תיקון שומת מס שבח ומס רכישה (גם לאחר 4 שנים)

תיקון שומת מס שבח ומס רכישה (גם לאחר 4 שנים)

תיקון שומת מס שבח ומס רכישה – מיסוי מקרקעין

שומת מס שבח ומס רכישה – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, מנהל מס שבח רשאי לתקן שומה בתוך פרק זמן של ארבע שנים. עם זאת, סעיף 107 לחוק מקנה למנהל מס שבח סמכות כללית להאריך כל מועד שנקבע בחוק אם נתבקש לכך ואם ראה סיבה מספקת להיעתר לבקשה. פסק דין של בית המשפט העליון מאפשר לתקן שומת מס שבח ומס רכישה בעסקאות נדל"ן גם לאחר כמה שנים.

פסק דין בעליון בעניין רייך ע"א 9817/17

ביום 21.2.2021 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון בעניין מיטל אביבי רייך (ע"א 9817/17). המדובר בסוגיה רבת אמוציות שבה נוהלה מלחמה של ממש בין רשות המסים לנישומים לאורך שנים רבות, בעניין ערעור של מנהל מיסוי מקרקעין על פסק דינה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963. יצוין כי בנסיבות מקרה זה התעוררה מחלוקת כספית בהיקף מצומצם יחסית, אך המערער (מנהל מיסוי מקרקעין), התקשה להשלים עם הכרעת ועדת הערר בשל הסוגיה העקרונית הנגזרת ממנה, שהיא בעלת השלכות רוחב משמעותיות בתחום מיסוי המקרקעין. בתמצית, השאלה הניצבת לפנינו היא סמכות מנהל מיסוי מקרקעין בתל אביב (להלן: המערער או המנהל) להאריך את התקופה הקבועה בסעיף 85 (א) לחוק, תיקון שומת מס שבח ומס רכישה לפי סעיף 107 (א) לחוק הדן בהארכת מועדים הקובעים בו. ברם, טרם נעמיק בסוגיה זו, נפתח בהצגת נסיבות המקרה הקונקרטי.

הרקע לערעור על פסק דינה של ועדת הערר

בקצרה נתאר את עובדות המקרה בכך שלגברת אביבי הייתה דירה לפני נישואיה. לאחר נישואיה רכשו בני הזוג דירה משותפת, והצהירו על היותה דירה יחידה (לעניין מס רכישה), תוך התחייבותם למכור את הדירה הקודמת, במועד שנקבע בחוק. לאחר זמן ומשלא מכרו את הדירה הקודמת, ובחלוף 4 שנים מהוצאת שומת מס הרכישה המקורית, חתמו בני הזוג על הסכם ממון לגבי הדירה הראשונה, שקיבל תוקף פס"ד, וטענו כי בכל אופן לגבי הבעל, מגיע חישוב מס רכישה כדירה יחידה, והם מבקשים לתקן את השומה, באשר בשומה המקורית הם טעו בתום לב. (להרחבה בנושא הפרדת רכוש בין בני זוג לחצו כאן) המנהל טען שאין בסמכותו לתקן השומה גם לא בהיסמך על סעיף 107. במספר הליכים שיפוטיים.

המערער טען כי יש לדחות את הערר על הסף מחמת התיישנות מכוח הוראות סעיף 85 (א) לחוק מיסוי מקרקעין אשר קובעת כי ניתן לתקן שומת מס תוך 4 שנים בלבד ממועד עריכתה. משכך, בחלוף ארבע שנים מהמועד שבו קיבל המערער את הצהרת המשיבים על רכישת הדירה בתל אביב, הפכה השומה לסופית ולא ניתן היה לתקנה עוד או להאריך את המועד לתיקונה באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף 107 לחוק הדן בהארכת מועדים. מנגד, המשיבים טענו כאמור, כי השומה המקורית שהגישו נבעה מטעות בתום לב ויש להעדיף גביית מס אמת על פני שיקולים אחרים. לכן, אף אם חלף המועד להגשת בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק, היה על המערער להאריך את המועד בהתאם להוראות סעיף 107 לחוק. ובסופו של דבר, ניתן פס"ד בוועדת הערר בניגוד לעמדת המנהל. 

החלטת בית המשפט העליון

פסק הדין עסק בערעור מנהל מיסוי מקרקעין על הכרעת ועדת הערר שהורתה לאפשר לבני זוג לתקן שומת מס רכישה, זאת על אף חלוף המועד הקבוע בחוק. הסיבה לתיקון המבוקש הייתה ייעוץ משפטי שגוי שקיבלו שיצר להם חבות מס יתרה בשומתם המקורית. המחלוקת הנידונה בפסק הדין הייתה בהיקף כספי מצומצם יחסית, אך במסגרתה נידונה סוגיה מהותית יותר – האם ניתן לפתוח מחדש שומת מס שבח ומס רכישה בעסקאות נדל"ן – זאת גם אם חלפו ארבע שנים מיום עריכת השומה, כפי שקבוע בחוק. במסגרת פסק הדין נקבע כי לשונו של סעיף 107 חדה וברורה וכי סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין נוגעת גם למועד ההתיישנות המתואר בסעיף 85.

בית המשפט חוזר על עקרון העל של תשלום מס אמת ודוחה את חששותיה של רשות המסים כי פרשנות מרחיבה לסעיף 107 לחוק תגרום למנהל לפתוח שומות סופיות לרעת הנישומים, לאחר שעברה התקופה הנקובה בסעיף 85 לחוק תוך קביעה כי שימוש בסמכות זו אינה חובה והיא תיעשה בזהירות ובמשורה. בית המשפט מדגיש גם כי סעיף 107 לחוק מהווה הסדר ייחודי אשר אין דומה לו בפקודת מס הכנסה. יחד עם זאת, התוצאה הייחודית של פסק הדין, יכולה להוביל נישומים רבים להגיש בקשות למשרדי מיסוי המקרקעין לתיקון שומות גם לאחר חלוף זמן ההתיישנות הרגיל וזאת ממגוון סיבות אפשריות. (קישור לפסק דין שניתן בעליון). 

תובנות מתוך הפסיקה

  1. הארכת מועד לביצוע תיקון שומה לפי סעיף 85 מעבר לתקופת 4 השנים, מתאפשרת באופן סופי. 
  2. עם זאת וכפי שהבהירו שני שופטי הרוב, רק בהימצא "סיבה מספקת" לעצם האיחור בהגשת הבקשה, יידרש המנהל לבחון את תיקון השומה. 
  3. נקודה חשובה- בגוף עובדות המקרה עצמו, מתואר כי בני הזוג ביצעו הסכם ממון (המקנה זכויות בדירת האישה שרכשה טרם הנישואין, לה בלבד) כשש שנים לאחר נישואיהם, ויותר מארבע שנים לאחר רכישת הדירה המשותפת. (קישור לפסיקות נוספות בנושא זה). 
  4. השופט סבר כי הארכת מועד תיקון השומה לפי סעיף 107 לצורך פתיחת שומה מעבר ל- 4 השנים, אינה "דו סיטרית", כך שאין המנהל יוכל בנסיבות המתאימות לפתוח ולתקן שומה לאחר חלוף 4 השנים מהוצאתה. ציטוט מתוך פסק הדין: "… ההיסטוריה החקיקתית שסקרנו לעיל, מוכיחה כי כוונת המחוקק הייתה ליתן לנישומים את האפשרות לבקש הארכת מועדים מהמנהל ולא ליתן למנהל את האפשרות להאריך מועדים לעצמו".

לאור סכומי המס הגבוהים הכרוכים בעסקאות במקרקעין, אנו מציעים לקבל תמיד חוות דעת לפני הגשת הדיווחים לרשות המסים, לעשות סימולציות מס מראש, לוודא כי ייושמו בדיווחי המס כל הזכויות המגיעות להפחתת חבויות המס, ובהחלט לא יזיק לבדוק מחדש גם שומות מס שנעשו בעבר, ללא הגבלת זמן, כדי לבסס החזרי מס שיכולים להיות משמעותיים מאוד. מניסיוננו בהחלט ניתן לקבל החזרי מס שבח כאלה. אנו מזמינים אתכם להיוועץ אתנו גם בנושא זה.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן