ישראלים בסין – היבטי מיסוי וחובת הדיווח אגב רילוקיישן

ישראלים בסין – היבטי מיסוי וחובת הדיווח אגב רילוקיישן

מיסוי הכנסות ישראלים בסין – פתח דבר

מיסוי הכנסות ישראלים בסין – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

פנייה לקבלת ייעוץ מס בנושא הסדרת תשלום המסים מול רשויות המס בישראל היא בגדר חובה. ישראלים שלא פעלו לטובת הסדרת המיסוי בישראל, בוחנים כעת את הדרך המיטיבה לדיווח על ההכנסה שהפיקו בחו"ל. בצל נסיבות הביקורים בישראל, רשות המסים אורבת בפתח ויוזמת פנייה באמצעות בטופס 5329 או טופס 5328 לצורך הסדרת הדיווח ותשלום המס בישראל על כל ההכנסות שהופקו בחו"ל ולא דווחו. לצורך כך, החלטתי לעשות סדר בנושא המיסוי ולהביא את עיקרי הפעולות הנדרשות בעת החזרה לישראל.

שיטת המיסוי בישראל 

עד שנת 2003 הייתה נהוגה בישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלית. ע"פ שיטה זו מוסו כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בגבולות ישראל בין אם על ידי תושבי ישראל ובין אם על ידי תושבי חוץ. בינואר 2003 מדינת ישראל "יישרה קו" עם שיטת המיסוי הנהוגה בחלק גדול ממדינות העולם באמצעות רפורמה מקיפה בדיני המס ובין היתר בתחום מיסוי בינלאומי והחלה למסות לפי השיטה המעורבת. המשמעות- הפעלת שיטת חיוב במיסוי פרסונלי על תושב ישראל ומיסוי טריטוריאלי על תושב חוץ.  על פי שיטה זו, תושבי ישראל ממוסים על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. תושבי חוץ ממוסים על הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בגבולות ישראל (השיטה הטריטוריאלית). כחלק מן המעבר לשיטת המעורבת, אימצה ישראל מנגנון זיכוי ממסי כפל, המבטיח זיכוי ממס זר. משכך כל ישראלי ששהה בסין והפיק הכנסות בעודו תושב ישראל לצורכי מס, חייב בדיווח ותשלום מס בישראל ויזוכה על המסים ששולמו בסין. 

גישת רשות המסים לעובדים ברילוקיישן 

רילוקיישן הנו תהליך של מעבר ממדינת תושבות אחת למדינת תושבות אחרת תוך העברת מרכז החיים למדינת התושבות האחרת. תושב ישראל, אשר ביצע רילוקיישן לסין, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק התושבות לרשויות המס. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מסין) ותשלום מס במדינת ישראל ואילו במעמד תושב חוץ, ייתכן ויהיה פטור מדיווח. לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן הנה חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהפיק בחו"ל.

שמירת מעמד תושבות ישראלית (מעבר ארעי) ומיסוי הכנסות בסין

ישראלים שביצעו רילוקיישן חלקי לסין, דהיינו ללא ניתוק ונותרו במעמד "תושב ישראל", חייבים בדיווח לרשויות המס על ההכנסות מסין. כמו כן קיימת זכאות בעת חישוב הכנסתו החייבת לנכות הוצאות שונות אשר יצאו בייצור הכנסתו, על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972. הדיווח בארץ על הכנסות מסין נעשה באמצעות דוח אישי שמוגש בסוף השנה. שיעור המיסוי על ההכנסות מסין יהא לפי פקודת מס הכנסה, דהיינו שיעור מס שולי, זכאות למימוש נקודות זיכוי ממס תוך התחשבות במס הזר ששולם בחו"ל. כאשר השהייה בסין היא לתקופה קצובה לצורך העסקה תחת מעסיק זר סיני, הזכות הראשונה של המיסוי על ההכנסות מסין תהא לרוב לרשות המסים בסין ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית. 

ניתוק תושבות מס ישראלית וקבלת אישור תושבות מס לצורכי סין

סוגיית ניתוק תושבות לצורכי מס ומועד תחולתה היא מהסוגיות המורכבות והמעוררות מחלוקות בין נישומים ורשויות המס בישראל. תושבות של יחיד תלויה בגורמים רבים ונבחנת לאור נסיבות חייו של הנישום הספציפי, ועל כן מומלץ לקבל ייעוץ פרטני. ככל שהעזיבה היא ל"מדינת אמנה" קיימת חשיבות גם להוראות האמנה בעניין תושבות. נישום ייחשב לתושב חוץ ככל ש"מרכז החיים" שלו מצוי מחוץ לישראל. בכלל זה נבחן היכן מצוי ביתו הקבוע, היכן מקום המגורים הקבוע שלו ושל בני משפחתו הגרעינית, היכן מצוי מקום עיסוקו או העסקתו הקבוע, היכן מצויות הזיקות הכלכליות שלו, וכן זיקות נוספות כגון: זיקות חברתיות וזיקות לארגונים ומוסדות שונים. על פי רוב לא תסתפק רשות המסים בכך שהנישום ניתק זיקות מישראל ותבקש הוכחה כי ביסס זיקות משמעותיות ("הכה שורשים") במקום המגורים שאליו עבר. ככל שהמעבר למדינה האחרת נעשה לתקופה ארוכה יותר, יקל לבסס טענה בדבר ניתוק תושבות, ולהיפך. 

שכירים שביצעו עיתוק מלא מישראל לסין, הכולל ניתוק תושבות מישראל, לכאורה פטורים ממס הכנסה על הכנסות מסין ממועד הניתוק. רשות המסים אינה מכירה בקלות בניתוק תושבות מיום "העלייה למטוס", ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016 חובת דיווח על היוצאים לרילוקשיין לחו"ל. תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של הרילוקיישנרים. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים או להגר לסין, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי.

נוסף על כך, ככל שהנישום ישהה בסין 183 ימים או יותר במשך שתי שנות מס רצופות ובשנתיים שלאחר מכן (מלבד שהייה של 183 ימים או יותר בסין), מרכז חייו יהא מצוי מחוץ לישראל והוא ייחשב למי שחדל להיות תושב ישראל החל במועד העזיבה בשנה הראשונה שבה שהה 183 ימים (או יותר) מחוץ לישראל. יושם אל לב כי הנישום עשוי להיחשב "תושב ישראל" אף לאחר שעזב לשיטתו את ישראל, וזאת לאור קיום חזקה משפטית הקבועה בהגדרת "תושב ישראל" שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. במקרה כאמור, חלה עליו חובה לדווח על עמדתו זו ולהציג את המסמכים והנתונים התומכים בה. חובה זו נקבעה בתיקון מס' 223 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 שתוקפו החל בשנת המס 2016 ואילך. משכך שהות בסין מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הישראלי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בסין, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק זיקות מישראל. חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות סינית לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך יחייב אתכם בדיווח ותשלום מס בסין על ההכנסות הכלל עולמיות.

מיסוי אופציות ו- RSU שהוענקו לפני המעבר לסין

במצבים בהם עובדים ביצעו רילוקיישן מישראל, והחזיקו באופציות למניות או RSU טרם עזיבתם את ישראל, נוצר צורך בכימות הרווח המיוחס לישראל וכן בקביעת עיתוי ואופן ניכוי המס במקור בגין אותו רווח. ע"פ גישת רשות המסים אופציות ו- RSU כפופות למס בישראל על פי גישת ה-"Vesting" (גישת ההבשלה), אשר בין היתר קיבלה ביטוי בהחלטת מיסוי 2514/11. עובדי רילוקיישן יחויבו במס בישראל רק במועד מימוש האופציות או יחידות ה-RSU, על פי גישת ה-Vesting, חלק ההכנסה ממימוש אופציות או יחידת ה-RSU שיחויב במס בישראל יהא כיחס שבין מספר הימים מיום קבלת האופציות או RSU בישראל ועד למועד ניתוק התושבות הישראלית, לבין מספר הימים מיום ההקצאה של האופציות/RSU ועד תום תקופת ההבשלה של האופציות/יחידות ה-RSU. במקרה של כפל מס (למשל בשל אימוץ גישה שונה מגישת ה-Vesting במדינה האחרת), יוכלו נישומים שהם אזרחי ישראל ו/או תושבי ישראל לפנות לרשויות המס בישראל בבקשה להליך של הסכמה הדדית, וזו תיאות לפנות לרשות המוסמכת במדינה האחרת בבקשה לקיום ההליך. נציין כי על פי הוראת ביצוע מ"ה 23/2001 בנושא נוהל הגשת הבקשה להליכי הסכמה הדדית, ועל פי מרבית האמנות למניעת כפל מס שעליהן חתומה ישראל, היחיד יכול לפנות בבקשה להליך הסכמה הדדית רק במדינה שבה הוא תושב. 

מבחני תושבות לצורכי מס בסין

יחידים אשר מתגוררים בסין במשך 183 יום או יותר בשנת מס, נחשבים תושבים לצורכי מס. תושבים באופן כללי כפופים למס יחידים על הכנסותיהם ברחבי העולם. יחידים שאינם תושבי קבע בסין ושוהים בסין פחות מ- 183 ימים בשנת מס נחשבים לתושבי חוץ לצורכי מס. תושבי חוץ באופן כללי כפופים למס על ההכנסות שמקורן בסין בלבד. תושבי קבע בסין הם יחידים השוהים בסין בדרך כלל בגלל מעמד התושבות החוקית שלהם, קשריהם המשפחתיים או הכלכליים בסין. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה. 

חבות ביטוח לאומי לשוהים בסין

יחיד תושב ישראל השוהה מחוץ לישראל, ישלם את דמי הביטוח הלאומי בהתאם לשיעורים החלים על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי. חישוב דמי הביטוח הלאומי ייעשה בהתאם להכנסה החייבת כהכנסת עבודה למס הכנסה. ככל שליחיד כאמור לא קיימת הכנסה חייבת במס הכנסה בישראל, אזי הוא ישלם את דמי הביטוח הלאומי המינימליים. משכך, ככל שהכנסתו של אותו יחיד תהיה חייבת במס בישראל, עשויה להיות לכך משמעות גם בדמי הביטוח הלאומי. נכון להיום, מדינת ישראל חתומה על כעשרים אמנות לביטחון סוציאלי המסדירות את חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי בעת עבודה מחוץ לישראל וכן את הכיסוי הביטוחי. ישראל אינה חתומה על אמנה לביטוח סוציאלי עם סין ומשכך יתכן תשלום כפל ביטוח לאומי על ההכנסות שיופקו בסין כל עוד המובטח יוגדר במעמד תושב ישראל. 

אודות משרדינו 

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות, הנו מידי ומשמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בסין מפאת השלכות המיסוי על הכנסות בסין הנלוות לכך. קיימים שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול הכדאיות בשמירת מעמד תושב ישראל. משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי שכירים ברילוקיישן, רילוקיישנרים בעלי אופציות ויחידות RSU, ישראלים בעלי פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום, שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס בסכומים מהותיים ביותר.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן