור 3%. לעניין זה, "הכנסה חייבת" היא הכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 וכמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. ואולם, לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, רק אם שווי מכירתה עולה על תקרה שמשתנה בכל תחילת שנה והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת (פריסה)

בחישוב ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף, יחולו הוראות סעיף 8 (ג) לפקודה. סעיף 8 (ג) לפקודה מתיר לפרוס הכנסות מסוימות על פני מספר שנים כמפורט בסעיף. סוגי הכנסות הניתנות לפריסה על פי הסעיף האמור הם: הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, מענק פרישה או מוות, סכום המתקבל עקב היוון קצבה. הפריסה משנה את סכום ההכנסה החייבת במס נוסף, באופן שהחלק שנפרס לשנה אחרת יגרע מההכנסה החייבת בשנה שבה נתקבלה ההכנסה וייווסף לשנת המס אליה מיוחס חלק ההכנסה שנפרס.

יצוין כי האמור לעיל אינו חל על פריסות של שבח ורווחי הון. פריסה של רווח הון ושבח הנה פריסה טכנית. כאשר מדובר ברווח הון או שבח, ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף תכלול את סכום השבח הראלי המלא ואת סכום רווח ההון הראלי המלא בשנת ביצוע העסקה, גם אם בוצעה פריסה.

חובת הגשת דו"ח שנתי

יחיד, אשר הכנסתו החייבת עולה על התקרה, יהא חייב בהגשת דו"ח בהתאם לסעיף 131 לפקודה. עפ"י תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין- וחשבון, התשמ"ח- 1988) , נקבע כי בכל מקרה, הפטור מהגשת דו"ח לפי תקנות אלו לא יחול לגבי יחיד כאמור. יחיד כאמור, ישלם את המס הנוסף במועד הגשת דו"ח על הכנסותיו לשנת המס

לפרטים נוספים, צרו קשר עם משרדינו.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!