השקעות נדל"ן באמצעות חברת LLC

שיתוף ב email
שיתוף ב print
השקעות נדל"ן באמצעות חברת LLC

השקעות נדל"ן באמצעות החזקה בחברת LLC – היבטי מיסוי
(ר"ת Limited Liability Company)

השקעות נדל"ן באמצעות החזקה בחברת LLC – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
זה מכבר אנו עדים להתרחבות התופעה בה תושבי ישראל מנהלים השקעות בחברות בארה"ב באמצעות ישויות זרות בהן ה- LLC.

במרבית המקרים המטרה העיקרית לשימוש בישויות אלה הנה הפחתת נטל המס. 

חברת LLC –  מאפייני הישות בדין האמריקאי

לפי דיני המס בארה"ב, ברירת המחדל הקיימת בהשקעה בחברת  LLC היא התייחסות כאל גוף "שקוף" לצורכי מס.
דהיינו – הכנסתו נחשבת כהכנסת ה"חברים", וזאת בדומה לשותפות. יחד עם זאת, חברי ה- LLC יכולים לבחור להיחשב לעניין מס בארה"ב כחברה רגילה.

ה- LLC הנו גוף משפטי שלא מאוגד על פי ה- Corporation Law, אלא מוקם בהתאם לחקיקה הקיימת במדינות השונות, שמאפייניו מפורטים להלן.
בדומה לחברה בע"מ מדובר בישות משפטית נפרדת, אך החברים מחזיקים בתעודת חברות ולא במניות. בארה"ב השקעה בחברת  LLC, תמוסה כישות שקופה, בדומה לחברה משפחתית וחברת בית בישראל. כלומר, בארה"ב חבות המס תוטל על "החבר" המחזיק ב- LLC אשר יחויב בהגשת דו"ח שנתי 1040/1040NR. המאפיינים העיקריים הנם:

  1. ישות LLC נפרדת משל החברים. 
  2. החברים (Members) מחזיקים בתעודת חברות ולא במניות.
  3. הזכויות ב- LLC בד"כ מוגבלות בסחירותן.
  4. לא קיימים בגוף מוסדות סטטוטוריים כגון: מועצת מנהלים (דירקטוריון). כמו כן אין הסדרים בחקיקה הקובעים פרוצדורות בנושא קבלת החלטות, הגנה על המיעוט וכדומה.

אופן חלוקת הרווחים ע"פ דין המיסוי האמריקאי

אם קיימים שני חברים או יותר המחזיקים בחברת LLC, ה- LLC תמוסה באופן דומה לשותפות – לכל חבר יש חשבון אשר כולל את הכספים שהזרים ל-LLC, בתוספת חלקו ברווחים, בניכוי חלקו בהפסדים ובניכוי כספים שחולקו. ה- LLC במקרה זה מגישה דוח 1065 ונותנת לכל חבר את חלקו בתוצאות השותפות ובהון השותפות. (במסגרת טופס 1-K ). 
לפי דיני המס בארה"ב, כל עוד החשבון של החבר ב- LLC גבוה מאפס, חלוקת כספים לא תיחשב להכנסה, שכן מדובר בחלוקה על חשבון כספים שהחבר הזרים ל-LLC או על חשבון חלקו של החבר ברווחי ה-LLC אשר כבר הוטל עליהם מס כאילו הופקו במישרין בידי החבר. LLC אשר מוחזקת על ידי בעל זכויות יחיד (single member), נחשבת לגוף שקוף לחלוטין לצורכי מס בארצות הברית (Entity Disregarded) וכל הכנסותיה והפסדיה מיוחסים ישירות לבעל הזכויות היחיד בה.

שיטת מיסוי ה- LLC בדין הישראלי

לפי דיני המס בישראל ה- LLC מוגדרת כחברה אטומה כמו כל חברה אחרת. משכך, נוצרת בעיית כפל מס. בארה"ב ההכנסות ותשלומי המס מיוחסים לבעל המניות ואילו בישראל הם מיוחסים ל- LLC כמס חברות. ברירת מחדל היא שרשויות המס בישראל מסווגות את ההכנסה מה- LLC בידי היחיד כחלוקת דיבידנד ללא מתן זיכוי בגין המס הזר ששילם היחיד
(בארה"ב) מפני שעל פי הדין הישראלי מדובר במס חברות.
חוזר 2004/5 – קובע את התנאים ל"השקפה" ליחיד לצורכי קבלת זיכוי מס זר בהקשר של LLC אמריקאי. מטרת החוזר היא טיפול בבעיות הזיכוי ממס זר בלבד, ואין בו כדי לשנות את מעמד התאגיד ל"שקוף" לחלוטין לצורך מס. כך למשל, הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל, לא ייוחסו למחזיק אלא יישארו לקיזוז על פי הוראות הפקודה, ברמת ה- LLC.

שאלת השליטה והניהול 

מטרת החוזר היא להסדיר את מתן הזיכוי ממס זר, רק כאשר תושב ישראל מחזיק בישות זרה מסוג LLC (השליטה והניהול על פעילות  ה- LLC מופעלים מחוץ לישראל) ולמנוע כפל מס אשר עשוי להיווצר. במידה שהשליטה והניהול מופעלים מישראל,  החוזר מורה להתייחס ל- LLC כחברה תושבת ישראל לצורכי מס והכנסותיו של התאגיד ימוסה לפי שיעור מס חברות בהתאם להוראות סעיף 126(א) לפקודה, דהיינו מס חברות בשיעור 23%. לעניין זיכוי מס זר, על אף העובדה שהמס שולם ע"י המחזיק (תושב ישראל), ייחשב המס הזר כאילו שולם ע"י ה- LLC ויינתן כזיכוי כנגד מס החברות שבו התאגיד חייב בישראל. יחד עם זאת, בעת חלוקת רווחים למחזיק ייראו בכך כדיבידנד, אשר יחוב במס נוסף לפי סעיף 125ב לפקודה בשיעור של 25%-33%.

שיטת המיסוי בישראל בעת "השקפת" ה- LLC ליחיד 

אם יש כוונה להשקיף את ה- LLC ליחיד, נדרש להודיע על כך בשנת המס הראשונה והמיסוי יתבצע במישור היחיד.
במידה והיחיד לא בחר להשקיף את ה – LLC במועד הגשת טופס 150 הראשון, החברה תוגדר כאטומה לתמיד.
במקרה זה, המס שישולם לרשויות המס בארה"ב יסווג בישראל כמס חברות ועם משיכת כספים מה-LLC על ידי בעל המניות הוא ימוסה עליהם כחלוקת דיבידנד.

במידה וניתנה הצהרה על כוונת השקפה, היחיד יכול להתמסות במישור האישי ולקבל זיכוי מס ששולם בארה"ב כנגד המס אותו נדרש לשלם בישראל.
מועד חבות המס מתרחש בעת היווצרות הרווחים ב- LLC ללא תלות במשיכת הכספים בפועל על ידי היחיד.

יש להתאים את הרווח של ה- LLC לדיני המס בישראל, לדוגמה התאמת שיעור הפחת על פי תקנות הפחת (תקנות מס הכנסה פחת- 1941).
הפסדי ה- LLC אינם מיוחסים ליחיד, כך שהפסדים אלו יקוזזו רק מהכנסת ה- LLC שייווצרו בשנים הבאות.

החזקה בחברת LLC- שיעור המס – דגשים ב"השקפה"

הכנסות מ- LLC שקופה, מהשכרת מקרקעין וריבית ימוסו בשיעור מס שולי (ללא אפשרות בחירה בשיעור מס של15% על הכנסות שכירות ומס בשיעור 25% על ריבית).
בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה, שעניינן "נקיטת עמדה חייבת בדיווח", מתפרסמות העמדות החייבות בדיווח מטעם רשות המסים.
לפי עמדה מספר 50/2017 בנושא יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 5/2004 לצורך זיכוי-
יחוס הכנסות תאגיד L.L.C לתושב ישראל אשר מחזיק בתאגיד זה ושבחר ליישם את ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 2004/5 (זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- L.L.C) באופן שמאפשר לו לדווח על הכנסות התאגיד באופן אישי יהיה לצורך זיכוי ממס זר בלבד ולא לעניין אחר, לרבות קיזוז הפסדים שהתהוו בפעילות ה- L.L.C מהכנסתו החייבת של תושב ישראל וכן לרבות פטורים המיוחסים ליחיד, ושיעורי מס מיוחדים הניתנים ליחיד (כדוגמת סעיפים 122 א' ו- 125 ג' לפקודה). 

אודות משרדינו

בעת הקמת חברת LLC, עלולים להתעורר אתגרי מס שונים. בין היתר, בנושא קבלת זיכוי ממס זר במקרה בו תושב ישראל מחזיק ב-LLC וכן בנושא חבות ביטוח לאומי בישראל.
האם ההכנסה מחברות LLC מוגדרת כהכנסה חייבת או פטורה מדמי ביטוח ועל כן חשוב לבצע תכנון מס, על מנת להפחית את נטל המס המשולם ככל הניתן.
קיימת אף חשיבות רבה בעניין זה, גם לקביעת מעמד התושבות של הנישום: האם נחשב לצורכי מס כתושב ישראל, תושב חוץ, תושב חוזר ועוד.
תכנון מס כדבעי, יבטיח חשיפה נמוכה למיסוי ככל הניתן, הן במישור מס הכנסה והן במישור ביטוח לאומי.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' הנו משרד מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומספק את מכלול השירותים לישראלים בעת הקמת חברות LLC בארה"ב.
המשרד מספק ייעוץ ותכנון מס לישראלים כבר משלב הקמת חברות LLC בארה"ב  וכן לאורך כל הפעילות בחו"ל תוך בחינת כדאיות ההשקעה ובמידת הצורך גם נותן מענה לישראלים שמחויבים בדיווח ובהגשת דוחות מס לרשויות המס בישראל בנוגע לפעילותם העסקית בארה"ב באמצעות חברות ה- LLC.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

השקעות באיחוד האמירויות- היבטי מיסוי

השקעות באיחוד האמירויות – היבטי מיסוי השקעות באיחוד האמירויות- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. איחוד האמירויות הערביות היא מדינת מדבר מוסלמית הנמצאת בחצי האי

שנת הסתגלות

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק ועולה חדש – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. תושבים חוזרים (יחידים מוטבים) ששהו מחוץ

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!