קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים


קרן השתלמות לעצמאים – פתח דברים

קרן השתלמות לעצמאים היא קופת חיסכון, שנועדה לצורך מימון השתלמויות מקצועיות, אולם כיום משמשת הקרן כאפיק חיסכון לשש שנים.
מדובר באפיק חיסכון יחיד, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.
הפקדות בקרן השתלמות תלויה ברצונו של עצמאי, והוא זכאי להטבות מס בגין הפרשות אלה עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.
בנוסף לא מחויבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מתאפשרת הפקדה של סכומים חד פעמיים במהלך כל שנת המס.
לקבלת מידע בנושא קרן השתלמות לשכירים לחץ על הקישור.

זכאות להטבת מס (ניכוי) בשנת המס על הפקדות לקה"ל 

לפי סעיף 17(5א): "סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת; לעניין זה-
"הכנסה קובעת" – הכנסתו החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד, לפני הניכוי לפי פסקה זו, ועד לסכום של 264,000 שקלים חדשים בשנה" (בשנת המס 2019).
"קרן השתלמות לעצמאים" – קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד". 

המשמעות- הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה 4.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרה בסך 11,880 ש"ח בשנה (נכון ל-2019) יוכרו כהוצאה לצורך מס.
הטבת המס (בדרך של ניכוי) תבוא לידי ביטוי במועד חישוב המס השנתי בדוח האישי ולא כהוצאה בדוח רווח והפסד.
עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכום העולה על 4.5% מהכנסתו השנתית או שהפקיד מעל בסך 11,880 ש"ח, לא יקבל הטבת מס.

תנאי משיכה בפטור ממס רווח הון – הוראות הפקודה

תנאי משיכת כספים בקרן השתלמות לעצמאים בפטור ממס רווח הון, מפורטים בסעיף 3 (ה2) וסעיף 9 (16ב) בפקודת מס הכנסה.
לפי סעיף 9 (16ב)לפקודה: "סכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת – אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי סכומים ששימשו את היחיד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר היחיד, יהיו הזכאים לקבלת סכומים כאמור למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס; המנהל רשאי לקבוע כללים לעניין הזכאות למשוך סכומים לצורך השתלמות בפטור ממס. לעניין זה, "ההפקדה המוטבת" – 18,480 שקלים חדשים לשנה (בשנת 2019)". 

לפי סעיף 3 (ה2) לפקודה: "סכומים שקיבל יחיד מקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ולמעט סכומים שהפקיד, שלא הותרו בניכוי לפי סעיף 17(5א), יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של היחיד בעת שקיבל אותם, ואולם סכומי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שקיבל מקרן ההשתלמות במועדים הקבועים בסעיף 9(16ב), יראו אותם כהכנסה מריבית כאמור בסעיף 2(4)".

פרשנות כללית של הוראות הפקודה בנושא קרן השתלמות לעצמאים

זכאות לפטור ממס רווח הון ניתנת על רווחים שנצברו בגין הפרשות בקרן השתלמות עד לסכום ההפקדה המוטבת במגבלות מועדי המשיכה.
דהיינו ניתן יהיה למשוך את הכספים שהופקדו בקרן השתלמות לעצמאיים (כמו גם את הרווחים שנצברו על אותם הפרשות) בפטור ממס רווח הון עד לתקרת ההפקדה המוטבת  וזאת רק לאחר תום 6 שנים מהמועד הראשון בו הופקדו הכספים או בתום 3 שנות ותק במידה ונועדו הכספים למימון השתלמויות מקצועיות.

דין הפקדות מעבר לסכום "ההפקדה המוטבת" 

אם הופרשו סכומים מעבר לסכום ההפקדה המוטבת, הרווחים שנצברו על כל כספי ההפקדה העודפת ימוסו בשיעור מס רווח הון 25%.
לא תתקבל שום הטבת מס בדרך של ניכוי על הפרשות שבוצעו מעבר להפקדה המוטבת, אלא רק ע"פ הוראות סעיף 17 (5א) לפקודה. 

משיכת כספים מהקרן לפני המועדים הקבועים בפקודה

משיכת כספי קרן השתלמות שלא כדין לפני תום הזמן, תחויב במס באותה שנת מס שבה נמשכו הכספים. שיטת המיסוי תתבצע בשני שלבים:
1. בשלב ראשון יתבצע חיוב במס שולי לפי מקור הכנסה 2(1) על כל כספי הקרן שהופרשו ע"י היחיד וזיכו אותו בהטבת מס בדוח השנתי.
פעולת מיסוי זו מבטלת את הטבה המס השנתית שניתנה בכל השנים טרם המשיכה המוקדמת.
סכומים שהפקיד (קרן בלבד) ולא הותרו בניכוי לא ימוסו בעת המשיכה.
2. מיסוי כל הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות בגין ההפקדות שהופרשו על ידו לקרן השתלמות,  לפי מקור חיוב סעיף 2(4).
דהיינו מס על הכנסות ריבית בשיעור מס שנע בין 15% ל- 25%.

כיצד לבחור קרן השתלמות לעצמאים

בחירת קרן השתלמות היא בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתכנית חיסכון או בשוק ההון: חוסנו של הגוף המנהל,
מדיניות ההשקעות של הקרן, דמי הניהול הנגבים מההפקדה ומהצבירה וביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה.

אודותינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ממתמחה בייעוץ מס ישראלי ובינלאומי ומלווה עצמאים החל משלב הקמת העסק ופתיחת תיקים ברשויות ולכל אורך הפעילות העסקית.
המשרד מוביל בתחום החשבונאות והמיסוי על גווניו השונים, לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, חוק עידוד השקעות הון
ומלווה עצמאיים וחברות החל משלב ההקמה במעטפת שירותים עסקיים במגוון נושאים בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.
משרדינו מנוסה בהגשת בקשות להחלטות מיסוי וגילוי מרצון עבור יחידים תושבים חוזרים ומחויב לסטנדרטים גבוהים של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית. המשרד מפרסם באתר מאמרים ומידע מקצועי ללקוחותיו ולגולשים מזדמנים בסוגיות מס שונות ורלוונטיות לרוח התקופה.
גלשו באתר וקראו מה לקוחות מספרים עלינו.

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

קרן השתלמות לשכירים

תוכן עניינים:1 קרן השתלמות לשכירים – פתח דברים2 קרן השתלמות לשכירים – שיעורי הפקדה3 תנאי משיכה כספים בפטור ממס רווח הון – הוראות הפקודה4 פרשנות

רואה חשבון

משיכת כספים מקרן השתלמות

תוכן עניינים:1 זכאות למשיכת כספים מקרן השתלמות2 משיכה מקרן השתלמות בטרם עת3 קישורים למאמרים נוספים4 אודות זכאות למשיכת כספים מקרן השתלמות משיכת כספים מקרן השתלמות-

רואה חשבון

הקלה בעת משיכת כספים מקופות גמל

רשות המסים פרסמה היום הוראות המאפשרות לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להעניק פטור מניכוי מס במקור בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן