דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה דוח מס והיבטי מיסוי

דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה דוח מס והיבטי מיסוי

דוח שנתי לשכיר – פתח דברים

דוח שנתי לשכיר- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
הנטייה של ציבור השכירים לחשוב שחובת הגשת דוח שנתי לרשות המסים בישראל היא נחלתם של יחידים עצמאים וחברות בע"מ בלבד,
ופנייה יזומה לרשות המס בישראל, נדרשת (לא מחויבת) על ידם רק במצבים בהם יש צורך או כוונה להגיש בקשה להחזר מס. זו כמובן הנחה שגויה, שמקורה בעובדה שגביית המס על הכנסה ממשכורת מתבצעת בדרך של ניכוי במקור של המס באמצעות המעביד ומועבר באמצעותו לרשויות מס הכנסה ועל כן לא קמה החובה בדיווח מעבר לכך. עובדה שעל פניו נכונה, אך ישנם מקרים בהם מס הכנסה אינו מסתפק רק בגביית המס שנוכה במקור באמצעות המעביד, ואף מטיל חובה על נישומים מסוימים (בין היתר שכירים בעלי הכנסה שנתית גבוהה) להגיש דוח מס אישי ולדווח על הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה.

מדוע מוטלת חובת הגשת דוח מס גם על שכירים? 

רשות המסים מטילה חובת הגשת דוח מס על נישומים בעלי הכנסות גבוהות משכר עבודה וכן על נישומים בעלי הכנסות ממקורות שונים, שחורגות מהתקרה כפי שנקבעה בתקנות מס הכנסה. הצורך בהטלת חובת הגשת מס על נישומים בעלי הכנסות גבוהות, נובע מהנחה סבירה כי יתכן והכנסתם הפנויה מושקעת באפיקי השקעה שונים, המניבים הכנסות נוספות שלא נוכה בגינן מס. את קבלת המידע וגביית המס בגין אותן הכנסות, ניתן לאכוף באמצעות הטלת חובה הגשת הדוח. מקרים נוספים שמחייבים הגשת דוח מס הם מצבים בהם תושבי ישראל שהיגרו לחו"ל למטרת רילוקיישן ובמהלך השהות בחו"ל הם מועסקים תחת מעסיקים זרים שלא ניכו את המס בגין אותה הכנסה. גם במקרים אלו, רשות המסים מטילה חובת הגשת דיווח בישראל על יחידים כל עוד הם מוגדרים "תושבי ישראל" ע"פ פקודה מס הכנסה. כידוע, שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. ע"פ שיטת מיסוי זו תושב ישראל מחויב במס על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה ולכן כאשר קיימת הכנסה משכר עבודה שהופקה בחו"ל, נדרשים תושבי ישראל אשר מועסקים בחו"ל לדווח על הכנסתם בישראל. אי דיווח על ההכנסה מהווה עבירה פלילית. 

דוח שנתי לשכיר מוגש באמצעות טופס 1301 הכולל פרטים שונים אודות הנישום והכנסותיו מכל המקורות שהתקבלו או נצמחו בישראל או מחוצה לישראל בשנת המס. רשות המס בודקת את סכום ההכנסה המדווח על ידי הנישום ומחשבת את שיעור המס לתשלום. אם ידווחו בדוח הכנסות שנצמחו או הופקו ממקורות שונים שלא נוכה בגינם המס, הנישום יידרש להשלים את סכום המס על אותן הכנסות.

דוח שנתי לשכיר- 20 מצבים שכיחים בהם חלה חובת הגשת דו"ח על שכירים

סעיף 131 (א) לפקודה מס הכנסה מפרט רשימה כללית של מקרים בהם חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. בנוסף קיימות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (תקנות 1 ו- 2 ), שמונות את המקרים בהם יוצאים מתחולת סעיף 131(א) לעניין חובת הגשת דו"ח מס (פטורים מהגשת דוח מס), ותקנה 3 שמונה את הסייגים לפטור. להלן רשימת (חלקית) המקרים השכיחים בהם מתקיימת חובת הגשת דוח בידי שכירים. הסכומים נכונים לשנת המס 2020. נכון למועד כתיבת המאמר טרם פורסמו הסכומים שמחייבים בהגשת דוח מס לשנת 2021. 

 1. משכורת- שכירים תושבי ישראל המועסקים בישראל תחת מעסיק תושב ישראל אינם מחויבים בהגשת דו"ח מס הכנסה רק במצב בו סכום הכנסה הכולל מ"משכורת" לא עלה על 649,000 ₪. פטור מהגשת דוח שנתי לשכיר תושב ישראל, יינתן רק אם סכום הכנסתו ממשכורת נמוך מהתקרה הנ"ל ובתנאי שנוכה מלוא המס במקור מאותה הכנסה (בד"כ המעביד הישראלי מנכה את המס במקור). שכירים בעלי הכנסה ממשכורת הגבוהה מהסכום כאמור, תחול עליהם חובת הגשת דוח שנתי לשכיר אף אם נוכה מס במקור על ידי המעביד. הכנסה מ"משכורת" כוללת הכנסת עבודה, קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, מענק פרישה או מוות בסעיף 9(7א) החייב במס, סכום המתקבל כהיוון כמשמעותו בפקודה החייב במס, הכנסה של עובד ממימוש מניה (כולל אופציה) שהוקצתה לו ושחלות במכירתה הוראות סעיף 102 לפקודה (להרחבה בנושא מיסוי אופציות – מיסוי אופציות ומניות (תגמול הוני) לעובדים ומנהלים בקישור הבא). 
 2. דמי שכירות – יחיד תושב ישראל בעל הכנסה גבוהה מ- 337,000 ₪ שמקורה משכר דירה למגורים בישראל או מחוצה לה ושולם בגינה מס קבוע בשיעור 10% או 15% (על הכנסה משכר דירה ממקרקעין מחוץ לישראל, לא בהכרח דירת מגורים) לפי סעיף 122 לפקודה, יהיה חייב בהגשת דו"ח מס. יחיד שבחר לדווח על הכנסותיו משכר דירה לפי מסלול מס שולי, חייב בהגשת דוח מס שנתי בכל מקרה.
 3. הכנסות חוץ– יחיד תושב ישראל שהייתה לו "הכנסות חוץ" (הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל) בסכום הנמוך מ- 337,000 ₪, יהיה פטור מהגשת דוח מס רק אם שילם מקדמת מס במהלך שנת המס בגין אותה הכנסה (שצורף אליה דו"ח בדבר דרך קביעת המקדמה). אם לא פעל כאמור, יהיה חייב בהגשת דו"ח מס. למען הסר ספק, שכירים תושבי ישראל המועסקים בחו"ל תחת מעסיק זר, מחויבים בכל מקרה בהגשת דוח מס מאחר ולא מנוכה מס במקור מהכנסתם. לקריאה מורחבת בנושא, לחץ כאן. ראו מטה קישורים נוספים למאמרים בנושא שכירם ברילוקיישן בחו"ל.
 4. קצבת חוץ לעולה חדש ותושב חוזר – הכנסה מקצבת חוץ שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל לראשונה ויחידים בעלי מעמד תושב חוזר ותיק שסכומה עלה על  337,000 ש"ח.
 5. הכנסה מריבית – יחיד שהייתה לו הכנסה מריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמדה, שהופקה או נצמחה בישראל, המשתלמת בתכנית חיסכון, בפיקדון או בקופת גמל או המשתלמת על פי איגרת חוב הנסחרת בבורסה, מלווה מדינה או מלווה קצר מועד ושהתקיים לגביה אחד מאלה: נקבע לה פטור ממס הכנסה או שהיא חייבת במס לפי הוראות 125ג(ב) או (ג), נוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על  643,000 ש"ח, יהיה פטור מהגשת דו"ח מס. חריגה מאחד מהתנאים כאמור תחייב את היחיד בהגשת דו"ח מס.
 6. הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה – הכנסה מנייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד שהתקיים לגביה אחד מאלה: נקבע לה פטור ממס או נוכה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על מחזור של 2,522,000 ₪. עד לסכום זה יינתן פטור מהגשת דוח מס ובתנאי שנוכה מלוא המס. חריגה מאחד מהתנאים כאמור תחייב את היחיד בהגשת דו"ח מס. למען הסר ספק, תושבי ישראל שסוחרים בשוק ההון באמצעות ברוקר זר מחויבים בהגשת דוח מס מאחר וההכנסה הזו חייבת במס ולא מנוכה ממנה מס במקור. ראו הרחבה בנושא מיסוי שוק ההון בקישור הבא
 7. הכנסה מאנרגיה מתחדשת כאמור בחוק עידוד השקעה באנרגיה מתחדשת ובלבד שסך ההכנסה עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק האמור.
 8. הכנסה נוספת שלא נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, בשיעור נמוך מהשיעור המרבי או באישור פקיד שומה בשיעור נמוך מ- 30%. או הכנסה שאינה הכנסה מעסק או משלח יד ולא חל לגביה פטור ממס.
 9. יחיד או שבן זוגו בעלי שליטה בחברה ומי שמחזיק לפחות ב- 10% מהון המניות של חברה.- חייב בהגשת דוח שנתי. תקנה זו לא תחול על מי שהיה תושב ישראל לראשונה אם הם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם של היחיד או בן זוגו תושבי חוץ ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר בני אדם תושב בני אדם תושב חוץ.
 10. הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה ומוות או סכום שנתקבל עקב היוון קצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות (פריסה) לשנים הבאות כאמור בסעיף 8 (ג)(3). יחיד שמס הכנסה אישר לו או לבן זוגו פריסת מענק, מחויב בהגשת  דו"חות מס במשך כל תקופת הפריסה.
 11. מי שהכנסתו או הכנסת בן זוגו כללה, בשנת המס, שכר ספורטאים כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת שכר אומנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה), התשכ"ז – 1967.
 12. מי שהיה חייב להגיש דו"ח לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו. תקנה משנה זו לא תחול לגבי יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות ושבשנת המס הקודמת נתחייב בהגשת דו"ח רק משום שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים שעליה לא שילם מס לפי סעיף 122 לפקודה
 13. מי שהייתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18, במהלך השנה זכות בחבר בני אדם תושב חו"ל ו/או נכסים בחו"ל ששוויים ביום כלשהו בשנת המס 1,872,000 יותר או חשבון בנק בחו"ל במועד כלשהו בשנת המס והיתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 1,872,000 ₪ או יותר. תקנת משנה זו לא תחול על מי שמוגדר עולה חדש או תושב חוזר ותיק ובתנאים מסוימים גם על מי שמוגדר "תושב חוזר רגיל"
 14. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה. 
 15.  אדם שבשנת המס מכר יחידת השתתפות בשותפות נפט ובגין יחידת ההשתתפות התקבלו רווחים או שדווח בעבר בדוח השנתי שלו על חלקו ב הכנסות/הפסדים/ ניכויים/מס של השותפות.
 16.  חובת הגשת דוח לעניין נאמנות: נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב וכן שלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג, נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל, יוצר בנאמנות תושבי ישראל או נהנה בנאמנות לפי צוואה, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב, יוצר מייצג או נהנה מייצג, נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל (למעט חריגים),  נאמן בנאמנות קרובים אשר בחר לדווח באופן שוטף. נאמן, יוצר מייצג או נהנה מייצג, החייב בהגשת דוח, יגיש אותו על גבי טופס 1327, נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים ששווי נכסי הנאמנות בה הוא נהנה, אינם פחותים מ- 500,000 ש"ח.
 17.  "בעל שליטה" ב"חברת משלח יד זרה" או ב"חברה נשלטת זרה" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה.
 18.  יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסה"כ תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר. חייב בהגשת טופס 1348 המפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו ויצרף אליו את המסמכים התומכים בטענתו. הטופס יצורף לטופס 1301 בו סימן היחיד את היותו תושב חוץ על פי טענתו.
 19.  שימו לב- יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש"ח או יותר.
 20.  מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך.

חובת הגשת דוח שנתי לשכיר תושב ישראל בחו"ל ברילוקיישן

תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו שהופקו או שנצמחו בישראל ומחוץ לישראל. הכנסות מחו"ל, מחויבות בדיווח בדוח השנתי (טופס 1301), לפי סיווג ההכנסה. אם קיימת הכנסה החייבת במס בישראל וניתן לחייבה במס על פי החוק גם במדינה אחרת ועם אותה מדינה נחתמה אמנה למניעת כפל מס (הרחבה בקישור הבא), יש לפעול ע"פ הכללים בהתאם לאמור באמנה. הקטגוריה הזו מתחלקת לשני נושאים. ישראלים ברילוקיישן המועסקים תחת מעסיק זר בחו"ל (להרחבה בקישור) וישראלים שכירים ברילוקיישן בחו"ל המועסקים תחת מעסיק ישראלי (להרחבה בקישור הבא) ניתן לקבל מידע מקיף לשני הנושאים באתר המשרד. 

מועד הגשת דוחות המס 

שכיר חייב בהגשת דוח עד ליום 30.4.2021.  יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 30.5.2021 , אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר. פקיד השומה רשאי, לאחר שהנישום הניח את דעתו כי אינו יכול להגיש את הדוח בגלל סיבות מוצדקות, להתיר לו להגיש אותו במועד מאוחר יותר. אישור הארכה מותנה בכך שהנישום יגיש לפקיד השומה, עד המועד החוקי להגשת הדוח, דוח משוער על הכנסתו וישלם את המס המגיע על פיו עד אותו מועד. מייצגי נישומים (רו"ח, יועצי מס) שרשומים ב"מרשם המייצגים" של רשות המסים, מקבלים ארכות מרוכזות להגשת הדוחות של לקוחותיהם במועדים שונים. ייתכן ורשות המסים תפרסם אורכות להגשת הדוחות השנתיים. טיפים ומידע להתנהלות נכונה לקראת תום שנת המס בקישור הבא. 

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על-פי החוק, שדינה מאסר שנה או קנס או (שני העונשים כאחד).  פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת דוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו. רק הגשת הדוח השנתי תיחשב כהשגה על שומה בהיעדר דוח, אלא אם כן הוכח לפקיד השומה כי הנישום לא היה חייב בהגשת הדוח או שלא ניתן היה להגישו.

ניתן להטיל קנס על-פי חוק העבירות המנהליות והתקנות שהותקנו מכוחו בשל אי הגשת דוחות ועבירות אחרות על-פי הוראות פקודת מס הכנסה. הקנס יבוא במקום העמדה לדין בגין העבירה. נישום החייב בהגשת דוח שנתי מקוון ולא הגישו במועד, יוטל עליו עיצום כספי בהתאם לסעיף 195 ב לפקודה. מידע בנושא קנסות ועיצומים, ניתן לקבל בקישור הבא

אודות משרדינו

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. רצוי לבדוק ולהתעדכן מידי שנה בדבר החובה להגשת דו"ח למס הכנסה כדי להימנע מבעוד מועד מפנייה של רשות המסים והודעה על אי הגשת דוח מס.
אי הגשת דוח מס כנדרש הנו עבירה פלילית המלווה בקנסות. אם מתעורר בכם הספק באשר לחובתכם, רצוי לפנות והתייעץ עם רואה חשבון.
פנייה לאיש מקצוע תייצר וודאות אצל הנישום בדבר חובת הגשת דוח מס ותימנע טעויות בתהליך הזנת הדו"ח ו/או בריכוז הנתונים.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: שוק ההון, נדל"ן, הייטק, מסחר ופיננסיים. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים וחברות, הגשת דוחות מס והצהרות הון לרשויות המס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח מומחה במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים. 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
office 29

טופס 5329 FORM

טופס 5329 – פתח דברים רשויות המס פועלות במספר דרכים לאיתור אזרחים שמעלימים הכנסה. אחת הדרכים הנה באמצעות מאגרי מידע של רשויות המדינה. דרך נוספת

office 22

דוח מס שנתי לעצמאי

דוח מס שנתי – פתח דברים דוח מס שנתי לעצמאי מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. דוח מס שנתי לעצמאי, המכונה גם "טופס 1301", הוא

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן