שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק ועולה חדש – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
תושבים חוזרים (יחידים מוטבים) ששהו מחוץ לישראל מספר שנים, יתכן וזכאים לקבל ממדינת ישראל הטבות מס ממועד הגעתם לישראל. להרחבה בנושא לחץ על הקישור
ההחלטה להעתיק מקום מושב הנה החלטה מורכבת שבבסיסה שיקולים רבים. לאחר ההגעה ארצה, כעולים או כתושבים חוזרים ותיקים, תינתן תקופה של שנה לצורך הסתגלות והתאקלמות. במהלך אותה שנה, יהיה ניתן לבחור לא להיחשב כתושבי ישראל, לעניין פקודת מס הכנסה או לשקול ולהחליט אם להישאר בישראל ולהעביר את מרכז חייו לישראל וליהנות ממכלול הטבות. 

השיקולים בהחלטה לשוב ארצה

בהחלטה אם לשוב לישראל נלקחת בחשבון, בין היתר, גם השלכות מס הנובעות מהעתקת תושבות אשר עלולות להוות חסם ומכשול בפני מקבלי ההחלטה כאמור או לשלב בה יסודות אשר יאדירו את מורכבותה ויערערו את הביטחון בקבלתה. סעיף 14 לפקודה קובע מנגנון אשר אמור לנטרל את החשש הנובע מהשלכות המס האמורות, לגבי החלטתו של יחיד לעלות לישראל או לשוב אליה.  המנגנון מעניק אפשרות לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק (להלן: "יחיד מוטב") להמשיך להיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מהמועד בו עלה או שב לישראל, לפי העניין, על פי הודעתו. 

משמעות שנת ההסתגלות לתושב חוזר

המשמעות‏ העיקרית של שנת‏ ההסתגלות ‏היא לאפשר לתושב חוזר ותיק ועולה חדש ‏להיחשב ‏לצורכי ‏מס, "‏תושב‏ חוץ", ‏במשך‏ שנה ‏אחת ‏מיום ‏הגעתו ‏לישראל.
בהתאם ‏לסעיף ‏14(ב) (2) ‏לפקודה, ‏אם ‏בתום ‏שנת ‏ההסתגלות ‏יחליט ‏היחיד המוטב על‏ העתקת ‏מקום ‏מושבו ‏לישראל (להמשיך ‏לשהות‏ בישראל ‏דרך‏ קבע),  שנת ‏ההסתגלות ‏תימנה ‏במניין שנות ‏ההקלה ‏לעניין ‏קביעת ‏מועד ‏סיום‏ תקופת ההטבות, לעומת‏ זאת,‏ אם‏ היחיד ‏המוטב ‏יעזוב ‏את‏ ישראל ‏במהלך ‏שנת ‏ההסתגלות הרי‏ שהוא ‏ייחשב‏ למעשה‏ כמי ‏שלא ‏עלה ‏או ‏חזר ‏לישראל ‏מלכתחילה. בהתאם ‏לכך, ‏שנת ‏ההסתגלות ‏לא ‏תימנה ‏במניין ‏השנים ‏בהן ‏נחשב ‏היחיד‏ כתושב ‏ישראל ‏לשם ‏סיווגו ‏כ"תושב ‏חוזר ‏ותיק" בעתיד, ‏‏אם ‏יבחר היחיד ‏להעתיק ‏את ‏מקום ‏מושבו ‏בחזרה ‏לחו"ל במהלך ‏שנת ‏ההסתגלות

מסירת הודעה על מימוש הטבת "שנת הסתגלות" לתושב חוזר

מתן הטבה זו כפופה לפנייה לרשויות המס תוך‏ 90 ימים ‏מיום ‏הגעתו‏ לישראל,‏ בטופס המיועד‏ לכך, כי‏ מתקיימים ‏בו‏ התנאים ‏על ‏פי הם‏ הוא נחשב‏ תושב ‏חוזר ותיק‏ וכי‏ הוא ‏מבקש ‏לממש את ההטבה של תקופת הסתגלות בת שנה אחת, מיום ההגעה לישראל אשר בה, לא ייחשב תושב ישראל לצורכי מס הכנסה. ע"פ סעיף 14 (ב) לפקודה: "לא יראו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כתושב ישראל, במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, לפי העניין ( בסעיף קטן – זה שנת ההסתגלות), ובלבד שהיחיד הודיע, בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל כאמור, בטופס שקבע המנהל , על בחירתו בהחלת הוראות סעיף קטן זה". 

מהו "יום ההגעה לישראל"

בחוזר מס הכנסה 1/2011 של רשות המסים, נקבע כי יום ההגעה לישראל והיום שיראו יחיד כמי שהעביר את מרכז חייו לישראל יחול בהתקיים המוקדם מבין המועדים המפורטים להלן:

  1.  יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר, בהתאם למבחני משרד הקליטה וכפי שמופיע בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר, שהונפקו על-ידי משרד הקליטה.
  2. המועד הראשון בו עמד לרשותו של היחיד בית קבע בישראל, הזמין לשימושו האישי, בין אם הוא בבעלותו, או שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו, ואין לו בית קבע כאמור במקום אחר בעולם.
  3. לגבי יחיד בעל משפחה, המועד הראשון בו לרשותו של היחיד או למשפחתו בית קבע בישראל הזמין לשימושם האישי, בין אם הוא בבעלותם, או שכור על ידם או שיש למי מהם רשות להשתמש בו, ומשפחתו נמצאת עמו בישראל (לעניין זה: "משפחה"- בן / בת זוג או ילד שטרם מלאו לו 18 שנים).

השלכות מימוש הטבת "שנת הסתגלות"

יחיד מוטב שבחר בהטבת שנת ההסתגלות, ייחשב לצורכי הדין בישראל כ"תושב חוץ" במהלכה. בנוסף לכך, במידה ועזב את ישראל במהלך אותה שנה ייחשב למעשה כמי שלא עלה או חזר לישראל מלכתחילה. יחיד מוטב, לא יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות, לקבל אישור על היותו תושב ישראל או תושב האזור ולא יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות לנקודות זיכוי הניתנות לתושב ישראל לפי הפקודה. מכוח מעמדו כ- "תושב חוץ"  לא יידרש בתשלום מס על הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל (הכנסות שאינן נכללות בסעיף מקור החיוב בפקודת מס הכנסה). יצוין, שבסיווג יחיד מוטב כתושב חוץ במהלך שנת ההסתגלות קיימים יתרונות ביחס להכנסות שהופקו או שנצמחו אף בישראל שביחס אליהן ניתנה הקלה לתושב חוץ בדין הפנימי בישראל, כך למשל: (והכל בכפוף לסייגים שנקבעו בהוראות הפקודה): פטור ממס רווח הון בעת מכירת ני"ע הנסחרות בבורסה בישראל, פטור ממס רוח הון בעת מכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל ופטור ממס על ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה על איגרות חוב הנסחרות בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל.

גם אם היחיד המוטב לא יסווג כתושב ישראל בשל שנת ההסתגלות, הוא עדיין עשוי להיות מסווג כתושב לצורכי מס במדינת חוץ מכוח דיני המס שלה, ועל כן, הוא יוכל לטעון להקלות מכוח אמנת המס עם אותה מדינה לגבי הכנסותיו שהופקו בישראל, כדוגמת הכנסות מדיבידנד, תמלוגים, ריבית וכדומה. במקרים אלו, היחיד המוטב יטען שכתושב מדינת אמנה זרה (בהתקיים התנאים המתאימים), ההכנסות שמקורן בישראל, כדוגמת ההכנסות לעיל, כפופות להקלה במס בישראל בהתאם להוראות האמנה הרלוונטית.

השלכות אי מימוש ההטבה 

יחיד מוטב שבחר שלא לממש את ההטבה של שנת ההסתגלות, כלומר בחר להמשיך להשתקע במדינת ישראל (להעתיק את מרכז חייו לישראל), הוא ייחשב תושב חוזר ותיק או עולה חדש ויוכל ליהנות מכל הטבות המס על הכנסותיו מחוץ לישראל ושנת ההתאקלמות תיחשב במניין תקופת ההטבות לה הוא זכאי – 10 שנים ממועד העלייה לישראל. חשוב לדעת ולזכור שההטבות המס לא יחולו על ההכנסות שיופקו מישראל, גם אם העסק ממוקם מחוץ לישראל. יינתן פטור חלקי ביחס להכנסות שהופקו מחוץ לישראל ועל חלק ההכנסות שיופקו מישראל הוא יידרש לשלם מסים בישראל. ע"פ חוזר 1/2011, יחיד מוטב רשאי לפצל את ההכנסות שנבעו מהפעילות המעורבת לפי יחס מספר ימי העסקים בהם שהה בחו"ל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. במניין ימי העסקים לא יילקחו בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות. 

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן מנוסה בתחום המיסוי בינלאומי ותכנוני מס ליחידים וחברות בעלי פעילות עסקית חובקת עולם והשקעות מחוץ לישראל.  המשרד מנוסה בליווי תושבים חוזרים עד להגעתם לישראל והגשת בקשות לקבלת מעמד תושב חוזר וזאת לצורך מיצוי זכויות המס. המשרד מספק ייעוץ לתושבים חוזרים ועולים חדשים תוך בחינת כדאיות מימוש שנת ההסתגלות אל מול העתקת ‏מקום ‏מושבו ‏לישראל.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

טופס W-8BEN היבטי מיסוי

הסכם הפטקא  – פתח דברים טופס W-8BEN  – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.  הסכם הפטקא, מסדיר את העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!