מיסוי אופציות עובדים בהענקות SAR – מנגנון מימוש נטו או Cash less

מיסוי אופציות עובדים בהענקות SAR – מנגנון מימוש נטו או Cash less

מיסוי אופציות לעובדים במסלול מימוש נטו – פתח דברים

SAR- זכויות לעליית ערך מניות במנגנון מימוש נטו או Cash less – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 

על קצה המזלג, ניתן לחלק לעובדים תגמול הוני בדרך של אופציות או מניות במסלול 102, והם יתחייבו במס במועד מכירת המניות. לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה קיימים שלושה מסלולים: מסלול רווח הון עם נאמן, מסלול הכנסת עבודה עם נאמן, ומסלול ללא נאמן. במסלול רווח הון העובד יתחייב, כפוף לעמידה בתנאי הסעיף לרבות החזקת התגמול ההוני בידי נאמן למשך תקופה של שנתיים, במס רווח הון בשיעור 25%. במסלול הכנסת עבודה העובד יתחייב, כפוף לעמידה בתנאי הסעיף לרבות החזקת התגמול ההוני בידי נאמן למשך תקופה של שנה, במס שולי במועד מכירת האופציות או המניות. במסלול ללא נאמן, מיסוי התגמול ההוני משתנה בהתאם לסוג התגמול. לגבי קבלת מניות, אירוע המס כהכנסת עבודה יהיה במועד קבלת המניות (אז החברה תהא רשאית לנכות את ההטבה כהוצאה, כפוף לתנאים מסוימים) ואילו ביחס לקבלת האופציות, אירוע המס כהכנסת עבודה יהיה במועד מכירת האופציות או המניות שנבעו ממימוש האופציות (והחברה לא תהא רשאית לנכות את ההטבה כהוצאה).

יש לשים לב כי לעניין סעיף 102 העובדים צריכים להיחשב עובדי החברה, דבר אשר מחייב לעניין דיני עבודה גם תשלום שכר. אם אין מדובר בעובדי החברה, ניתן לקבל אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ולהתחייב במס שולי במועד מימוש האופציות למניות. מידע מקיף ניתן לקבל בקישור הבא

נקודות למחשבה בעת בחירת המסלול המועדף

הדילמה העיקרית שבפניה יעמדו מנהלי חברות הנה טובת החברה אל מול טובת העובד. באם ייבחר המסלול ההוני, יזכה העובד להפחתה ניכרת בנטל המס שיוטל על
העובד במסלול ההוני, ואילו מנגד תוותר החברה על ההוצאה לה היא זכאית. "המחיר" שצריך העובד לשלם עבור בחירה במסלול זה הנו תקופת החסימה הארוכה יחסית הקבועה במסלול ההוני. אין ספק כי בחירה במסלול המועדף מהווה החלטה הדורשת חשיבה מקיפה ומעמיקה הכפופה לעובדות המקרה הספציפיות. מציאת פתרון לניגוד האינטרסים בין אינטרס המעביד, שיבקש מחד גיסא את דרישת ההוצאה, אל מול אינטרס העובד הדורש מאידך גיסא את קבלת שיעור המס המופחת במסגרת המסלול הוני, תמקד ככל הנראה את עיקר תשומת הלב בנושא זה. 

זכויות לעליית ערך מניה (SAR- Stock Appreciation Rights) – מנגנון "מימוש נטו" (Net Exercise) או מנגנון "Cash-less" 

מנגנונים אלו מאפשרים לניצע (שאליו מופנית ההצעה), במועד המימוש, לקבל את ההטבה שלה הוא זכאי בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש, לבין מחיר המימוש שנקבע עבור האופציות, בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש. קיימים שני יתרונות בולטים ל- SAR ככלי לתגמול הוני על פני המנגנון הסטנדרטי של אופציות לעובדים. היתרון הראשון הוא שהניצע אינו נדרש להשקיע כסף כדי לרכוש את המניות (ממש כמו ב- RS ו- RSU). היתרון השני הוא שמנגנון ה- SAR מקטין את הדילול של בעלי המניות הקיימים, היות שהמניות המוקצות לניצע אינן בגובה מלוא הזכאות שלו למניות, אלא אך ורק בגובה ההטבה לה הוא זכאי. 

בהתאם להוראות תכנית ההקצאה ולהסכמי ההקצאה, מימוש האופציות המוקצות לעובדים יכול שיעשה בהתאם למנגנון מימוש נטו, קרי במועד המרת האופציות למניות החברה, הניצע אינו משלם את תוספת המימוש (במקרים מסוימים הוא נדרש לשלם רק את הערך הנקוב של המניה), אך מוקצות לו מניות בכמות נמוכה ממספר האופציות שהוקצו לו, כך ש"כמות המניות המוקצות בפועל" משקפת את ההפרש מחלוקת הרווח הטמון באופציות במחיר המניה במועד ההמרה. 

SAR – היבטי המיסוי בעת הפעלת המנגנונים בחברות פרטיות

כאשר הקצאת האופציות נעשית בחברות פרטיות, העובד ראשי לממש אופציות בשיטת המימוש נטו מבלי שיראו בכך אירוע מס מיידי או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובכללים מכוחו, בכפוף לאמור להלן. מועד אירוע המס יהא "מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102 (א) לפקודה. קרי, מועד העברת המניה לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש"). סך שווי ההטבה שתנבע לעובד במועד המימוש ימוסה על פי שיעור המס הקבוע בסעיף 102 (ב)(1) לפקודה או בסעיף 102 (ב)(2) לפקודה, לפי העניין.

יודגש כי אם מועד ההמרה יהא לפני "תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף 102 (א) לפקודה, אזי יחולו במועד המימוש ההוראות הקבועות בתקנה 7(ב) (2) לכללים או בסעיף 102 (ב)(4) לפקודה, לפי העניין. אם במועד ההמרה, מוקצות לעובד שהמיר מניותיו במימוש נטו כמות מניות הגבוהה מכמות המניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש, הרי שיראו בכל כמות המניות העודפת כהכנסת עבודה אשר תתחייב במס במועד קבלת המניות בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, אלא אם בחרה החברה להקצות את כמות המניות העודפת כהקצאה חדשה לכל דבר ועניין בהתאם למסלול ההקצאה הנבחר. כמו כן יש להדגיש כי רק תוכנית SAR במניות תוכל להיכלל במסגרת סעיף 102 לפקודה ואילו SAR במזומן תחשב בעיני הרשויות לבונוס ותמוסה בשיעור המס השולי של העובד כהכנסת עבודה.

להחלטת מיסוי 8736/14קביעת הסדר המס שיחול על המרת אופציות למניות בשיטת המימוש נטו בחברה פרטית  (בקישור הבא).
הגשת בקשה להחלטת מיסוי במסלול הירוק לחברות פרטיות – טופס 923 (בקישור הבא). 

SAR – היבטי המיסוי בעת הפעלת המנגנונים בחברות ציבוריות

מועד המרת האופציות למניות במימוש נטו (להלן: "מועד ההמרה"), לא יהווה אירוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובכללים מכוחו, בכפוף לאמור להלן בלבד. מועד אירוע המס יהא "מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה. קרי, מועד העברת המניה לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").

רווח ההון אשר ינבע לעובד במועד המימוש, יחולק לשני חלקים כדלקמן: החלק הראשון יהא חלק שווי ההטבה בגובה ממוצע שוויין של מניות החברה בבורסה בתום 30 ימי המסחר אשר קדמו להקצאה ויחושב על פי האמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, על כל כמות האופציות שהוקצו במקור, תוך ניכוי סכום תוספת ההמרה, אשר שימשה לשם חישוב כמות המניות המוקצות על פי שיטת המימוש נטו (להלן: "המרכיב הפירותי המקורי"). חלק זה ימוסה על פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה. החלק השני יהא סך רווח ההון בניכוי המרכיב הפירותי המקורי. חלק זה ימוסה על פי שיעור המס הקבוע בסעיף 102 (ב)(2) לפקודה (להלן: "המרכיב ההוני").

במקרה של הפסקת יחסי עובד- מעביד, כאשר העובדים מחויבים להמיר את האופציות אשר ברשותם למניות, בתוך פרק זמן מוגבל מראש ממועד ההפסקה כאמור, יחול אופן המיסוי לעיל (בשני חלקים), ובלבד שמכירת המניות תבוצע בתוך 10 ימים ממועד ההמרה או מ"מתום התקופה" (כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה), המאוחר שביניהם.

על אף האמור לעיל, לעניין אופן חלוקת רווח ההון, הרי שאם מועד המימוש אינו חל בתוך 10 ימי מסחר ממועד אירוע ההמרה בשיטת הנטו, יראו את העובד, לשם חישוב מרכיב שווי ההטבה החייב בשיעור המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, כאמור בסעיף 102(ב)(3) כאילו קיבל מלכתחילה, במועד ההקצאה, מספר אופציות נמוך יותר השווה ל"כמות המניות המוקצות לעובד בפועל", כאשר תוספת ההמרה בגין כל אחת מן האופציות שקיבל על פי התחשיב החדש היא אפס ₪, או הערך הנקוב הנומינלי של המניה, לפי העניין (להלן: "המרכיב הפירותי החדש").

מובהר, כי בכל מקרה אם מועד המימוש יהא לפני "תום התקופה", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, אזי יחולו על המרכיב ההוני ההוראות הקבועות בסעיף 102(ב)(4) לפקודה ובסעיף 102(ד) לפקודה, לפי העניין. באם, במועד ההמרה, מוקצת לעובד, אשר המיר מניותיו בשיטת המימוש נטו כמות מניות הגבוהה מכמות המניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש, יראו בכל כמות המניות העודפות, כהקצאה חדשה, לכל דבר ועניין.

כמו כן יש להדגיש כי רק תוכנית SAR במניות תוכל להיכלל במסגרת סעיף 102 לפקודה ואילו SAR במזומן תחשב בעיני הרשויות לבונוס ותמוסה בשיעור המס השולי של העובד כהכנסת עבודה. 

החלטת מיסוי 5359/15 – קביעת הסדר המס שיחול על המרת אופציות למניות בשיטת המימוש נטו בחברה ציבורית (בקישור הבא).
הגשת בקשה להחלטת מיסוי במסלול הירוק לחברות ציבוריות – טופס 912 (בקישור הבא).

"מניות פנטום" – אינן בתחולת סעיף 102 לפקודה

פנטום הוא מקרה פרטי של SAR  – זכות לקבלת מניות בשווי עליית ערך במזומן. ההבדל בין פאנטום ל- SAR במזומן הוא שפנטום מחושב גם על בסיסים אחרים כמו שווי החברה, מחיר המניה וביצועי החברה. הכלל הוא שאין לראות במניות פנטום או תגמול דומה, כנכנסים למישור של תגמול מבוסס הון ולגדרי סעיף 102 לפקודה, כי אם תגמול מבוסס מזומן אשר ניתן כהטבה במסגרת יחסי עובד ואשר ההכנסות הנובעות הימנו תסווגנה כהכנסה לפי סעיף 2 (1) או כהכנסת עבודה לפי סעיף 2 (2)  לפקודה, כבונוס/מענק הצלחה לעובד בקרות האירוע המזכה. הדיווח יחול הן על החברה אשר העניקה את הזכויות לעובד והן על העובד, וזאת בעת קבלת התגמול בפועל. תכנית להענקת מניות פנטום (לרבות זכות לרכישת מניות) הנה חוזה בין המעביד לעובד אשר במסגרתו המעביד מעניק לעובד חלק מההטבות הגלומות בתכנית תגמול מבוססת הון מבלי להקצות מניות או אופציות בפועל, אלא על ידי הקצאה של מכשיר שידוע כ"מניות פנטום". המדובר למעשה בצורה של תגמול נדחה, במסגרתו מבטיח המעביד לתגמל את העובד במזומן בהתבסס על שווי מניות החברה, ביצועיה או כל מדד אחר המוסכם על שני הצדדים. העובד מתוגמל מבלי להיות חשוף לעלות ולסיכון הקשורים בבעלות על מניות. כאשר מגיע המועד למימוש זכותו של המשתתף, בהתאם לתנאי התכנית, או כאשר פורש המשתתף מעבודתו, הוא מקבל סכום השווה לעליית שוויו של המדד הקובע, החל מן היום בו נהייה זכאי למניות הפנטום, ובנוסף לעתים מקבל הוא סכום בגובה דיבידנד למנייה שהוכרז, אם הוכרז, על פי מספר מניות הפנטום שבבעלותו ("שווה דיבידנד"). 

אודות משרדינו

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי תגמול הוני (אופציות ומניות) לעובדים ומנהלים, מיסוי ניירות ערך, מטבעות וירטואליים. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: חברות הייטק, מסחר, פיננסיים ושוק ההון. המשרד מספק ייעוץ מס לעובדים שתוגמלו במכשירים הוניים (לרבות ייעוץ מס רילוקיישן) , משקיעים יחידים, סוחרים עצמאיים, וחברות נוסטרו, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בקורסים בתחום מיסוי רווחים בשוק ההון. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע במאמר הנו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תגמול הוני RSUs/RSU

מיסוי תגמול הוני לעובדים מסוג RSUs/RSU – היבטי המס על מניות RSU מיסוי תגמול הוני לעובדים מסוג  RSUs/ RSU  – מאת רואה חשבון אמנון בן

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן