הקמת חברה בע"מ – יתרונות, היבטים משפטיים ומיסויים

הקמת חברה בע"מ – יתרונות, היבטים משפטיים ומיסויים

הקמת חברה בע"מ – פתח דבר

הקמת חברה בע"מ – יתרונות, היבטים משפטיים ומיסויים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
פעילות עסקית ניתן לקיים הן כעצמאי והן על ידי הקמת חברה בע"מ.
התאגדות כחברה בע"מ מזניקה את תדמית העסק בעיני לקוחות פוטנציאלים ואף טומנת בחובה יתרונות נוספים.
חברה בע"מ הנה התאגדות של אדם אחד או מספר אנשים לצורך ביצוע פעילות עסקית, בדרך כלל למטרות רווח.
חברה בע"מ מנוהלת ע"י דירקטוריון והמחזיקים במניות החברה נקראים "בעלי מניות" החברה.
באופן כללי הנטייה להעדיף הקמת חברה על פני פעילות עצמאית היא בחירה נכונה כי לחברה בע"מ יתרונות רבים על פני פעילות כעצמאי

הקמת חברה בע"מ – יתרונות

פן תדמיתי

מבחינה תדמיתית חברה בע"מ ממותגת טוב יותר מעסק תחת פעילות עצמאי. הן מצד לקוחות פוטנציאלים והן מצד בנקים.

חיסכון בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות

ישנו חסכון משמעותי בביטוח לאומי. עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי חוק על כל הכנסותיו.
החל מהשקל הראשון ועד לתקרה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי. 

לעומת זאת, בעל המניות שפועל באמצעות חברה בע"מ, יחויב בביטוח לאומי רק בגין המשכורת שימשוך מהחברה בבעלותו,
בעוד שמשיכת יתרת עודפי החברה כדיבידנד הנה פטורה מתשלום ביטוח לאומי ע"פ חוק הביטוח הלאומי.

פן מיסוי – מיסוי חד- שלבי מול מיסוי דו – שלבי 

מיסוי חד שלבי – עצמאי

יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות מס קבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. שיעור המס השולי המרבי של יחיד הנו 47% נכון לשנת 2019 כאשר במקרים מסוימים במדרגת הכנסה זו, קיים סיכוי שהיחיד יחויב גם במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת גבוהה 649,561 ש"ח. (נכון לשנת המס 2019).
מס יסף יחול על כל שקל נוסף של הכנסה מעבר תקרה זו.

מיסוי דו שלבי – מס חברות + מיסוי בעל מניות

נטל המס המשוקלל החל על יחיד בעל מניות במצב של משיכת רווחי החברה "עד הבית" הנו בשיעור-   46.1%. נטל המס מורכב ממס חברות קבוע אשר חל על ההכנסה החייבת של חברה בשיעור 23% ומס על משיכת דיבידנד שיחול על בעל מניות מהותי בשיעור 30% על אותן ההכנסות מדיבידנד.  זאת בהנחה שבעל המניות בחברה מעוניין למשוך את כל רווחי החברה ל"כיסו". גם כאן נדרש לשים לב שאם סכום הדיבידנד שנמשך גבוה מ- 649,561 ש"ח יחול מס נוסף בשיעור 3% על כל שקל שנמשך מעבר לתקרה זו. לקבלת מידע נוסף בנושא פעילות עסקית של חברה לעומת יחיד, לחץ על הקישור

תכנון מס 

יחיד בעל מניות יכול לבחור לדחות את משיכת הדיבידנד ותשלום המס בגין משיכת הדיבידנד ואף להימנע מתשלום מס יסף, וזאת במטרה למנף את הרווחים הצבורים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות. לפיכך, פעולות של דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים ("רווחים כלואים") מביאות להקטנת חבות המס של חברה בע"מ ביחס לזו המוטלת על פעילות עצמאי.
כיום, על מנת לשמר את הרווחים לאחר תשלום מס חברות (23%), ולהימנע מתשלום מס דיבידנדים בשיעור של 33% (כולל מס יסף), מעדיפים בעלי השליטה בחברות להימנע מחלוקת דיבידנדים מרווחי החברה ולהותיר רווחים אלו בחברה.
סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, מאפשר אומנם לרשות המסים לחייב חברות אשר בהן רווחים כלואים לחלק דיבידנדים, אך רק במגבלות מסוימות, גם זו, רק לאחר חמש שנים משנת המס שבה הם נצברו.

הגנה משפטית – הקמת חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת

לפי עקרון "האישיות המשפטית הנפרדת", בעל המניות בחברה מוגן לרוב מבחינה משפטית.
יחיד עצמאי שצבר חוב, ערב לחוב באופן אישי וחשוף לתביעת החזר החוב מצד הנושה, לעומת זאת חברה בע"מ שנרשמה כדין ברשם החברות היא למעשה גוף משפטי חדש, ובעלת אישיות משפטית נפרדת. כאשר חברה נקלעת לקשיים כלכליים והחלה בהליך חדלות פירעון, הנושים – ובכללם גם רשויות המס,
לא יוכלו לתבוע את החוב מבעלי המניות. אלא אם כן, בעל המניות נדרש להיות ערב לחוב מלכתחילה באופן אישי. מצב שהוא די שכיח. 

כדי להתגבר על מגבלה זו, הבנקים נוטים לרוב, בטרם מתן אשראי לחברה, להחתים גם את בעל המניות כערב לחוב באופן אישי כך שגם אם החברה תתכנס לקראת חדלות פירעון,
יהיה ניתן לדרוש ממנו לפרוע את החובות שצברה החברה בבעלותו.

הוצאות נלוות להקמת חברה בע"מ

חשוב לשים לב כי לחברה, בניגוד לעצמאי, קיימות הוצאות נוספות הכוללות הוצאות חד-פעמיות לייסוד החברה, אגרת שנתית לרשם החברות וכדומה.
בנוסף, עלות ניהול הספרים החודשית ועריכת דוחות כספיים של חברה גבוהה יותר אך חלק מההוצאות הנ"ל מוכרות בהחלט לצורכי מס ועל כן הופכות למשמעותיות פחות לאורך שנת פעילות מוצלחת.

הקמת חברה בע"מ – רשם החברות 

השלב הראשון הוא פנייה אל רשם החברות תוך הגשת מסמכי יסוד וטפסים רלוונטיים. 
על המסמכים נמנים בין היתר טופס ראשוני להגשת הרישום, הבקשה עצמה, אישורים על תשלום אגרות, תקנון החברה והצהרות מטעם בעלי המניות והדירקטורים.
רישום החברה ברשם החברות מחייב ליווי עורך דין.

ייעוץ מס ופתיחת תיקים ברשויות

בשלב הבא, מסייע רואה החשבון בתהליך רישום של החברה ברשויות המס. תחילה מוענק ייעוץ מקיף אודות תהליך הקמתה של חברה ברשויות המס, דרישות הדיווח השוטף והשנתי, הוראות ניהול ספרי העסק ונלקחים בחשבון שיקולי המס בהיבט המיסוי ישראלי, הבינלאומי ודיני עבודה. 

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תפקיד רואה חשבון הנו מרכיב מהותי בהצלחת העסק. בקליפת אגוז, משרד רואה חשבון מסייע ללקוחותיו לנתב בחכמה את דרכיו ולנקוט בפעולות ומהלכים נכונים מבחינת שיקולי מס והיבטים חשבונאיים. רואי חשבון מעניקים ללקוחותיהם שירותים מגוונים אשר מסייעים מדי יום למאות אלפי חברות הכולל בין היתר, שירותי הקמת חברה וייצוג מול רשויות המס בפעולות חשבונאיות הנדרשות בתכנון מס מקצועי. תפקידו העיקרי של רואה החשבון הנו לבקר את הדוחות הכספיים של חברות ולעקוב אחר הפעולות החשבונאיות שנרשמו בעסק ובסיומה של הביקורת- לחוות דעתו על הדוחות הכספיים שנערכו ע"י הנהלת החברה. לכן על רואה חשבון מוטלת אחראיות גדולה ונדרשת ממנו בקיאות בחוקי המס ותקני חשבונאות.

לביקורת רואה החשבון ישנו תפקיד מרכזי בעולם העסקי לצורך הגברת האמון בדוחות הכספיים בקרב משתמשי וקוראי הדוחות.
מטרה זו מושגת באמצעות חוות דעתו של רואה החשבון המבקר, לאחר הביקורת, על הדוחות הכספיים של החברה.
חוות הדעת תפרט האם הדוחות הכספיים של החברה משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה, את מצבה הכספי של החברה, את תוצאות פעולותיה, את השינויים בהון ואת תזרימי המזומנים שלה. ואם ישנה הסתייגות כלשהי מחוות דעת חלקה על הדוחות הכספיים, תצוין הסיבה. 
כבסיס לחוות דעת זו דורשים תקני הביקורת מרואה החשבון המבקר לקיים את מכלול החובות המקצועיים, לרבות נקיטת גישה של ספקנות מקצועית, חשיבה חקרנית, ואיסוף ראיות ביקורת המחייבים תיעוד מלא של הפעולות שבוצעו במהלך הביקורת. 

ליווי מול הבנקים

הקמת חברה דורשת לעתים גיוס אשראי עבור רכישת מלאי וציוד, תשלום משכורות לעובדים, תשלומי שכירות, מסים עירוניים וכדומה.
לצורך כך, בעל המניות נדרש בשם החברה לפנות אל הבנק ולהגיש מסמכים כגון תקנון חברה, פרוטוקול מורשי חתימה ותעודת הרישום מרשם החברות.
רואה חשבון המייצג מסייע בכל היבט הקשור בפתיחת חשבון, וינהל עבור החברה משא ומתן עם נציגי הבנק במטרה להשיג את תנאי האשראי הטובים, עמלות מופחתות ופריסת תשלומים נוחה. 

הקמת חברה בע"מ – סיכום

הקמת חברה בע"מ נמנית עם השירותים הניתנים על ידי משרדינו.  מדובר בשירות מקיף הניתן באופן אישי לכל אחד מלקוחות המשרד, וכולל קשת רחבה של תחומים והיבטים.
הקמת חברה בע"מ ללא חשיבה מעמיקה והסתייעות בגורמים מקצועיים, עלולה להוביל לבעיות כבר בתחילת הדרך, לכן אין תחליף לייעוץ וליווי מטעם משרד רואה חשבון המנוסה בתחום.

אודות משרדינו

הליך הרישום של חברה בע"מ אינו מסובך. משרדינו מנוסה בסיוע וייעוץ הנוגע בהקמת חברה בע"מ.
רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' – משרד רואה חשבון מוביל בהצלחה חברות במקצועיות שאינה מתפשרת וחשיבה מחוץ לקופסה.

במשרדינו תקבלו שירות הנהלת חשבונות מקצועיים, ביקורת וראיית חשבון, עריכת דוחות כספיים, שירותי ייעוץ מס ישראלי / מיסוי בינלאומי מהיר, מקצועי וזמין במגוון תחומים רחב תחת קורת גג אחת. עם זאת אנו רואים במרכז חווית השירות את הקשר האישי שלנו עם לקוחותינו, והיכרות מעמיקה עם צורכיהם העסקיים.
המשרד מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית

ומפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן