רילוקיישן לאירופה – היבטי מיסוי

רילוקיישן לאירופה – היבטי מיסוי

רילוקיישן לאירופה – פתח דברים

רילוקיישן לאירופה מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.
רילוקיישן הנו תהליך של מעבר ממדינת תושבות אחת למדינת תושבות אחרת תוך העברת מרכז החיים למדינת התושבות האחרת.
רילוקיישן לצורכי עבודה הוא תופעה נפוצה שמטרתה העברת אדם בעל מומחיות וכן העברת עובדים בשליחות דיפלומטית מטעם גוף מדיני לצורך העסקה במדינת התושבות האחרת. 
תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לחו"ל, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק התושבות לרשויות המס.
כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל ומנגד, במעמד תושב חוץ ייתכן ויהיה פטור מדיווח.
לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן הנה חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל.

נחיצות פנייה לייעוץ מס 

רבים מהישראלים ששהו באירופה למשך מספר שנים לטובת הפעלת עסק או רילוקיישן (עיתוק) כשכירים לאירופה,
שבו לאחרונה לישראל מתוך מטרה להעתיק את מרכז החיים חזרה לישראל.
פנייה לקבלת ייעוץ מס בנושא הסדרת תשלום המסים מול רשויות המס בישראל היא בגדר חובה.
אותם ישראלים שלא פעלו לטובת הסדרת המיסוי בישראל, טרם עזיבתם, בוחנים כעת את הדרך המיטיבה לדיווח על ההכנסה שהפיקו בחו"ל.
בצל נסיבות החזרה, מס הכנסה אורבת בפתח ויוזמת פנייה בטופס 5329 לצורך הסדרת הדיווח ותשלום המס בישראל על כל ההכנסות שהופקו בחו"ל ולא דווחו.
לצורך כך, החלטנו לעשות סדר בנושא המיסוי ולהביא את עיקרי הפעולות הנדרשות בעת החזרה לישראל.

שיטת המיסוי בישראל

עד שנת 2003 הייתה נהוגה בישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלית.
ע"פ שיטה זו מוסו כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בגבולות ישראל בין אם על ידי תושבי ישראל ובין אם על ידי תושבי חוץ.

בינואר 2003 מדינת ישראל "יישרה קו" עם שיטת המיסוי הנהוגה בחלק גדול ממדינות העולם באמצעות רפורמה מקיפה בדיני המס ובין היתר בתחום מיסוי בינלאומי
והחלה למסות לפי השיטה המעורבת. המשמעות- הפעלת שיטת חיוב במיסוי פרסונלי על תושב ישראל ומיסוי טריטוריאלי על תושב חוץ.
על פי שיטה זו, תושבי ישראל ממוסים על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. ותושבי חוץ ממוסים על הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בגבולות ישראל (השיטה הטריטוריאלית).  כחלק מן המעבר לשיטת המעורבת, אימצה ישראל מנגנון זיכוי ממסי כפל, המבטיח זיכוי ממס זר.
משכך כל ישראלי ששהה באירופה והפיק הכנסות בעודו תושב ישראל, חייב בדיווח ותשלום מס בישראל.

תיקון 223 לפקודת מס ההכנסה

במסגרת תיקון 223 לפקודה הורחבה חובת הדיווח למס הכנסה גם על נישום גם במקרה שבו החזקה הכמותית בפקודת מס ההכנסה (להגדרת "תושב ישראל") מתקיימת לגביו.
כלומר, בפועל, נטל ההוכחה מתהפך, שכן בהתאם לתיקון, נישום יחיד שמתקיימת לגביו החזקה הכמותית, והחזקה נסתרת לטענתו בשנת המס, חייב להגיש דוח מס ולדווח למס הכנסה מדוע לטענתו אינו תושב ישראל באמצעות ביסוס עובדות ומסמכים התומכים בטענתו.

פקודת מס הכנסה

סעיף 131(א) (5ה) החדש לפקודת מס הכנסה, מטיל חובת דיווח על כל יחיד שיוצא לחו"ל ולטענתו אינו עוד תושב ישראל. זאת, כל עוד מתקיימות לגביו של אותו יחיד אחת משתי "חזקות הימים" האמורות בהגדרת "תושב ישראל" בפקודת מס הכנסה. שהייה בישראל מעל 30 ימים בשנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות עלולה להיות מספיקה כדי לחייב בחובת הדיווח.
יחיד כזה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו. דהיינו, כבר בעת הגשת דוח המס על הנישום להגיש את דיווח מפורט עם כל הטיעונים והמסמכים התומכים בטענתו כי אינו "תושב ישראל".
תחולת הסעיף בפקודה הנה מיום 1.1.2016.

"מס יציאה"

גם בהיבט מס יציאה ישנן השלכות למי שמבקש לנתק תושבות מישראל. "מס היציאה" לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה. לפיו, נכס של אדם, שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל. הנישום יכול לבחור בין תשלום המס במועד בו חדל להיות תושב ישראל, או תשלום ביום מכירת הנכס בפועל.

רילוקיישן לאירופה – היבטי מיסוי

מיסוי רילוקיישן לאירופה – שכירים שלא ניתקו תושבות

ישראלים שביצעו רילוקיישן (עיתוק) חלקי לאירופה, דהיינו ללא ניתוק ונותרו במעמד "תושב ישראל", חייבים בדיווח לרשויות המס על ההכנסות מחו"ל,
זאת מפאת העובדה שהם עדיין נחשבים תושבי ישראל וחוקי המיסוי בישראל חלים על תושבי ישראל באשר הם (מיסוי פרסונלי). כמו כן זכאי היחיד תושב ישראל בעת חישוב הכנסתו החייבת לנכות הוצאות שונות אשר הוצאו בייצור הכנסתו, על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 או כללי מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב- 1982. סוגי ההוצאות שיותרו לעובד תלויים בתושבות המעסיק, דהיינו האם עסקינן במעביד תושב ישראל או תושב חוץ. הדיווח בארץ על הכנסות בחו"ל נעשה באמצעות דוח אישי שמוגש בסוף השנה. כמו כן נדרש לצרף לדוח האישי נספח ד' שבו יש לציין את ההכנסה שהופקה בחו"ל וכן את המס ששולם בחו"ל בגין ההכנסות בחו"ל.

שיעור המס על ההכנסות יהא לפי פקודת מס הכנסה, דהיינו שיעור מס שולי, תוך התחשבות בנקודות זיכוי ומס זר ששולם בחו"ל.
אי דיווח על ההכנסות הנה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. מידע נוסף על חובת הדיווח על תושבי ישראל המפיקים הכנסות מחו"ל במאמר המקושר

מיסוי רילוקיישן  לאירופה- שכירים שניתקו תושבות

שכירים שביצעו רילוקשיין (עיתוק) מלא מישראל לאירופה, הכולל ניתוק תושבות מישראל, לכאורה פטורים ממס הכנסה על הכנסותיהם מחו"ל ממועד העזיבה.
רשות המסים אינה מכירה בקלות ברילוקשיין מלא, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על היוצאים לרילוקשיין באירופה.
מדובר בקביעה שאין להקל בה ראש ורצוי שתיבחן באמצעות רואה חשבון תוך ביסוס העובדות לצורך קביעת מעמד התושבות. הפרת חובת הדיווח תהווה עברה פלילית בישראל על כל המשתמע מכך, בשים לב להוראות הפקודה בנושא מס יציאה כמפורט לעיל.

חשוב מאוד לציין, כי הגשת הדוח המפורט אינה פוטרת את היחיד מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ בהתאם להוראות סעיף 131(א)(4) לפקודה,
זאת במידה והייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל, ממנה לא נוכה מלוא המס, לאור סעיף 5 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח – 1988.

תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות

דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל, גם אם הופקו מחוץ לישראל.
כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת.
גם בנושא של ביטוח לאומי קיימות אמנות לביטחון סוציאלי עם מדינות שונות באירופה. 

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות ברילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים באירופה מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.
ישראלים שיוצאים לרילוקיישן נדרשים לבחון את שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי.
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות ולאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי עובדים ברילוקיישן, תכנון מס על ההכנסות המופקות בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס מהותיים ביותר.

המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה, רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים לאירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, גרמניה, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה וצ'כיה) למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!