הגשת החלטת מיסוי ועמידה בתנאים המזכים לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק

הגשת החלטת מיסוי ועמידה בתנאים המזכים לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק

פתח דבר

הגשת בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

בספטמבר 2008 חוקק תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, העוסק בהרחבת הקלות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת החקיקה הנה לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל. תקופת ההטבות נעה בין 5 ל- 10 שנים. כדי לקבל את הטבות המס נדרש הנישום להגיש בקשה כדי לקבל הכרה במעמד תושב חוזר. בעקבות התיקון עלו משמעותית פניות מצד תושבים המבקשים לקבלת האישור מרשות המסים. 

פקודת מס הכנסה קובעת הטבות לתושב חוזר ותיק לתקופת בת 10 שנים. ההטבות  נעות בין כלל הכנסותיכם מחוץ לישראל לבין הכנסות פאסיביות ורווחי הון מחוץ לישראל (בכפוף לתנאים בכל אחד מהמקרים). בנוסף, נכון להיום יש גם פטור מדיווח על הכנסות ונכסים בחו"ל שצפוי להתבטל בעקבות רפורמה במיסוי בינלאומי. על מנת לקבל את ההטבות רשויות המס בוחנות מהו מועד ניתוק התושבות, מה היה במהלך התקופה ומהו מועד החזרה ארצה (התשובה לכך לא תמיד ברורה ויש הרבה מקרים "אפורים").

קביעת מעמד תושב חוזר

קיימת סברה מוטעית בקרב ציבור החוזרים לישראל בעניין התעודה שהונפקה להם במשרד הקליטה ולכן חשוב לחדדה ולהבהירה. הגדרת מעמד "תושב חוזר" לעניין פקודת מס הכנסה שונה מהותית מהגדרת "תושב חוזר" במשרד הקליטה. לכל רשות קיימים תנאים שונים והגדרות שונות ולכן כל רשות מזכה בהטבות וזכויות שונות. יודגש, כי תעודת "תושב חוזר" המוענקת ע"י משרד הקליטה, אינה מקנה הטבות מס מכוח מעמד תושב חוזר כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ואינה מחייבת את רשות המסים בעניין תושבות לצורכי מס. הטבות המס מכוח פקודת מס הכנסה תוענקנה רק למי שיסדיר את מעמדו מול רשות המסים בלבד ויקבל אישור כמי שעונה להגדרת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" מכוח סעיף 14 לפקודת מס הכנסה. יתרה מזו, במשרד הקליטה אין כלל הבחנה בין הגדרת תושב חוזר ותושב חוזר ותיק כפי שקיימת בפקודה מאחר והמונח "תושב חוזר ותיק" שמור רק לעולם הדין הפנימי בישראל.

קביעת מעמדו של יחיד כתושב חוזר ותיק או כעולה חדש היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הנה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים שלאחר הגעתו. 

מטרת קבלת האישור מרשות המסים

מטרת האישורים היא להקנות למבקש ודאות בדבר עמידתו בתנאים המזכים למעמד של תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק. מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול בבקשות לאישור זכאות לקבלת מעמד של "תושב ישראל לראשונה" ו – "תושב חוזר ותיק"

תהליך הגשת בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר

נישום המעוניין להעתיק את מרכז חייו לישראל ולקבל וודאות בדבר עמידה בתנאים המזכים לקבלת מעמד של תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק, יגיש לרשות המסים באמצעות מייצג, בקשה להחלטת מיסוי ויצרף אליה את העובדות והמסמכים המעידים על קיום מרכז חיים בחו"ל ועל רצונו לשוב לישראל. שנות השהייה בחו"ל הוא פרמטר כמותי חשוב בבחינת מעמדו של המבקש לקבלת המעמד, אך אינו מספיק. קיימים מבחנים איכותיים שנקבעו בפקודת מס הכנסה המשפיעים על ההחלטה על מועד ניתוק התושבות של הנישום (ומשפחתו) מישראל כך שבפועל עלולים "לקצר" את תקופת השהייה בחו"ל ומתוקף זה במקרה הגרוע גם לשלול מהנישום את קבלת המעמד. בנוסף נדרש לצרף לבקשה אסמכתאות המאששות את העובדה שהעתיק את מרכז חייו לחו"ל במהלך כל תקופת השהות מחוץ לישראל. המסקנה לא תמיד ברורה ויש הרבה מקרים “אפורים” ולכן רצוי להיוועץ עם איש מקצוע.

המחלקה המקצועית ברשות המסים תיבחן את העובדות ובמידת הצורך, תוכל לדרוש, מתוקף סמכותה, מידע נוסף על מנת לאשר ולקבוע האם אותו נישום זכאי לקבל מעמד תושב חוזר ומאיזה מועד. בדיקת הבקשה וקבלת החלטת המיסוי עשויה להימשך 3-8 חודשים ולעתים אף יותר תלוי בעומס הבקשות באותה עת. ההחלטה המאושרת תועבר בבוא העת לפקיד השומה שבו מתנהל התיק של הנישום על מנת שביום שבו הנישום יגיש למס הכנסה דו"ח מס על הכנסותיו בישראל או מחוץ לישראל יוכל ליהנות מהטבות מס על הכנסותיו מחוץ לישראל מתוקף מעמדו כתושב חוזר רגיל או תושב חוזר ותיק.

הגשת בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר – הבהרות בנוגע לאישור

יובהר כי אישורים אילו אינם מהווים "אישור תושבות ישראלי" למבקש. "אישור תושבות" יינתן בנוסח המתאים ועל פי הנהלים הקבועים להוצאת אישור תושבות, כל זאת, לאחר הוכחה בדבר העברת מרכז החיים, בפועל, לישראל. כמו כן, הוראת ביצוע זו מופנית הן לטיפול בבקשות של יחידים שטרם העבירו מרכז חייהם לישראל ומתכננים את הגעת ארצה, והן לגבי בקשות של יחידים אשר העבירו מרכז חייהם לישראל ומעוניינים לקבל ודאות לגבי מעמדם.

הגשת בקשה להחלטות מיסוי בנושא: עמידה בתנאים לקבלת מעמד "כתושב ישראל לראשונה" ו"כתושב חוזר ותיק" לא ניתן להגיש באופן אישי, אלא רק באמצעות רואה חשבון.

אודות משרדינו

ההטבות הניתנות לתושבים חוזרים ועולים חדשים הנן מרחיקות לכת  ויש לפעול מבעוד מועד בכדי לזכות בהן. ייעוץ מס ותכנון מס מטעם משרד רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, הנם בעלי חשיבות עליונה עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מחד גיסא ברמה הכלכלית ומאידך בפן ניהול וביצוע התהליך בצורה חלקה, יעילה והטובה ביותר. ניסיונו של רואה החשבון בא לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה עם הנהלים הרלוונטיים, היכרות עם פסיקות עדכניות ותקדימיות של בתי המשפט ופרסומי רשות המסים. 

משרדינו מנוסה בהגשת בקשות לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים בנושא מעמד "תושב חוזר ותיק" ומעניק שירותי ליווי וייעוץ מס מקצועי לתושבים חוזרים לפני החזרה לישראל, לאחר החזרה לישראל ואף בתום תקופת ההטבות. משרדינו מנוסה במיסוי בינלאומי ומקנה לעולים ותושבים חוזרים סל פתרונות מקיף במיסוי בקשר לפעילות עסקית/נדל"נית בישראל ומחוץ לישראל, תכנון מס מיטבי להשקעות בישראל ומחוץ לישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות יחידים וחברות לצורכי מס, בחינת מבנה החזקות בפעילות רב לאומית תוך היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, הגשת דו"חות מס בישראל ובחו"ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, בקשות פרה-רולינג, ליווי עולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס, ייצוג בדיונים וגילוי מרצון. בנוסף משרדינו מלווה תושבי ישראל המועסקים בחו"ל, מייעץ לחברות בנושא ניוד עובדים (re-location) בסוגיות מורכבות בנושא אופציות ותגמולי הון אחרים ומייצג ומלווה תושבי חוץ בעלי פעילות עסקית והכנסות בגבולות ישראל. 

לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: הייטק, מסחר, נדל"ן, תיירות, פיננסים, מטבעות וירטואליים ושוק ההון בין אם הפעילות היא בגבולות ישראל ובין אם מחוצה לה. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים ולחברות, כתיבת חוות דעת מקצועיות והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום מיסוי בינלאומי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן