תושבות ארה"ב לצורכי מס – כללים והיבטי מיסוי

תושבות ארה"ב לצורכי מס – כללים והיבטי מיסוי

תושבות ארה"ב לצורכי מס – פתח דברים

תושבות ארה"ב לצורכי מס – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

כל אדם שהוא תושב ארה"ב לצורכי מס או אזרח אמריקאי כפוף למיסוי בארצות הברית ולכן חלה עליו חובת הגשת דוח מס אמריקאי (Form 1040) והוא נדרש לשלם מס בארה”ב על כלל הכנסותיו שהופקו בגבולות ארה"ב ובכל רחבי העולם. מי שאינו עונה להגדרת תושב ארה"ב לצורך מס, בדרך כלל יידרש להגיש דין וחשבון שנתי ל – IRS באמצעות טופס NR1040 בו ידווח על הכנסותיו רק בגבולות ארה"ב. קביעת תושבות של אדם לצורך מס לרוב לא מתבססת על קריטריונים יבשים, בדרך כלל נכללים גם מבחנים סובייקטיביים בהתאם לנסיבות ספציפיות. יכולים להיות מבחנים שונים לקביעת תושבותו של אדם ברמה הפדרלית וברמת המדינה.

מי נחשב "תושב ארה"ב לצורכי מס" – מבחני תושבות מס בארצות הברית

אזרח זר (אשר אינו מחזיק באזרחות אמריקאית ולרבות תושבי ישראל) יחשב כתושב ארה"ב לצורכי מס (US Resident Aliens) במידה והוא מקיים אחד מאלה:

 1. החזקה ב"גרין קארד" (תושבות קבע). 
 2. "מבחן הנוכחות המשמעותית" (Substantial Presence Test). אזרח זר ייחשב כתושב ארצות הברית לצורכי מס אם יעמוד ב"מבחן הנוכחות המשמעותית" לשנה הקלנדרית ( 1.1-31.12). כדי לעמוד במבחן זה, נדרש להיות נוכח פיזית בארצות הברית לפחות:
 • 31 יום במהלך השנה הנוכחית, וכן
 • 183 ימים בתקופה של  3 שנים הכוללים את שנת המס הנוכחית ואת השנתיים שקדמו לאותה שנת מס נוכחית, לפי ספירה כמפורט להלן:
  ימי השהייה בשנת המס הנוכחית, ו- 1/3 מימי השהייה בשנה הראשונה שקדמה לשנה הנוכחית, ו-  1/6 מימי השהייה בשנה השנייה שקדמה לשנה הנוכחית.
  דוגמה: אם שהיתם פיזית בארה"ב במשך 120 יום בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019. כדי לקבוע אם מתקיים מבחן הנוכחות המשמעותי לשנת 2019, יש לספור את 120 ימי הנוכחות המלאים בשנת 2019, 40 יום בשנת 2018 (1/3 מתוך 120), ו- 20 יום בשנת 2017 (1/6 מתוך 120). מכיוון שסך מניין הימים בדוגמה הנ"ל בתקופה של שלוש שנים שמסתיימת בשנת 2019 הוא 180 יום, מבחן הנוכחות המשמעותי לשנת 2019 אינו מתקיים ולכן לא עומדים בהגדרת "תושב ארה"ב לצורכי מס". 

אילו ימים אינם נכללים במניין "ימי שהייה" בארצות הברית

רשות המס האמריקאית (IRS) מחשיבה במניין ימי השהייה בארה"ב כל יום בו אתם נמצאים פיזית במדינה, בכל עת במהלך היום.
עם זאת, ישנם יוצאים מן הכלל וניתן לא לכלול במניין ימי השהייה בארה"ב לצורך מבחן "הנוכחות המהותית" את הימים כמפורט להלן:

 1. ימי נסיעה לעבודה בארה"ב ממגורים בקנדה או מקסיקו, כאשר מדובר בנסיעה קבועה מקנדה או מקסיקו.
 2. ימי שהייה בארה"ב פחות מ- 24 שעות, כאשר אתה נמצא במעבר בין שני מקומות מחוץ לארצות הברית.
 3. ימי שהייה בארה"ב כחבר צוות של ספינה זרה.
 4. ימי שהייה בהם  לא ניתן לעזוב את ארה"ב מפאת מצב רפואי שהתפתח בזמן שהייה בארצות הברית.
 5. ימי שהייה בארה"ב ליחיד שמוגדר "יחיד פטור" (ראו בפסקה הבאה).

תושבות ארה"ב- מיהו "יחיד פטור" 

המונח "יחיד פטור" אינו מתייחס ליחיד הפטור ממס בארה"ב, אלא לאותם יחידים ששוהים באופן זמני בארה"ב, וימי הנוכחות שלהם בארה"ב אינם נספרים לצורך מבחן ימי הנוכחות הפיזית (של הגדרת התושבות לצורכי מס). לדוגמה, סטודנטים או מרצים השוהים בארה"ב בהתאם לוויזה מסוג F או J (סעיף 3 להלן), לא ייחשבו כתושבי ארה"ב לצורכי מס, אלא כתושבי חוץ המפיקים הכנסות בתחומי ארה"ב (Nonresident Alien) וככאלו יידרשו להגיש דו"ח מס כתושבי חוץ בגין הכנסותיהם שמקורן בארה"ב או שהן קשורות לארה"ב. היחידים שלגביהם ימי הנוכחות שלהם בארה"ב אינם נספרים הנם כדלקמן:

 1. אדם שנמצא באופן זמני בארה"ב וקשור לממשל זר תחת אשרת שהייה  "A" או "G", מלבד אנשים המחזיקים באשרות מסוג "A-3" או "G-5".
 2. מורה או חניך (כולל מי שהתעסקותו במחקר) ששוהה באופן זמני בארה"ב תחת אשרת "J" או "Q", ועומד באופן מהותי בדרישות הוויזה.
 3. סטודנט שנמצא זמנית בארה"ב תחת אשרת "F", "J", "M" או "Q", ועומד באופן מהותי בדרישות הוויזה.
 4. אתלט מקצועי ששוהה זמנית בארה"ב כדי להתחרות באירוע ספורט צדקה.

יחיד שבוחר לא לכלול ימי נוכחות בארה"ב לצורך "מבחן הנוכחות המהותית" וזאת מפאת היותו  "יחיד פטור" או מאחר ולא הצליח לעזוב את ארה"ב בגלל מצב רפואי או בעיה רפואית, עליו לצרף טופס 8843 לדוח המס (הצהרה ליחידים פטורים או יחידים בעלי בעיה בריאותית ). ואם אין חובה להגיש דוח מס אז יש לשלוח את טופס 8843 לכתובת המצוינת בהוראות הטופס. יחיד שאינו מגיש בזמן את טופס 8843, אינו יכול לבקש להחריג את ימי השהייה בארה"ב מעצם היותו "יחיד פטור" או מפאת מצבו רפואי שהתפתח בעת שהייתו בארה"ב. הדבר לא יחול אם אותו יחיד יכול להציג באופן ברור ראיות משכנעות שנקט בפעולות סבירות כדי להיענות לדרישות ההגשה וצעדים משמעותיים לצורך עמידה בדרישות אלה.

תושבות ארה"ב לצורכי מס – חריגים ל"מבחן הנוכחות המשמעותית"

גם אם עברתם את מבחן הנוכחות המשמעותית, עדיין ניתן להתייחס אליכם כאל אזרחים זרים שאינם תושבים (Nonresident Alien) אם אתם עומדים באחד מהמצבים החריגים הבאים;

1. אתם אזרחים זרים בעלי קשר הדוק למדינה זרה (מחוץ לארה"ב), שמקיימים את כל התנאים המפורטים להלן:

 • שהייה בארצות הברית פחות מ- 183 יום במהלך שנת מס.
 • היה לכם קשר הדוק במהלך השנה למדינה זרה אחת בה נמצא מקום עיסוקכם ומרכז האינטרסים הכלכליים שלכם יותר מאשר בארצות הברית (אלא אם כן יש לך קשר הדוק יותר לשתי מדינות זרות, שנדון בהמשך וכן
 • שמרתם על מקום עיסוקכם ומרכז האינטרסים הכלכליים שלכם במדינה זרה במהלך השנה כולה, וכן
 • לא נקטתם בצעדים ולא הוגשה מטעמכם בקשה למעמד של תושב קבע כדין (גרין קארד).

מבחנים המעידים על קשר הדוק למדינה הזרה

המבחנים המעידים על שמירת קשרים הדוקים יותר למדינה זרה מאשר לארצות הברית אם מתקיימים קשרים משמעותיים יותר עם המדינה הזרה מאשר עם ארצות הברית. לצורך הקביעה האם ניהלתם קשרים משמעותיים יותר עם המדינה הזרה מאשר עם ארצות הברית, יש לקחת בחשבון את העובדות והנסיבות הבאות:

 • ארץ המגורים שאתם מציינים על גבי סוגי טפסים ומסמכים.
 • סוגי הטפסים והמסמכים הרשמיים שאתם מגישים, כגון: טופס W-9 (בקשה למספר זיהוי משלם המסים. הטופס עבור אזרחים ותושבי ארה"ב), W-8BEN (אישור ניכוי מס במקור על הכנסות מהשקעות בארה"ב. הטופס מיועד לאזרחים זרים שאינם תושבי ארה"ב לצורכי מס), או W-8ECI (אישור ניכוי מס במקור על הכנסות בארה"ב שמקורן בניהול מסחר או עסק בארצות הברית. הטופס מיועד לאזרחים זרים שאינם תושבים). 
 • המיקום של: בית הקבע שלכם, המשפחה שלכם, החפצים האישיים שלכם, כגון: מכוניות, רהיטים, ביגוד ותכשיטים, הזיקה החברתית, הפוליטית, התרבותית או הדתית הנוכחית שלכם,
  הפעילות העסקית שלכם (מלבד מקום עיסוקכם ומרכז האינטרסים הכלכליים שלכם ), סמכות השיפוט בה אתם מחזיקים ברישיון נהיגה, סמכות השיפוט בה אתה מצביע, וארגוני צדקה אליהם אתם תורמים. (הערה: לא משנה אם בית הקבע שלכם הוא בית, דירה או חדר מרוהט. זה גם לא משנה אם אתה שוכר או שהנכס בבעלותך. חשוב, עם זאת, שהבית שלכם יהיה זמין בכל עת, ברציפות, ולא רק לשהייה קצרה). 

מתי אינך יכול לטעון על קשר הדוק למדינה הזרה

אינך יכול לטעון שיש לך קשר הדוק יותר למדינה זרה אם אחד מהמצבים הבאים חל: הגשתם בקשה אישית או נקטתם בצעדים אחרים במהלך השנה לשנות את סטטוסכם למעמד של תושב קבע כדין, או הוגשה בקשה לקביעת המעמד לתושב קבע כדין במהלך השנה.

כיצד ניתן לטעון קשר הדוק למדינה הזרה (ולהיחשב אזרח זר שאינו תושב ארה"ב)

כדי לטעון קשר הדוק למדינה הזרה, עליכם להגיש את טופס 8840 (הצהרה על עמידה במצב חריג למבחן הנוכחות וקשר הדוק למדינה זרה. טופס המיועד עבור אזרחים זרים), נדרש להגיש דוח מס פדרלי בארה"ב ולצרף טופס 8840 לדוח. אם אין דרישה להגיש דוח מס פדרלי בארה"ב, ניתן לשלוח את טופס 8840 למרכז שירות (המצוין בהוראות המצורפות לטופס 8840) עד למועד המועד להגשת דוח מס הכנסה.

2. החריג השני ל"מבחן הנוכחות המשמעותית" מתקיים לגבי אזרחים זרים, שהם סטודנטים הלומדים בגבולות ארה"ב. 

למרות שסטודנט זר עשוי לעמוד ב"מבחן הנוכחות המשמעותית", קיים חריג בדין האמריקאי שיאפשר לסטודנט הזר להמשיך ולהתייחס אליו כאל אזרח זר שהוא תושב חוץ.
הדין הפנימי מפרט שני יוצאים מן הכלל למבחן הנוכחות המשמעותי בו יכולים אזרחים זרים לעשות שימוש כדי לשמור על מעמד של תושבי חוץ. ראשית, יש חריג למבחן הנוכחות המשמעותית העומד לרשות כל אזרח זר (המכונה "חריג הקשר הקרוב יותר" (החריג הראשון כמפורט דלעיל). אולם, מרבית הסטודנטים הזרים אינם יכולים לעשות שימוש בחריג זה בגלל הדרישה מאזרחים זרים לא להיות נוכחים פיזית בארצות הברית במהלך השנה הנוכחית ביותר מ- 182 יום, ובנוסף קיימת דרישה כי מקום העיסוק ומרכז האינטרסים הכלכליים של האזרח הזר יהיה מחוץ לארצות הברית. מרבית הסטודנטים הזרים "נופלים" בשתי הדרישות הנ"ל. 

החריג השני ל"מבחן הנוכחות המשמעותית" נקבע בסעיף 7701 בדין הפנימי והוא מיועד רק לאזרחים זרים שהם סטודנטים  (לא מורים או חוקרים וכדומה), והוא קובע ארבע דרישות מצטברות ליישומו כמפורט להלן:

 • הסטודנט אינו מתכוון להתגורר לצמיתות בארצות הברית;
 • הסטודנט עמד באופן מהותי בחוקי ההגירה ובדרישות הנוגעות למעמד תלמיד שאינו מהגר;
 • הסטודנט לא נקט בצעדים כלשהם לשינוי מעמדו "שאינו מהגר" בארצות הברית למצב של הפיכתו לתושב קבע בארצות הברית; ו-
 • לסטודנט יש קשר הדוק יותר למדינה זרה מאשר לארצות הברית.

נטל ההוכחה מוטל על התלמיד ויהיה עליו להראות שעמד בארבעת הדרישות הללו. כדי להגיש בקשת על עמידה במצב החריג למבחן הנוכחות שמיועד לסטודנטים, נדרש לצרף את טופס 8843 (הצהרת "יחידים פטורים" ויחידים בעלי בעיה רפואית) לדוח 1040NR.

תושבות ארה"ב לצורכי מס – סוף דברים

נוכחנו כי קיימים מקרים, שבהם לא יילקחו בחשבון ימי שהייה של היחיד בארה"ב, וזאת על אף נוכחותו הפיזית ומבחן השהייה המהותית בארה"ב. במקרים אלו, לא ניתן יהיה לטעון למעמד תושבות ארה"ב לצורכי מס הזכאי ליהנות מההטבות המוענקות לו מכוח הדין הפנימי בארה"ב או האמנה עם ארה"ב, לרבות הכרעת תושבותו על פי האמנה. אותו יחיד יוכל ליהנות מהטבות האמנה כתושב ישראל, כדוגמת סעיף 23 לאמנה, המקנה פטור ממס בארה"ב לתקופה של שנתיים עבור שירותי הוראה או מחקר שמעניק תושב ישראל למוסד זה תוך עמידה בתנאים המפורטים בסעיף.

קיימת עמדה לפיה תושב ישראל העובר לחו"ל לצורך לימוד או ביצוע מחקר במוסד אקדמי בחו"ל, לא ייחשב כמי שניתק את זיקתו לישראל, שכן יציאתו מישראל לחו"ל נעשתה לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת מראש, תוך כוונה לשוב לישראל ועל כן רשויות המס עשויות לקבוע שיחיד השוהה בארה"ב על בסיס אשרת שהייה לצורכי לימוד, מחקר או הוראה, ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס, וכפועל יוצא מכך יידרש לדווח על הכנסותיו שהופקו בארה"ב ולשלם את המס בגינן בישראל, תוך מתן זיכוי מהמס ששולם בחו"ל.

עלולה להיווצר תאונת מס כאשר מחד כתושב ישראל יידרש הפטור ממס בארה"ב מתוקף האמנה במשך שנתיים מיום המעבר לארה"ב "וליהנות" ממעמד ארעי במדינת המקור, מאידך דרישת הפטור לפי אמנת המס עם ארה”ב עלולה לפגוע ביכולת החוקר או הפוסט-דוק לטעון עמדה כי ביצע ניתוק תושבות בישראל. על כן, יש לשקול היטב ובזהירות בטרם כל נקיטת פעולה או הצהרה בדוחות המס שמוגשים לרשויות המס.

שירותי המשרד

ישנה חשיבות רבה להסדרת "מעמד התושבות לצורכי מס" בתהליך הרילוקיישן או ההגירה לארה"ב מול רשות המסים בישראל. הקביעה על מעמד התושבות תשפיע באופן מהותי על האופן שבו אתם צריכים לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות שתפיקו בעתיד.  קיבלתם הצעת עבודה בארה"ב או החלטתם להגר לארה"ב? וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי. תכנון מוקדם הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.

משרדינו מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי בתהליך רילוקיישן, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, הגשת דוחות לתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, תושבים בעלי השקעות נדל"ן בארה"ב בהחזקה ישירה או החזקה עקיפה באמצעות חברת LLC, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס בישראל. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,  ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק ועולה חדש – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. תושבים חוזרים (יחידים מוטבים) ששהו מחוץ

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!