גילוי מרצון – הגשת בקשה לגילוי מרצון – השלכות והיבטי מיסוי

גילוי מרצון – הגשת בקשה לגילוי מרצון – השלכות והיבטי מיסוי

גילוי מרצון – פתח דבר

הליך גילוי מרצון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
גילוי מרצון הוא הליך אשר מטרתו לעודד נישומים, להגיש דיווח ולשלם את חבות המס בגין מקורות ההכנסה שלא דווחו. היתרון של ההליך הוא בהסרת המחדל והימנעות מנקיטת הליכים פליליים. כידוע, כל אזרחי המדינה מחויבים בהגשת דיווחים אודות הכנסותיהם לרשויות המס. אולם, ישנם רבים אשר אינם עושים זאת כהלכה (במודע או באי ידיעה).

בזכות הליך גילוי מרצון, פתוחה בפני נישומים האופציה לתקן את התנהלותם מול רשות המסים. משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר מסייע לנישומים בהגשת בקשה לגילוי מרצון. זאת, החל מניסוח הבקשה והתחקות אחר מקורותיה, דרך הגשתה לגורמים הרשמיים, וכלה באיתור כל הפרמטרים הרלוונטיים לטובת הלקוח מתוך מטרה להקטין ככל הניתן את חבות המס.

חידוש נוהל גילוי מרצון בשנת 2024

לאור הגירעון שנוצר בעקבות הלחימה, ברשות המיסים התגבשה ההחלטה להחזיר את נוהל גילוי מרצון שהופעל לאחרונה ב-2019 כדי לנסות להגדיל את הכנסות המדינה ולהקטין את הגירעון העצום הצפוי. המדווחים על העלמת מס בכל סכום לא יעמדו למשפט אלא אם מדובר בעניין פלילי, אך החובות יחוייבו בהצמדה למדד וריבית פיגורים שנתית של 4%. במסגרת ההליך יוכלו ישראלים שהעלימו הכנסות לדווח עליהן מרצונם ולהימנע מתשלום קנסות והעמדה למשפט (אלא אם מדובר בכסף שהושג מעבירה פלילית). עם זאת לסכום החוב תתווסף הצמדה למדד וריבית של 4% לכל שנה של פיגור בתשלום המס. הפעם האחרונה שהנוהל היה בתוקף הייתה בשנת 2019 ולפני כן ב-2016. ההחלטה התקבלה מתוך כוונה להגדיל את הכנסות המדינה ממסים בשל הגירעון העצום הצפוי בתקציב בשנה הקרובה. ההערכה היא שהגילוי מרצון יוביל להכנסה נוספת של לפחות מיליארד שקלים השנה. טרם פורסם מועד תחילה של הנוהל. 

למי מתאים גילוי מרצון? 

בשנת 2005, רשות המסים פרסמה לראשונה "נוהל גילוי מרצון". מטרת הפרסום הייתה לאפשר הזדמנות  לנישומים לתקן את הדיווח אודות הכנסותיהם.
במסגרת הליך זה, הנישום משלם לרשות את המס הדרוש. בתמורה רשות המסים מעניקה לו התחייבות שלא יינקטו נגדו הליכים פליליים בתום הליך.

איך עובד הליך גילוי מרצון? 

הפניה תוגש לרשות המסים. רשות המסים מחייבת את הנישומים לפנות אליה רק במידה וקיים הליך כן אשר יכלול את “כל המידע הרלוונטי” לרבות שנות המס המדוברות, שמות המבקשים,
פירוט סכום ההכנסה שהושמטה, מקורה, ואומדן מס לתשלום. בקשה לגילוי תוגד בצירוף המסמכים הללו וחתומה על ידי המבקש. הגורם המוסמך רשאי לאשר את הבקשה או לדחות אותה.

אם הבקשה עומדת בתנאי הנוהל אשר הוגדר על ידי רשות המסים, המבקש מקבל על כך אישור והוא נדרש לשלם את המס בהתאם לקביעת הגורם האזרחי.

מסלול אנונימי – עד לסוף שנת 2019

בספטמבר 2014, רשות המסים פרסמה "נוהל גילוי מרצון" חדש אשר תוקפו נקבע עד לסוף שנת 2019.
הוראות הנוהל קבעו מספר תנאים אשר חלים על כל המקרים למעט מקרים מיוחדים. בין התנאים הללו ניתן למנות דרישה להגשת בקשה “בתום לב ובכנות”, הגשת בקשה במקרים בהם לא מתנהלת במקביל חקירה או בדיקה בעניינו של הפונה מטעם רשות המסים, בקשה ראשונה לגילוי מרצון (המבקש לא פנה בעבר לגילוי מרצון) ועוד. נכון לנוהל העדכני, קיימים שני מסלולים מרכזיים לטובת המהלך, המסלול המקוצר והמסלול הרגיל. המסלול המקוצר – מסלול זה פתוח בפני נישומים אשר סך ההון אשר לא דווח על ידם וייכלל בבקשה נמוך מ-2 מיליון ₪ וחבות המס בגינו איננה עולה על 500,000 ₪. במקרה זה, במידה והבקשה מאושרת על ידי פקיד השומה, יונפק לנישום שובר לתשלום המס. המסלול הרגיל – במסגרתו הנישום נחשף בפני רשות המסים ומגלה נכסיו והכנסותיו שלא דווחו כבר בשלב הגשת הבקשה. למידע נוסף אודות הוראת שעה שפורסמה ע"י רשות המסים בנושא נוהל לחץ כאן.

הצטרפותה של ישראל למערכת בינלאומית של חילופי מידע

ישראל עתידה לקבל בקרוב מידע פיננסי על תושביה מעשרות מדינות, במסגרת הסכם בינלאומי שעליו היא חתמה. הסכם ה-CRS. בחודשים האחרונים החלו אזרחים רבים בישראל לקבל מכתבים מבנקים ברחבי העולם, המבקשים לוודא את תושבותם "רגע לפני שהם מעבירים את המידע הפיננסי שלהם לרשות המסים בישראל. הסיבה לגל המכתבים הללו היא הצטרפותה של ישראל למערכת חילופי המידע בין רשויות המס ברחבי העולם. מערכת שבה חברות עשרות מדינות במסגרת הסכם ה-CRS שיזם ה-OECD. במסגרת התקן נדרשים הבנקים לדווח לרשויות המס על חשבונות שלהם זיקה לתושבי חוץ. התקנות שיאפשרו את העברת המידע בפועל לישראל ומישראל החוצה, עברו בוועדת הכספים של הכנסת בינואר השנה, ובמסגרתם נקבע כי החל מיולי השנה תתחיל ישראל לקבל מידע פיננסי של אזרחיה מעשרות מדינות. הליך גילוי רצון מאפשר לאזרחי המדינה לגלות את הונם ונכסיהם הלא מדווחים לרשות המסים ולשלם מס בגינם, ללא הסתבכות בפלילים.

נוהל מרצון – תחזית לשנת 2024

בשנים 2020 – 2023 לא חודשה הוראת השעה לדיווח במסלול האנונימי של נוהל גילוי מרצון. בפועל נוצר מעין חלל ריק שמקנה גמישות חלקית להתדיינות משפטית בין נישום המבקש להסדיר את ענייניו ובין רשות המסים. היעדרו של נוהל לא מאפשר קבלת חסינות מפלילים, אך במקרים המתאימים ניתן להגיע להסדר שומתי עם פקיד השומה באופן אנונימי, וללא תשלום כופר. ככל הנראה ישנה כוונה של הרשות  לחדש את נוהל גילוי מרצון בשנת 2024 שילווה בתשלום כופר (תשלום חלף הליך פלילי בגין עבירת מס). לפי הוראות הנוהל, נישום יוכל לחשוף ולהצהיר על נכסיו ולשלם את המס הנגזר מהם (עד 50%, תלוי במו"מ שניהל מול הרשות), מע"מ (17%), ביטוח לאומי (12%) וריביות. בנוסף עליו לעמוד במספר תנאים, ובהם הדרישה כי הגילוי יהיה כן ומלא ובתום לב, ובתנאי שבמועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו או חקירת משטרה בנוגע לרכושו ונכסיו של הנישום. כדי לעודד היענות ולייצר תמריץ לדיווח על הכנסות ונכסים, ברשות שוקלים להוסיף לנוהל תנאים חדשים. התנאי הראשון הוא תשלום קנס על ההסתרה של הכספים, שיחושב כאחוז מסוים מהסכום שהוסתר. כמו כן נשקל לקבוע מדרגות מס לפי מועד החשיפה של הנכסים המוסתרים. ככל שמועד הדיווח של הנישום על נכסיו יתבצע מוקדם כך שיעור המס יהיה נמוך יותר. כאשר יהיה ניתן ליהנות ממס מופחת בשיעור 10% על ההון מוסתר במהלך השנה הראשונה לנוהל, הדבר יעודד נישומים לדווח בשנה זו ולא לעכב את הדיווח לשנים העוקבות בידיעה שעיכוב הדיווח יגרור תשלום בשיעור 50%. 

ברשות המסים החליטו להפעיל מחדש את נוהל "הגילוי מרצון" שבמסגרתו יוכלו ישראלים שהעלימו הכנסות לדווח עליהן מרצונם ולהימנע מתשלום קנסות והעמדה למשפט (אלא אם מדובר בכסף שהושג מעבירה פלילית). עם זאת לסכום החוב תתווסף הצמדה למדד וריבית של 4%לכל שנה של פיגור בתשלום המס. הפעם האחרונה שהנוהל היה בתוקף הייתה בשנת 2019 ולפני כן ב-2016.
ל-ynet נודע כי ההחלטה התקבלה כדי להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים בשל הגירעון העצום הצפוי בתקציב בשנה הקרובה. ההערכה היא שהגילוי מרצון יוביל להכנסה נוספת של לפחות מיליארד שקלים השנה.

אודות משרדינו – מנוסים בהליך גילוי מרצון מול הרשויות

נוהל הגילוי מרצון הוא תחום נישה ייחודי בתוך תחום דיני המסים בישראל הדורש היכרות נרחבת ומעמיקה, לצד יכולת חשיבה יצירתית ותכנון קפדני. מדובר בהליך מורכב, שתכליתו היא מתן אפשרות חוזרת לנישומים לשלם את המס שהם חייבים בו כדין, תוך שהם נמנעים מהליך פלילי. יתרה מכך, על ציבור הנישומים להבין שמדובר בנתיב כדאי לדיווח על הון מוסתר. בעידן הגלובלי הנוכחי, שבו קיימים חילופי מידע בין רשויות המס וצמצום הסודיות הבנקאית, לרשות המסים יש את מלוא האמצעים והיכולת להגיע לכל חשבון בנק. על כן, גם בהיבט זה, אין ספק שכדאי לנישום להגיע להסדר לגבי ההכנסות הבלתי מדווחות שלו במסגרת גילוי מרצון ומומלץ לפנות בהקדם האפשרי להנעת ההליך על מנת שתוכלו לקבל חסינות פלילית בענייני מס. 

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מנוסה בהליכים הנוגעים לנוהל גילוי מרצון ובהתנהלות מול מחלקת החקירות ברשות המסים. למשרד התמחות בניהול מקיף של כל שלבי הליך גילוי מרצון, החל מאיתור מסמכים המוכיחים את מקורות ההון, דרך ניהול מלא של התהליך מול הרשויות השונות, וכלה בסגירת התיק תוך תשלום המס הנמוך ביותר. התהליך מתבצע תוך מתן שירות אמין, וחתירה לתוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. המחבר או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן