משכורת בעד שבתון בעת שהייה בחו"ל

משכורת בעד שבתון בעת שהייה בחו"ל

מיסוי משכורת בעד שבתון בעת שהייה בחו"ל – פתח דברים

מיסוי משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל- מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.
"שבתון" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הניכויים ממשכורת הנו "השתלמות, התמחות, הוראה במוסדות אקדמיים, או עבודת מחקר של העובד, והכול בין אם הם נעשים בארץ ובין בחו"ל, בין אם הם בתחום עבודתו הרגילה שבשלה מוענקת לו הזכות לשבתון, או בתחום קרוב לו, ובין אם הם בתחום שבו יש כוונה להעסיק את העובד לאחר השבתון, וכן כל פעילות אחרת המיועדת לתרום לקידומו המקצועי של העובד, שאושרה כשבתון לעניין קבלת תשלום כסף בעד שבתון מהמעביד (להלן – השתלמות), ובלבד שתקופת ההשתלמות איננה קצרה מתקופת ההשתלמות הרצופה המינימלית המקנה את הזכות לקבלת תשלום כסף בעד שבתון".

השבתון מיועד לקידומו המקצועי של העובד, לצורכי שמירה על הקיים ורכישת ידע נוסף, בדרך מחקר או לימוד. המעביד יפיק תועלת בעת חזרתו של העובד מהשבתון.
בהתאם לכך, היציאה לשבתון מותנת באישורו של המעביד, והעובד מתחייב לחזור ולעבוד אצל מעבידו בסוף תקופת השבתון, ומשרתו נשמרת לו.
בתקופת השבתון ממשיך העובד לצבור ותק בעבודה, אך אינו מקבל משכורת מהמעביד.
במקומה הוא מקבל מענקי קיום וזכויות נוספות מהמעביד או מקרן השתלמות.

מקורות הכנסה בתקופת שבתון

מעבר לקרנות השונות שעומדות לרשות העובד כמקורת ההכנסה לצורכי ההשתלמות והתמשכותה, שבתוניסט יכול לשלב את ההשתלמות עם השתכרות נוספת בחו"ל. על הכנסה מחו"ל יחולו הוראות סעיף 2 לפקודה, לפיו תושב ישראל חייב במס על הכנסתו ושיעור המס על הכנסתו של שמקורה בהיותו מועסק בתכנית מאושרת או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המנהל אישר לעניין זה לא יעלה על 35% מאותה הכנסה. הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה של סולם הכנסתו החייבת במס.

מיסוי משכורת שבתון – ניכוי מס במקור 

תקנה 6(ז) ל"תקנות הניכויים ממשכורת" קובעת ניכוי מס במקרים מיוחדים:
"מעביד המשלם לעובד משכורת שהיא תשלומים בעד שבתון, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בשיעור של 35%".
הגדרות המונחים "שבתון", "תשלומים בעד שבתון" מופיעות בתקנה 1 לתקנות הניכויים ממשכורת – כדלקמן:

תשלומים בעד שבתון

סכומים, המשולמים לעובד על פי הסכם קיבוצי או הסכם מיוחד אחר בשל שבתון, כולל תשלומים לכיסוי הוצאות הכרוכות בשבתון,
לרבות שווי כרטיסי טיסה לעובד ולבני משפחתו לנסיעת שבתון בחו"ל, אך למעט סכומים שמקורם בקופת גמל שחל לגביה סעיף 9(17) לפקודה."

בהקשר זה יש לציין כי בהוראת ביצוע 11/98 בנושא "מיסוי הסגל האקדמי בתקופת שבתון ובעיתות השתלמות", התייחסה רשות המסים לנושא ההוצאות ואף התירה למעביד לאפשר תשלום מקדמה בשווי 100 דולר (עודכן בהוראת ביצוע 4-2014 לסכום של 122$) ליום כפול מספר ימי הזכאות ללא ניכוי מס במקור, ומהיתרה ינוכו 35% על פי תקנה 6(ז) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) התשנ"ג-1993.
יובהר כי הוראת הביצוע קובעת גם כללי הכרה בהכנסה ודיווח לעניין עובדים ששהו בחו"ל בתום שנת המס שבה חזרו לישראל. משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל.

הוצאות בתקופת השבתון משכורת שבתון בעת שהייה בחו"ל

מיסוי משכורת שבתון והכרה בהוצאות- נקבע, כי על פי עקרונות הפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, יותרו לשבתוניסט ולמשתלם הוצאות הכרוכות ביציאה לשבתון או להשתלמות, לרבות: הוצאות טיסה, לינה ודיור על פי התקנות, אש"ל על פי התקנות, דמי רישום לכינוסים, תשלומים עבור שכר לימוד לילדים מגן חובה ועד גיל 18, דמי שינוע וביטוח מטען וכיו"ב הוצאות הנחוצות לצורכי ההשתלמות. יודגש כי ההוצאות הללו יותרו בניכוי רק אם הוצאו בקשר להכנסות מעבודות המחקר או בקשר לכנסים לימודיים.
לא יותרו הוצאות של נלווים למעט הוצאות חינוך לילדים עד גיל 18, אם תקופת השהייה בחו"ל ארוכה מעשרה חודשים.

כל משתלם שבתוניסט מחויב עם חזרתו, להגיש למוסד המחקר דוח על הוצאותיו בצירוף מסמכים מאמתים כמו כל עובד שנשלח בתפקיד.
יש להקפיד ולהגיש גם מסמכים על משך ההשתלמות ותוכנה, כולל לגבי כנסים מדעיים ומקצועיים.
אם מתברר כי המקדמה הפטורה שקיבל עולה על ההוצאות המותרות בניכוי, על המעביד לדווח ולהעביר מיד למס הכנסה את המס בגין ההוצאה שאינה מותרת, והכל בגילום מלא ובתוספת מס מעסיקים ומס שכר על הסכום המגולם. יש מקרים בהם המשתלם מחזיר לקרן סכומים העולים על ההוצאות.
במקרה זה אין לחייבו במס על המשיכה אולם יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

חובת הגשת דוח שנתי וחישוב המס השנתי

בתום שנת המס בה חזר השבתוניסט לארץ, עליו להגיש לפקיד השומה דוח שנתי לגבי שנות המס בהן שהה בשבתון.
יש לוודא כי דווחו  כל ההכנסות בתקופת השבתון לרבות הכנסות מחו"ל, גם אם לא דיווח עליהן למעבידו אלא אם כן יוכח כי ההכנסה אינה חבת מס בישראל.
מי שהייתה לו בתקופת השבתון הכנסה שאינה חייבת במס יש לייחס להכנסה זו חלק מההוצאות, כיחס ההכנסה לכלל הכנסותיו בשנת המס.

מיסוי משכורת שבתון – סוגיות בנושא ביטוח לאומי

נישום שיוצא לשבתון בחו"ל עם ילדים צפוי לקבל מכתב מהמוסד לביטוח לאומי מספר חודשים לאחר היציאה מהארץ, שלפיו יש כוונה להפסיק את תשלום קצבת הילדים.
למעשה, הזכאות לקצבת ילדים עדיין קיימת גם במהלך שבתון. יש להעביר לביטוח הלאומי אישור מהמעסיק הישראלי בדבר העובדה שמדובר בשבתון לתקופה קצובה, ועל בסיסו אמור המוסד לביטוח לאומי להמשיך את תשלומי קצבת הילדים כסדרם.
עם זאת יש לתת את הדעת לכך שדווקא לאחר החזרה לארץ נוטה המוסד לביטוח לאומי להפסיק את תשלומי הקצבה וזאת אף מבלי להודיע על כך. 
(בדיעבד, כאשר מגלים כי תשלומי הקצבה הופסקו, הם טוענים כי היה צורך לעדכן אותם בדבר החזרה לארץ).
חשוב על כן להודיע למוסד לביטוח לאומי עם החזרה לארץ ולוודא המשכיות קבלת קצבת הילדים.

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ מס בנושא מיסוי עובדים ברילוקיישן.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן