עובד שכיר ישראלי המועסק בחו"ל אצל מעסיק זר

עובד שכיר ישראלי המועסק בחו"ל אצל מעסיק זר

עובד ישראלי בחו"ל – פתח דבר 

עובד שכיר ישראלי המועסק בחו"ל אצל מעסיק זר – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן
התופעה של תושבי ישראל העוזבים את הארץ לתקופות שונות כדי לעבוד מחוץ לה היא תופעה נפוצה.  תופעה זו מוכרת בשם 
Relocation ובעברית "עיתוק" או "ניוד עובדים".
כמו כל מעבר מחוץ לישראל, תופעה זו טומנת בחובה היבטים רבים, וביניהם היבטים משפחתיים,
היבטים משפטיים (חתימה על חוזה עבודה), היבטים כלכליים והיבטים טכניים (רישום הילדים לבתי ספר והעברת החפצים למדינה הזרה). 

עובד ישראלי בחו"ל – חיוב במס בישראל

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו תושב ישראל יחויב במס על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה.
בהנחה שמדובר בתושב ישראל, הכנסות אלו תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל.
בחישוב ההכנסה החייבת מאותן הכנסות בחו"ל זכאי הנישום לנקודות זיכוי וניכוי הוצאות שהייה בחו"ל. 
בבחינת התרת ההוצאות שהוציא עובד תושב ישראל המועסק בחו"ל תחת מעסיק זר, יחולו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות").

שימוש בתקנות או בכללים

התקנות חלות על עובד תושב ישראל בין אם הוא שכיר המועסק בחו"ל על ידי מעסיק תושב חוץ ובן אם עצמאי בעל פעילות עסקית בחו"ל.
בחישוב המס הישראלי החל על אותן הכנסות זרות, יש להביא בחשבון את הזיכוי של מסים זרים ששולמו במדינה שבה הופקה ההכנסה.
כמו כן זכאי הנישום לנכות מהכנסתו החייבת הוצאות שונות על פי האמור בתקנות או בכללים. 

התרת הוצאות בחישוב ההכנסה החייבת

התקנות מתירות הוצאות מסוימות שהוציא העובד לצורך מחייתו בחו"ל, ובמדינות מסוימות תותרנה הוצאות בניכוי 125% מסכומי ההוצאות המצוינות בתקנות.
סעיף 6 לתקנות קובע כי כדי שההוצאות יותרו יש צורך בהגשת מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה, וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע הנציב.

בפסק הדין בעניין גריידי (עמ"ה 9048/05), דן בית המשפט המחוזי בניכוי הוצאות אש"ל שהתקבלו בעת נסיעת עבודה מחוץ לישראל.
המערער באותו עניין היה שוחט, אשר עבד כשכיר בכמה חברות המייבאות בשר כשר מחו"ל. לצד שכרו החודשי עבור העבודה בחו"ל, קיבל המערער תשלום במזומן עבור דמי אש"ל לכיסוי הוצאותיו בחו"ל. בפועל התברר כי הוצאות אלו הוצאו על ידי העובד רק בסופי שבוע. בימות השבוע המערער כלל לא נדרש להוצאות הללו, היות שקיבל מקום לינה וכלכלה ממפעלי הבשר שאתם עבד. פקיד השומה לא הסכים להתיר חלק מהוצאות האש"ל בניכוי לצורכי מס. לטענתו, לא ניתן לדרוש ניכויי הוצאות אש"ל על פי התקנות, אם הוצאות אלו לא הוצאו בפועל בידי הנישום. מנגד טען המערער כי התקנות מכירות בהוצאות לינה וכלכלה (הוצאות אש"ל) עד רמה מסוימת ללא צורך בהצגת קבלות. מכאן מסיק המערער כי מקבל התשלום זכאי לבחור את אופן השימוש בסכומים, ולהימנע מהוצאה בפועל.
בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה ובחר להבהיר, כי  "הקריטריון לניכוי העולה מהוראות החוק, הוא השימוש בכספים, דהיינו, הוצאתם בפועל". לשיטתו של בית המשפט, נגזר מכך כי עצם העובדה שהתקנות מורות כי הסכומים עד לתקרה מסוימת מותרים בניכוי, אין בה כדי ללמד שלא נדרש שההוצאה תהא הוצאה בפועל.
גם העובדה, שהמשיב אינו נוהג לדרוש הצגת קבלות להוכחת הוצאות אלו, כל עוד הן מתחת לרמה שנקבעה בתקנות, אינה מאפשרת לנישום ליהנות מהסכום האמור מבלי שהוציא הוצאה בפועל.

עובד ישראלי בחו"ל המועסק אצל מעסיק זר – סוגיות ביטוח לאומי

תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי על הכנסות עבודה בחו"ל. תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ, ויש לו הכנסות בחוץ לארץ מעבודה כשכיר שלא באמצעות מעסיק ישראלי – יחויב בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביו ממס הכנסה. דמי ביטוח בריאות הוא בשיעור 5% ודמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 7%. בתקנה 20 (א) לתקנות, הנושאת את כותרת השוליים "מבוטח השוהה בחוץ לארץ" נקבע, כי מבוטח השוהה מחוץ לישראל, ישלם את דמי הביטוח כמבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי.

אמנות לביטחון סוציאלי (ביטוח לאומי)

האמנות לביטחון סוציאלי מסדירות את רציפות הביטחון הסוציאלי בין שתי המדינות. לכל אמנה תנאים המתאימים לה.
מדינת ישראל אינה חתומה על אמנה לביטוח בריאות. המדינות שישראל חתומה איתן על אמנות לביטחון סוציאלי, שכוללות גם גמלאות, הן: אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורווגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שבדיה ושווייץ.
יש פטור מדמי ביטוח לאומי בלבד (ולא פטור מדמי ביטוח בריאות) על הכנסות מחו"ל בגין עבודה שבוצעה בחו"ל, אם מקור ההכנסה הוא במדינה שישראל חתומה עמה על אמנה לביטחון סוציאלי הכוללת מניעת כפל דמי ביטוח לאומי, ונוכו דמי הביטוח הלאומי במדינת האמנה על פי הכללים שבאמנה (עד שנת 2010 מבוטחים אלה חויבו בדמי ביטוח בריאות בסכום מינימום).

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל.
שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי עובדים שכירים ברילוקיישן (הכולל פתרונות מיסוי לנושאים הקשורים  בניתוק תושבות תגמול הוני ואופציות), ליווי ישראלים המועסקים בגבולות ישראל תחת מעסיק זר, ליווי ישראלים בעלי פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, חוות דעת בנושא תושבות, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדינו שורה ארוכה של הצלחות בתחום, שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס בסכומים מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרות הגירה, רילוקיישן ו או השקעות בחו"ל וכן בליווי תושבים חוזרים ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן