מיסוי רווחים בשוק ההון 2021

מיסוי רווחים בשוק ההון 2021

מסחר בשוק הון – פתח דבר

מיסוי רווחים בשוק ההון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
מסחר בשוק ההון עשוי להיראות אטרקטיבי ליצירת רווחים אך כדאי מאוד לעשות זאת בשיקול דעת, תוך שימוש במערכת מסחר שתאפשר שימוש בטכנולוגיה לצורך ניהול יעיל
של המסחר בזמן אמת והשגת תשואות בתיק ההשקעות. החל משנת 2003, רווחים מפעילות בשוק ההון חייבים בתשלום מס הכנסה. בימים בהם שער המט"ח נמצא בשפל, השקעות בשוק ההון צוברות הפסדים מירידת ערך של המט"ח בו נקוב נייר הערך ועולות סוגיות מס בנושא קיזוז הפסדי הון. מאמר זה יידון במרבית הסוגיות ובפתרונן. 

מיסוי רווחים בשוק ההון – מדריך למתחילים

המס מחושב רק לאחר מכירת ניירת הערך ושיעור המס בגין הרווח הוא קבוע ונע בין 15% לבין 25% בהתאם לאפיק ההשקעה ללא קשר לגובה ההשקעה או הרווח. על הבנקים חלה חובת ניכוי מס במקור מפעילות לקוחותיו בשוק ההון. גביית המס מבוצעת באופן ממוחשב באמצעות הגוף הפיננסי בו מוחזקת ההשקעה (בנקים, חברות הביטוח וחברי בורסה פרטיים) בעת מימוש ההשקעה ובתחילת השנה העוקבת נשלח טופס 867 שמרכז את כל המידע בגין הפעילות בשוק ההון באותה שנה, הכולל בין היתר: תמורה ממכירות, רווחים ממכירת ניירות ערך, המס שנוכה במקור מאותם רווחים והפסדים שנוצרו מניירות הערך. שיעור המס הוא קבוע ואין מדרגות מס כמו במס הכנסה על שכר עבודה או על הכנסות מעסק. החל מה- 1/1/2012, כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג, שונו שיעורי המס ליחיד על רווחים משוק ההון כדלקמן: 25% מס על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים צמודים או ניירות ערך זרים (המס הוא על הרווח הראלי).שיעור של 15% מס על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך לא צמודים (המס הוא על הרווח הנומינלי). שיעור מס החברות לשנת 2020- 23%.

עקרונות מרכזיים במיסוי רווחים בשוק ההון 

גביית המס מבוצעת בדרך של ניכוי מס במקור על ידי המערכת הפיננסית (בנקים וחברי בורסה פרטיים). ניכוי המס מתבצע ברמת פיקדון ולא ברמת נישום, ולכן גם פיקדון משותף נחשב לבעלות אחת לעניין ניכוי מס במקור. הכנסות חייבות במס – ריבית, דמי ניכיון, דיבידנד ורווח הון. רווח הון אינפלציוני – פטור ממס. שיעורי המס שינוכו במקור ליחיד תושב ישראל (שאינו בעל שליטה ואינו תובע בניכוי הוצאות ריבית) הנם בדרך כלל: ניירות ערך צמודים – רווח הון, ריבית/דמי ניכיון ודיבידנד -25% מרווח הון הראלי. עבור ריבית /דמי ניכיון שתשולם ליחיד לאחר 31.12.2011 – יבוצע חישוב לינארי- על החלק שנצבר עד 31.12.2011 ינוכה מס בשיעור של 20% ועל היתר, ינוכה מס בשיעור 25%. ניירות ערך לא צמודים – 15% מרווח הון נומינלי, ריבית ודמי ניכיון. נייר ערך לא צמוד – נייר ערך שערכו הנקוב או סכומו אינו צמוד במלואו למדד או למט"ח.

שיעורי המס שינוכו במקור לתאגיד תושב ישראל אשר לא יתקבל עבורו פטור מניכוי מס במקור משלטונות המס: רווח הון, ריבית ודמי ניכיון – מס חברות. דיבידנד- אם התקבל מחברה תושבת ישראל – פטור, אם התקבל מחברה תושבת חוץ – מס חברות. שיעור מס החברות לשנת 2020- 23%.

כמו כן, ניתן אף לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווחים מניירות ערך אחרים וזאת לצורך הקטנת חבות המס. זכרו – כל עוד אין "מימוש" (מכירה) של נייר-הערך אין "אירוע מס". 

חובת הגשת דיווח חצי שנתי

החובה להגיש דיווח חצי שנתי עד 31.7.2021 ולשלם מקדמות מס, מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך נסחרים בחודשים ינואר-יוני 2020 וכמו כן, לדווח עד 31.1.2021 על רווחים שנצמחו ממסחר בשוק ההון בחודשים יולי – דצמבר 2020 רק כאשר לא נוכה מס במקור מאותם רווחים. מדובר במקרים בהם ניהול מסחר של יחידים או חברות בניירות ערך בוצע באמצעות ברוקרים זרים שלא ניכו מס ישראלי במקור מאותם הרווחים או במצבים בהם אושר ליחידים/חברות פטור מניכוי מס במקור על הכנסותיהם משוק ההון ולכן מכוח האישור לא נוכה להם מס במקור. לרוב, כאשר המסחר מתנהל באמצעות בנקים או חברות ביטוח הפועלות בגבולות ישראל מנוכה מס במקור למשקיעים תושבי ישראל ולכן לא קמה חובת דיווח חצי שנתי. 

מיסוי רווחים בשוק ההון – חובת הגשת דיווח שנתי

כאשר לא מנוכה מס במקור מרווחים במסחר בשוק ההון, ישנה חובה להגיש דוחות מס שנתיים לרשויות המס בישראל ולדווח בין היתר על הרווחים בשוק שנוצרו במהלך שנת המס. החישובים הנדרשים לצורך הדיווח החצי שנתי דומים לאלה שנעשים במסגרת הדו"ח השנתי. ההבדל הוא שבדו"ח השנתי יש לכלול את כל הרווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים, בעוד שבדיווח החצי שנתי מדובר רק על רווחים מהם לא נוכה מס במקור. ישנם מצבים בהם ניתן פטור מהגשת דוח מס שנתי בהתקיים מספר תנאים מצטברים ובלבד שהוגשו הדיווחים החצי שנתיים במועד. 

קיזוז הפסדי הון נומינליים במכירת ניירות ערך

הפסדי הון שנוצרו במכירת ניירות ערך, ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון. גם כנגד "שבח מקרקעין" כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. 

הפסדי הון שנוצרו בשנת המס, ניתנים לקיזוז גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך ללא מגבלה. קיזוז הפסדי הון שנוצרו באותה שנה כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, מתאפשר רק בתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על שיעור הקבוע בפקודה (אם מדובר ביחיד- לא עולה על 25% . אם מדובר בחברה – לא עולה על 23%). הפסדי הון מועברים משנים קודמות (שלא נוצרו בשנת המס) ניתנים לקיזוז רק כנגד רווחי הון, אך אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד. יש לציין כי הבנקים/ברוקרים בישראל מקזזים את ההפסד מני"ע רק כנגד רווח הון באותה שנה, אבל הפסדי הון לא מועברים לשנים הבאות. כדי ליהנות מ"הפסד מועבר" קיימת חובה להגיש דוח מס שנתי. במידה ומדובר בהפסד מניירות שנוצר בחו"ל, ההפסד יקוזז תחילה כנגד רווח הון בחו"ל. ואם נותרה יתרת הפסד, אז היא תקוזז כנגד רווח הון שנוצר בישראל. 

הפסדים שמקורם בירידת שער – היבטי מיסוי וקיזוז הפסדים

שער הדולר הגיע לשפל של 3.22 ₪ לדולר (נכון ליום  24.12.20). ישראלים רבים מנהלים מסחר בשוק ההון באמצעות השקעות בנכסים צמודי מט"ח. עולה השאלה כיצד ירידת שער הדולר משפיעה על השקעותיהם בנכסים צמודי מט"ח בהיבט המיסוי. 

סוגיית קיזוז הפסד הון שמקורו בירידת שער המט"ח נדונה מספר פעמים בבתי המשפט כאשר נישומים צברו "הפסדי הון" כתוצאה מירידת שער החליפין וביקשו לקזז את הפסד כנגד רווח הון שנוצר להם ממכירת ניירות ערך. פקיד שומה לא קיבל את טענתם והנושא הגיע לפתחו של בית המשפט, שהחליט לקבל את גישת פקיד שומה (גישת שני נכסים: נייר ערך ומט"ח בו נקוב נייר הערך) וקבע כלל, שהפסדים שמקורם בירידת שער החליפין לא ניתנים לקיזוז מהטעם שניתן לבודד את רכיב שער החליפין משאר רכיבי נייר הערך ולמדוד את השינוי בו. מאחר ורכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון (רווח הון אינפלציוני פטור nמס משנת 1994), אז אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון. זאת אומרת במקרה של נייר ערך צמוד מט"ח, הפסד ההון יחושב בערכו "הראלי", דהיינו, לאחר ניכוי הירידה בשער המט"ח. נמחיש זאת באמצעות דוגמה:

נישום רכש נייר ערך ב- $150, בשער חליפין של 4 ש"ח לדולר (600 ש"ח) ומכר את נייר הערך ב- $100, בשער חליפין של 3.5 ש"ח לדולר (סה"כ 350 ש"ח). בדוגמה זו, נוצר לנישום הפסד הון נומינלי בסך 250 ש"ח. לפי לשונו המפורשת של סעיף 92 (א) (1) לפקודת מס הכנסה, הפסד הון יוכר רק בתנאי ש"אילו היה רווח הון היה מתחייב עליו במס" ולכן אין להכיר במלוא סכום הפסד ההון לצורכי קיזוז מאחר וגלום בו הפסד הנובע מירידת ערך שער החליפין בסך 75 ש"ח. משכך, סכום הפסד ההון שיותר בקיזוז בדוגמה זו עומד על 175 ש"ח בלבד. 

סיכום – הפסד הון שמקורו גם בהפרשי שער, אין להכיר במלוא סכום הפסד ההון לצורכי קיזוז. זאת, כיוון שסכום הפסד ההון הנובע מהשינוי בשער החליפין לא היה חייב במס לו היה רווח, בהיותו "סכום אינפלציוני" ולכן ינוטרל בכל מקרה (גם בפן יחיד וגם בפן חברה) וההפסד שיוכר יהיה במונחים ראליים.  למידע מפורט בנושא השקעות וניירות ערך צמודי מט"ח והיבטי מיסוי של קיזוז הפסדים שמקורם בירידת שער המט"ח לחץ על הקישור

הימנעו מחשיפת מס עיזבון בארה"ב

מס עיזבון הוא מס שארה”ב מטילה על משקיעים שאינם אזרחי ארה”ב המחזיקים בנדל"ן בארה"ב או במניות של חברות בארה"ב. נדגיש, כי מס העיזבון יחול גם על מניות של חברות אמריקאיות המוחזקות בבנקים בישראל או בכל בנק אחר מחוץ לגבולות ארה"ב. משקיעים זרים בעלי אזרחות שאינה אמריקאית פטורים ממס עיזבון על נכסים בארה”ב עד $60,000 לכל אדם, השקעה מעבר ל- $60,000 תיצור חשיפת מס. קיימות אפשרויות לתכנון ההשקעה בארה"ב שתימנענה חשיפה והגנה ממס עיזבון ולכן המלצתנו היא לקבל ייעוץ מקדים ולהיערך מבעוד מועד לבחינת חלופות לדרכי השקעה במניות של חברות זרות, שתענקנה למשקיעים הגנה ממס עיזבון. 

סוף מעשה במחשבה תחילה

גם לאחר שלמדתם ורכשתם מיומנויות וידע בתחום, רצוי להתחיל ניהול במסחר עם סכומי כסף קטנים ולשמור על הרכוש באמצעות פיזור סיכון ולא לשים את כל הביצים בסל אחד.
כאנקדוטה, ניתן ללמוד ממעשיו של יעקוב אבינו בפרשת "וישלח" כיצד יעקב אבינו התכונן לפגישה בדורון עם עשו אחיו. לקראת המלחמה הצפויה הוא חילק את ילדיו, את נשיו ואף את צאנו ורכושו לשני מחנות מתוך כוונה שאם יבוא עשו על המחנה האחד ויכה בו, יוותר לו המחנה השני לאחר שהרוב הושמד. יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנה על הרכוש על ידי חלוקתו לשניים ושמירת כל אחד מהחלקים באופן אחר ובמקום שונה כך שאם חלק אחד יעלם או ייגנב, יוותר ברשותו החלק הנוסף. ולכן המלצתנו, להתחיל בקטן, ורק לאחר שתצברו ניסיון בשוק ההון ותרגישו בטוחים, תוכלו להגדיל בהדרגה את סכומי ההשקעה. אל תשפטו עסקה לפי תוצאה בודדת, הסתכלו על התמונה הכוללת והתקדמו באופן יציב ובטוח.

אודות משרדינו

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ניירות ערך. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: מסחר, פיננסיים ושוק ההון. המשרד מספק ייעוץ מס למשקיעים יחידים, סוחרים עצמאיים, וחברות נוסטרו, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בקורסים בתחום מיסוי רווחים בשוק ההון. 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע במאמר הנו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

מכירת מטבעות דיגיטליים – רקע והיבטי מיסוי

מטבעות דיגיטליים (וירטואליים/קריפטוגרפיים) מטבעות דיגיטליים מכונים בהיעדר הגדרה מוסכמת גם מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים, אשר בנויים בצורה של בלוקצ'יין, המאובטחת באמצעות הצפנה (קריפטוגרפיה) ומבוססים

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!