רילוקיישן לגרמניה (ברלין, מינכן) – היבטי מיסוי גרמני

רילוקיישן לגרמניה (ברלין, מינכן) – היבטי מיסוי גרמני

רילוקיישן לגרמניה (ברלין, מינכן) – 6 היבטי מיסוי ישראלי וגרמני

רילוקיישן לגרמניה (מינכן) והיבטי מיסוי גרמני – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לגרמניה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק התושבות לרשויות המס בישראל. כתושב ישראל יהיה מחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן ויהיה פטור מדיווח על הכנסותיו לרשויות המס בישראל. לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס בגרמניה והן לרשות המסים בישראל. נרחיב על כך במאמר להלן.

רילוקיישן לגרמניה – השלכות המיסוי (מעבר ארעי או ניתוק מלא)

רילוקיישן לגרמניה ושמירה על מעמד תושבות ישראלית

כאשר מדובר במעבר ארעי לגרמניה לתקופה קצובה, הנישום לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. (בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה). שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה בגרמניה היא ארעית לצורך העסקה תחת מעסיק זר גרמני, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים בגרמניה ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית.

העיקרון נקבע בסעיף 14 לאמנה בין ישראל לגרמניה ובה הוסדר כי מדינת המקור (שבה הופקו ההכנסות) היא בעלת זכות ראשונית למיסוי הכנסה ממשכורת קרי, לגרמניה תהא זכות להטיל מס על משכורתו של תושב ישראל רק בגין עבודה המבוצעת בגרמניה (ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים המנויים בסעיף)

מאחר ועסקינן בתושבי ישראל, קיימת חובת הגשת דו"ח מס ודיווח על ההכנסות שהופקו בגרמניה. ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לנכות הוצאות שהייה בחו"ל ולקבל זיכוי בגין המס שישולם בגרמניה.

רילוקיישן לגרמניה הכולל ניתוק תושבות מלא

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים או להגר לגרמניה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. שהות בגרמניה מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בגרמניה, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות גרמנית לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בגרמניה על הכנסותיכם הכלל עולמיות. המס הגבוה שמוטל בגרמניה על הכנסות רגילות מביא למסקנה שלא תמיד כדאי לישראלי שעובר לגור בגרמניה לטעון מיד לניתוק התושבות שלו לצורכי מס מישראל ולעתים משתלם יותר לנסות ולשמר את התושבות הישראלית במקום תושבות גרמנית.

טיפ ראשון – שיטת המיסוי בגרמניה

מבחני תושבות גרמנית לצורכי מס

בד"כ יחידים ייחשבו תושבים לצורכי מס בגרמניה אם:

  1. עומד לרשותם מקום מגורים זמין בגרמניה לשימוש אישי, או
  2. אם קיים ליחיד מקום מגורים בגרמניה וניתן להניח כי היחיד נמצא פיזית בגרמניה במשך יותר משישה חודשים בכל שנה קלנדרית אחת, או לתקופה רצופה של שישה חודשים לאורך סוף השנה.

לאום לכשעצמו אינו מהווה קריטריון לקביעת מקום מגורים או חבות מס. כאשר ליחיד יש מקום מגורים בשתי מדינות או יותר, תושבות היחיד תיקבע ע"פ אמנת המס למדינה המתקשרת, שבה יש ליחיד מרכז אינטרסים חיוני (אישי וכלכלי).

שיטת המיסוי בגרמניה

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בגרמניה. בהתאם לדין הגרמני, שיטת המיסוי הנהוגה בגרמניה היא פרסונלית אשר משיתה על תושבים לצורכי מס בגרמניה חובת דיווח ותשלום מס על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות גרמניה והן מחוצה לה.

יחידים שאינם תושבים מחויבים במס על הכנסה ממקור גרמני בלבד.

שיעור המס בגרמניה שחל על יחידים הוא פרוגרסיבי. מדרגת מס בשיעור 0% (עד משכורת שנתית של 9,408 אירו ), מדרגת מס בשיעור  14% על הכנסה שבין 9,409 אירו לבין 57,051 אירו , מדרגת מס בשיעור 42% להכנסה שבין 57,052 אירו ועד 270,500 אירו ומדרגת המס עליונה בשיעור 45% למשכורת שנתית של 270,501 אירו ומעלה.

משכורות בגרמניה כפופות לחובת ניכוי מס במקור באמצעות המעסיק. בחישוב המס השנתי, נלקח בחשבון המצב האישי של הנישום וניכויים מסוימים.

טיפ שני  – צמצמו את נטל "מס ההגירה"

כאשר עושים רילוקיישן לגרמניה ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ).

טיפ שלישי – תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת.

מכיוון שבין ישראל לבין גרמניה, קיימת אמנת ביטוח סוציאלי, הרי זכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה זו. כתושב ישראל יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, אך חייב בתשלום דמי בריאות על ההכנסות שיופקו בגבולות גרמניה. כל עוד לא המעמד בביטוח לאומי לא יוסדר, תידרשו בתשלום דמי בריאות בישראל ויתכן מצב לכפל תשלום דמי בריאות בשתי המדינות. כדי להימנע מתשלום כפל מס יש לפעול מבעוד מועד מול ביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל. אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומנת בחובה חסרונות רבים.

טיפ רביעי – בדקו זכאות להחזר מס בשנה שבה ניתקתם תושבות

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית בהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס באופן מלא בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם בישראל חלק מהשנה וניתקתם תושבות, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול נותן רואה החשבון. 

טיפ חמישי וחשוב – תיעוד מסמכים מבססים ניתוק

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים נקיטת עמדה לניתוק תושבות. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת של הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס בגרמניה- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל לצורך חישוב המס בישראל.

טיפ שישי – הכירו את אמנת המס בין ישראל לגרמניה

גרמניה היא מדינה שחתומה על אמנת מס עם מדינת ישראל. האמנה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית. כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות גרמניה, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בגרמניה על ההכנסה שהפקתם בגבולות גרמניה ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל. 

שאלות נפוצות ותשובות בנושא רילוקיישן או הגירה לגרמניה

היתר תושבות קבע בגרמניה נקרא Settlement Permit ניתן למי שיש אשרת שהייה או כרטיס כחול של האיחוד האירופי במשך חמש שנים לפחות, הכנסה מוכחת שתאפשר מחייה וקיום בגרמניה באופן עצמאי, ללא הסתייעות במרכז העבודה או מלשכת הרווחה ומיומנות בשפה הגרמנית ברמה B1.

תהליך ההגירה לגרמניה כאזרח מחוץ לאיחוד האירופי הוא כדלקמן: למצוא עבודה ולהגיש מועמדות לעבודה, הגשת בקשה לאשרת עבודה ואישור עבודה, הרשמה לביטוח בריאות גרמני וקבלת אישור שהייה גרמני. 

ב-2 בפברואר 2024 אישר הבונדסרט את המודרניזציה של חוק הלאום של גרמניה לפיו גרמניה תהווה יעד אטרקטיבי לעובדים מיומנים בעלי כישורים ומיומנות גבוהים.

אזרחי ישראל אינם זקוקים לויזה כדי להיכנס לגרמניה לצורך שהייה קצרה (מקסימום 90 יום, למשל לחופשה או לנסיעת עסקים). נדרש דרכון ישראלי שתוקפו למשך  3 חודשים לפחות. העסקה אסורה במהלך השהות!

אשרת שהייה נדרשת אם אתם מתכוונים לשהות בגרמניה יותר מ-90 יום לצורך עבודה או לימודים או אם אתם מתכוונים להגר לגרמניה. המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לויזה לגרמניה: טופס בקשה לויזה, דרכון בתוקף, מקום מגורים בגרמניה, כיסוי ביטוח בריאות הולם, הוכחת אמצעים פיננסים לצורך קיום ומחייה בגרמניה. 

כן, המצב השכיח הוא שעובדים מהגרים עם ויזת עבודה, או עוברים בין חברות המשתייכות לקבוצת חברות בינלאומית (בעלת סניף בגרמניה). עם זאת, ישנן כמה ויזות שיאפשרו מעבר לגרמניה ללא עבודה.

מגישים את הבקשה ומסמכים למשרד החוץ הגרמני-Ausländerbehörde וממתינים כ- עשרה שבועות עד לקבלת אשרת העבודה. המשרה חייבת להתאים להסמכה (תואר) והמשכורת השנתית ברוטו היא לפחות 45,300 אירו (נכון לשנת 2024).

דיני המיסוי הגרמני אינם מקנים משטר מס מיוחד למהגרים לגרמניה, אבל ניתן לקבל ניכוי (הוצאה מוכרת) בגין עלויות המעבר והשכירות. 

כן. תשלומי פנסיה זרה חייבים במס גם בגרמניה. עםז זאת, יש לבחון את ההוראות הספציפיות בנושא זה באמנת המס בין ישראל לגרמניה. 

אם אתם לקראת במהלך רילוקיישן או הגירה לגרמניה ומעוניינים לנתק תושבות מס ישראלית, חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה בגרמניה ולהקטין את ההכנסה החייבת לצורכי מס בעת חישוב המס בישראל. 

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לגרמניה נדרשים לבחון את שיקולי המס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן בפרט ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד מתמקדים בנושאי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), לתושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות גרמניות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים לאירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, גרמניה, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ארה"ב, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים בחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן