פעילות כיחיד או כחברה

פעילות כיחיד או כחברה

בתאריך 5 בדצמבר, 2011 התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע”ב- 2011 (להלן -“חוק טרכטנברג“), שבו אומצו חלק מהמלצות הועדה בתחום המיסוי. עם זאת, חלקן האחר של ההמלצות לא התקבל מנימוקים שונים, כשהבולט בניהם הוא אי הטלת “מס העשירים” בשיעור של 2% על הכנסה שנתית כוללת של למעלה ממיליון ₪.

לאור השינויים בשיעורי המס המוטל על יחידים ועל חברות, עולה השאלה האם כדאי לבצע את הפעילות העסקית במסגרת התאגדות כחברה או שמא עדיף לפעול כיחיד.

השוואת מיסוי היחיד מול מיסוי החברה.

הכנסה מיגיעה אישית(בש”ח) בשנת 2012 (1)  הכנסה מיגיעה אישית(בש”ח) בשנת 2013 (1) 
0-62,40010% 0-62,40010%
62,401-106,56014% 62,401-106,56014%
106,561-173,16021% 106,561-168,00021%
173,161-261,36030% 168,001-240,00031%
261,361-501,96033% 240,001-501,96034%
501,961-99,999,99948% 501,961-99,999,99948%
     
מס חברות25% מס חברות25%
מס אפקטיבי לאחר חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי- 30%47.5% מס אפקטיבי לאחר חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי- 30% (2)47.5%

(*) הערות-

  1. שיעורי המס מיגיעה אישית המופיעים בטבלה דלעיל הינם לפני זיכויים וניכויים הניתנים לנישום כהטבות מס ע”פ פקודת מס הכנסה ולכן שיעור מס ההכנסה האפקטיבי שחל על הנישום בפועל נמוך יותר.

לשכירים בעלי שליטה מומלץ למשוך משכורת שתמצה את נקודות הזיכוי מתוקף היותם תושבי ישראל:

לגבר- כ- 4,800 ₪ לחודש ובסה”כ 58,000 ₪ לשנה
לאישה- כ- 5,700 ₪ לחודש ובסה”כ 68,500 ₪ לשנה.

  1. יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על שמונה מאות אלף ש”ח (הסכום יתואם למדד), יהיה חייב החל משנת 2013 במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים בשיעור 2% נוספים על האמור לעיל. הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין אולם לגבי מכירת זכות מקרקעין בדירת מגורים- רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

כלומר לבעלי הכנסות חייבות מעל 800 אלפי ₪ שיעור המס השולי יהיה 50%, שיעור המס על הכנסות מדיבידנד, ריבית ורווחי הון יעמוד על 27% ליחידים ולבעלי מניות מהותיים- 32%.

במתווה החוקי קיים פער בין שיעור מס החברות לבין שיעורי מס ההכנסה על היחיד המעודד פעילות באמצעות חברה והימנעות מחלוקת דיבידנד.

פער המיסוי כאמור, מעודד מנוף הרווחים הצבורים בחברה לביצוע השקעות נוספות במקום משיכת הרווחים.

עם זאת, יש לזכור כי שיעורי מיסוי היחיד הינם פרוגרסיביים, ואילו מס החברות חל בשיעור אחד (25%) על ההכנסה החייבת החל מהשקל הראשון.

על מנת ליהנות ממדרגות המס הראשונות החלות על היחיד, בעל השליטה יכול למשוך מהחברה כספים כמשכורת או כדמי ניהול עד לגובה של  173,160 ₪ ו- 168,000 ₪ לשנה בשנים  2012 ו- 2013 בהתאמה כדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות של עד 21% (פחות ממס חברות) ומהוצאה מוכרת בחברה. כל משיכת כספים בדרך של משכורת מעבר לסכום הנ”ל “תקפיץ” את מדרגת המס לשיעור של  30%, הגבוה ב- 5% משיעור מס חברות.

כמו כן ראוי לציין כי בחברה ישנן הוצאות נוספות שאינן חלות על היחיד כמו אגרות לרשם החברות, הוצאות חשבונאיות וניהול ספרים יקרות יותר, המסתכמות לכל הפחות באלפי ₪. עם זאת, ההוצאות האמורות מוכרות לצורכי מס.

התמונה משתנה באופן מהותי אם נלקחים בחשבון גם תשלומי החובה לביטוח הלאומי:

תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי

בהתאם לתיקון סעיף 350 (במסגרת “חוק ההסדרים” לשנת 2008), הכנסות מדיבידנד שנקבע לגביהן שיעור מס מוגבל לפי סעיף 125ב’ לפקודת מס הכנסה, פטורות מדמי ביטוח, למעט הכנסות מחברות משפחתיות, מחברות בית ומחברות שקופות.

שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעצמאים באחוזים מההכנסה הינו כדלקמן:

הכנסה חייבת (בש”ח)שיעור דמי ביטוח לאומי (*)שיעור דמי בריאות (*)
עד 5,171 (שיעור מופחת)6.72%3.1%
מ-5,172 עד 41,850 (שיעור מלא)11.23%  5%

(*) שיעור דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות האפקטיבי לעצמאים בפועל נמוך מהשיעור המצוין דלעיל מאחר וסעיף 345 (ב) (1) לחוק ביטוח לאומי קובע שההכנסה החייבת לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, תיקבע ע”פ השומה שנתקבלה ממס הכנסה לאותה שנה ולאחר שהופחתו ממנה 52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות).

נטל המס במצטבר בשקלול שיעור מס ההכנסה השולי ודמי הביטוח הלאומי  ודמי ביטוח בריאות
כתוצאה מכך בשנת 2013 הינו כדלקמן:

מדרגות הכנסה חודשית (בש”ח)לשנת 2013שיעור המסשיעור דמי ביטוח לאומיהאפקטיבי לעצמאיםשיעור נטלהמס מצטברעל אותה מדרגה
עד 5,17110%9%19%
מ- 5,171 עד 5,20010%12%22%
מ-5,201 עד 8,80014%12%26%
מ-8,801 עד 14,00021%12%33%
מ-14,001 עד 20,00031%12%43%
מ-20,001 עד 41,83034%12%46%
מ-41,831 עד 41,85048%12%60%
מכל שקל נוסף48%0%48%

השוואת שיעורי המס על יחידים לעומת שיעורי המס על חברות מצביעה על יתרון  לפעילות עסקית באמצעות חברה לעומת פעילות כיחיד ברמות ההכנסה חייבת החל מ-250 אלפי ש”ח לשנה בהנחה של אי חלוקת ההכנסה החייבת לצורכי מס וייעוד רווחי החברה למנוף פיננסי לביצוע השקעות.

לעומת זאת בהנחה שכל ההכנסה החייבת מחולקת באופן כלכלי כדיבידנד ומשיכת משכורת לבעל השליטה ישנה עדיפות לפעילות באמצעות חברה ברמות ההכנסה מעל כ- 700 אלפי ש”ח.

למאמר מעודכן בנושא לחץ על הקישור

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן