דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה דוח מס והיבטי מיסוי

דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה דוח מס והיבטי מיסוי

דוח שנתי לשכיר – פתח דבר

דוח שנתי לשכיר- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
חובת הגשת דוח מס שנתי לרשות המסים בישראל אינה רק נחלתם של עצמאים ובעלי מניות בחברות, אלא גם של שכירים בעלי הכנסה גבוהה או הכנסה שלא נוכה בגינה מס במקור.
רוב השכירים במשק אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מפאת העובדה שגביית המס על הכנסתם ממשכורת מתבצעת בדרך של ניכוי במקור באמצעות המעביד ומועבר באמצעותו לרשויות מס הכנסה. חלקם אינם מודעים לאפשרות לקבל החזר מס בגין אותה שנה, אך מי שכן מודע לאפשרות זו, יגיש באופן וולנטרי דוח מס לרשות המסים בישראל לצורך קבלת החזר מס שנגבה ביתר מסיבות רבות ושונות בשנת המס. ישנם מקרים בהם רשות המסים אינה מסתפקת רק בגביית מס הכנסה שנוכה במקור באמצעות המעביד, אלא מטילה אף חובה על שכירים בעלי הכנסה שנתית גבוהה להגיש דוח מס אישי ולדווח על הכנסותיהם מכל מקורות ההכנסה שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה.

מדוע רשות המסים מטילה חובת הגשת דוח מס על שכירים

רשות המסים מטילה חובת הגשת דוח מס על נישומים בעלי הכנסות גבוהות משכר עבודה וכן על נישומים בעלי הכנסות ממקורות שונים שחורגות מהתקרה כפי שנקבעה בתקנות מס הכנסה או הכנסות שלא נוכה בגין מס. הצורך בהטלת חובת הגשת מס על נישומים בעלי הכנסות גבוהות, נובע מהנחה שבעלי הכנסה גבוהה ינתבו את הכנסתם הפנויה לאפיקים השקעה שונים (כגון: השקעות נדל"ן בישראל או בחו"ל, השקעה בשוק ההון באמצעות ברוקר זר) שיניבו תשואה שלא ינוכה בגינה מס ועל כן הדרך לגבות את המס בגין אותן הכנסות, תהייה באמצעות הטלת חובה הגשת הדוח. כידוע, שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. ע"פ שיטת מיסוי זו כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה ולכן כאשר קיימת הכנסה שמופקת או נצמחת בחו"ל, קיימת חובת דיווח על ההכנסה בישראל ללא תלות בגובה ההכנסה, כך למשל תושב ישראל שיצא לחו"ל למטרת רילוקיישן ובמהלך השהות בחו"ל מועסק עבור מעסיק זר, מוטלת עליו חובת הגשת דיווח בישראל כל עוד הם מוגדר "תושב ישראל" ע"פ פקודה מס הכנסה. אי דיווח על ההכנסה מהווה עבירה פלילית. 

דוח שנתי לשכיר- 20 מצבים שכיחים בהם חלה חובת הגשת דו"ח על שכירים

דוח שנתי לשכיר מוגש באמצעות טופס 1301 הכולל פרטים שונים אודות הנישום והכנסותיו מכל המקורות שהתקבלו או נצמחו בישראל או מחוצה לישראל בשנת המס. רשות המס בודקת את סכום ההכנסה המדווח על ידי הנישום ומחשבת את שיעור המס לתשלום. אם ידווחו בדוח הכנסות שנצמחו או הופקו ממקורות שונים שלא נוכה בגינם המס, הנישום יידרש להשלים את סכום המס על אותן הכנסות.

סעיף 131 (א) לפקודה מס הכנסה מפרט רשימה כללית של מקרים בהם חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. בנוסף קיימות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (תקנות 1 ו- 2 ), שמונות את המקרים בהם יוצאים מתחולת סעיף 131(א) לעניין חובת הגשת דו"ח מס (פטורים מהגשת דוח מס), ותקנה 3 מונה את הסייגים לפטור. להלן רשימה חלקית של המקרים השכיחים בהם מתקיימת חובת הגשת דוח בידי שכירים. הסכומים נכונים לשנת המס 2023. נכון למועד כתיבת המאמר, טרם פורסמו הסכומים שמחייבים בהגשת דוח מס לשנת 2024. 

 1. יחיד אשר הוא או בן/בת זוגו חייבים במס נוסף בשיעור 3% בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה (המס יחול על הכנסה חייבת שעלתה על 698,280 ש"ח בשנה) – אם עברתם את התקרה, חלה עליכם חובת הגשת דוח מס שנתי לפקיד השומה אף אם המעסיק ניכה את המס במקור (מס הכנסה + מס יסף). למידע על מס יסף בקישור הבא. 
 2. דמי שכירות – יחיד תושב ישראל בעל הכנסה גבוהה מ- 363,000 ₪ שמקורה משכר דירה למגורים בישראל או מחוצה לה ושולם בגינה מס קבוע בשיעור 10% או 15% (על הכנסה משכר דירה ממקרקעין מחוץ לישראל, לא בהכרח דירת מגורים) לפי סעיף 122 לפקודה, יהיה חייב בהגשת דו"ח מס. יחיד שבחר לדווח על הכנסותיו משכר דירה לפי מסלול מס שולי, חייב בהגשת דוח מס שנתי בכל מקרה.
 3. הכנסות חוץ– יחיד תושב ישראל שהייתה לו "הכנסות חוץ" (הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל) בסכום הנמוך מ- 363,000 ש"ח, יהיה פטור מהגשת דוח מס רק אם שילם מקדמת מס במהלך שנת המס בגין אותה הכנסה (שצורף אליה דו"ח בדבר דרך קביעת המקדמה). אם לא פעל כאמור, יהיה חייב בהגשת דו"ח מס. למען הסר ספק, שכירים תושבי ישראל המועסקים בחו"ל תחת מעסיק זר, מחויבים בכל מקרה בהגשת דוח מס מאחר ולא מנוכה מס במקור מהכנסתם. לקריאה מורחבת בנושא, לחץ כאן. ראו מטה קישורים נוספים למאמרים בנושא שכירם ברילוקיישן בחו"ל.
 4. קצבת חוץ לעולה חדש ותושב חוזר – הכנסה מקצבת חוץ שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל לראשונה ויחידים בעלי מעמד תושב חוזר ותיק שסכומה עלה על  363,000 ש"ח.
 5. הכנסה מריבית – יחיד שהייתה לו הכנסה מריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמדה, שהופקה או נצמחה בישראל, המשתלמת בתכנית חיסכון, בפיקדון או בקופת גמל או המשתלמת על פי איגרת חוב הנסחרת בבורסה, מלווה מדינה או מלווה קצר מועד ושהתקיים לגביה אחד מאלה: נקבע לה פטור ממס הכנסה או שהיא חייבת במס לפי הוראות 125ג(ב) או (ג), נוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על  693,000 ש"ח, יהיה פטור מהגשת דו"ח מס. חריגה מאחד מהתנאים כאמור תחייב את היחיד בהגשת דו"ח מס.
 6. הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה – הכנסה מנייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד שהתקיים לגביה אחד מאלה: נקבע לה פטור ממס או נוכה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על מחזור של 2,719,000 ש"ח. עד לסכום זה יינתן פטור מהגשת דוח מס ובתנאי שנוכה מלוא המס. חריגה מאחד מהתנאים כאמור תחייב את היחיד בהגשת דו"ח מס. למען הסר ספק, תושבי ישראל שסוחרים בשוק ההון באמצעות ברוקר זר מחויבים בהגשת דוח מס מאחר וההכנסה הזו חייבת במס ולא מנוכה ממנה מס במקור. ראו הרחבה בנושא מיסוי שוק ההון בקישור הבא
 7. הכנסה מאנרגיה מתחדשת כאמור בחוק עידוד השקעה באנרגיה מתחדשת ובלבד שסך ההכנסה עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק האמור.
 8. הכנסה נוספת שלא נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, בשיעור נמוך מהשיעור המרבי או באישור פקיד שומה בשיעור נמוך מ- 30%. או הכנסה שאינה הכנסה מעסק או משלח יד ולא חל לגביה פטור ממס.
 9. יחיד או שבן זוגו בעלי שליטה בחברה ומי שמחזיק לפחות ב- 10% מהון המניות של חברה.- חייב בהגשת דוח שנתי. תקנה זו לא תחול על מי שהיה תושב ישראל לראשונה אם הם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם של היחיד או בן זוגו תושבי חוץ ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר בני אדם תושב בני אדם תושב חוץ.
 10. הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה ומוות או סכום שנתקבל עקב היוון קצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות (פריסה) לשנים הבאות כאמור בסעיף 8 (ג)(3). יחיד שמס הכנסה אישר לו או לבן זוגו פריסת מענק, מחויב בהגשת  דו"חות מס במשך כל תקופת הפריסה.
 11. מי שהכנסתו או הכנסת בן זוגו כללה, בשנת המס, שכר ספורטאים כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת שכר אומנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים כהכנסה), התשכ"ז – 1967.
 12. מי שהיה חייב להגיש דו"ח לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו. תקנה משנה זו לא תחול לגבי יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות ושבשנת המס הקודמת נתחייב בהגשת דו"ח רק משום שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים שעליה לא שילם מס לפי סעיף 122 לפקודה
 13. מי שהייתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18, במהלך השנה זכות בחבר בני אדם תושב חו"ל ו/או נכסים בחו"ל ששוויים ביום כלשהו בשנת המס 2,018,000 יותר או חשבון בנק בחו"ל במועד כלשהו בשנת המס והיתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 2,018,000 ₪ או יותר. תקנת משנה זו לא תחול על מי שמוגדר עולה חדש או תושב חוזר ותיק ובתנאים מסוימים גם על מי שמוגדר "תושב חוזר רגיל"
 14. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה. 
 15.  אדם שבשנת המס מכר יחידת השתתפות בשותפות נפט ובגין יחידת ההשתתפות התקבלו רווחים או שדווח בעבר בדוח השנתי שלו על חלקו ב הכנסות/הפסדים/ ניכויים/מס של השותפות.
 16.  חובת הגשת דוח לעניין נאמנות: נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב וכן שלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג, נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל, יוצר בנאמנות תושבי ישראל או נהנה בנאמנות לפי צוואה, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב, יוצר מייצג או נהנה מייצג, נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל (למעט חריגים),  נאמן בנאמנות קרובים אשר בחר לדווח באופן שוטף. נאמן, יוצר מייצג או נהנה מייצג, החייב בהגשת דוח, יגיש אותו על גבי טופס 1327, נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים ששווי נכסי הנאמנות בה הוא נהנה, אינם פחותים מ- 500,000 ש"ח.
 17.  "בעל שליטה" ב"חברת משלח יד זרה" או ב"חברה נשלטת זרה" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה.
 18.  יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסה"כ תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר. חייב בהגשת טופס 1348 המפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו ויצרף אליו את המסמכים התומכים בטענתו. הטופס יצורף לטופס 1301 בו סימן היחיד את היותו תושב חוץ על פי טענתו.
 19.  שימו לב- יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים בשנת המס כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש"ח או יותר יהיה חייב בהגשת דוח מס גם בשנת המס וגם בשנה שלאחריה. 
 20.  מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך.

חובת הגשת דוח שנתי לשכיר תושב ישראל בחו"ל ברילוקיישן

תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו שהופקו או שנצמחו בישראל ומחוץ לישראל. הכנסות מחו"ל, מחויבות בדיווח בדוח השנתי (טופס 1301), לפי סיווג ההכנסה. אם קיימת הכנסה החייבת במס בישראל וניתן לחייבה במס על פי החוק גם במדינה אחרת ועם אותה מדינה נחתמה אמנה למניעת כפל מס (הרחבה בקישור הבא), יש לפעול ע"פ הכללים בהתאם לאמור באמנה. הקטגוריה הזו מתחלקת לשני נושאים. ישראלים ברילוקיישן המועסקים תחת מעסיק זר בחו"ל (להרחבה בקישור) וישראלים שכירים ברילוקיישן בחו"ל המועסקים תחת מעסיק ישראלי (להרחבה בקישור הבא) ניתן לקבל מידע מקיף לשני הנושאים באתר המשרד. 

מועד הגשת דוחות המס 

שכיר חייב בהגשת דוח עד ליום 30.4.2021.  יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 30.5.2021 , אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר. פקיד השומה רשאי, לאחר שהנישום הניח את דעתו כי אינו יכול להגיש את הדוח בגלל סיבות מוצדקות, להתיר לו להגיש אותו במועד מאוחר יותר. אישור הארכה מותנה בכך שהנישום יגיש לפקיד השומה, עד המועד החוקי להגשת הדוח, דוח משוער על הכנסתו וישלם את המס המגיע על פיו עד אותו מועד. מייצגי נישומים (רו"ח, יועצי מס) שרשומים ב"מרשם המייצגים" של רשות המסים, מקבלים ארכות מרוכזות להגשת הדוחות של לקוחותיהם במועדים שונים. ייתכן ורשות המסים תפרסם אורכות להגשת הדוחות השנתיים. טיפים ומידע להתנהלות נכונה לקראת תום שנת המס בקישור הבא. 

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על-פי החוק, שדינה מאסר שנה או קנס או (שני העונשים כאחד).  פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת דוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו. רק הגשת הדוח השנתי תיחשב כהשגה על שומה בהיעדר דוח, אלא אם כן הוכח לפקיד השומה כי הנישום לא היה חייב בהגשת הדוח או שלא ניתן היה להגישו.

ניתן להטיל קנס על-פי חוק העבירות המנהליות והתקנות שהותקנו מכוחו בשל אי הגשת דוחות ועבירות אחרות על-פי הוראות פקודת מס הכנסה. הקנס יבוא במקום העמדה לדין בגין העבירה. נישום החייב בהגשת דוח שנתי מקוון ולא הגישו במועד, יוטל עליו עיצום כספי בהתאם לסעיף 195 ב לפקודה. מידע בנושא קנסות ועיצומים, ניתן לקבל בקישור הבא

אודות משרדינו

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. רצוי לבדוק ולהתעדכן מידי שנה בדבר החובה להגשת דו"ח למס הכנסה כדי להימנע מבעוד מועד מפנייה של רשות המסים והודעה על אי הגשת דוח מס.
אי הגשת דוח מס כנדרש הנו עבירה פלילית המלווה בקנסות. אם מתעורר בכם הספק באשר לחובתכם, רצוי לפנות והתייעץ עם רואה חשבון.
פנייה לאיש מקצוע תייצר וודאות אצל הנישום בדבר חובת הגשת דוח מס ותימנע טעויות בתהליך הזנת הדו"ח ו/או בריכוז הנתונים.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: שוק ההון, נדל"ן, הייטק, מסחר ופיננסיים. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים וחברות, הגשת דוחות מס והצהרות הון לרשויות המס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח מומחה במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים. 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
office 29

טופס 5329

תוכן עניינים:1 טופס 5329 – פתח דבר2 מבצע מכתבי דרישה למסירת מידע3 הסבר אודות טופס 5329 מרשות המסים4 פטור מהגשת דיווח לעולה חדש ותושב חוזר

רואה חשבון

יועץ מס לעצמאים ולחברות בע"מ

תוכן עניינים:1 יועץ מס – פתח דברים2 יועץ מס – תפקידו ותחומי אחריות3 רואה חשבון – תפקידו ותחומי אחריותו4 אודות משרדינו בתל אביב יועץ מס

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן