עובדים שכירים בחו"ל

עובדים שכירים בחו"ל

פתח דבר הכנסות עובדים שכירים בחו"ל

הכנסות עובדים שכירים בחו"ל – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן
התופעה של תושבי ישראל העוזבים את הארץ לתקופות שונות כדי לעבוד מחוץ לה היא תופעה נפוצה.
תופעה זו מוכרת בשם Relocation ובעברית "ניוד עובדים" או "עיתוק". כמו כל מעבר מחוץ לישראל, תופעה זו טומנת בחובה היבטים רבים, וביניהם היבטים משפחתיים,
היבטים משפטיים (חתימה על חוזה עבודה), היבטים כלכליים והיבטים טכניים (רישום הילדים לבתי ספר והעברת החפצים למדינה הזרה).

הכנסות עובדים שכירים בחו"ל – אגב ניתוק תושבות

עובדים שכירים שביצעו רילוקיישן מלא מישראל לחו"ל, הכולל ניתוק תושבות מלא מישראל, לכאורה פטורים ממס הכנסה על הכנסותיהם מחו"ל ממועד העזיבה.
רשות המסים אינה מכירה בקלות ברילוקשיין מלא, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על היוצאים לרילוקשיין לחו"ל.
מדובר בקביעה שאין להקל בה ראש ורצוי שתיבחן באמצעות רואה חשבון תוך ביסוס העובדות לצורך קביעת מעמד התושבות. הפרת חובת הדיווח תהווה עברה פלילית בישראל על כל המשתמע מכך, בשים לב להוראות הפקודה בנושא מס יציאה כמפורט לעיל.

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לחו"ל, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו.  לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הגשנו עבורו דו"ח מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל, הצלחנו לבטל את החוב שצבר ולזכותו בהחזר מס של כ- 45,000 שקלים בגין שנת הניתוק. זה היתרון בעבודה עם איש מקצוע שמכיר את החוק על כל רבדיו.

תיקון 223 לפקודה

במסגרת תיקון 223 לפקודה הורחבה חובת הדיווח למס הכנסה גם על נישום גם במקרה שבו החזקה הכמותית בפקודת מס ההכנסה (להגדרת "תושב ישראל") מתקיימת לגביו.
כלומר, בפועל, נטל ההוכחה מתהפך, שכן בהתאם לתיקון, נישום יחיד שמתקיימת לגביו החזקה הכמותית, והחזקה נסתרת לטענתו בשנת המס, חייב להגיש דוח מס ולדווח למס הכנסה מדוע לטענתו אינו תושב ישראל באמצעות ביסוס עובדות ומסמכים התומכים בטענתו.
חשוב מאוד לציין, כי הגשת הדוח המפורט אינה פוטרת את היחיד מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ בהתאם להוראות סעיף 131(א)(4) לפקודה, זאת במידה והייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל, ממנה לא נוכה מלוא המס, לאור סעיף 5 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח – 1988

מס יציאה

גם בהיבט מס יציאה ישנן השלכות למי שמבקש לנתק תושבות מישראל. "מס יציאה" לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה. לפיו, נכס של אדם, שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל. הנישום יכול לבחור בין תשלום המס במועד בו חדל להיות תושב ישראל, או תשלום ביום מכירת הנכס בפועל.

הכנסות עובדים שכירים בחו"ל – ללא ניתוק תושבות

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. ע"פ שיטת מיסוי זו תושב ישראל יחויב במס על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה.
בהנחה שמדובר בתושב ישראל, הכנסות אלו תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל. בחישוב ההכנסה החייבת מאותן הכנסות בחו"ל זכאי הנישום לנקודות זיכוי וניכוי הוצאות שהייה בחו"ל. בבחינת התרת ההוצאות שהוציא נישום תושב ישראל יכולות לחול שתי הוראות כדלהלן: כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב -1982 (להלן: "הכללים"), או לחלופין תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות").

שימוש בתקנות או בכללים

הכללים חלים על עובד תושב ישראל שנשלח למדינת חוץ לשם ביצוע עבודה אצל מעביד ישראלי, במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חודשים, או על עובד תושב ישראל שמבצע עבודה בעבור מעביד ישראלי במדינת חוץ (עמ"י) במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חודשים.
לעומת זאת, התקנות חלות על עובד תושב ישראל בין שהוא שכיר המועסק על ידי מעסיק תושב ישראל ואינו עונה על ההגדרות בכללים ובין שהוא מועסק על ידי מעסיק תושב חוץ.
בחישוב המס הישראלי החל על אותן הכנסות זרות, יש להביא בחשבון את הזיכוי המותר, במקרים המתאימים, של מסים זרים ששולמו במדינה שבה הופקה ההנסה, אם שולמו.
כמו כן זכאי הנישום לנכות מהכנסתו החייבת הוצאות שונות על פי האמור בתקנות או בכללים.

התרת הוצאות בחישוב ההכנסה החייבת

הכללים מתירים הוצאות מסוימות כגון דיור, חינוך ילדים וטיפול רפואי (בהנחה שהעובד אינו נחשב עמ"י), ובלבד שיוגשו מסמכים או קבלות לאימות כל הוצאה להנחת דעתו של פקיד השומה. התקנות מתירות גם הן הוצאות מסוימות שהוציא העובד לצורך מחייתו בחו"ל, ובמדינות מסוימות תותרנה הוצאות בניכוי 125% מסכומי ההוצאות המצוינות בתקנות.
גם במקרה זה, סעיף 6 לתקנות קובע כי כדי שההוצאות יותרו יש צורך בהגשת מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה, וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע הנציב.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס  וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.
ישראלים שיוצאים לרילוקיישן נדרשים לבחון את שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראל. 
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי עובדים ברילוקיישן, שבתוניסטים בחו"ל, תושבים בעלי פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס מהותיים ביותר.
המשרד נבחר למוביל בליווי וייצוג ישראלים בתהליך רילוקיישן לחו"ל ומתן פתרונות מיסוי בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

השירותים שתקבלו במסגרת תהליך הייעוץ

  1. יישלח אליכם שאלון שבאמצעותו נקבל מידע על המטרות וכוונת היציאה מישראל. ברור המטרות הכוונות יסייע בתכנון תהליך העבודה והמשך הטיפול מול רשויות המס.
  2. רואה חשבון יעבור על המידע שתמסרו ותיבנה תכנית עבודה מותאמת עבורכם לתהליך רילוקיישן או ההגירה תוך בחינת כל השלכות המיסוי על התהליך. 
  3. במסגרת תכנית העבודה, תיבחן כדאיות הגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה בחו"ל.
  4. תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה לגבי היבטי המיסוי החלים בישראל על תהליך רילוקיישן לרבות מיסוי הכנסות מעבודה (לרבות מניות ואופציות RSU's), מס יציאה, מיסוי השקעות במקרקעין, מיסוי פעילות בעסק עצמאי או פעילות עסקית באמצעות חברה, יישום אמנה למניעת כפל מס. וחובת הגשת דוחות ודיווחים על הכנסות לשלטונות המס בישראל.
  5. ננחה אתכם לגבי הפעולות שתידרשו לנקוט בישראל לפני תהליך הרילוקיישן ובמהלך השהות בחו"ל. 
  6. תינתן סקירה של המסים החלים במדינת היעד. 
  7. לא פחות חשוב- תקבלו את כל המידע והשלכות ההגירה על ביטוח לאומי. אי הסדרת התושבות בביטוח לאומי עלול לפגוע בזכויות הרפואיות. 
  8. תותווה לכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול הרשויות.
  9. במידת הצורך, תקבלו מאתנו ייצוג מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם את הדיווח לרשויות המס. 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן