מיסוי עובדים ברילוקיישן לאיטליה – היבטי מיסוי בדין הישראלי והאיטלקי

מיסוי עובדים ברילוקיישן לאיטליה – היבטי מיסוי בדין הישראלי והאיטלקי

מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן לאיטליה 

מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן לאיטליה – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

תושב ישראל, שביצע במסגרת העסקתו רילוקיישן לאיטליה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק תושבות המס שלו לרשות המסים בישראל. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. כמו כן זכאי הנישום לנכות מהכנסתו החייבת ניכויים שונים על פי האמור בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות המוזכרות להלן ולדרוש את המס ששולם בחו"ל כזיכוי מחבות המס בישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן וייהנה מפטור מדיווח לרשות המסים בישראל על הכנסות מעבודה שהופקו בחו"ל.

קיימות סוגיות מיסוי רבות בנוגע להתנהלות של הרילוקיישנר ובני משפחתו מול רשויות המס, והעיקרית שבהן – האם קיימת חובת דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל ואם כן, לאיזו רשות מס? האם לרשות המס באיטליה או בישראל או לשניהם יחד והאם תיתכן בעיית כפל מס. 

מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן חלקי לאיטליה

כאשר מדובר במעבר לאיטליה לתקופה קצובה, היחיד לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות ובמקרה בו ייחשב היחיד תושב שתי המדינות לצורכי מס, מעמד התושבות ייקבע בהתאם להוראות אמנת המס הבילטרלית בין המדינות. ראו הרחבה בהמשך. 

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על כלל הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה באיטליה היא ארעית, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים האיטלקית ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית. מאחר ועסקינן בתושב ישראל שהפיק הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק איטלקי, ההכנסות תהיינה חייבות בישראל בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם באיטליה ובכך נפתרת בעיית כפל המס. תקנות מס הכנסה מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת. עוד יצוין כי בתקנות מנויות מדינות אירופה מסוימות (ובניהן איטליה) שבהן יותרו בניכוי 125% מההוצאות המותרות בניכוי כאמור. נדגיש כי גם במקרה זה, סעיף 6 לתקנות קובע כי כדי שההוצאות יותרו יש צורך בהגשת מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה, וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע הנציב.

מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן מלא לאיטליה  (ניתוק תושבות)

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של הרילוקיישנר. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים ארוכות או להגר לאיטליה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי אחרת תיתכן חשיפת מס הכנסה וכפל תשלום דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הישראלי לניתוק תושבות מס, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. כאשר נישום מחליט לבצע ניתוק תושבות מישראל, לכאורה הוא פטור ממס הכנסה על הכנסותיו מחו"ל החל ממועד ניתוק התושבות, אך רשות המסים אינה מכירה בקלות בניתוק מידי, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על יחידים שיוצאים לרילוקשיין לחו"ל. (למידע נוסף). עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס. 

נציין כי פרשנות המונח "תושב" ובעיקר מועד ניתוק התושבות – שנויה במחלוקת ברוב המקרים, לרבות במקרים של רילוקיישן. עמדת רשות המסים שמגובה בפסיקה היא כי מדובר בתהליך של ניתוק תושבות, ורק במקרים מובהקים יראו ביציאה מישראל כניתוק תושבות מידי לאחר המעבר לחו"ל.  ניתוק כאמור ב-"day one" ייתכן גם על פי תיקון 168 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שבו נבחנה שאלת ניתוק תושבותו של יחיד וקביעת מועד הפיכתו ל"תושב חוץ". על פי תיקון זה, ייבחן מועד העזיבה על פי היום שבו חדל היחיד להיות תושב ישראל, בהתבסס על הגדרת "תושב חוץ" בפקודה. בהתקיים שני תנאים באופן מצטבר – שהייה מחוץ לישראל במשך 183 יום בשנה לפחות בשנת המס הנבחנת ובזו שלאחריה, וקביעת מרכז חייו מחוץ לישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות – ייחשב היחיד ל"תושב חוץ" החל מהיום שבו עזב את ישראל (או המשיך לשהות מחוץ לה), בשנת המס הראשונה שבה שהה מחוץ לישראל יותר מ-183 ימים כאמור.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות איטליה לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס באיטליה על הכנסותיכם הכלל עולמיות. 

טיפ ראשון – הכרת שיטת המיסוי בדין האיטלקי

חשוב מאד לברר עם מומחה מס הבקיא בדין האיטלקי מה יהיה מעמדו של הנישום לצורכי מס באיטליה (קרי: האם ייחשב שם לתושב לצורכי מס והחל ממתי) ואילו כללי מיסוי חלים על עובדים שמועסקים בגבולות איטליה. מפאת ניסיוננו הרב בליווי ישראלים ברילוקיישן לאיטליה, ריכזנו עבורכם מספר כללים מיסוי בסיסיים שכל עובד שמתכנן לבצע רילוקיישן לאיטליה חייב להכיר: 

תושבות מס באיטליה

העיקרון הכללי המסדיר את המיסוי של יחידים באיטליה הוא "תושבות מס". על פי סעיף 2 של קוד המס האיטלקי, יחיד נחשב לתושב איטליה לצורכי מס אם, במשך החלק הגדול של שנת הכספים (כלומר במשך יותר מ-183 ימים) הוא רשום ברשומות של אוכלוסיית התושבים האיטלקיים (Anagrafe), יש לו "מקום מגורים" קבוע באיטליה, או "מקום מושבו" באיטליה (מרכז חיים עיקרי של אינטרסים עסקיים, כלכליים וחברתיים, מקום מגורי המשפחה). אם מתקיים אחד מהתנאים, האדם ייחשב תושב איטליה לצורכי מס. 

באופן כללי, על מנת לקבל הכרה של תושב מס, הקריטריון הבסיסי הוא רישום במרשם אוכלוסיית תושבי איטליה. בהעדר רישום כאמור, העקרונות החלופיים של אינטרסים כלכליים וחברתיים (כלומר משפחה), או מקום המגורים הקבוע באיטליה חלים. אדם שעובר לאיטליה חייב להגיש בקשה לרישום ברשומה של אוכלוסיית התושבים בעירייה שבה הוא/היא מתכוונים להתגורר. בתום השהות באיטליה, האדם נדרש להגיש בקשה לביטול מהרשומות של אוכלוסיית התושבים. יחיד שרשום במרשם אוכלוסיית התושבים פחות מ-183 ימים בשנה קלנדרית, נחשב בדרך כלל "תושב חוץ" לצורכי מס (לא בהכרח) ולכן חייב במס רק בגין מקור הכנסה איטלקי .תושבי מס איטלקיים יהיו כפופים למיסוי במשך כל שנת הכספים (ינואר עד דצמבר).

מס הכנסה באיטליה

מס ההכנסה העיקרי המוטל על יחידים הוא מס ההכנסה האישי (PIT), הידוע גם בשם  Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). באיטליה, האדם כפוף לשלושה סוגי מסים: מס הכנסה לאומי. National income tax, מס הכנסה אזורי. Regional income tax, מס הכנסה עירוני. Municipal income tax. 

מדרגות המס (מס לאומי) באיטליה בשנת 2024 הנן כדלקמן (באירו): 

0-28,000- 23%  
28,001-50,000- 35%
מעל 50,000- 43%

מס הכנסה אזורי תלוי באזור המגורים. שיעור מס ההכנסה האזורי נע בין 1.23% ל-3.33%.

מס הכנסה עירוני תלוי בעיריית מקום המגורים. שיעור מס ההכנסה העירוני נע בין 0% ל-0.9%. עיריות יכולות לקבוע שיעורי מס פרוגרסיביים החלים על מדרגת ההכנסה הלאומית.

הטבות מס משמעותיות לעובדים שמעתיקים מגוריהם לאיטליה

משטר מס פטור ממס לעובדים מהגרים על הכנסה מעבודה איטליה  (Tax regime for inbound workers)

הטבה משמעותית לגבי המס על השכר ברוטו – כפוף למספר תנאים, עובדים המעבירים את תושבות המס שלהם לאיטליה זכאים להפחתה של 70% מהכנסת העבודה המופקת באיטליה. מדובר רק פעילות מתעסוקה המבוצעת "בעיקר" (למשך תקופה של לפחות 183 ימים לכל שנה קלנדרית) באיטליה. המשטר המיוחד חל החל מהשנה הראשונה של תושבות המס ובמשך ארבע השנים שלאחריה.

החל מה-1 בינואר 2024, שכירים או עצמאיים שיעתיקו את מקום תושבות המס לאיטליה יהיו זכאים למשטר מס מועדף חדש, לפיו יקבלו פטור ממס בשיעור 50% על ההכנסה, עד תקרת הכנסה של 600,000 יורו. משך הזמן המקסימלי המוענק הוא 5 שנים (משנת המעבר ובמשך ארבע השנים שלאחר מכן). החלת משטר המס לעובדים מהגרים, כפופה לעמידה בתנאים הבאים: א) העובדים מתחייבים להיחשב תושבי איטליה לצורכי מס לפחות ארבע שנות  מס. ב) העובדים לא היו תושבי מס באיטליה בשלוש שנות המס שקדמו להגעתם.  עם זאת, אם העובד מבצע את עבודתו באיטליה לטובת אותו מעסיק אצלו הועסק בחו"ל לפני המעבר או לטובת מעסיק השייך לאותה קבוצת חברות, דרישת המינימום לתושבות חוץ היא: שש שנות מס אם העובד לא הועסק בעבר באיטליה עבור אותו מעסיק או עבור מעסיק השייך לאותה קבוצת תאגידים.  שבע תקופות מס אם העובד, לפני המעבר לחו"ל, הועסק באיטליה עבור אותו מעסיק או עבור מעסיק השייך לאותה קבוצת תאגידים. ג) פעילות העבודה, בחלקה הגדול של תקופת המס, מתבצעת בשטח איטליה. ד) לעובדים דרישות הכשרה או התמחות גבוהות כפי שהוגדרו בצו החקיקה.

פטור ממס ליחידים שהעתיקו מקום מגוריהם לאיטליה  (Neo-domiciled individuals)

יחידים המעבירים את מקום תושבותם לצורכי מס לאיטליה רשאים לבחור במשטר מס זה ולשלם מס קבוע, בסכום של 100,000 אירו עבור כל ההכנסה מהשקעות זרות (ריביות זרות, דיבידנדים ורווחי הון) מס העושר על נדל"ן והשקעות פיננסיות באיטליה. וכן פטור מחובת דיווח על השקעות זרות בדוח המס האיטלקי. שימו לב – לא ניתן ליהנות ממשטר מס זה יחד עם משטר המס לעובדים מהגרים. 

טיפ שני  – צמצמו את נטל "מס ההגירה"

לעניין ניתוק התושבות יש להביא בחשבון כי בישראל נהוג משטר של מס יציאה במועד ניתוק התושבות, או במועד מכירת הנכסים המוחזקים על ידי היחיד בעת ניתוק התושבות (גם אם אלו
נמכרו במועד מאוחר יותר ובזמן שהיחיד הוא תושב חוץ), לפי החלופה הנבחרת מכוח הוראות סעיף 100 א לפקודה. במקרה של רווח הון חייב במס על פי הוראות סעיף 100 א לפקודה, תקום חובה להגשת דוח שנתי או הגשת דוח מקדמת רווח הון לפי סעיף 91 (ד) לפקודה, לפי העניין.

כאשר עושים רילוקיישן לאיטליה ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ). קיימות אלטרנטיבות רבות לצמצום המס. אם בעת ניתוק התושבות שווי הנכס אפסי, או שישנה התכנות לעלייה בשוויו ומעוניינים להסיט הרווח למדינת התושבות החדשה, יש כדאיות לדווח על "המכירה הרעיונית" ולשלם את מס היציאה במועד ניתוק התושבות, במקרים מסוימים אף יתכן הפסד הון הניתן לקיזוז.

טיפ שלישי – היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. בין ישראל לאיטליה, קיימת אמנת ביטוח סוציאלי, הרי שכל עוד הרילוקיישנר ישמור על מעמדו כתושב ישראל הוא יידרש לשלם רק מס בריאות בשיעור 5% על הכנסותיו משכר עבודה באיטליה, לחלופין אם ינתק תושבותו בביטוח לאומי לא ישלם מס בריאות, אך גם לא יהיה זכאי ליהנות מזכויות רפואיות מתוקף חברותו בקופ"ח. 

טיפ רביעי – בדקו זכאות להחזר מס בשנת המעבר

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית בהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס באופן מלא בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם חלק מהשנה, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול מומחה המס. 

טיפ חמישי – מיסוי עובדים ברילוקיישן לאיטליה: תיעוד מסמכים מבססי ניתוק

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים עמדה לניתוק תושבות. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת של הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס באיטליה – כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל בחישוב המס בישראל. חשוב מאוד.

טיפ שישי – בחינת התושבות המס בהתאם להוראות האמנה

הוראות האמנה בנוגע לקביעת מקום המושב של היחיד "תופעלנה" במקרה שבו נחשב אותו יחיד לתושב שתי המדינות (בכל מדינה על פי דיניה הפנימיים). קביעה זו מתבצעת על פי מבחן "שובר שוויון" בהגדרת תושב באמנה, הבנוי מכמה מבחנים היררכיים שנועדו להכריע בנושא התושבות (מבחן בית הקבע, מבחן האינטרסים החיוניים, בחינת המקום שבו נוהג היחיד לגור, מבחן האזרחות, ובהיעדר הכרעה – הסכמה הדדית). כאמור, במקרה של עבודה באיטליה חלות גם הוראות האמנה למניעת כפל מס בין איטליה וישראל הן בייחס לקביעת מקום תושבותו של הנישום לצורכי האמנה והן לגבי הטלת המס באיטליה, כמדינה שבה העבודה מבוצעת, בהתאם לסעיף 15 לאמנה.

השירותים שתקבלו במשרדינו במסגרת ייעוץ מס לפני רילוקיישן

קבלת ייעוץ מס לאחר בחינה וניתוח מעמיק של נתונים ומידע אישי שתמסרו באמצעות שאלון. בייעוץ המורחב, תיבנה עבורכם תכנית עבודה מסודרת ומותאמת מול רשויות המס וביטוח לאומי בישראל אגב תהליך הרילוקיישן או ההגירה וזאת לצורך והיערכות כלכלית. 

  • במסגרת תכנית העבודה, תיבחן הכדאיות/היתכנות בהגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס וביטוח לאומי מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה שהוצאו בחו"ל.
  • תתקיים שיחת ייעוץ מס מקיפה בנוגע לחשיפות המס והשלכות רילוקיישן או הגירה על מעמד "תושבות המס" וחובת הגשת דוחות ודיווחים לרשות המסים בישראל על ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או בחו"ל, לרבות: הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק ישראלי או מעסיק זר (כולל דיון בסוגיות מס אגב הקצאות של אופציות מסוג ESOP או SAR, מניות ותגמולי הון אחרים מסוג ESPP, RSU's) ; הכנסות מנדל"ן; מלגות פוסט – דוק; קצבאות; פעילות בשוק ההון; הכנסות מקריפטו; הכנסות מפעילות עסקית כעצמאי והכנסות במסגרת פעילות חברה.
  • בנוסף תינתן סקירה כללית של כללי הדין האיטלקי על מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן לאיטליה. 
  • לא פחות חשוב – תקבל מידע על השלכות המעבר על מעמד התושבות לעניין ביטוח לאומי.
  • תינתן סימולציית מס וביטוח לאומי משוערים בשנת המעבר לאיטליה.
  • תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול רשות המסים וביטוח לאומי.
  • במידת הצורך, נספק ייצוג מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם דיווחים לרשויות המס.

שאלות נפוצות ותשובות בנושא רילוקיישן או הגירה לאיטליה

שהייה חוקית באיטליה במשך 5 שנים, רישום פלילי נקי, הצלחה במבחן שפה ברמת מיומנות של A2. ורמת הכנסה בסיסית שתאפשר קיום ומחייה. אין אפשרות יציאה מאיטליה לתקופה רצופה של יותר מחצי שנה, או לתקופה כוללת של יותר מ-10 חודשים. 

באופן כללי, ניתן לחלק את הויזות לאיטליה לשתי קטגוריות עיקריות: אשרות שהייה קצרות ואשרות שהייה לתקופה ממושכת. הויזות העיקריות: ויזת מעבר לאיטליה. ויזת תייר ומבקר באיטליה. ויזת עבודה. ויזת סטודנט. ויזת איחוד משפחות. ויזת עבודה כעצמאי.  

הדרישות לויזה לאיטליה הן כדלקמן: טופס בקשה לויזה לאיטליה. דרכון/תעודת נסיעה בתוקף, מסמכי סטטוס אזרחי, עותקים של אשרות שהייה קודמות. ביטוח נסיעות. הוכחות שיבססו את מטרת הנסיעה. הוכחת מקום לינה.

טופס בקשה לויזה איטלקית לשהייה ארוכה. הוכחה לתשלום אגרת הויזה. עותק של חוזה העבודה חתום. מקור ועותק של Nulla Osta היתר עבודה ממשרד העבודה,  2 תמונות פספורט, הוכחת מגורים באיטליה. הוכחת אמצעים פיננסים לצורך קיום ומחייה באיטליה. 

כן. החל מה-1 בינואר 2024 קיים משטר מס חדש לעובדים (New tax regime for inbound workers), בגדרו שכירים או עצמאיים שיעתיקו את מקום תושבות המס לאיטליה יהיו זכאים במהלך 5 שנים לפטור ממס בשיעור 50% על ההכנסה מעבודה, עד תקרת הכנסה של 600,000 יורו. 

משטר מס  "Tax regime for neo-domiciled individuals", מקנה אפשרות לשלם מס קבוע, בסכום של 100,000 אירו עבור כל הכנסות מהשקעות מחוץ לאיטליה, מס עושר על נדל"ן והכנסות פיננסיות. שימו לב – לא ניתן לשלב הטבה זו עם הטבת הפטור על הכנסות משכר עבודה באיטליה. 

כן. תחת משטר מס הקרוי "Tax regime for neo-domiciled individuals" ניתן ליהנות גם מפטור מדיווח על השקעות זרות. 

מס קבוע בשיעור 7% לגמלאים הבאים להתגורר בדרום איטליה

אם אתם לקראת במהלך רילוקיישן או הגירה לאיטליה ומעוניינים לנתק תושבות מס ישראלית, חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה באיטליה ולהקטין את ההכנסה החייבת לצורכי מס בעת חישוב המס בישראל.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס  וחוק ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן נדרשים לבחון את שיקולי מס והכדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי אל מול פוזיציית ניתוק תושבות מישראל. 

למשרדנו ידע מקצועי ו-17 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן בפרט, מתן פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), ייעוץ לתושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס מהותיים ביותר. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים למדינות וערים ברחבי אירופה (איטליה, פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, מינכן, אמסטרדם, לרנקה/לימסול, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ניו יורק/קליפורניה/ג'רזי/פלורידה, מקסיקו, ארגנטינה, טורונטו/ונקובר/אוטווה),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן