החלטת מיסוי (פרה רולינג) לתושב חוזר ותיק או עולה חדש

החלטת מיסוי (פרה רולינג) לתושב חוזר ותיק או עולה חדש

בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק – פתח דברים

פרה רולינג תושב חוזר ותיק – מאת אמנון בן שושן רואה חשבון. 

מדינת ישראל מעודדת עלייה לישראל באמצעות מתן סל הטבות מס מכוח פקודת מס  הכנסה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) ולתושב חוזר ותיק (להלן: "יחידים מוטבים") לתקופת בת 10 שנים. ההטבות  נעות בין כלל ההכנסות המופקות מחוץ לישראל לבין הכנסות פסיביות ורווחי הון שיופקו מחוץ לישראל (בכפוף לתנאים בכל אחד מהמקרים). הטבה נוספת ומשמעותית שמוקנית ליחידים מוטבים היא פטור מדיווח על הכנסות שיופקו בחו"ל ודיווח על נכסים שנרכשו בחו"ל. הפטור מדיווח צפוי להתבטל במסגרת רפורמה במיסוי בינלאומי. על מנת ליהנות מההטבות, רשות המסים תבחן מהו מועד ניתוק התושבות, אילו אירועים התרחשו במהלך התקופה ומהו מועד החזרה ארצה באמצעות הבקשה (התשובה לכך לא תמיד ברורה ויש הרבה מקרים "אפורים"). רק תושב חוזר ששהה 10 שנים בחו"ל כתושב חוץ בטרם חזרתו לישראל ויעמוד בתנאים המזכים בהטבות הקבועות בפקודת מס הכנסה, יוכל ליהנות מפטור ממס על הכנסותיו שתופקנה מכוח אותן ההטבות.  במידה ולא יתקיימו התנאים המזכים למעמד "תושב חוזר ותיק", רשויות המס לא תאפשר את ההטבות ועל כן ממועד החזרה, תחול חובת דיווח ותשלום מס על ההכנסות שתופקנה מכל מקור שהוא (מישראל ומחוץ לישראל). 

שימו לב! התעודה שמתקבלת ממשרד הקליטה אינה מקנה הטבות מכוח הפקודה

קיימת סברה מוטעית בקרב ציבור החוזרים לישראל בעניין התעודה שהונפקה להם במשרד הקליטה ולכן חשוב לחדדה ולהבהירה. הגדרת מעמד "תושב חוזר" לעניין פקודת מס הכנסה שונה מהותית מהגדרת "תושב חוזר" במשרד הקליטה. לכל רשות קיימים תנאים שונים והגדרות שונות ולכן כל רשות מזכה בהטבות וזכויות שונות. יודגש, כי תעודת "תושב חוזר" המוענקת ע"י משרד הקליטה, אינה מקנה הטבות מס מכוח מעמד תושב חוזר כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ואינה מחייבת את רשות המסים בעניין תושבות לצורכי מס. הטבות המס מכוח פקודת מס הכנסה תוענקנה רק למי שיסדיר את מעמדו מול רשות המסים בלבד ויקבל אישור כמי שעונה להגדרת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" מכוח סעיף 14 לפקודת מס הכנסה. יתרה מזו, במשרד הקליטה אין כלל הבחנה בין הגדרת תושב חוזר ותושב חוזר ותיק כפי שקיימת בפקודה מאחר והמונח "תושב חוזר ותיק" שמור רק לעולם הדין הפנימי בישראל. משרד הקליטה מגדיר מיהו  "תושב חוזר" בלבד ועושה הבחנה בין היחידים, לצורך זכאות להטבות שונות מטעם משרד הקליטה בלבד, לפי משך תקופת השהות בחו"ל (למי ששהה עד שנתיים בחו"ל ולמי ששהה מעל 5 שנים בחו"ל). 

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה – מידע כללי על החלטות מיסוי

תיקון 147 לפקודת מס ההכנסה מסדיר את נושא החלטות מיסוי מוקדמות. תיקון זה, מאפשר ליחידים, במקרים מסוימים, ליזום פנייה לרשויות המס, כשבמסגרת פנייה זו יוכל היחיד להביע את טיעונו בפני הרשות. הליך הפרה רולינג הנו מסלול שבו תינתן החלטה על ידי המוסד להחלטות מיסוי, במצבים בהם ישנה חוסר בהירות בקשר להיבטי המס הנובעים מהם והיא מוגשת כבקשה וולונטרית על ידי מייצג. בסופו של התהליך, היחיד יכול לקבל אחת משתי האפשרויות:

  1. החלטת מיסוי בהסכם- החלטה זו היא החזקה מבין השתיים, שכן ישנה הסכמה של שני הצדדים. הן של היחיד והן של הרות המס. על החלטה זו לא ניתן לערער.
  2. החלטת מיסוי שלא בהסכם- מצב בו הצדדים לא הסכימו בקשר לתוצאת המס. החלטה זו לא מחייבת את היחיד והוא יהיה רשאי לדווח על פי פרשנותו והבנתו. על החלטה זו ניתן לערער.

חשיבות הפנייה באמצעות פרה רולינג (החלטת מיסוי מקדמית) במקרה של יחידים מוטבים

קביעת מעמדם של יחידים מוטבים, היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הנה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים שלאחר הגעתו. מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול, כמפורט להלן, בבקשותיהם להחלטת מיסוי (פרה רולינג) וקבלת אישור המקנה מעמד של "תושב ישראל לראשונה" ו "תושב חוזר ותיק". במסגרת הליך של החלטת מיסוי מקדמית – פרה רולינג, הנישום יקבל וודאות בדבר מעמדו כתושב חוזר ותיק ויבטיח כי בגין הונו שצבר כתושב חוץ לא יידרש להמציא הסברים או לשלם מס. ככל שההטבות רבות יותר כדאי לקבל רמת וודאות גבוהה יותר באמצעות "רולינג". רולינג  היא החלטה ברמת הוודאות הגבוהה ביותר של שלטונות המס בעקבות פנייה גלויה ולעולם רשויות המס לא יוכלו לטעון דבר בגין מימוש ההטבות.

תושב חוזר ותיק בעל זיקה נמוכה לישראל 

מבקשים, אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה נמוכה של מרכז חיים בישראל במהלך עשר השנים שקדמו להגעתם לישראל, יוכלו להגיש את הבקשה לקבלת המעמד במסלול ירוק שהוא מסלול קצר ביחס למסלול הרגיל הנהוג בבקשות מסוג זה. יחיד המבקש לקבל אישור על זכאותו למעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק", במסלול הירוק, יגיש את הבקשה, באמצעות מייצג, לרשות המסים. רשות המסים תבדוק את האסמכתאות, שצורפו לבקשה, ואשר עליהן ביסס המבקש את הצהרותיו. לאחר שתונח דעתו של פקיד השומה בהסתמך על ההצהרות והאסמכתאות, ניתן יהיה לאשר למבקש את המעמד המבוקש על גבי הבקשה. היה ורשות המסים תחליט כי אין לאשר למבקש את מעמדו כמבוקש, ישלח למבקש מכתב בו תצוין קביעתו המנומקת. יובהר כי אין מדובר במסלול המאפשר קבלת החלטה באופן אוטומטי וללא בדיקה, אלא במסלול המצריך בדיקה מקוצרת יותר על ידי המוסד להחלטות מיסוי. על פניו, הגשת בקשה במסלול הירוק אמורה להיות זריזה אך בפועל היא כרוכה בדיונים במשרדי רשות המסים, שלעתים מלווים במחלוקות, אגב הבקשה, ולכן רצוי לקבל ליווי וייצוג של רואה חשבון לאורך התהליך ולהיערך לקראת הדיונים מבעוד מועד. 

פרה רולינג תושב חוזר ותיק בעל זיקה גבוהה לישראל

מבקשים אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה גבוהה של מרכז חיים בישראל, יוכלו להגיש את בקשתם לקבל מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש ב"מסלול הפרטני" (המסלול הרגיל) והמקובל.  המחלקה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית תהא האחראית על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של מבקשים אשר אין להם תיק בפקיד שומה ושלא חלה עליהם החובה להגיש דוחות וכן בבקשות אנונימיות. יחיד שיוחלט לגביו, על פי מסלול זה, כי הוא עומד בתנאים המזכים אותו למעמד של עולה חדש או למעמד של תושב חוזר ותיק, יקבל אישור, בעל נוסח קבוע, אשר חתום בידי הגורם המטפל המאשר כי הוא זכאי להיחשב ל"תושב חוזר ותיק" או "תושב ישראל לראשונה" כמשמעותם בסעיף 14 לפקודה, בכפוף להעתקת מרכז חייו לישראל.

אודות משרדינו

ההטבות הניתנות לתושבים חוזרים ועולים חדשים הנן מרחיקות לכת  ויש לפעול מבעוד מועד בכדי לזכות בהן. ייעוץ מס ותכנון מס מטעם משרד רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, הנם בעלי חשיבות עליונה עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מחד גיסא ברמה הכלכלית ומאידך בפן ניהול וביצוע התהליך בצורה חלקה, יעילה והטובה ביותר. ניסיונו של רואה החשבון בא לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה עם הנהלים הרלוונטיים, היכרות עם פסיקות עדכניות ותקדימיות של בתי המשפט ופרסומי רשות המסים. 

משרדינו מנוסה בהגשת בקשות לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים בנושא מעמד "תושב חוזר ותיק" ומעניק שירותי ליווי וייעוץ מס מקצועי לתושבים חוזרים לפני החזרה לישראל, לאחר החזרה לישראל ואף בתום תקופת ההטבות. משרדינו מנוסה במיסוי בינלאומי ומקנה לעולים ותושבים חוזרים סל פתרונות מקיף במיסוי בקשר לפעילות עסקית/נדל"נית בישראל ומחוץ לישראל, תכנון מס מיטבי להשקעות בישראל ומחוץ לישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות יחידים וחברות לצורכי מס, בחינת מבנה החזקות בפעילות רב לאומית תוך היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, הגשת דו"חות מס בישראל ובחו"ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, בקשות פרה-רולינג, ליווי עולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס, ייצוג בדיונים וגילוי מרצון. בנוסף משרדינו מלווה תושבי ישראל המועסקים בחו"ל, מייעץ לחברות בנושא ניוד עובדים (re-location) בסוגיות מורכבות בנושא אופציות ותגמולי הון אחרים ומייצג ומלווה תושבי חוץ בעלי פעילות עסקית והכנסות בגבולות ישראל. 

לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: הייטק, מסחר, נדל"ן, תיירות, פיננסים, מטבעות וירטואליים ושוק ההון בין אם הפעילות היא בגבולות ישראל ובין אם מחוצה לה. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים ולחברות, כתיבת חוות דעת מקצועיות והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום מיסוי בינלאומי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

 

 

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן