רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון  – היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי יווני

רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון  – היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי יווני
רילוקיישן ליוון הגירה ליוון
רילוקיישן ליוון הגירה ליוון

רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון  – היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי יווני

רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון והיבטי המס במעבר – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
תושב ישראל, שביצע רילוקיישן ליוון, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק תושבות מס לרשות המסים בישראל, ועל- כן במעמד תושבות זה, יחויב בדיווח על הכנסותיו מחו"ל ובמידת הצורך ישלים את המס הדרוש בישראל. מנגד, במצב של הגירה ליוון ושינוי מעמד התושבות ל"תושב חוץ", יהיה פטור מדיווח על ההכנסותיו מחו"ל לרשות המסים בישראל. לתהליך רילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על הרילוקיישנר ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס וביטוח לאומי על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס ביוון והן לרשויות המס בישראל. 

רילוקיישן חלקי ליוון

כאשר מדובר בשהייה ביוון למשך תקופה קצובה, קיימת סבירות גבוהה שתשמרו על מעמד "תושבי ישראל לצורכי מס". תחילה, בחינת תושבות המס נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות ובמקרה בו תיחשבו תושבים לצורכי מס בשתי המדינות, מעמד התושבות שלכם ייקבע בהתאם להוראות אמנת המס הבילטרלית החתומה בין המדינות. ראו הרחבה בהמשך.

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל חייב בדיווח על כלל הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה ביוון היא ארעית, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים ביוון ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית. מאחר ועסקינן בתושב ישראל שהפיק הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק יווני, ההכנסות תהיינה חייבות בישראל בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם ביוון ובכך נפתרת בעיית כפל המס. תקנות מס הכנסה מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת. נדגיש כי גם במקרה זה, סעיף 6 לתקנות קובע כי על מנת להתיר את ההוצאות, יש צורך בהגשת מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה. 

רילוקיישן מלא ליוון – הגירה ליוון וניתוק תושבות

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של הרילוקיישנר. במידה וגיבשתם החלטה להעתיק את מרכז החיים ליוון, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי אחרת תיתכן חשיפת מס הכנסה וכפל תשלום דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הישראלי לניתוק תושבות מס, אך היא אינה מספיקה כדי להשלים את תהליך הניתוק. כאשר נישום מחליט לבצע ניתוק תושבות מישראל, לכאורה הוא פטור ממס הכנסה על הכנסותיו מחו"ל החל ממועד ניתוק התושבות, אך רשות המסים אינה מכירה בקלות בניתוק מידי, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על יחידים שיוצאים לרילוקשיין לחו"ל. (למידע נוסף). עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדת אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מחייב מידי שנה בחינת מעמד תושבות המס של היחיד בשנים שלאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לבסס את הצהרתם ועמדתם מול רשות המסים.

נציין כי פרשנות קביעת "מקום המושב" ו-"מועד ניתוק התושבות" – שנויה במחלוקת ברוב המקרים, לרבות במקרים של רילוקיישן. עמדת רשות המסים שמגובה בפסיקה היא כי מדובר בתהליך של ניתוק תושבות, ורק במקרים מובהקים יראו ביציאה מישראל כניתוק תושבות מידי לאחר המעבר לחו"ל.  ניתוק כאמור ב-"day one" ייתכן גם על פי תיקון 168 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שבו נבחנה שאלת ניתוק תושבותו של יחיד וקביעת מועד הפיכתו ל"תושב חוץ". על פי תיקון זה, ייבחן מועד העזיבה על פי היום שבו חדל היחיד להיות תושב ישראל, בהתבסס על הגדרת "תושב חוץ" בפקודה. בהתקיים שני תנאים באופן מצטבר – שהייה מחוץ לישראל במשך 183 יום בשנה לפחות בשנת המס הנבחנת ובזו שלאחריה, וקביעת מרכז חייו מחוץ לישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות – ייחשב היחיד ל"תושב חוץ" החל מהיום שבו עזב את ישראל (או המשיך לשהות מחוץ לה), בשנת המס הראשונה שבה שהה מחוץ לישראל יותר מ-183 ימים כאמור.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות יוון לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס ביוון על הכנסותיכם הכלל עולמיות (יתכן וזה יהיה צעד מושכל לאור הטבות המס המוקנות למהגרים, ראו להלן). 

טיפ ראשון. הכירו את שיטת המיסוי ביוון ואת הטבות המס למהגרים (2024)

באופן עקרוני, בכפוף להוראות אמנת המס הרלוונטיות, מס הכנסה ישולם על ידי כל היחידים שמפיקים הכנסה ביוון, ללא קשר לאזרחות או למקום המושב הקבוע. תושבי קבע מחויבים במס ביוון על בסיס ההכנסה ברחבי העולם.

מדרגות המס החל על הכנסה מעבודה, פנסיה והכנסה עסקית:

מדרגות מס הכנסה (משכורות, פנסיה והכנסה עסקית)
מדרגות הכנסה שיעור מס (%) מס על המדרגה (אירו) סך ההכנסה (אירו) מס כולל (אירו)
10,000 ראשונים 9 900 10,000 900
10,000 הבאים 22 2,200 20,000 3,100
10,000 הבאים 28 2,800 30,000 5,900
10,000 הבאים 36 3,600 40,000 9,500
מעל 40,000 44

מדרגות מס על הכנסה שמקורה מנכס נדל"ן:

נקבעו שיעורי מס חדשים ובסיס מס מורחב החל על הכנסה שמקורה במקרקעין.

סולם מס הכנסה (שכירות)
סכום ההכנסה (EUR) שיעור מס (%) מס מקביל (EUR) סך ההכנסה (EUR) מס כולל (EUR)
12,000 ראשונים 15 1,800 12,000 1,800
23,000 הבאים 35 8,050 35,000 9,850
מעל 35,000 45

 

למידע מקיף בנושא מיסוי השקעות נדל"ן ביוון, בקישור הבא.

 

חשוב להכיר את הטבות המס שמוקנות מכוח הדין היווני ליחידים בעת רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון

יוון מיישרת קו עם מדינות אירופה ומאמצת הטבות והקלות מס שנועדו לעודד יחידים (בעלי נכסים והשקעות, שכירים, בעלי עסקים ופנסיונרים) להגר ליוון. נתייחס בקצרה להטבות המס שחוקקו בדין היווני לאחרונה. חשוב להדגיש כי שמירת תושבות מס בישראל תאיין את ההטבות המס המוקנות מכוח הדין היווני ותחייב את היחיד לדווח על כלל הכנסותיו מישראל ויוון ולשלם את הפרשי המס בישראל.

משטר מיסוי מטיב לעובדים שכירים ועצמאים שהיגרו ליוון

יחיד המעביר את מקום מגוריו ליוון יהיה כפוף למשטר מיסוי נוח ביוון על הכנסה ממשכורת שהופקה ביוון, אם הוא עונה על ארבעת התנאים להלן: (1) לא היה תושב מס יווני בחמש השנים הקודמות מתוך שש השנים שקדמו למועד העברת מקום מגוריו ליוון. (2) מעביר את מקום מגוריו ממדינה חברה באיחוד האירופי או ממדינה EEA או ממדינה שחתומה עם יוון על אמנת מס (רלוונטי למהגרים ישראלים). (3) מספק שירותים במסגרת יחסי עבודה עם ישות משפטית יוונית או עם מוסד קבע (PE) של חברה זרה ביוון, וכן- (4) מצהיר שיגור ביוון לפחות שנתיים. הטבה דומה צפויה גם ליחידים, שמעבירים את מקום מגוריהם ליוון לצורך ביצוע פעילות עסקית עצמאית ביוון. קיום כל הדרישות לעיל, יזכה את היחיד בפטור ממס הכנסה ומס סולידריות בשיעור 50% מהכנסת העבודה / הכנסה מפעילות עסקית שהופקה ביוון במהלך שנת המס וזאת למשך 7 שנים!. 

משטר נון-דום מטיב לגמלאים שהיגרו ליוון

החל מה-31 ביולי 2020, חל משטר המקנה ליחידים הזכאים לקצבה/פנסיה שמקורה מחוץ ליוון מיסוי נוח על ההכנסה ממקור זה. יישום משטר זה אינו משפיע על ההוראות החלות באמנה בנושא זה. לפי משטר מיסוי זה, יחידים שמקבלים פנסיה מחוץ ליוון יהיו זכאי לתשלום מס על הפנסיה בשיעור של 7% בלבד. כדי להיות זכאים למשטר מיסוי זה, יחידים נדרשים לעמוד בכל התנאים להלן: (1) לא היו תושבי מס יוון בחמש השנים הקודמות מתוך שש השנים שקדמו להעברת מקום מגוריהם ליוון (2) עברו ממדינה שחתומה עם יוון על אמנת מס.(3) הבקשה לשינוי מושב קבע וזכאות למשטר זה הוגשה עד 31 במרץ של שנת המס.

משטר נון-דום מטיב למשקיעים מהגרים

החל מה-12 בדצמבר 2019, חל משטר מיסוי על הכנסה שמקורה בחו"ל עבור יחידים המעבירים את מקום מגוריהם ליוון (Non-Dom), בכפוף לתנאים הבאים: (1) היחידים לא היו תושבי מס ביוון בשבע השנים הקודמות מתוך שמונה השנים שקדמו להעברת מקום מגוריהם ליוון, וכן (2) משקיעים לפחות ב- 500,000 אירו בנדל"ן, בעסקים או ניירות ערך או מניות בישויות משפטיות ביוון, לבד או ביחד עם קרוביהם או באמצעות ישות משפטית שבה הם מחזיקים ברוב המניות. במסגרת משטר מיסוי זה, יחידים אלו *לא* יידרשו לדווח ולשלם מס יווני על ההכנסות, נכסיהם ורווחיהם מחוץ ליוון, ובמקום זאת ישלמו מס בסכום קבוע וחד פעמי של 100,000 אירו לשנת מס, ללא קשר לסכום ההכנסה שהופקה בחו"ל, למשך 15 שנות כספים לכל היותר. יתרה מכך, ניתן להרחיב את המשטר לכל אחד מהקרובים באמצעות תשלום מס נוסף השווה ל-20,000 אירו לאדם לשנת מס. במקרים אלו לא יחולו הוראות מס ירושה, מתנה ומענקים מהורים. את הבקשה עבור קבלת מעמד הלא-דום יש להגיש עד ה-31 במרץ של כל שנת מס.

מס ירושה

על פי דיני המיסוי היווני, מס ירושה מחושב לפי שווי הנכס שעבר בירושה. הנכס האמור כולל כל סוג של מיטלטלין ומקרקעין המצויים ביוון, ללא קשר ללאום של הצאצא. השווי החייב במס של נכסי מקרקעין שעברו בירושה הוא 'השווי האובייקטיבי' (הוא מחושב על בסיס גורמים מסוימים שנקבעו מראש על ידי משרד האוצר) ביום פטירתו של המנוח. נכסים מקרקעין הנמצאים בחו"ל אינם חייבים במס ירושה יווני, ללא קשר ללאום ותושב.

שיעורי המס הינם מדורגים ומשתנים במידה ניכרת, בהתאם ליחסים בין הנפטר ליורש. שיעורי המס מבוססים על סולם פרוגרסיבי. השיעורים תלויים ביחסי הצדדים (דרגת יחסים וכו', ובגורמים מסוימים נוספים – למשל מוגבלויות של המוטב); שיעורי המס נעים בין 1% ל-40%. כאשר יש סכום פטור ממס (התלוי בקרבת הקשר). ככלל, ככל שהקשר קרוב יותר כך שיעור המס נמוך יותר. לדוגמה, במקרה של ירושה לבני זוג או לילדים (כלומר בכפוף לקטגוריה A' של הסולם הפרוגרסיבי), השיעורים נעים בין 1% ל-10%, בעוד שהסכום הפטור ממס הוא עד 150,000 יורו .

קטגוריית המס A הנזכרת לעיל כוללת בני זוג, ילדים, נכדים, הורים וסבים, קטגוריה B כוללת ילדים מנישואיו הקודמים של בן זוג, הורים, אחים, דודים, אחיינים וכו', וקטגוריה C כוללת קרובי משפחה רחוקים ושאינם קרובי משפחה (קרובי דם או זיקה מלבד אלו המוזכרים בקטגוריות האמורות א' ו-ב') וכן צדדים שלישיים.

טיפ שני. הכירו את אמנת המס בין ישראל ליוון

כאשר בוחנים את השלכות מיסוי רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון יש להתחשב גם בהוראות אמנת המס. מלבד האמור לעיל, רצוי לדעת כי אמנת המס עם יוון עוסקת באופן המיסוי במהלך רילוקיישן ובחלוקת המס בין המדינות, וקובעת איזו מדינה תהייה בעלת זכות מיסוי ראשונית ולאיזו מדינה תהא זכות מיסוי שיורית. כל זמן בתהליך (רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון) שבו נשמרה תושבות מס בישראל והפקתם הכנסות בגבולות יוון, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס ביוון על ההכנסה שהפקתם בגבולות יוון ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל ובכפוף להטבות המס שמוקנות למהגרים ביוון כפי שפרטתי לעיל.

תושבי ישראל שמחליטים לשמור על מעמד התושבות שלהם, צריכים לדעת שהאמנה בין ישראל ליוון כוללת הוראות מעניינות אף בנושא הכנסות משכר דירה ורווח הון מנדל"ן. באמנה זאת חל, באופן כללי, העיקרון שזכות המיסוי לגבי רווחי הון והכנסות משכר דירה מסורה באופן בלעדי למדינת המקור.

טיפ שלישי. צמצמו את נטל מס הגירה ליוון

הגירה ליוון
הגירה ליוון

כאשר בוחנים את השלכות המיסוי ברילוקיישן או הגירה ליוון וכוונת ניתוק תושבות מס יש להתחשב גם ב"מס יציאהשדן באופן מיסוי מצבת נכסיו של היחיד נכון למועד ניתוק התושבות (גם אם אלו נמכרו במועד מאוחר יותר ובזמן שהיחיד הוא תושב חוץ). כאשר מתכננים רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון ויש כוונה לנתק תושבות מס ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לשמר את זכות המיסוי למדינת המושב בעת מימוש נכס מחוץ לגבולות ישראל רגע לפני שהיחיד משנה את מעמד תושבות המס שלו ל- "תושב חוץ". כאשר ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל. מטרת מס ההגירה ליוון היא למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו ("מכירה רעיונית"), או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ).

טיפ רביעי. לא לשכוח את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות! (אין אמנה לביטחון סוציאלי עם יוון)

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. מאחר ולא קיימת אמנה לביטחון סוציאלי עם יוון, קיימת חשיפה לתשלום כפל ביטוח לאומי ולכן כאשר ישנה כוונה להגר ליוון, יש לפעול מבעוד מועד מול המוסד לביטוח לאומי ולהצהיר את כוונת ההגירה, אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומן בחובו חסרונות רבים.

טיפ חמישי וחשוב. תיעוד מסמכים מבססים עמדת ניתוק במהלך רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון

תהליך ניתוק תושבות מס מחייב הצגת מסמכים המבססים עמדה זו מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד מסמכים מבססים עמדת ניתוק תושבות כגון: הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, התאמת הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס ביוון. כל אלה יוכלו להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל לצורך חישוב המס בישראל.

השירותים במשרדינו במסגרת ייעוץ מס לפני רילוקיישן ליוון או הגירה ליוון

קבלת ייעוץ מס לאחר בחינה וניתוח מעמיק של נתונים ומידע אישי שתמסרו באמצעות שאלון.

בייעוץ המורחב, תיבנה עבורכם תכנית עבודה מסודרת ומותאמת מול רשויות המס וביטוח לאומי בישראל אגב תהליך הרילוקיישן או הגירה ליוון וזאת לצורך והיערכות כלכלית. 

 • במסגרת תכנית העבודה, משרדינו יבחן עבורכם את ההיתכנות בהגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס וביטוח לאומי מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות ישראלית.
 • בחינת הוצאות מחייה מוכרות ששולמו בחו"ל לצורך הפחתת נטל המס. 
 • תתקיים שיחת ייעוץ מס מקיפה בנוגע לחשיפות המס והשלכות רילוקיישן או הגירה ליוון על מעמד "תושבות המס"
  וחובת הגשת דוחות ודיווחים לרשות המסים בישראל על ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או בחו"ל, לרבות: הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק ישראלי או מעסיק זר כולל דיון בסוגיות מס אגב הקצאות של אופציות מסוג ESOP או SAR, מניות ותגמולי הון אחרים מסוג ESPP, RSU's;
  הכנסות מנדל"ן; מלגות פוסט-דוק; קצבאות; שוק ההון; קריפטו; הכנסות מפעילות עסקית כעצמאי או הכנסות במסגרת פעילות חברה.
 • סקירה כללית של דיני המיסוי היווני והוראות האמנה בקשר להכנסות שמופקות ביוון. 
 • לא פחות חשוב – תקבל מידע על השלכות המעבר על מעמד התושבות לעניין ביטוח לאומי.
 • תקבלו סימולציית מס וביטוח לאומי משוערים בשנת המעבר ליוון.
 • תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול רשות המסים וביטוח לאומי.
 • נייצג אתכם מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם דוחות מס. 

שאלות נפוצות ותשובות בנושא רילוקיישן והגירה ליוון

אחת הדרכים המהירות, אך יקרות, לקבל תושבות קבע ביוון, היא באמצעות ויזה זהב המיועדת למשקיעים נדל"ן. כדי לקבל את אישור השהייה הקבוע נדרשת השקעה בסכום של לפחות 250 אלף אירו. דרך נוספת לקבל תושבות קבע ביוון, היא להתגורר כחוק ביוון במשך חמש שנים רצופות. מותר לצאת מיוון לא יותר מ-10 חודשים בסך הכל ולא יותר מ-6 חודשים ברציפות.

קבלת ויזת הזהב מקנה מספר יתרונות משמעותיים: תושבות ביוון – היתר שהייה במדינה למשך 5 שנים, קבלת שירותים ממערכות הבריאות והחינוך ביוון, ניידות חופשית בכלל מדינות האיחוד האירופי, אפשרות לפתיחת חשבון בנק וכן הקמת עסק עצמאי ביוון. תכנית הויזה הושקה לראשונה בשנת 2013.

 • רף הרכישה המזכה באתונה, סלוניקי, מיקונוס, סנטוריני, וכל אי עם אוכלוסייה הגדולה מ-3,100 תושבים -800,000 יורו. 
 • בשאר האזורים -400,000 יורו. 
 • חובה לרכוש נכס אחד (אין אפשרות לאיחוד נכסים), וגודל הנכס המינימלי הינו 120 מ"ר.
 • ניתן להשכיר את הנכס הנרכש להשכרות ארוכות טווח בלבד. השכרה לשכירות קצרת טווח עלולה לגרור קנס בגובה 50,000 יורו.

 

לתוכנית הוכנסו שני חריגים משמעותיים:

 • במקרה של שיפוץ מבנה היסטורי, והסבת בניין מסחרי לבניין למגורים (למעט שימוש להשכרות קצרות טווח) – הרף המזכה יעמוד על 250,000 יורו. 
 • השקעה באמצעות רכישת מניות של חברות נכס, קרנות השקעה, או חברות בורסאיות, נשארה ברף של 400,000 יורו, אולם מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום לפני ביצוע השקעה פיננסית לצרכי ויזת זהב, מכיוון שישנם מספר תנאים נוספים. 

כדי להיות זכאי לאזרחות, נדרש לחיות ביוון לפחות שבע שנים רצופות. עם זאת, אחת הדרכים הטובות לקבלת אזרחות היא באמצעות ויזת זהב. 

לא נדרשת ויזה לבעלי דרכון ישראלי המבקרים ביוון למטרת שהייה ארעית בת  90 יום. אשרת שהייה ארוכה "D" מאפשרת למחזיק בה להיכנס ולשהות ביוון יותר מ-3 חודשים. ניתן להגיש את הבקשה לצורך מטרות שונות כגון תעסוקה, לימודים, מחקר אקדמי, השתתפות באירועים תרבותיים, מדעיים, דתיים, איחוד משפחות.

כדי לקבל אשרת עבודה ביוון, הדרישה העיקרית היא להציג הצעת עבודה ממעסיק יווני, ולהגיש את הבקשה בשגרירות היוונית במדינת מגוריך.  

מדרגות מס על הכנסה ממשכורות, פנסיה והכנסה עסקית בשיעורים הנעים בין 9%-44%. 

ביוון קיים משטר מס מיוחד למהגרים, לפיו זרים שיהגרו ליוון ויועסקו עבור חברות יווניות או עצמאים שמפעילים עסק ביוון, יהנו מפטור בשיעור 50% מההכנסה שהופקה ביוון למשך שבע שנים.

החל מה-31 ביולי 2020, חל משטר מס ליחידים הזכאים לקצבה/פנסיה שמקורה מחוץ ליוון. לפי משטר מיסוי זה, יחידים שמקבלים פנסיה מחוץ ליוון יהיו זכאי ליהנות מתשלום מס מופחת על הפנסיה בשיעור של 7% בלבד.

ניתן לקבל מידע מקיף במאמר הבא

אם אתם מהגרים ליוון ומעוניינים לנתק תושבות מס ישראלית, חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה ביוון ולהקטין את ההכנסה החייבת בעת חישוב המס בישראל. 

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה ליוון, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן ליוון נדרשים לבחון את שיקולי המס הכרוכים בניתוק תושבות מס וביטוח לאומי מישראל מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות ישראלית.

למשרדינו ידע ו- 17 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ובפרט- מיסוי רילוקיישן והגירה ליוון. משרדינו מספק במסגרת תהליך הייעוץ סל פתרונות מיסוי לרילוקיישנרים החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד מתמקדים בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), תושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), יחידים שמנהלים פעילות באמצעות חברות יווניות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים.

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ניו יורק/ג'רזי/קרוליינה/פלורידה/טקסס, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה), רילוקיישן למדינות וערים באירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, מינכן/ברליןאמסטרדם/אלקמאר/אוטרכטלימסול/לרנקה/ניקוסיה, רומא/מילאנו, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) ,  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן