ישראלים בסין – היבטי מיסוי וחובת הדיווח

ישראלים בסין – היבטי מיסוי וחובת הדיווח

מיסוי הכנסות ישראלים בסין – פתח דברים

מיסוי הכנסות ישראלים בסין – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן
רבים מהישראלים ששהו בסין למשך מספר שנים לטובת הפעלת עסק או עיתוק (רילוקיישן) כשכירים לסין, שבו לאחרונה לישראל בעקבות בהלת נגיף הקורונה.
בעקבות ההתפתחות בנושא ואי וודאות בעתיד הנראה לעין, נשקלת בכובד ראש, עבור חלקם, גם האפשרות להעתיק את מרכז החיים חזרה לישראל.
פנייה לקבלת ייעוץ מס בנושא הסדרת תשלום המסים מול רשויות המס בישראל היא בגדר חובה. 
אותם ישראלים שלא פעלו לטובת הסדרת המיסוי בישראל, בוחנים כעת את הדרך המיטיבה לדיווח על ההכנסה שהפיקו בחו"ל.
בצל נסיבות החזרה, מס הכנסה אורבת בפתח ויוזמת פנייה בטופס 5329 לצורך הסדרת הדיווח ותשלום המס בישראל על כל ההכנסות שהופקו בחו"ל ולא דווחו.
לצורך כך, החלטנו לעשות סדר בנושא המיסוי ולהביא את עיקרי הפעולות הנדרשות בעת החזרה לישראל.

שיטת המיסוי בישראל 

עד שנת 2003 הייתה נהוגה בישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלית.
ע"פ שיטה זו מוסו כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בגבולות ישראל בין אם על ידי תושבי ישראל ובין אם על ידי תושבי חוץ.
בינואר 2003 מדינת ישראל "יישרה קו" עם שיטת המיסוי הנהוגה בחלק גדול ממדינות העולם באמצעות רפורמה מקיפה בדיני המס ובין היתר בתחום מיסוי בינלאומי
והחלה למסות לפי השיטה המעורבת. המשמעות- הפעלת שיטת חיוב במיסוי פרסונלי על תושב ישראל ומיסוי טריטוריאלי על תושב חוץ. 

על פי שיטה זו, תושבי ישראל ממוסים על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה.
תושבי חוץ ממוסים על הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בגבולות ישראל (השיטה הטריטוריאלית).
כחלק מן המעבר לשיטת המעורבת, אימצה ישראל מנגנון זיכוי ממסי כפל, המבטיח זיכוי ממס זר.
משכך כל ישראלי ששהה בסין והפיק הכנסות בעודו תושב ישראל, חייב בדיווח ותשלום מס בישראל. 

תיקון 223 לפקודת מס ההכנסה

במסגרת תיקון 223 לפקודה הורחבה חובת הדיווח למס הכנסה על הנישום גם במקרים בהם החזקה הכמותית בפקודת מס ההכנסה (להגדרת "תושב ישראל") מתקיימת לגביו. 
כלומר, בפועל, נטל ההוכחה מתהפך, שכן בהתאם לתיקון, נישום יחיד שמתקיימת לגביו החזקה הכמותית, והחזקה נסתרת לטענתו בשנת המס,
חייב להגיש דוח מס ולדווח למס הכנסה מדוע לטענתו אינו עוד תושב ישראל באמצעות ביסוס עובדות ו
מסמכים התומכים בטענתו.

פקודת מס הכנסה

בעקבות תיקון 223, חוקק סעיף 131(א) (5ה) החדש לפקודת מס הכנסה, המטיל חובת דיווח על כל יחיד שיוצא לחו"ל ולטענתו אינו עוד תושב ישראל ואינו חייב במס בישראל. 
זאת, כל עוד מתקיימות לגביו של אותו יחיד אחת משתי "חזקות הימים" האמורות בהגדרת "תושב ישראל" בפקודת מס הכנסה.
שהייה בישראל 30 ימים בשנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות עלולה להיות מספיקה כדי לחייב בחובת הדיווח.
יחיד כזה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו. דהיינו,
כבר בעת הגשת הדוח על הנישום להגיש את כל הטיעונים והמסמכים התומכים בטענתו כי אינו "תושב ישראל".

מס יציאה

"מס היציאה" לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה. לפיו, נכס של אדם, שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל.
הנישום יכול לבחור בין תשלום המס במועד בו חדל להיות תושב ישראל, או תשלום ביום מכירת הנכס בפועל.

מיסוי הכנסות ישראלים בסין

מיסוי פעילות עסקית בסין

כאשר תושב ישראל מפיק הכנסות מפעילות עסקית בסין הוא נדרש בדיווח על כלל הכנסותיו ותשלום מס בישראל. 
יחיד תושב ישראל נדרש להשלים מס בישראל. כמו כן זכאי היחיד תושב ישראל בעת חישוב הכנסתו החייבת לנכות הוצאות שונות אשר יצאו בייצור הכנסתו,
על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972. הדיווח בארץ על הכנסות בחו"ל נעשה באמצעות דוח אישי שמוגש בסוף השנה.

כמו כן נדרש תושב ישראל לצרף לדוח האישי נספח ד' שבו יש לציין את ההכנסה שהופקה בחו"ל וכן את המס ששולם בחו"ל בגין ההכנסות בחו"ל.
שיעור המס על ההכנסות יהא לפי פקודת מס הכנסה, דהיינו שיעור מס שולי, זכאות למימוש נקודות זיכוי ממס תוך התחשבות במס הזר ששולם בחו"ל.

מיסוי פעילות עסקית בסין וכוונת ניתוק תושבות

כאשר תושב ישראל מחליט על כוונה לנתק את התושבות ולהעביר את מרכז חייו לסין, הוא חייב להיוועץ עם מומחה בתחום מיסוי בינלאומי.
יש לבחון האם ניתוק תושבות מתקיים לגביו בהתאם לפקודת מס הכנסה, פסיקה, חוזרי מס הכנסה והוראות ביצוע ולהבין את המשמעות מבחינת המשך ההתנהלות מול רשויות המס.
יחיד אינו יכול להפעיל שיקול דעת בנושא ניתוק תושבות ועליו להצטייד בחוות דעת מקצועית או לפנות ברולינג באמצעות רואה חשבון.
במקרים מסוימים, כמפורט לעיל בנושא תיקון 223 לפקודה, הוא אף מחויב בהגשת דוח מס והגשת דוח המפרט את העובדות
שעליהן מבוססת טענתו בצרוף מסמכים התומכים בטענתו. אי הגשת דוח כאמור הנה עבירה פלילית.

חשוב לציין כי הגשת הדוח המפורט אינה פוטרת את היחיד מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ בהתאם להוראות סעיף 131(א)(4) לפקודה,
זאת במידה והייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל, ממנה לא נוכה מלוא המס, לאור סעיף 5 לתקנות מס
הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח – 1988.

רילוקיישן שכירים לעניין מס הכנסה  מיסוי הכנסות ישראלים בסין

רילוקיישן הנו תהליך של מעבר ממדינת תושבות אחת למדינת תושבות אחרת תוך העברת מרכז החיים למדינת התושבות האחרת.
תושב ישראל, אשר ביצע רילוקיישן לסין, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק התושבות לרשויות המס.
כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (מיסוי פרסונלי לרבות הכנסותיו מסין) ותשלום מס במדינת ישראל.
ואילו במעמד תושב חוץ, ייתכן ויהיה פטור מדיווח.
לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן הנה חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל.

רילוקיישן לסין – שכירים שלא ניתקו תושבות

ישראלים שביצעו רילוקיישן חלקי לסין, דהיינו ללא ניתוק ונותרו במעמד "תושב ישראל", חייבים בדיווח לרשויות המס על ההכנסות מחו"ל,
היות והם עדיין נחשבים תושבי ישראל, כמו כן זכאי היחיד תושב ישראל בעת חישוב הכנסתו החייבת לנכות הוצאות שונות אשר יצאו בייצור הכנסתו,
על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972. הדיווח בארץ על הכנסות בחו"ל נעשה באמצעות דוח אישי שמוגש בסוף השנה.
כמו כן נדרש תושב ישראל לצרף לדוח האישי נספח ד' שבו יש לציין את ההכנסה שהופקה בחו"ל וכן את המס ששולם בחו"ל בגין ההכנסות בחו"ל.
שיעור המס על ההכנסות יהא לפי פקודת מס הכנסה, דהיינו שיעור מס שולי, זכאות למימוש נקודות זיכוי ממס תוך התחשבות במס הזר ששולם בחו"ל.
אי דיווח על ההכנסות הנה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. מיסוי הכנסות ישראלים בסין

רילוקיישן לסין שכירים שניתקו תושבות

שכירים שביצעו עיתוק (רילוקשיין) מלא מישראל לסין, הכולל ניתוק תושבות מישראל, לכאורה פטורים ממס הכנסה על הכנסותיהם מחו"ל ממועד העזיבה. 
רשות המסים אינה מכירה בקלות ברילוקשיין מלא, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על היוצאים לרילוקשיין לחו"ל.
כאמור לעיל, סעיף 131(א) (5ה) החדש לפקודת מס הכנסה, מטיל חובת הגשת דוח מס ודיווח על כל יחיד שיוצא לחו"ל ולטענתו אינו עוד תושב ישראל ואינו חייב במס בישראל. 

אין להקל על קביעת מעמד התושבות ורצוי שתיבחן באופן מקצועי באמצעות רואה חשבון תוך ביסוס העובדות לצורך קביעת מעמד התושבות. 
הפרת חובת הדיווח תהווה עברה פלילית בישראל על כל המשתמע מכך.

חשוב לציין כי הגשת הדוח המפורט אינה פוטרת את היחיד מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ בהתאם להוראות סעיף 131(א)(4) לפקודה, זאת במידה והייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל, ממנה לא נוכה מלוא המס, לאור סעיף 5 לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח – 1988.

מיסוי הכנסה משכר דירה שמקורה בנכס בחו"ל

עבור מי שנחשב תושב ישראל קיים מנגנון המיסוי הרגיל מכוח סעיף 121 לפקודה. לפי שיעור מס שולי.
מסלול מיסוי נוסף מופיע בסעיף 122א לפקודה. לפיו ניתן לבחור להתמסות על ההכנסה החייבת בשיעור 15% פיקס. על כל ההכנסה ברוטו בניכוי פחת. 
לצורך חישוב ההכנסה החייבת, נקבע במסלול זה כי ניתן לנכות רק הוצאות פחת, ולא יותר קיזוז הוצאות אחרות בייצור ההכנסה, זיכוי או פטור.
לא יותר גם קיזוז בגין המס הזר שנוכה (אם נוכה) ע"י המדינה בה הנכס נמצא. תנאי להפעלת סעיף 122א לפקודה הוא שאין מדובר בהכנסה מעסק.
במיסוי הכנסות שכירות מחו"ל אין הבחנה בין דירות מגורים לבין נכס עסקי. הכנסה שתמוסה מכוח סעיף 122א לפקודה פטורה מדמי ביטוח לאומי.
מי שניתק תושבות מישראל אינו חייב בדיווח על הכנסותיו משכר דירה בחו"ל וזאת בכפוף לחובת דיווח והודעתו לרשות המסים על ניתוק התושבות בשנת המס בה ניתק תושבותו. 

אודות משרדינו מיסוי הכנסות ישראלים בסין

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות, הנו מידי ומשמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.
קיימים שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול הכדאיות בשמירת מעמד תושב ישראל.
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל.
שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי שכירים ברילוקיישן, ישראלים בעלי פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. 
למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום, שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס בסכומים מהותיים ביותר.
המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה, רילוקיישן והשקעות בחו"ל וכן בליווי תושבים חוזרים ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!