השקעות ופעילות עסקית בארה"ב באמצעות חברת LLC

השקעות ופעילות עסקית בארה"ב באמצעות חברת LLC

פעילות עסקית או השקעות בארה"ב באמצעות חברת LLC – היבטי מיסוי
(Limited Liability Company)

פעילות עסקית או השקעות בארה"ב באמצעות החזקה בחברת LLC – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
זה מכבר אנו עדים להתרחבות התופעה של פעילות עסקית של מסחר מקוון או השקעות בארה"ב באמצעות החזקת ישויות זרות בהן ה- LLC,
אבל אין מספיק מודעות או הבנה של כל השלכות המסים שחלים ע"פ הדין בארה"ב ובישראל, מתוקף ההחזקה בחברה אמריקאית. השקעה ופעילות בנדל"ן בארצות הברית, ככל פעילות כלכלית מחוץ לישראל מחייבת הבנה של דיני המיסוי המקומי בישראל הנוגע לפעילות מחוץ לישראל לצד הבנה של דיני המס בארה"ב ואמנת המס.

אחד מן השינויים הבולטים ברפורמה הייתה הפחתת נטל שיעור מס החברות הפדרלי בארה"ב משיעור מס מקסימלי של 35% למס אחיד בשיעור של 21%, פחות ממס החברות בישראל. עם זאת יש לבדוק את שיעור מס החברות המדינתי, שמתווסף למס החברות הפדרלי בארצות הברית. מס מדינתי (StateTax), משתנה ממדינה למדינה. שבעת המדינות (States)  שלא חל בהן מס מדינה: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, Wyoming.

חברת LLC –  מאפייני הישות בדין האמריקאי

ה- LLC הוא גוף משפטי שלא מאוגד על פי ה- Corporation Law בארה"ב, אלא בהתאם לחקיקה הקיימת במדינות השונות. בדומה לחברה בע"מ (Ccorp), מדובר בישות משפטית נפרדת, המעניקה לבעלים ערבות ואחריות מוגבלת בדומה לבעלי מניות בחברה רגילה כך שבאופן רגיל לא ניתן "להרים מסך" ולתבוע באופן אישי את בעלי הזכויות בחברת LLC. בניגוד לחברה בע"מ, בעלי הזכויות ב- LLC מחזיקים בתעודת חברות ולא במניות. 

ע"פ הדין האמריקאי, בחברה בע"מ רגילה (Ccorp) קיים מיסוי כפול (Double Taxation), דהיינו מיסוי דו- שלבי: מיסוי חברות על רווחי החברה ולאחר מכן מס דיבידנד על משיכות רווחים בידי בעל המניות. לפי דיני המס בארה"ב, ברירת המחדל הקיימת בהשקעה בחברת  LLC היא התייחסות כאל גוף "שקוף" לחלוטין לצורכי מס בארה"ב (Entity Disregarded). דהיינו – כל ההכנסות וההוצאות המיוחסות ל- LLC – עולות ישירות לבעל הזכויות בה וממוסות בדומה לשותפות, כלומר בארה"ב חבות המס תוטל על "החבר" המחזיק ב- LLC אשר יחויב בהגשת דו"ח שנתי (במקרה של יחיד- 1040/1040NR). יחד עם זאת, במועד ההקמה, חברי ה- LLC יכולים לבחור להתייחס לחברת ה- LLC כלא שקופה (אטומה) לעניין דיני המס בארה"ב באמצעות הבחירה "check the box election" ולהחיל על הישות מס חברות. לאחר מועד ההקמה, סיווג מחדש של ישות ה- LLC משקופה לתאגיד (Ccorp), אשר יהיה כפוף לחוקי המיסוי הכפול מתאפשר באמצעות הגשת הטופס 8832. 

מאמר זה, יעסוק בהשלכות פעילות עסקית או השקעות בארה"ב באמצעות ישות  LLC זרה על המיסוי הישראלי הן בפן הישות והן בפן בעלי הזכויות בה, כאשר בעלי הזכויות בחרו להתייחס אליה כ"גוף שקוף" ע"פ הדין האמריקאי. 

אופן מיסוי חברת LLC בדין האמריקאי 

LLC בבעלות מלאה – A single member LLC

כברירת מחדל, ה- LLC נחשבת לגוף שקוף לחלוטין לצורכי מס בארצות הברית (Disregarded Entity) וכל הכנסותיה והפסדיה מיוחסים ישירות לבעל הזכויות היחיד בה. החל מדוחות מס 2017 ואילך, יאלצו מחזיקי LLC זרים בבעלות יחידה לשמור על ניהול ספרים תקין וזמין עבור רשויות המס ולצרף לדוחות המס השנתיים האישיים הפדרליים שלהם (1040 או 1040NR), גם טופסי 1120 (דוחות מס לחברה), הכוללים את טופס 5472 (דיווח על עסקאות בין החברה לבין בעליה). אי דיווח כאמור עלול להוביל לסנקציות מצד ה IRS. 

LLC בבעלות מספר חברים – A multiple member LLC

כאשר קיימים שני חברים או יותר המחזיקים בחברת LLC, ה- LLC תמוסה באופן דומה לשותפות – לכל חבר יש חשבון אשר כולל את הכספים שהזרים ל-LLC, בתוספת חלקו ברווחים, בניכוי חלקו בהפסדים ובניכוי כספים שחולקו. ה- LLC במקרה זה מגישה דוח 1065 ונותנת לכל חבר את חלקו בתוצאות השותפות ובהון השותפות. (במסגרת טופס 1-K ). 
לפי דיני המס בארה"ב, כל עוד החשבון של החבר ב- LLC גבוה מאפס, חלוקת כספים לא תיחשב להכנסה, שכן מדובר בחלוקה על חשבון כספים שהחבר הזרים ל-LLC או על חשבון חלקו של החבר ברווחי ה-LLC אשר כבר הוטל עליהם מס כאילו הופקו במישרין בידי החבר. 

אופן מיסוי חברת LLC בדין הישראלי

הצגת הבעיה בדין הישראלי 

כאשר ה- LLC הוא שקוף לצורך דיני המס בארה"ב באופן שתוצאות המס שלו מיוחסות לבעלי הזכויות בו, עפ"י דיני המס בישראל, עשוי להיחשב כ"חבר בני אדם". 
תוצאה זו שבה במדינה הזרה הגוף המשפטי נחשב כ"שקוף" ואילו עפ"י דיני המס בישראל התאגיד נחשב כחבר בני אדם, טומנת בחובה יתרונות או חסרונות מס ניכרים.
בעיה בנושא הזיכוי ממס זר עשויה להתעורר במקרה שבו תושב ישראל מחזיק ב- LLC. בחו"ל ההתייחסות ל- LLC לעניין המס היא כאל שותפות, דהיינו – חבות המס, ההכנסות וההוצאות שנעשו במסגרת התאגיד ייוחסו ל"חבר" (Member). פועל יוצא מהייחוס האמור הוא תשלום מס בחו"ל ע"י "החבר" (תושב ישראל) בדומה לתשלום מס ע"י שותף בשותפות.

בישראל- ההתייחסות ל- LLC לעניין המס היא כאל חבר בני אדם. רווחים שיחולקו ע"י התאגיד ייחשבו כדיבידנד בידי תושב ישראל. התוצאה: תושב ישראל שילם מס ללא שתהא לו הכנסה עפ"י הדין הישראלי. בעתיד, כאשר יחולקו רווחים אלו, יראו אותם בידי תושב ישראל כהכנסה מדיבידנד, ללא ניכוי מס בחו"ל במקור, וללא אפשרות לקבל זיכוי ממס זר בהתאם להוראות סעיפים 210-199 לפקודת מס הכנסה. 

פתרון בעיית זיכוי ממס זר

בשנת 2004 פורסם חוזר מס הכנסה 5/2004 – "זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- L.L.C" (להלן: החוזר"), שמטרתו להסדיר את מתן הזיכוי ממס זר, כאשר תושב ישראל מחזיק בישות זרה מסוג LLC ולמנוע כפל מס (בעיית הזיכוי ממס זר) אשר עשוי להיווצר כתוצאה מהסיווג השונה של אותה ישות בידי שתי המדינות. הבהרות החוזר מעניקות פתרון לעניין הזיכוי ממס זר, באופן שבו תאפשר רשות המסים בישראל זיכוי בשל המס ששולם בחו"ל, בתנאי שהמחזיק ידווח על ההכנסה של ה- LLC בישראל באופן שוטף. 
יובהר כי מטרת החוזר היא – טיפול בבעיות הזיכוי ממס זר, תוך מניעת כפל מס. אין באמור בו משום שינוי מעמדו של התאגיד. כך למשל, הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל, לא ייוחסו למחזיק אלא יישארו לקיזוז על פי הוראות הפקודה, ברמת ה- LLC שכאמור מוגדר כחבר בני אדם. להלן יוצגו מספר מצבים וההתייחסות אליהם: 

אפשרות א': השליטה והניהול על עסקיו של ה- LLC מופעלים בישראל

לפי הוראות החוזר במידה והשליטה והניהול על פעילות ה- LLC מופעלים מישראל, יש להתייחס לתאגיד כתושב ישראל לצורכי מס ורווחיו ימוסו לפי שיעור מס חברות בהתאם להוראות סעיף 126(א) לפקודה, דהיינו מס חברות בשיעור 23%. לעניין זיכוי מס זר, על אף העובדה שהמס שולם בארה"ב ע"י בעל הזכות בו (תושב ישראל), ייחשב המס הזר כאילו שולם ע"י ה- LLC ויינתן כזיכוי כנגד מס החברות שבו התאגיד חייב בישראל. יחד עם זאת, בעת חלוקת רווחים למחזיק ייראו בכך כדיבידנד ע"פ הדין הישראלי, אשר יחוב במס נוסף לפי סעיף 125ב לפקודה בטווח שיעור של 25%-33%.

אפשרות ב': השליטה והניהול על עסקיו של ה- LLC מופעלים מחוץ לישראל

במקרה זה, התאגיד הוא חבר בני אדם תושב חוץ. ככלל התאגיד אינו חייב במס בישראל, אולם בכדי למנוע את כפל המס העשוי להיווצר משום ייחוס ההכנסות למחזיק (תושב ישראל) יתאפשר למחזיק לדווח בישראל על הכנסת התאגיד באופן אישי. במקביל, יינתן זיכוי בשל המס הזר ששולם ע"י המחזיק בארה"ב. מאחר ובוצע ייחוס של ההכנסה החייבת ליחיד תושב ישראל והכנסה זו חויבה במס בהתאם לשיעורי המס הרגילים החלים עליו, לא יחול מס נוסף בעת חלוקת הרווחים מה- LLC מחזיק. 

הוראות "השקפת" חברת LLC בדין הישראלי

במידה וקיימת כוונה להשקיף את ה- LLC לתושב ישראל, נדרש להודיע על כך בשנת המס הראשונה. נישום שבחר להפעיל לגביו את הוראות החוזר, יצרף לדו"ח השנתי שהוא חייב בהגשתו, הודעה לגבי אופן הדיווח על הכנסות התאגיד ה"שקוף" כחלק מהכנסותיו. ההודעה תכלול את אופן חישוב ההכנסה החייבת ואת סכומי המס ששולמו במדינה הזרה ואשר בגינם נדרש זיכוי ממס זר. נישום שבחר ליישם את הוראות החוזר, לא יוכל לחזור בו מבחירתו ויפעיל את הוראותיו באופן עקבי גם בשנים העוקבות.

מועד "אירוע המס" יתקיים בעת היווצרות הרווחים ב- LLC ללא תלות במשיכת הכספים בפועל על ידי המחזיק. כמו כן, יש לבצע פעולות התאמה של תוצאות פעילות ה- LLC כפי שדווחו ע"פ הדין האמריקאי לדיני המס בישראל. 

כאשר ההשקעה בנכס בחו"ל מתבצעת דרך חברת LLC רשות המסים בישראל דורשת לצרף לדוח השנתי טופס 150, המהווה הצהרה על החזקה בחברה זרה. הטופס מיועד לתושב ישראל שהוא בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32 (9) לפקודת מס הכנסה בחבר בני אדם תושב חוץ, לתושב ישראל שהוא בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ (שזכויותיו אינן נסחרות בבורסה), וכן מי שפקיד השומה ביקש ממנו לעשות כן. לגבי חבר בני אדם המוחזק בעקיפין – ידווח בטופס תושב ישראל המחזיק באחד או ביותר מאמצעי השליטה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה בשיעור של 10% לפחות. את הטופס יש להגיש גם אם לא הופקו הכנסות או רווחי הון (כולל הפסדי הון) במהלך התקופה שבה הוחזקו מניות בחברה.

זהירות מחשיפה למס עיזבון בארה"ב

משקיעים זרים בעלי אזרחות שאינה אמריקאית פטורים ממס עיזבון על נכסים בארה”ב עד $60,000 לכל אדם, השקעה מעבר ל- $60,000 תיצור חשיפת מס. קיימות אפשרויות לתכנון ההשקעה בארה"ב שתימנענה חשיפה והגנה ממס עיזבון למשל, באמצעות חברה משפחתית ישראלית. אחד השיקולים המרכזיים להחזקה באמצעות חברה משפחתית ישראלית הוא הקטנת החשיפה למס העיזבון האמריקאי ולכן המלצתנו היא לקבל ייעוץ מקדים ולהיערך מבעוד מועד לבחינת חלופות לדרכי השקעות בארה"ב, שתענקנה למשקיעים הגנה ממס עיזבון. 

אודות משרדינו

כפי שראינו לעיל, פעילות עסקית או השקעות בארה"ב באמצעות הקמת ישויות זרות כגון ה- LLC, מעלות אתגרי מיסוי רבים שמצריכים בחינת כדאיות ההשקעה מבעוד מועד. יש לשקול בכובד ראש היבטי מיסוי בדבר קביעת מעמד התושבות של הישות שבאמצעותה מתבצעת הפעילות העסקית או ההשקעה, מס עיזבון שחל בדין האמריקאי, מימוש זיכוי ממס זר (פדרלי + מדינתי) ששולם בארה"ב. השקעה ופעילות בנדל"ן בארצות הברית, ככל פעילות כלכלית מחוץ לישראל מחייבת הבנה של דיני המיסוי המקומי בישראל הנוגע לפעילות מחוץ לישראל לצד הבנה של דיני המס בארה"ב ואמנת המס. התנהלות נכונה והערכות מראש עשויות למנוע תאונת מס בישראל ועל כן תכנון מס כדבעי, יבטיח חשיפה נמוכה למיסוי ככל הניתן, הן במישור מס הכנסה והן במישור ביטוח לאומי.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומספק את מכלול השירותים למשקיעים באמצעות הקמת חברות LLC בארה"ב. שירותי המשרד כוללים ייעוץ ותכנון מס החל משלב הקמת החברה בארה"ב  וכן לאורך כל הפעילות תוך בחינת כדאיות ההשקעה והתאמתה למשקיע. המשרד מנוסה בהגשת דוחות מס לרשויות המס בישראל עבור  משקיעים ישראלים בארה"ב. באמצעות קשרים חובקי עולם עם רואי חשבון אמריקאים מהמעלה הראשונה, המשרד אף מספק גם שירותי פתיחת חברות בארה"ב והגשת דוחות מס אמריקאים ובכך מהווה עבור לקוחותיו One Stop Shop ומענה לכל השירותים הנדרשים תחת קורת גג אחת וזאת לצורך שיפור ואיכות השירות.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

מיסוי השקעות נדל"ן בהולנד

תוכן עניינים:1 השקעות נדל"ן בהולנד – פתח דבר2 מערכת המס בהולנד3 מס על הכנסות משכר דירה בהולנד4 מס עירוני (Onroerende zaak belastingen)5 מס העברה (רכישה)

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן